birželio 21, 2016
Laikraščio „Plungės žinios“ informacija
Fon­ta­nas Plungėje vėl šo­ka, o su­te­mus švie­čia ryš­kio­mis spal­vo­mis

Jau daugiau nei savaitę nak­ti­mis per Plungės mies­to cen­trą va­žiuo­jan­čių ar pės­tu­te trau­kian­čių žmo­nių dė­me­sį pa­trau­kia plun­giš­kių akiai dar kiek ne­įpras­tas re­gi­nys: Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­čio fon­ta­no čiurkš­lės šo­ka ap­švies­tos be­si­kei­čian­čių spal­vų!

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja at­si­žvel­gė į per­nai iš­sa­ky­tas pa­sta­bas dėl Se­na­mies­čio aikš­tė­je įreng­to fon­ta­no ap­švie­ti­mo at­nau­ji­ni­mo ir su­ra­do tuo už­si­i­man­čią įmo­nę. Po de­ry­bų Vil­niu­je re­gist­ruo­ta UAB „Po­ol­ser­vi­ce.LT“, ku­ri ates­tuo­ta Ūkio ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jų ir ga­li už­si­im­ti ba­sei­nų, tven­ki­nių, fon­ta­nų įren­gi­mu ir prie­žiū­ra, pa­si­ra­šė su­tar­tį su Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja bei įsi­pa­rei­go­jo įpūs­ti mū­sų mies­to fon­ta­nui nau­jos gy­vy­bės.

Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­mi­nė, kad fon­ta­nas mies­to cen­tre įreng­tas prieš de­šimt me­tų, re­konst­ruo­jant Se­na­mies­čio aikš­tę. Iš pra­džių vei­kė ir ja­me su­mon­tuo­ti švies­tu­vai, ta­čiau tai tru­ko ne­il­gai. Ti­kė­ti­na, kad ap­švie­ti­mo sis­te­ma bu­vo ne­san­da­ri, ir pa­te­kęs van­duo pa­da­rė sa­vo dar­bą: iš 16 švies­tu­vų po ku­rio lai­ko vei­kė tik pu­sė.

„At­ėjus šal­čiams švies­tu­vus nuim­da­vo­me, kad ne­per­šal­tų ar ne­ding­tų, at­ši­lus vėl už­dė­da­vo­me, ta­čiau kiek­vie­ną pa­va­sa­rį jų už­si­deg­da­vo vis ma­žiau. Po ke­lių me­tų nu­spren­dė­me švies­tu­vų vi­sai ne­be­dė­ti, nes jie vis tiek ne­vei­kė… Taip bu­vo be­rods 2009-ai­siais, – pri­si­mi­nė Plun­gės se­niū­nas. – Ta­čiau tik­ri plun­giš­kiai ne­už­mir­šo ir se­niū­ni­jai vis pri­min­da­vo, kad fon­ta­nas bu­vo ap­švies­tas, o tai reiš­kia, kad sis­te­mą rei­kia mo­der­ni­zuo­ti. Pa­si­žval­gę Lie­tu­vos rin­ko­je ra­do­me įmo­nę, ku­ri su­ti­ko mums pa­dė­ti.“

Ben­dro­vės „Po­ol­ser­vi­ce.LT “ spe­cia­lis­tai fon­ta­ną ap­žiū­rė­jo ru­de­nį, o dar­bų ėmė­si šį pa­va­sa­rį. Se­na­mies­čio aikš­tės fon­ta­nas da­bar val­do­mas dvie­jų sis­te­mų: vie­na įvai­riais purkš­tu­kais val­do van­dens srau­tus, ki­ta, įreng­ta nau­jai, skir­ta švie­sos srau­tams, jų in­ten­sy­vu­mui, spal­vin­gu­mui val­dy­ti.

Kol kas Se­na­mies­čio aikš­tė­je fon­ta­nas šo­ka pa­gal vie­ną pro­gra­mą, ta­čiau jų ga­li bū­ti ir dau­giau. Ap­švie­ti­mas įsi­žie­bia su­te­mus, sis­te­ma įsi­jun­gia au­to­ma­tiš­kai, nes vei­kia pa­gal ast­ro­lo­gi­nį laik­ro­dį.

G. Do­mar­kas sa­kė ir pats vie­ną nak­tį gė­rė­ję­sis ap­švies­tu mies­to fon­ta­nu ir pa­ste­bė­jęs, kad dau­giau­sia žiū­ro­vų mies­to aikš­tė­je stab­te­li iki vi­dur­nak­čio. Aikš­tės fon­ta­no pro­žek­to­rių, kei­čian­čių spal­vas, švie­sos įsi­žie­bia ir už­gęs­ta pa­pil­dy­da­mos van­dens di­na­mi­kos gro­žį.

Dėl iš­skir­ti­nu­mo ir įspū­din­gų van­dens efek­tų fon­ta­nai, pa­na­šūs į įreng­tą Se­na­mies­čio aikš­tė­je, po­pu­lia­rūs vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Share Button

spalio 9, 2019

Spalio 3 d. Plungės atvirame jaunimo centre įvyko virtualios realybės pristatymas. Nuo šiol jaunimo centro lankytojai panaudojant virtualios realybės akinius […]

spalio 7, 2019

Spalio 4-5  dienomis Plungės rajono savivaldybės kultūros centras bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedra organizavo […]

rugsėjo 26, 2019

Jaunųjų muzikų platforma ,,A CADENZA.LT“ tai galimybė regiono jauniesiems muzikams ir vokalistams atskleisti savo gebėjimus ir kartu muzikuoti bei pristatyti […]

rugsėjo 23, 2019

Rugsėjo 22 dienos vakarą, Plungės kultūros centras dovanojo plungiškiams ir miesto svečiams išskirtinę galimybę vienoje scenoje išgirsti Jungtinio Baltijos šalių […]

rugsėjo 19, 2019

Rugsėjo 18 d.  Plungės kultūros centras surengė praktinę kūrybinę saksofono muzikos laboratoriją. Laboratorijos užsiėmimus vedė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno […]

rugsėjo 3, 2019

Rugpjūčio 30 d. dviračių entuziastus Plungės atviras jaunimo centras pakvietė į žygį.   Žygyje dalyvavęs jaunimas susipažino su kultūros vertybėmis, […]

rugpjūčio 28, 2019

Rugsėjo mėnesį, pradėdamas naują kūrybinį sezoną, Plungės kultūros centras kviečia į netradicinius, išskirtinius ir visiškai naujus kūrybiškumo vakarus „Kūrybiškumas laisvas, […]

birželio 19, 2019

Birželio 15 – 16 dienomis Plungės miestas aidėjo nuo pučiamųjų orkestrų muzikos, dėmesį kaustė regioninė dainų šventė ,,Gyvybės medis“. Birželio […]

birželio 11, 2019

Birželio 15-16 dienomis Plungės miesto šventės metu vyks XVI-asis respublikinis pučiamųjų orkestrų festivalis. Šis jau šešioliktą kartą Plungės kultūros centro […]

balandžio 23, 2019

Balandžio 14-20 dienomis Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis dalyvavo tarptautinėje stažuotėje „Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą – […]