gruodžio 14, 2017
Plungės rajono savivaldybės informacija
Futbolas Plungėje – ant aukštos bangos!

Gruodžio 7 dieną Plungėje lankėsi Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Tomas Danilevičius bei generalinis sekretorius Nerijus Dunauskas, kurie susitiko su Plungės futbolo bendruomenės atstovais, Plungės savivaldybės meru Audriumi Klišoniu, mero patarėju Mantu Česnausku, Savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Bagužiu bei už sporto reikalus Savivaldybėje atsakinga Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Julija Čiuželiene. Pirmieji Lietuvos futbolo federacijos asmenys įvertino atliktus dirbtinės dangos futbolo aikštelės įrengimo darbus, pasidžiaugė, jog futbolo populiarumas tarp Plungės jaunimo sparčiai auga.

Vienas iš LFF prezidento T. Danilevičiaus ir generalinio sekretoriaus N. Dunausko vizito į Plungę tikslų buvo savo akimis įsitikinti, kaip įgyvendinamas dirbtinės dangos futbolo stadiono įrengimo projektas, kurį, padalytą į kelis etapus, planuojama užbaigti per trejus metus. Kalbėta, jog per ateinančius metus jau reikia užbaigti visus numatytus darbus. Teisybę pasakius, tiek tų darbų ir belikę – praplėsti esamas tribūnas, dvigubai padidinant sėdimų vietų skaičių. Pernai prie Plungės technologijų ir verslo mokyklos buvo paklota dirbtinė stadiono danga, šiemet jau įrengta futbolo aikštelės apšvietimo sistema, o kitais metais numatyta praplėsti tribūnas. Sportuojančiųjų patogumui Plungės TVM bendrabutyje įrengti persirengimo kambariai ir sportininkų asmens higienai skirtos patalpos.

Apie įgyvendinamą projektą su LFF vadovais kalbėjosi Telšių apskrities futbolo federacijos sekretorius Darius Preibys, VšĮ „Plungės futbolas“ direktorė Diana Jonaitienė ir „VšĮ „Plungės futbolas“ valdybos pirmininkas Gintaras Virkšas bei vienas iš šios įmonės dalininkų, didelis futbolo entuziastas Adomas Zamulskis.

Prisiminta, jog, pradėjus Plungėje įgyvendinti dirbtinės dangos stadiono projektą, Plungės TVM buvo pasirašyta sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis, pagal kurią mokykla dešimčiai metų valdyti sta­dio­nas per­davė VŠĮ „Plun­gės fut­bo­las“.  Sta­dio­ne re­gu­lia­riai ren­gia­mos Plun­gės mies­to fut­bo­li­nin­kų tre­ni­ruo­tės, vyk­do­mos įvai­rios var­žy­bos. Tre­ni­ruo­čių gra­fi­kas su­de­rin­tas su tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pa­mo­kų tvar­ka­raš­čiu, tad mo­kyk­los ben­druo­me­nė ne­pra­rastų ga­li­my­bės nau­do­tis sta­dio­nu.

Per ar­ti­miau­sius me­tus sta­dio­nas bus baigtas pri­tai­kyti pro­fe­sio­na­lioms fut­bo­lo tre­ni­ruo­tėms bei var­žy­boms, ati­tiks tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus. Iš LFF gauta nau­ja fut­bo­lo aikš­tės dirb­ti­nė dan­ga, jai buvo paruošti stadiono pagrindai, paklotas drenažas. Jau sumontuotas ir modernus standartus atitinkantis stadiono apšvietimas, o tai reiškia, kad sportuoti čia galima ir tamsiu paros metu. Per at­ei­nan­čius metus sta­dio­ne bus su­tvar­ky­tos tri­bū­nos, ku­rios tu­rė­tų tal­pin­ti 500 žmo­nių. Prie visų šių dar­bų fi­nan­sa­vi­mo ženkliai pri­si­deda ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Plungės meras Audrius Klišonis LFF vadovams kalbėjo, jog Savivaldybė pasirūpino ir tuo, kad tokia didelė investicija būtų tinkamai prižiūrima ir tvertų ilgai, todėl šiemet VšĮ „Plungės futbolas“ dar skyrė papildomai lėšų  stadiono priežiūros įrangai (apsaugos kameroms, žoliapjovei, sniego stumdytuvui) įsigyti.

Meras atkreipė dėmesį, kad futbolo aikštelė sutemus jau apšviesta iš visų pusių, pro stadioną Žaltakalnio gatve važiuojantys žmonės mato, kad čia nuolat vyksta treniruotės ar varžybos.

„Ar bereikia futbolui didesnės reklamos, nei vaizdelis, kai moderniame apšviestame stadione nuolat juda sportininkai?“, – sakė meras.

A.Klišonis informavo LFF atstovus, jog Plungės savivaldybė turi planų toje pat miesto dalyje, greta dirbtinės dangos futbolo stadiono, statyti ir universalų sporto centrą su baseinu. Jei plungiškių norams bus pritarta ir šiam projektui bus skirtas finansavimas, abiejų kompleksų – tiek stadiono, tiek sporto centro – lankytojai galėtų naudotis bendra automobiliams ir autobusams statyti skirta aikštele, kita sukurta infrastruktūra.

Naudodamasis proga A. Klišonis padėkojo LFF ir už dirbtinę dangą, kuri Plungės savivaldybėje buvo paklota prie trijų miesto lopšelių-darželių bei Platelių daugiafunkcio centro. Meras pasidžiaugė, kad vaikams sudarytos geresnės sąlygos sportuoti, o dirbtine danga džiaugiasi ir mažamečių tėvai, nes vaikų drabužiai tiek nebeišsipurvina, kaip būdavo žaidžiant natūralios dangos aikštelėse. 

„Investavus į dirbtines dangas, įsteigus Plungėje VšĮ „Plungės futbolas“, susidomėjimas šia sporto šaka tarp Plungės jaunimo išaugo beveik tris kartus! Jei anksčiau futbolo treniruotes lankė apie 80 moksleivių, tai dabar sportuoja jau apie 250 berniukų ir mergaičių! Turėdami dirbtinės dangos stadioną atgaivinome tradiciją rengti Plungėje tarptautinį vaikų futbolo turnyrą, į kurį atvyksta ir komandos iš Plungės miesto partnerių užsienio šalyse. Taip pat futbolą pradėjo žaisti ir Plungės moterys, pasekusios Utenos savivaldybės pavyzdžiu. Tačiau plungiškėms, akivaizdu, sekasi geriau, nes nuvykusios į Utenoje surengtas draugiškas varžybas dvi Plungės moterų ir merginų komandos užėmė aukščiausias prizines vietas! Pasiekus rezultatų, matant entuziazmą, yra siekių ir toliau vystyti  Plungės futbolą“, – pažymėjo meras A. Klišonis.

Atskira kalba pasisuko apie tai, kad nuo masiškumo norima sukti link meistriškumo ir geresnių rezultatų pasiekti ne vien tik B, bet ir A arba pirmoje lygoje. Kol kas Plungės „Babrungas“ žaidžia antroje lygoje, o tokio lygio klubui, net ir turinčiam vaikų grupes, LFF finansavimas neskiriamas. Per LFF vadovų susitikimą su VšĮ „Plungės futbolas“ valdybos nariais ir įstaigos direktore kalbėta ir apie tai, kad būtina didesnį dėmesį skirti vaikų (6-12 metų) treniravimui, aiškintasi galimybes, kaip į Plungę pritraukti dirbti gabių trenerių.

Share Button


spalio 23, 2019

Kasmet, tamsėjant rudeniui, vienas vakaras Kuliuose būna ypač ryškus ir šiltas. Kuliškiai jau žino, kad spalis nepraeis be „Sambrėškio“ šventės, […]

spalio 9, 2019

Spalio 3 d. Plungės atvirame jaunimo centre įvyko virtualios realybės pristatymas. Nuo šiol jaunimo centro lankytojai panaudojant virtualios realybės akinius […]

spalio 7, 2019

Spalio 4-5  dienomis Plungės rajono savivaldybės kultūros centras bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedra organizavo […]

rugsėjo 26, 2019

Jaunųjų muzikų platforma ,,A CADENZA.LT“ tai galimybė regiono jauniesiems muzikams ir vokalistams atskleisti savo gebėjimus ir kartu muzikuoti bei pristatyti […]

rugsėjo 23, 2019

Rugsėjo 22 dienos vakarą, Plungės kultūros centras dovanojo plungiškiams ir miesto svečiams išskirtinę galimybę vienoje scenoje išgirsti Jungtinio Baltijos šalių […]

rugsėjo 19, 2019

Rugsėjo 18 d.  Plungės kultūros centras surengė praktinę kūrybinę saksofono muzikos laboratoriją. Laboratorijos užsiėmimus vedė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno […]

rugsėjo 3, 2019

Rugpjūčio 30 d. dviračių entuziastus Plungės atviras jaunimo centras pakvietė į žygį.   Žygyje dalyvavęs jaunimas susipažino su kultūros vertybėmis, […]

rugpjūčio 28, 2019

Rugsėjo mėnesį, pradėdamas naują kūrybinį sezoną, Plungės kultūros centras kviečia į netradicinius, išskirtinius ir visiškai naujus kūrybiškumo vakarus „Kūrybiškumas laisvas, […]

birželio 19, 2019

Birželio 15 – 16 dienomis Plungės miestas aidėjo nuo pučiamųjų orkestrų muzikos, dėmesį kaustė regioninė dainų šventė ,,Gyvybės medis“. Birželio […]

birželio 11, 2019

Birželio 15-16 dienomis Plungės miesto šventės metu vyks XVI-asis respublikinis pučiamųjų orkestrų festivalis. Šis jau šešioliktą kartą Plungės kultūros centro […]