liepos 5, 2016
Lina Lukošiūtė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 41 sprendimas

Birželio 30 d. įvykusiame  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 41 sprendimas rajono gyventojams svarbiais klausimais.

Taryba patvirtino Jurbarko, Klausučių, Eržvilko, Veliuonos, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrų, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Jurbarko krašto muziejaus direktorių 2015 metų veiklos ataskaitas, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašą, Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Jurbarko mieste, bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų antrojo pusmečio darbo planą, 2015–2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatus. Nusprendė koreguoti Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, nustatė tikslus bei uždavinius ir patvirtino planavimo darbų programą.

Savivaldybės taryba patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą, nustatė mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžius ir patvirtino šio mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašą. Pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygas, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarką, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, suteikė pavadinimus gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose ir leido Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis.

Taryba nusprendė reorganizuoti Jurbarko r. Girdžių ir Gausantiškių Antano Valaičio pagrindines mokyklas, patvirtino reorganizavimo sąlygų aprašus ir mokyklų, prie kurių jos bus prijungtos, nuostatus. Pritarė projektams: „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“, „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“, „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone“, „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės Jurbarke rekonstravimas“, projekto „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai ir Smalininkų bendruomenės centro rengiamam projektui pagal Europos socialinio fondo programą „54+“.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, sprendimų registras T2-). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PAKEISTA ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKA

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka pakeista atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą Nr. A1-211. Numatytas socialinių paslaugų poreikio nustatymas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams, siuntimo į globos namus tvarka, asmens duomenų apie socialines paslaugas saugojimo galimybės, bylos dokumentai, nustatyta galimybė dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo“.

NUSPRĘSTA REORGANIZUOTI JURBARKO R. GIRDŽIŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Taryba nusprendė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, kuri po reorganizavimo nutrauks veiklą, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ir įsteigiant Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrių. Taip pat patvirtino Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA REORGANIZUOTI JURBARKO R. GAUSANTIŠKIŲ ANTANO VALAIČIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Taryba nusprendė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinę mokyklą, kuri po reorganizavimo nutrauks veiklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir įsteigiant Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Gausantiškių skyrių. Taip pat patvirtino Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

PRITARTA PROJEKTO „MOKINIAMS PRITAIKYTŲ GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS IR MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRŲ (STEAM APC) SUKŪRIMAS“ VEIKLAI

Savivaldybės taryba nusprendė pritarti, kad projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veikla − Tauragės regiono atviros prieigos centro (STEAM APC) įkūrimas, kurį sudarys 4 laboratorijos, – būtų vykdoma Tauragės rajono savivaldybėje. Pritarta bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Įsteigus Tauragės savivaldybėje Tauragės regiono atviros prieigos centrą (STEAM APC) bus sudarytos sąlygos daliai Jurbarko rajono savivaldybės mokinių gilinti žinias, atlikti tyrimus, vykdyti eksperimentus pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, vykdyti ugdymo karjerai veiklą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-190 „Dėl pritarimo projekto „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai“.

SUTEIKTI PAVADINIMAI GATVĖMS ERŽVILKO, JURBARKŲ IR SEREDŽIAUS SENIŪNIJOSE

Suteikti šie gatvių pavadinimai Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijų aptarnaujamose teritorijose:

1. Eržvilko seniūnijos Eimantų kaime – Tauragės g.;
2. Jurbarkų seniūnijos Antkalniškių kaime – Lauko g.;
3. Seredžiaus seniūnijos Armeniškių kaime – Spruktų g.;

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo“.

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašą nustatydama, kad požeminio vandens monitoringas, žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimas, įrengimas, konservavimas ir likvidavimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PATVIRTINTAS UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS” ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ JURBARKO MIESTE BENDROSIOS NUOSAVYBĖS NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAS

Savivaldybės taryba patvirtino UAB „Jurbarko komunalininkas” administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifą – 0,0813 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį. Sprendimas įsigalios nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Naujas tarifas patvirtintas, kad būtų galima kokybiškai ir tinkamai vykdyti daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinius darbus, nurodytus statybos techniniame reglamente.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Tarybos posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Share Button


rugpjūčio 5, 2020

Kinija ir ES   Faktas:   ES ir Kinijos derybininkai aptaria pandemines ir postpandemines bendradarbiavimo galimybes.   Diagnozė:   Derybų […]

rugpjūčio 3, 2020

Jei kas dar dejuoja dėl tos pandemijos ir ja baisisi, geriau tegu nusiramina. Juk gavome tai, ko esame verti. Šikšnosparniai […]

rugpjūčio 3, 2020

Mažos tautos kompleksas ne vienintelis, trukdantis lietuviui gyventi. Jų yra ir daugiau. Vieną nemaloniausių vadinčiau tautinės išdavystės tradicija. Geri lietuviai […]

liepos 31, 2020

Su Seimo nare Virginija Vingriene kalbamės apie Seime įgytas patirtis, kompromisus, išdavystes ir asmenines savybes, padedančias pasiekti užsibrėžtą tikslą. Gerbiamoji […]

liepos 29, 2020

Ukraina Faktas: Rusijos ir Ukrainos pasiuntiniai (dalyvaujant ESBO) pasirašė paliaubas Donbase. Diagnozė: Paliaubos pačios savaime yra gražus žodis, kuris reiškia […]

liepos 29, 2020

Vilniuje LR Susisiekimo ministerijos kvietimu susitikti su „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančių ir koordinuojančių įstaigų atstovais susirinko merai, kurių savivaldybėse bus […]

liepos 29, 2020

Sovietų Sąjungą sugriovė ne Vakarų civilizacija. Ne paslaptis, kad Vakarai Sovietų nemėgo, ne paslaptis, kad ir bijojo, tačiau Vakarų civilizacija […]

liepos 27, 2020

Liepos 23 dieną Prezidentūroje susirinkusiems Vyriausybės, Finansų ir Vidaus reikalų ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovams, merams ir ekspertams  buvo pristatytas […]

liepos 25, 2020

Visa Vidurio Europa gyvena nerimo karalystėje, kuri vis dažniau vadinama Ahedonijos vardu. Ahedonija – nesugebėjimas džiaugtis. Še tau kad nori. […]

liepos 25, 2020

Dabartinis Europos Parlamentas tikrai labai ryžtingas ir principingas. Tą matėme tvirtinant naujosios Europos Komisijos sudėtį, kai europarlamentarai kėlė pačius aukščiausius […]

liepos 24, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo Sumnerio Welleso deklaracijos 80-ųjų metinių minėjime. 1940 m. liepos 23 dieną paskelbta deklaracija Jungtinių […]

liepos 23, 2020

Anos vasaros pabaigoje (taigi, dar gerokai prieš pandemiją) teko dalyvauti vakarėlyje, kurio daugumą sudarė piliečiai, vadinę save inteligentais-humanitarais (kiti sakė, […]

liepos 22, 2020

Ar Europos Vadovų Tarybos derybose mūsų šalies Prezidentui pavyko išsiderėti Lietuvai palankų ateinančio laikotarpio daugiametį ES biudžetą? Viešojoje erdvėje jau […]

liepos 22, 2020

Armėnija/Azerbaidžanas Faktas: Ginkluoti susirėmimai tarp abiejų šalių vyksta pasienyje, nuošaliai nuo Kalnų Karabacho. Diagnozė: Ginkluoti susirėmimai patys savaime nėra nieko […]

liepos 21, 2020

Diskusijos, kada padangos atliekos gali būti vadinamos perdirbtomis, artėja prie konkrečių sprendimų. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pritarė Virginijos Vingrienės pataisai, […]

liepos 21, 2020

Briuselyje po penkias paras vykusių diskusijų baigėsi paskutinis derybų dėl  ES daugiametės finansinės perspektyvos ir Europos Gaivinimo ir atsparumo fondo, […]

liepos 21, 2020

Prieš kelias dienas Seime Aplinkos apsaugos komitete Virginijos Vingrienės iniciatyva parlamentinė kontrolė aiškinosi Pilaitės Nadruvos parko išsaugojimo, apginant jį nuo […]

liepos 19, 2020

Reikia ar nereikia blokuoti nedraugiškų šalių TV kanalus ir kitas informacines priemones? Diskusija vyksta jau ne pirmus metus, vyksta labai […]

liepos 19, 2020

Turime tris valstybingumą pabrėžiančias dienas. Viena jų mini dabartinės respublikos gimimą, kita – šimtmetinę jos pirmtakę, trečia – tą Lietuvą, […]

liepos 16, 2020

Dauguma susiriesdami tvirtina, kad mūsų mažėja. Išmirštame, nes nebežinome iš kur atsiranda vaikai, išvažiuojame ieškoti laimės, nebenorime prisiminti esą lietuviško […]