spalio 2, 2017
Įvyko Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 28 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba patikslino Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvus, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsteigė 0,5 etato direktoriaus pavaduotojo (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatoriaus) pareigybės Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre.

Taryba pritarė patikslintai Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai, patvirtino viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės valdymo struktūrą, nusprendė iš pareigų atleisti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Viktorą Ganusauską, kuris pateikė prašymą atsistatydinti savo noru. Priėmė sprendimą išimties tvarka kompensuoti mokinių kelionės išlaidas 2017–2018 mokslo metais, nusprendė skirti kompensacijas daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“– „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PATVIRTINTAS SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, kuris nustato mokyklos ir savivaldybės lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOJE

Taryba pritarė Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos dalyvavimui Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje 2018 metais ir įsipareigojo iš savivaldybės biudžeto skirti lėšų programai įgyvendinti – ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant šią programą planuojama atnaujinti Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyną, sudaryti sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams aktyviau dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje.

Švietimo ir mokslo ministerija vienam savivaldybės sporto aikštynui atnaujinti skiria ne daugiau kaip 232 tūkst. eurų, kai bendra atnaujinimo vertė yra ne mažesnė kaip 290 tūkst. eurų. Rekomenduojama, kad savivaldybių tarybos vienam sporto aikštynui atnaujinti skirtų ne mažiau kaip 58 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, kai ministerija skiria 232 tūkst. eurų, arba prisidėtų ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla įtraukta į Švietimo įstaigų, kurių sporto aikštynai bus atnaujinami 2017–2020 metais, sąrašą. Finansavimas numatytas 2018 metais.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-250 „Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje“.

PATVIRTINTI JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Taryba patvirtino Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatus, kurie reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybos darbo organizavimo tvarką, narių teises ir pareigas, narių paskyrimo ir atšaukimo tvarką.

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas 5 metams Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

PRIIMTI SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NAUDOJIMU

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai konkurso tvarka išnuomoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 166,31 kv. m bendro ploto patalpas pastate – kultūros namuose Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. Nustatė nuomos terminą – iki 2022 m. rugsėjo 1 d., bet ne ilgiau kaip iki šių patalpų privatizavimo ir pradinę nuomos kainą – 0,15 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-255 „Dėl patalpų Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav., nuomos“.

Taryba priėmė sprendimą leisti Jurbarko kultūros centrui neatlygintinai, pagal iš anksto suderintą grafiką naudotis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sale kolektyvų repeticijoms.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis“ pakeitimo“.

NUSTATYTOS CENTRALIZUOTAI TEIKIAMOS ŠILUMOS KAINOS

Taryba nustatė UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatomos kasmet ir galioja 12 mėn. Šilumos kainos perskaičiuojamos vadovaujantis nustatyta šilumos bazine kaina ir atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pokyčius šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veikloje (kuro, el. energijos, vandens kaina, infliacija, realizuotas šilumos kiekis ir pan.). Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su praėjusiais metais, mažėja ir yra 7,38 ct/kWh (be PVM).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-257 „Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo“.

Taryba nustatė Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai centralizuotai tiekiamos šilumos bazinę kainą ir jos galiojimo laikotarpį – 5 metus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo“.

Taryba Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai taip pat nustatė ir šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su prieš tai galiojusia kaina, mažėja ir yra 4,09 ct/kWh (be PVM). Ši kaina įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d. ir galios 12 mėn.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-259 „Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija

Share Button


gruodžio 9, 2019

Gruodžio 7 d. Jurbarko raj. Viešvilėje vyko pėsčiųjų žygis „Mažoji Lietuva. Karšuvos giria“, kurį organizavo Ekstremalų asociacija. Viešvilė miestelis Jurbarko raj. […]

liepos 22, 2019

Liepos 19 dieną Jurbarko miesto Kauno gatvėje įvyko Sinagogų aikštės memorialo atidarymo šventės ceremonija. Iškilmingai atidarytas daugiau nei trejus metus […]

lapkričio 4, 2018

Jurbarko rajono gyventojų tarpe kylant iki šiol nepaneigtoms abejonėms, ar grėsmė dėl arseno kiekio padidėjimo nėra susijusi su buvusiomis naftos […]

rugsėjo 14, 2018

Lenkijos Respublikos investicijų ir ekonominės plėtros ministerija 2018 m. rugpjūčio 14 d. Jurbarko rajono savivaldybei pateikė ikiteisminį reikalavimą per 45 […]

rugpjūčio 27, 2018

Paskutinę Jurbarko krašto šventės dieną, sekmadienį, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šeimoms skirtas renginys „Šeimų tiltai“. Sekmadienis bibliotekoje prasidėjo […]

rugpjūčio 17, 2018

Kaip ir kasmet, Tauragės regiono plėtros tarybos nariai sutiko organizuoti vasaros stovyklą Tauragės regione vaikams iš Ukrainos (Ternopilio srities), todėl […]

birželio 4, 2018

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su Jurbarko rajono savivaldybe pasiūlė suteikti Šimtmečio […]

gegužės 21, 2018

Gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną, Lietuvos speleologijos 40-mečio proga, Išlestakių kaime, Seredžiaus seniūnijoje (Jurbarko r.) atidarytas vieno iš speleologijos […]

balandžio 12, 2018

Kviečiame rajono įstaigas, įmones bei organizacijas ne tik aktyviai dalyvauti Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtoje vienuoliktoje akcijoje „Darom 2018“, kuri Jurbarko […]

balandžio 6, 2018

2018 m. sausio mėnesį Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centrui buvo įteikta išskirtinė dovana – 100 suomių moterų rankomis numegztų […]