liepos 5, 2016
Lina Lukošiūtė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 41 sprendimas

Birželio 30 d. įvykusiame  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 41 sprendimas rajono gyventojams svarbiais klausimais.

Taryba patvirtino Jurbarko, Klausučių, Eržvilko, Veliuonos, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrų, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Jurbarko krašto muziejaus direktorių 2015 metų veiklos ataskaitas, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašą, Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Jurbarko mieste, bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų antrojo pusmečio darbo planą, 2015–2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatus. Nusprendė koreguoti Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, nustatė tikslus bei uždavinius ir patvirtino planavimo darbų programą.

Savivaldybės taryba patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą, nustatė mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžius ir patvirtino šio mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašą. Pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygas, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarką, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, suteikė pavadinimus gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose ir leido Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis.

Taryba nusprendė reorganizuoti Jurbarko r. Girdžių ir Gausantiškių Antano Valaičio pagrindines mokyklas, patvirtino reorganizavimo sąlygų aprašus ir mokyklų, prie kurių jos bus prijungtos, nuostatus. Pritarė projektams: „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“, „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“, „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone“, „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės Jurbarke rekonstravimas“, projekto „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai ir Smalininkų bendruomenės centro rengiamam projektui pagal Europos socialinio fondo programą „54+“.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, sprendimų registras T2-). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PAKEISTA ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKA

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka pakeista atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą Nr. A1-211. Numatytas socialinių paslaugų poreikio nustatymas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams, siuntimo į globos namus tvarka, asmens duomenų apie socialines paslaugas saugojimo galimybės, bylos dokumentai, nustatyta galimybė dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo“.

NUSPRĘSTA REORGANIZUOTI JURBARKO R. GIRDŽIŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Taryba nusprendė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, kuri po reorganizavimo nutrauks veiklą, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ir įsteigiant Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrių. Taip pat patvirtino Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA REORGANIZUOTI JURBARKO R. GAUSANTIŠKIŲ ANTANO VALAIČIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

Taryba nusprendė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinę mokyklą, kuri po reorganizavimo nutrauks veiklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir įsteigiant Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Gausantiškių skyrių. Taip pat patvirtino Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

PRITARTA PROJEKTO „MOKINIAMS PRITAIKYTŲ GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS IR MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRŲ (STEAM APC) SUKŪRIMAS“ VEIKLAI

Savivaldybės taryba nusprendė pritarti, kad projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veikla − Tauragės regiono atviros prieigos centro (STEAM APC) įkūrimas, kurį sudarys 4 laboratorijos, – būtų vykdoma Tauragės rajono savivaldybėje. Pritarta bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Įsteigus Tauragės savivaldybėje Tauragės regiono atviros prieigos centrą (STEAM APC) bus sudarytos sąlygos daliai Jurbarko rajono savivaldybės mokinių gilinti žinias, atlikti tyrimus, vykdyti eksperimentus pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, vykdyti ugdymo karjerai veiklą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-190 „Dėl pritarimo projekto „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai“.

SUTEIKTI PAVADINIMAI GATVĖMS ERŽVILKO, JURBARKŲ IR SEREDŽIAUS SENIŪNIJOSE

Suteikti šie gatvių pavadinimai Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijų aptarnaujamose teritorijose:

1. Eržvilko seniūnijos Eimantų kaime – Tauragės g.;
2. Jurbarkų seniūnijos Antkalniškių kaime – Lauko g.;
3. Seredžiaus seniūnijos Armeniškių kaime – Spruktų g.;

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo“.

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašą nustatydama, kad požeminio vandens monitoringas, žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimas, įrengimas, konservavimas ir likvidavimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PATVIRTINTAS UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS” ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ JURBARKO MIESTE BENDROSIOS NUOSAVYBĖS NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAS

Savivaldybės taryba patvirtino UAB „Jurbarko komunalininkas” administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifą – 0,0813 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį. Sprendimas įsigalios nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Naujas tarifas patvirtintas, kad būtų galima kokybiškai ir tinkamai vykdyti daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinius darbus, nurodytus statybos techniniame reglamente.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Tarybos posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Share Button


sausio 22, 2020

Rusija: Faktas: Po prezidento Putino metinio pranešimo atsistatydino Rusijos vyriausybė Diagnozė Viena teorija teigia, kad tai eilinis politinis pokštas – […]

sausio 21, 2020

Manoji karta gerai pamena socialinių-politinių mokslų discipliną, vadintą sovietologija. Ji išugdė ne vieną politikos komentatorių (gal ir ne vieną socialinių […]

sausio 15, 2020

Taivanas (Kinijos Respublika) Faktas: Šalies prezidento rinkimus įtikinančiai laimėjo dabartinė prezidentė Tsai Ing-wen (57%). Parlamente daugumą gavo ją rėmusi Progresyvioji […]

sausio 8, 2020

Iranas Faktas: JAV specialiosios tarnybos Bagdade nukovė įtakingą Irano specialiųjų karinių operacijų vadovą generolą Qassim Suleimani. Iranas grasina vykdysiąs keršto […]

sausio 6, 2020

Apie buvusios SSSR ir dabartinės Rusijos ginkluotąsias pajėgas prikurta įvairių legendų, nors, tiesa sakant, suprasti, kas yra kas su ginklu […]

sausio 1, 2020

Kinija Faktas: Ekonominės ir socialinės raidos prognozės rodo didėjančias šalies raidos problemas Diagnozė: 2012 metais Kinijos Komunistų partija prižadėjo, kad […]

gruodžio 31, 2019

Gal ir simboliška, kad Seimo narės Virginijos Vingrienės iniciatyva Seime surengta konferenciją apie mobingą įvyko beveik šventų Kalėdų išvakarėse – […]

gruodžio 25, 2019

Pasaulis Faktas: Nustatytam, kad su amžiumi žmonės jaučiasi vis laimingesni. Tačiau yra išimčių. Diagnozė: Sakoma, kad tikrasis gyvenimas prasideda po […]

gruodžio 23, 2019

Mūsų – vakariečių – santykiai su Kinija keisti ir dar keistesni. Ar kada draugavome? Nepamenu. Buvo laikai, kuomet Kinija buvo […]

gruodžio 18, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Parlamento rinkimuose įspūdingą pergalė pasiekė konservatorių partija. Diagnozė: Iš esmės tai rinkimai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš […]