birželio 8, 2016
Laikraščio „Plungės žinios“ informacija
Iš kai­mų mo­kyk­lų Plungės rajone vie­nu kom­plek­tu ga­li iš­aug­ti tik Ša­tei­kių pa­grin­di­nė

Per ge­gu­žę vy­ku­sį Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį Plungės rajono sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Rai­bu­žis api­bū­di­no, ko­kios kai­mų mo­kyk­lų per­spek­ty­vos. Pa­sak ve­dė­jo, mo­ki­nių srau­tai ju­da mies­to mo­kyk­lų link, ta­čiau tiks­lus mo­ki­nių skai­čius kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je bus ži­no­mas tik rug­sė­jui įpu­sė­jus. Spren­džiant iš šiuo me­tu tu­ri­mų duo­me­nų, nau­jais moks­lo me­tais augs tik Ša­tei­kių pa­grin­di­nė, ku­rio­je rug­sė­jo 1 die­ną lau­kia­ma 114 vai­kų.

R. Rai­bu­žis ak­cen­ta­vo, kad šiuo me­tu mo­kyk­lo­se – per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis: kai ku­rios kai­mo mo­kyk­los tam­pa mies­te esan­čių mo­kyk­lų sky­riais, vyks­ta mo­ki­nių per­si­skirs­ty­mas, to­dėl prog­no­zuo­ti mo­kyk­lų at­ei­tį – ne­dė­kin­gas me­tas. Daug kas pa­aiš­kės lie­pos pa­bai­go­je, o tiks­lūs skai­čiai bus ži­no­mi tik nau­jiems moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas kal­bė­jo, jog iš ke­tu­rių ra­jo­no mies­te­liuo­se esan­čių gim­na­zi­jų, ver­ti­nant pa­gal mo­ki­nių skai­čių, sta­bi­liau­siai lai­ko­si Al­sė­džių gim­na­zi­ja, ta­čiau šio­je mo­kyk­lo­je, pa­si­rin­ku­sio­je pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­mo kryp­tį, mo­ko­si jau­nuo­liai iš vi­sos Lie­tu­vos. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tais moks­lo me­tais čia mo­ky­sis per 230 vai­kų.

Ku­lių gim­na­zi­ja ei­lę me­tų gi­ria­ma už ge­rus pa­sie­ki­mus per bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ją. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas vy­lė­si, kad mo­kyk­lo­je liks apie 90 vai­kų, kad pa­vyks iš­lai­ky­ti pil­nus (po 10 mo­ki­nių) kla­sių kom­plek­tus, prie­šin­gu at­ve­ju ga­li kil­ti grės­mė ne­tek­ti gim­na­zi­jos sta­tu­so.

Skai­čiuo­ja­ma, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je ki­tais moks­lo me­tais mo­ky­sis 20 mo­ki­nių ma­žiau, nei šiais, ta­čiau 12 kla­sių kom­plek­tų tu­rė­tų iš­lik­ti.

Mo­ki­nių skai­čius dras­tiš­kai ma­žė­ja Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je, nors mies­te­lis pa­trauk­lus gy­ven­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, nes čia vei­kia ir vai­kų dar­že­lis, ir gim­na­zi­ja, ir me­no mo­kyk­la. R. Rai­bu­žis sa­kė, jog tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ki­tais moks­lo me­tais čia mo­ky­sis 162 vai­kai (bu­vo 178). Vie­no­je kla­sė­je lie­ka tik 8 mo­ki­niai. Spren­džia­ma, kad mo­ki­nio krep­še­lio skir­tu­mą dėl su­si­da­riu­sios kri­ti­nės pa­dė­ties deng­tų Sa­vi­val­dy­bė.

Be­veik vi­so­se ra­jo­ne vei­kian­čio­se pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se (su ne­di­de­lė­mis iš­im­ti­mis) mo­ky­mo pro­ce­sai vyks­ta jung­ti­nė­se kla­sė­se. Pras­čiau­sia pa­dė­tis Žli­bi­nuo­se: mo­kyk­lo­je moks­lo me­tus vie­no­je jung­ti­nė­je (2–3–4 kl.) kla­sė­je yra 14 vai­kų!

R. Rai­bu­žis sa­kė, jog ki­tais moks­lo me­tais ra­jo­no mo­kyk­las lan­kys dviem šim­tais mo­ki­nių ma­žiau nei šie­met.

„Dar 334 vai­kai yra Plun­gės ra­jo­no re­gist­re, ta­čiau jų… nė­ra! Gal tė­vai iš­si­ve­žė į už­sie­nį? Ieš­ko­me pa­gal pas­ku­ti­nį nu­ro­dy­tą ad­re­są, bet duo­me­nų apie tuos vai­kus tu­ri­me ma­žai: kur jie mo­ko­si, ar ap­skri­tai mo­ko­si?“ – įvar­di­jo skau­džią pro­ble­mą R. Rai­bu­žis.

„Vals­ty­bė­je gy­vu­lius griež­čiau re­gist­ruo­ja nei vai­kus!“ – pik­ti­no­si ko­mi­te­to na­rys An­drie­jus Stan­či­kas.

Ap­gai­lė­ję nyks­tan­čias kai­mo mo­kyk­las, ko­mi­te­to na­riai vis­gi su­ta­rė, kad, ren­kan­tis mo­kyk­lą, rei­kia žiū­rė­ti, kas ge­riau vai­kui.

Share Button

spalio 9, 2019

Spalio 3 d. Plungės atvirame jaunimo centre įvyko virtualios realybės pristatymas. Nuo šiol jaunimo centro lankytojai panaudojant virtualios realybės akinius […]

spalio 7, 2019

Spalio 4-5  dienomis Plungės rajono savivaldybės kultūros centras bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedra organizavo […]

rugsėjo 26, 2019

Jaunųjų muzikų platforma ,,A CADENZA.LT“ tai galimybė regiono jauniesiems muzikams ir vokalistams atskleisti savo gebėjimus ir kartu muzikuoti bei pristatyti […]

rugsėjo 23, 2019

Rugsėjo 22 dienos vakarą, Plungės kultūros centras dovanojo plungiškiams ir miesto svečiams išskirtinę galimybę vienoje scenoje išgirsti Jungtinio Baltijos šalių […]

rugsėjo 19, 2019

Rugsėjo 18 d.  Plungės kultūros centras surengė praktinę kūrybinę saksofono muzikos laboratoriją. Laboratorijos užsiėmimus vedė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno […]

rugsėjo 3, 2019

Rugpjūčio 30 d. dviračių entuziastus Plungės atviras jaunimo centras pakvietė į žygį.   Žygyje dalyvavęs jaunimas susipažino su kultūros vertybėmis, […]

rugpjūčio 28, 2019

Rugsėjo mėnesį, pradėdamas naują kūrybinį sezoną, Plungės kultūros centras kviečia į netradicinius, išskirtinius ir visiškai naujus kūrybiškumo vakarus „Kūrybiškumas laisvas, […]

birželio 19, 2019

Birželio 15 – 16 dienomis Plungės miestas aidėjo nuo pučiamųjų orkestrų muzikos, dėmesį kaustė regioninė dainų šventė ,,Gyvybės medis“. Birželio […]

birželio 11, 2019

Birželio 15-16 dienomis Plungės miesto šventės metu vyks XVI-asis respublikinis pučiamųjų orkestrų festivalis. Šis jau šešioliktą kartą Plungės kultūros centro […]

balandžio 23, 2019

Balandžio 14-20 dienomis Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis dalyvavo tarptautinėje stažuotėje „Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą – […]