lapkričio 14, 2017
Gražinos pagrindinė mokykla švenčia keturiasdešimtmetį

Pasitikdama jubiliejų Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla pelnytai didžiuojasi esanti saugi, moderni, kūrybinga, atvira kaitai ugdymo įstaiga, užtikrinanti efektyvų mokymą bei mokymąsi, siekianti geros pradžios ir sėkmingos ateities kiekvienam bendruomenės nariui, savo veikloje įprasminanti humanistinės filosofijos bei Adomo Mickevičiaus poemos „Gražina“ idėjas ir vertybes.

Per keturis dešimtmečius gražiniečiai buvo pasiruošę priimti besikeičiančio pasaulio iššūkius ir juos nugalėti. Visada mokyklos bendruomenė išliko atvira permainoms ir iniciatyvoms.

Pradžių pradžia

1977 rugsėjo pirmąją Radviliškio mieste duris atvėrė 5-oji vidurinė mokykla. Beveik 10 metų mokyklai vadovavo Švietimo žymūnė Stefanija Januševičienė. Nuo 1987 metų mokyklos vairą perėmė antrasis mokyklos direktorius – Alfredas Krikštanas. 1993 metais 5-oji vidurinė mokykla perėmė gatvės pavadinimą. Tais pačiais metais ėmė dalyvauti Europos Sveikų mokyklų programoje, pradėta dėstyti sveika gyvensena. 1994 metais atidaryta klasė specialiųjų poreikių vaikams. 1996 metais įvestas sustiprintas dailės mokymas, 2000 metais peraugęs į kryptingą meninį ugdymą. Mokykloje veikė ir Dailės centras, atviras miesto bendruomenei. 1997 metais įkurta skaitykla ir informacinės literatūros centras. 2000 kovo dvidešimtą dieną iškilmingai atidarytas Ekologinio ugdymo centras. 2002 metų rugsėjo pirmąją moksleivius sutiko naujasis mokyklos direktorius Vidmantas Tamošiūnas. 2005 metų rugsėjo pirmąją mūsų mokykla paskelbta gamtosaugine, o 2006 metų pavasarį įteikta pirmoji Žalioji vėliava.

2006 metų gegužę mokykla išleido paskutinę XXVIII abiturientų laidą, o rugsėjo pirmąją Radviliškio Gražinos vidurinė mokykla perorganizuota į pagrindinę ir 2007 pavasarį išleido pirmąją dešimtokų laidą.

Daugelį metų direktoriaus pavaduotojomis ugdymui dirbo Janina Ragauskienė ir Nijolė Masiulienė, kuri 2007 metais laikinai ėjo ir direktoriaus pareigas.

Dabarties aktualijos

Nuo 2008-jųjų metų rudens mokyklai vadovauja Laisvūnas Vaičiūnas. Jam talkina direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nina Kavaliauskienė ir Daiva Sedelskienė bei direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Henrikas Rudauskas.

Mokykloje dirba 63 aukštos kvalifikacijos bei ilgą darbo patirtį turintys pedagoginiai darbuotojai: 16 vyresniųjų mokytojų, 40 mokytojų metodininkų, 2 mokytojai ekspertai. Inovatyvi ir kokybiška pedagoginė veikla, garsinanti mokyklą bei rajoną Lietuvoje įvertinta Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklu, kuris įteiktas Jadvygai Kurmanskienei (2011 m.), Janinai Ragauskienei (2013 m.) Laisvūnui Vaičiūnui (2015 m.), Valerijai Jurgauskienei (2017 m.), ženklelis „Už nuopelnus švietimui“ – Donatui Kurmanskiui (2015 m.), Salvinijai Vaičiūnienei (2017 m.). Mokytojų veiklą koordinuoja metodinė taryba (pirmininkė – Vilma Mikalauskienė, fizikos mokytoja metodininkė; nariai: Valerija Kauklienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; Grita Dumskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Rasa Masiulienė, technologijų mokytoja metodininkė, Danguolė Juodžbalienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Jolanta Burneikienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja, Dijana Krivickienė, matematikos mokytoja metodininkė, Nijolė Šinkūnienė, specialioji pedagogė metodininkė). Ugdymo procesui Gražinos pagrindinėje mokykloje organizuoti taikoma ne tik pamoka, projektinė veikla, bet ir integruotos pamokos, ekskursijos, kūrybinių darbų dienos, edukacinės išvykos. Vis dažniau pamokos vyksta netradicinėse aplinkose. Šiuo metu ypač didelis dėmesys skiriamas integruotam mokymui: 7, 8, 10 klasių mokiniai dalyvauja projekte „EMILE klasės“, kurį koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų kultūros centras. „EMILE klasės“ projekto esmė – integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas: geografija 8 klasėse iš dalies mokoma prancūzų kalba. Į 5-10 klasių lietuvių kalbos programą integruotas „Laisvės kovų istorijos“ kursas. 7 ir 8 klasėse, siekiant nedidinti mokinių mokymosi krūvio, organizuotas integruotas dalyko ir informacinių technologijų mokymas; 5 klasėje – lietuvių kalbos ir matematikos integruotas modulis. Sukaupta patirtimi pedagogai dalijasi su rajono ir šalies kolegomis konferencijų, seminarų metu.

Gražinos pagrindinėje mokykloje vienintelėje rajone sudarytos sąlygos kryptingam dalykų meniniam ugdymui. Šis ugdymas organizuojamas nuo 1 klasės. Parengtos programos 1 – 2 klasių ir 3 – 4 klasių mokinių meninei raiškai ir integruotas į neformalųjį švietimą. 5 – 10 klasėse kryptingas meninis ugdymas tęsiamas integruojant į pasirenkamuosius dalykus ir neformalųjį švietimą.

Ekologinis ugdymas išlieka viena iš preoritetinių ugdymo krypčių mokykloje. 5 klasėse dėstomas pasirenkamasis dalykas – ekologijos pagrindai, 7 klasėse – ekologija. Gražinos pagrindinėje mokykloje įsikūręs Ekologinio ugdymo centras, kurio veiklą koordinuoja taryba (pirmininkė Daiva Sedelskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nariai: Salvinija Vaičiūnienė, geografijos mokytoja ekspertė, Vilma Mikalauskienė, fizikos mokytoja metodininkė, Grita Dumskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja), daugiausiai dėmesio skiria mokinių aplinkosauginei veiklai. Tai renginiai, skirti Žemės dienai, konferencijos, teatralizuotos eisenos, konkursai, paskaitos, varžytuvės, akcijos. Ekologinės stovyklos rajono mokyklų mokiniams vasarą vyksta kartu su Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių vasaros stovykla. Pamokų metu įgytas žinias jaunieji ekologai apibendrina tiriamojoje veikloje. Mokytojai dalyvauja edukacinėse išvykose bei seminaruose įvairiose Europos šalyse.

Koordinuota mokyklos administracijos, pedagogų, mokyklos tarybos (dešimt metų pirmininko pareigas ėjo Artūras Miškinis, o nuo 2017 metų pirmininke išrinkta Laima Škėmienė), tėvų lyderių grupės, mokinių tarybos (nuo 2017 metų pirmininkas Justas Kareckas) veikla lėmė gerus Nacionalinės vertinimo agentūros įvertinimus: mokykla vertinama stipriaisiais veiklos aspektais: geru mokyklos etosu, aiškia darbo tvarka, kryptinga partneryste su kitomis institucijomis, mokinių kūrybiškumu, asmenybės brandą ir socialinę raidą skatinančiomis ugdymo programomis, ugdomąja veikla, susieta su gyvenimo praktika, mokinių pasirengimu mokytis, gerais mokinių pasiekimais meninėje, socialinėje ir sportinėje veikloje, pakankamai kryptinga bendrąja rūpinimosi mokiniais politika, geru specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimu, demokratišku vadovavimu mokyklai.

Jau keletą metų mokykloje išlieka stabilus mokinių skaičius. 5-10 klasėse mokosi 268 (11 klasių komplektų), PU – 45 (2 komplektai), 1-4 klasėse – 237 (11 komplektų), specialiosiose lavinamosiose klasėse ugdomi 38 mokiniai (4 komplektai). Kasmet didžioji dalis gabių bei kūrybingų mokinių pasirenka mokymąsi gimnazijose, kur dalykiniai pasiekimai nėra žemesni nei baigiant aštuntąją klasę. Mokykla jau išleido vienuolika dešimtokų laidų.

Gražiniečiai aktyviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, projektinėje veikloje, varžybose laimi laureatų ir prizininkų vardus, puikiai ir labai gerai mokosi. 2016-2017 mokslo metus puikiais ir labai gerais pažymiais baigė šie mokiniai: Kinderytė Kamilė, 5a klasė; Jurpalytė Roberta, 6b klasė; Genevičius Laimis, 6c klasė; Bartaševičiūtė Areta, 7a klasė; Grinbergaitė Ieva, 8a klasė 2017 metais pirmą kartą mokyklos istorijoje už puikius mokymosi rezultatus ir mokyklos vardo garsinimą rajone ir šalyje Roberta Jurpalytė buvo apdovanota mokyklos tarybos iniciatyva įsteigta „Geriausio mokinio“ nominacija ir pinigine premija.

Gražinos pagrindinėje mokykloje aktyviai veikianti Mokinių taryba (pirmininkas Justas Kareckas 8a klasės mokinys) reguliariai organizuoja įvairias veiklas: rengiamos šventės, įgyvendinami įvairūs socialiniai projektai, į kuriuos įtraukiama ir dalis vietos bendruomenės.

Puikiai bei labai gerai besimokantiems ir mokyklos vardą garsinantiems mokiniams Šiaulių rajono Bubių seniūnijos Alksnyniškės kaimo „Napoleono“ turizmo ir sporto bazėje kasmet birželio mėnesį ilsėtis ir turiningai leisti laisvalaikį organizuojama mokinių vasaros poilsio stovykla „Supermenai“. Kartu su gražiniečiais ilsisi ir mokiniai iš Ukrainos Uman miesto bei Radviliškio rajono jaunieji ekologai, kurių poilsiu ir aktyvia veikla rūpinosi Gražinos pagrindinės mokyklos mokytojai bei partneriai. Stovyklos veiklą finansuoja Radviliškio rajono savivaldybė, Gražinos pagrindinės mokyklos labdaros ir paramos fondas, mokinių tėveliai, kurie aktyviai dalyvauja planuojant stovyklos veiklą.

Mokiniams sudarytos sąlygos planuoti karjerą, jie supažindinami su tolesnio mokymosi galimybėmis. Ugdytiniai šiuo tikslu naudoja mokyklos bibliotekoje sukauptą informaciją, susitinka su Lizdeikos ir Vaižganto gimnazijų mokytojais, karjerą padariusiais buvusiais mokyklos mokiniais, aukštųjų mokyklų atstovais. Siekiant aktyvinti karjeros paslaugas mokykloje, sudaryta karjeros koordinavimo grupė, kuriai vadovauja Lina Dikavičienė, todėl mokiniai, pabaigę dešimtą klasę, tikslingai renkasi profesiją ir toliau sėkmingai ugdosi įvairiose Lietuvos mokymo įstaigose.

Mokykla atsižvelgia į mokinių ugdymo(si) poreikių įvairovę. Todėl ugdytiniai, susidūrę su mokymosi problemomis, sulaukia kvalifikuoto specialiąją pagalbą teikiančių specialistų dėmesio. Tai logopedai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai, socialiniai pedagogai, psichologė, judesio korekcijos specialistai. Specialųjį ugdymą mokykloje koordinuoja Vaiko gerovės komisija (pirmininkė Kristina Valuckienė). Mokykla nuolat siekia gerinti SUP mokinių ugdymo aplinką, todėl aktyviai dalyvauja ne tik šalies, bet ir ES fondų remiamuose projektuose. Mokyklos patalpose veikia Dienos centras „Meleta“ (vadovė Rasa Žalgevičienė, turinti socialinio pedagogo kvalifikaciją) neįgaliems vaikams ir jaunuoliams.

Mokinių sveikata rūpinasi bei aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą propaguoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Žiaunienė.

Įvairiapusė ir turininga neformaliojo vaikų švietimo veikla Gražinos pagrindinėje mokykloje. Mokiniai gausiai renkasi neformaliojo švietimo programas, skirtas meninę, sporto ar kitą veiklą asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdytis. PU, 1-10, lavinamųjų klasių mokiniai yra užimti 28 programose: Avangardinio meno studija „R&S Mados namai“, klubas „Tolerancija“, klubas „Legenda“, sporto studija, robotika ir kiti būreliai. Kasmet avangardinio meno žinovai ir puoselėtojai iš visos Lietuvos renkasi į tradicinį festivalį „Aš kitoks“. Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai kviečiami į avangardinio meno renginius visoje Lietuvoje ir iškovoja gausybę prizų, apdovanojimų. Mokykloje nuolat vyksta popamokiniai renginiai, minimos Lietuvos valstybės šventės, bendruomenės nariai dalyvauja akcijose.

Ugdymo procesas organizuojamas jaukioje ir saugioje aplinkoje: mokykla racionaliai ir kūrybiškai panaudoja turimas patalpas, puoselėja išorinę aplinką, dalis patalpų nuolat atnaujinama. Išplėstos ir atnaujintos skaityklos ir bibliotekos patalpos (bibliotekininkės Kęstutė Šivickienė ir Onutė Jankūnienė), įkurta žaisloteka, kurioje laisvalaikį leidžia jaunesniųjų klasių mokiniai. 2016 metais, artėjant Lietuvos valstybės šventei, iškilmingai atidarytas mokyklos muziejus (vadovė Diana Skvarnavičienė), įsikūręs erdviose pirmojo aukšto patalpose. Čia nuolat vyksta edukaciniai užsiėmimai, mokiniai gilinasi į mokyklos istorijos faktus, vyksta susitikimai su buvusiais mokiniais. Mokykloje veikia prailginta dienos grupė, kurioje pedagogų prižiūrimi mokiniai atlieka namų užduotis, turiningai leidžia laisvalaikį, kol tėveliai dirba.

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja miesto ir rajono renginiuose, nuolat viešina informaciją apie mokyklą interneto mokyklos tinklalapyje, miesto švietimo skyriaus bei socialinių partnerių interneto tinklalapiuose, vietos laikraščiuose.

Gražiniečiai bendradarbiauja su miesto gimnazija, lopšeliais – darželiais, kitomis ugdymo įstaigomis.

Mokyklos bendruomenės išpažįstamos vertybės, puoselėjamos tradicijos ir ritualai stiprina bendruomenės identitetą bei skatina gerus bendruomenės santykius, lemia mokymuisi palankų mikroklimatą klasėse, daro įtakos mokyklos atvirumui pokyčiams, sudaro galimybes veiklos tobulinimui ateityje.

Šiandien Gražinos pagrindinė mokykla – viena stipriausių bendruomenių mieste, išsiskirianti darna, glaudžiu bendradarbiavimu. Tai – MOKYKLA VISIEMS, kur kiekvienas yra svarbus bendruomenės narys, kur kiekvienam mokiniui kuriamas įtrauklusis, kokybiškas ir lygiateisis ugdymas, kur dirbantys pedagogai kiekvieną vaiką jaučia širdimi, kur vyrauja tolerancija ir pasitikėjimas, kur nuolat pulsuoja gyvenimas ir ore virpa žodžiai „AŠ TIKIU! TAI – MANO MOKYKLA!“.

Garbingumas bendraujant,
Reiklumas sau ir kitiems vertinant,
Atsakomybė mokant ir mokantis,
Žingeidumas pažįstant pasaulį,
Iniciatyvumas ugdant savo gebėjimus,
Novatoriškumas pasinaudojant galimybėmis,
Atkaklumas siekiant tikslo.

(Mokyklos vertybės)

Diana Skvarnavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Daiva Sedelskienė, Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Share Button

spalio 16, 2018

Spalio 12 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje viešėjo Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos moksleivis Redas Olišauskas, kuris pristatė savo eilėraščių […]

spalio 5, 2018

Spalio 4 dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje vyko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir neformaliojo ugdymo skyriaus […]

spalio 2, 2018

Tėvas Stanislovas yra pasakęs: „Svarbiausi žmogaus bruožai – sąžiningumas, darbštumas, tvarkingumas, teisingumas, nuoširdumas, dvasiškumas“. Visas šias gražiausias savybes turėjo pats […]

spalio 1, 2018

Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokytojai ir mokiniai savo kūryba džiugino radviliškiečius visą rugsėjo mėnesį. Kūrybinių darbų paroda „Laiko tėkmės paletė“ buvo […]

rugsėjo 25, 2018

Įgyvendinant projektą „Neverbalinė žmogaus kalba“, rugsėjo 21 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Žmogaus kodas. Veidotyra“, kuriame dalyvavo […]

rugsėjo 25, 2018

Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rugsėjo 20 dieną įvyko susitikimas su psichoterapeutu Olegu Lapinu. Šis renginys Radviliškyje buvo organizuotas įgyvendinant […]

rugsėjo 25, 2018

Rugsėjo 20 d. duris atvėrė dar vienas į naujas patalpas įsikėlęs atnaujintas Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Tądien Kairėnų […]

rugsėjo 19, 2018

2018 m. rugsėjo 13 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje viešėjo delegacija iš Švedijos. Tai jau antras švedų projekto „Charity […]

rugsėjo 14, 2018

Rugsėjo 14 d. Radviliškyje skambėjo nuostabi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje gerai žinomo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro […]

rugsėjo 10, 2018

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka šią vasarą vėl kvietė dalyvauti respublikinėje akcijoje „Skaitymo iššūkis“. Visuotinė skaitymo akcija kasmet siūlo turiningai […]