liepos 5, 2016
Lina Lukošiūtė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 41 sprendimas

Birželio 30 d. įvykusiame  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 41 sprendimas rajono gyventojams svarbiais klausimais.

Taryba patvirtino Jurbarko, Klausučių, Eržvilko, Veliuonos, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrų, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Jurbarko krašto muziejaus direktorių 2015 metų veiklos ataskaitas, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašą, Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Jurbarko mieste, bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų antrojo pusmečio darbo planą, 2015–2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatus. Nusprendė koreguoti Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, nustatė tikslus bei uždavinius ir patvirtino planavimo darbų programą.

Savivaldybės taryba patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą, nustatė mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžius ir patvirtino šio mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašą. Pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygas, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarką, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, suteikė pavadinimus gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose ir leido Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis.

Taryba nusprendė reorganizuoti Jurbarko r. Girdžių ir Gausantiškių Antano Valaičio pagrindines mokyklas, patvirtino reorganizavimo sąlygų aprašus ir mokyklų, prie kurių jos bus prijungtos, nuostatus. Pritarė projektams: „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“, „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“, „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone“, „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės Jurbarke rekonstravimas“, projekto „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai ir Smalininkų bendruomenės centro rengiamam projektui pagal Europos socialinio fondo programą „54+“.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, sprendimų registras T2-). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PAKEISTA ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKA

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka pakeista atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą Nr. A1-211. Numatytas socialinių paslaugų poreikio nustatymas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams, siuntimo į globos namus tvarka, asmens duomenų apie socialines paslaugas saugojimo galimybės, bylos dokumentai, nustatyta galimybė dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo“.

NUSPRĘSTA REORGANIZUOTI JURBARKO R. GIRDŽIŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Taryba nusprendė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, kuri po reorganizavimo nutrauks veiklą, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ir įsteigiant Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrių. Taip pat patvirtino Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA REORGANIZUOTI JURBARKO R. GAUSANTIŠKIŲ ANTANO VALAIČIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Taryba nusprendė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinę mokyklą, kuri po reorganizavimo nutrauks veiklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir įsteigiant Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Gausantiškių skyrių. Taip pat patvirtino Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

PRITARTA PROJEKTO „MOKINIAMS PRITAIKYTŲ GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS IR MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRŲ (STEAM APC) SUKŪRIMAS“ VEIKLAI

Savivaldybės taryba nusprendė pritarti, kad projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veikla − Tauragės regiono atviros prieigos centro (STEAM APC) įkūrimas, kurį sudarys 4 laboratorijos, – būtų vykdoma Tauragės rajono savivaldybėje. Pritarta bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Įsteigus Tauragės savivaldybėje Tauragės regiono atviros prieigos centrą (STEAM APC) bus sudarytos sąlygos daliai Jurbarko rajono savivaldybės mokinių gilinti žinias, atlikti tyrimus, vykdyti eksperimentus pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, vykdyti ugdymo karjerai veiklą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-190 „Dėl pritarimo projekto „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai“.

SUTEIKTI PAVADINIMAI GATVĖMS ERŽVILKO, JURBARKŲ IR SEREDŽIAUS SENIŪNIJOSE

Suteikti šie gatvių pavadinimai Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijų aptarnaujamose teritorijose:

1. Eržvilko seniūnijos Eimantų kaime – Tauragės g.;
2. Jurbarkų seniūnijos Antkalniškių kaime – Lauko g.;
3. Seredžiaus seniūnijos Armeniškių kaime – Spruktų g.;

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo“.

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašą nustatydama, kad požeminio vandens monitoringas, žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimas, įrengimas, konservavimas ir likvidavimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PATVIRTINTAS UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS” ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ JURBARKO MIESTE BENDROSIOS NUOSAVYBĖS NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAS

Savivaldybės taryba patvirtino UAB „Jurbarko komunalininkas” administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifą – 0,0813 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį. Sprendimas įsigalios nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Naujas tarifas patvirtintas, kad būtų galima kokybiškai ir tinkamai vykdyti daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinius darbus, nurodytus statybos techniniame reglamente.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Tarybos posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Share Button

spalio 12, 2019

Diskusijos dėl pluoštinių kanapių platesnio panaudojimo pasiekė finišo tiesiąją. Rudens sesijoje Seimo komitetuose baigiami svarstyti Pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimai, kuriais […]

spalio 12, 2019

Sveikas protas kužda, kad šiuo metu svarbiausias Seimo darbas – kitų metų valstybės biudžetą. Visos diskusijos turėtų būti apie tai, […]

spalio 9, 2019

Ukraina Faktas: Šalies prezidentas viešai pareiškė remiąs Rytų Ukrainos ateities planą vadinamą „Steinmaier’io“ formule. Diagnozė: Taikos planas, trumpai tariant, yra […]

spalio 2, 2019

Ukraina-JAV Faktas: Politiniai nesusipratimai tarp Ukrainos ir JAV iniciavo JAV prezidento apkaltos procesą ir abejones dėl naujosios Ukrainos valdžios politinio […]

rugsėjo 29, 2019

Kažkaip neseniai bandžiau sutarti dėl susitikimo su vienu kunigu, ir pasiūliau jam laiką. Pašnekovas šyptelėjęs pasakė tuo metu negalįs, nes […]

rugsėjo 29, 2019

Situacija nemaloni ir paradoksali. Seimas tapo neveiksnus. Taip, tas Seimas, kuris ėmėsi griežtos kovos su girtavimu, šiandien primena alkoholiką, griaunantį […]

rugsėjo 25, 2019

Saudų Arabija Faktas: JAV rengiasi siųsti karinį kontingentą į Saudų Arabiją. Naftos kainos, po pakilimo, grįžta į būseną iki išpuolio […]

rugsėjo 18, 2019

Zimbabvė Faktas: Buvęs šalies prezidentas Robertas Mugabe palaidotas su pagarba derama buvusiam valstybės vadovui, bet jo ilgametė prezidentinė kadencija vertinama […]

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]