liepos 5, 2017
Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 46 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais

Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai, patvirtino viešųjų įstaigų Jurbarko ligoninės, Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro, Viešvilės, Seredžiaus ir Šimkaičių ambulatorijų valdymo struktūras ir pareigybių sąrašus, nusprendė reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, patvirtino uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys“ 2017–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planą ir suderino uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2017–2019 metų planą. 

Taryba taip pat patvirtino daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 2, Klausučių. k., Jurbarko r. sav. investicinį planą, pritarė Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos dalyvavimui projekte „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos ir peticijų komisijų, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos bei  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudėtį, svarstė klausimus susijusius su turto perdavimu panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Taryba, atsižvelgdama į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ ir Gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-218 ,,Dėl gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“.

PATVIRTINTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programą, kuri bus įgyvendinama nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Per šį laikotarpį numatoma, kad laikinai įdarbinti asmenys tvarkys, prižiūrės Jurbarko rajono viešųjų erdvių aplinką, atliks apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, smulkius pagalbinius remonto darbus. Atlikti darbai padės palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, suteiks galimybę darbo ieškantiems asmenims, laikinai įsidarbinti, siekiant  užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Savivaldybės užimtumo didinimo programa finansuojama valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšomis. 2017 m. Programai numatytas finansavimas – 107 000 Eur, iš jų: 4 200 Eur (4 proc.) užimtumo didinimo programos administravimui, 4 200 Eur (4 proc.) kitos su Programos įgyvendinimu susijusios išlaidos.

Planuojama, kad įgyvendinant programą bus įdarbinta ne mažiau kaip 85 asmenys. Numatoma vidutinė laikinų pagalbinių darbų trukmė vienam asmeniui – 2 mėn. (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis). Šiems asmenims bus mokamas darbo užmokestis, apskaičiuotas taikant ne mažesnį už Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-169 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.

NUSTATYTOS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS

Taryba nuo 2017 m. liepos 1 d. nustatė šias Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) lengvatas:

 • 100 proc. vietinės rinkliavos lengvatą – savivaldybės teritorijoje veikiančioms religinėms bendruomenėms už apeigų veiklai naudojamus pastatus.
 • 80 proc. vietinės rinkliavos lengvatą – Jurbarko rajono savivaldybėje registruotoms bendruomenių organizacijoms – kaimiškose vietovėse, miesteliuose ir mieste veikiančioms vietos gyventojų bendruomenėms.
 • 50 proc. vietinės rinkliavos lengvatą – asmenims, savivaldybės teritorijoje nuosavybės ar kita teise valdantiems ir naudojantiems nekilnojamojo turto objektus, nuo kurių atstumas iki artimiausios buitinių atliekų surinkimo vietos yra didesnis kaip 1500 m.

Vadovaujantis teisės aktais, šios lengvatos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“. 

PAKEISTI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATAI

Taryba, atsižvelgdama į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pakeitė ir Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų normas, susijusias su vietine rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose. Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nuostatos suteikia teisę savivaldybės tarybai savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą tik už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose namuose. Todėl buvo panaikinta vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą.

Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą daugiabučiuose namuose dydis – 2,8 Eur metams nebuvo pakeistas ir galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Minėti gyvūnai turi būti laikomi vadovaujantis savivaldybės Tarybos patvirtintomis Gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-174 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

PRITARTA PROJEKTAMS

Taryba pritarė šiems projektams:

 • „Tikros istorijos – reali pagalba“

Tai – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikiamam projektas, kurio pagrindinis tikslas – supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, su priemonėmis, skirtomis smurto artimoje aplinkoje prevencijai, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patiriant smurtą.

Projekto metu vyks užsiėmimai visuomenei supažindinti su įvairiomis smurto apraiškomis. Taip pat vyks sportiniai užsiėmimai, mokantys projekto dalyvius, kaip pyktį išlieti sportuojant, nesužeidžiant ir neįžeidžiant šalia esančio, ugdomas nepakantumas smurtiniam elgesiui.

Bendra šio projekto vertė – 4 000,00 Eur. Projektui gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybė įsipareigojo skirti jo bendrajam finansavimui savivaldybės biudžeto lėšas – 10 proc. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui finansuoti skirtų lėšų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl pritarimo projektui „Tikros istorijos – reali pagalba“.

 • „Nesmu nuliūdęs, […] kampe užsnūdęs“

Tai – Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos teikiamas projektas, kuris bus iš dalies finansuojamas pagal VVG „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos II prioriteto „Solidarios, patriotiškos ir pilietiškos jaunimą įgalinčios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Projekto tikslas – kūrybiškai interpretuojant kultūrinį ir istorinį krašto paveldą ugdyti jaunimo bendruomeniškumą ir pilietiškumą. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojama etnokultūrinė stovykla Veliuonos krašto ir Jurbarko rajono mokyklų jaunimui, stovyklos metu numatoma sukurti videofilmą apie šio krašto tradicijas ir jų tęstinumą.

Preliminarus projekto biudžetas iki 16 250 Eur, iš kurių 80 proc. (13 000 Eur) VVG „Nemunas“ paramos lėšos ir 20 proc. (iki 3 250 Eurų) – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto lėšos bus naudojamos projekto veikloms įgyvendinti:

 • Etnokultūrinei stovyklai Veliuonos krašto ir Jurbarko rajono mokyklų jaunimui organizuoti (planuojama 3–5 dienų stovykla su apgyvendinimu, maitinimu, mokymais);
 • Tautiniams rūbams įsigyti (8 komplektai);
 • Stovyklos metu numatoma sukurti videofilmą apie šio krašto tradicijas ir jų tęstinumą dabartyje. Stovyklautojai padedami etnokultūros specialistų, pagal Antano ir Jono Juškų užrašytą tautosakinę medžiagą parengs tam tikrų Svotbinės rėdos dalių inscenizacijas, jas nufilmuos. Projekto dalyviai tiesiogiai suvoks kultūrinio paveldo perimamumą ir sąsajas su dabartimi bei būtinybę pažinti savo krašto tradicijas ir jas taikyti nūdienoje. Bendruose refleksijos intarpuose (filme) bus sugretinamos nūdienos tradicijos su praeitimi, pateikiamas jaunų žmonių požiūris į tapatumą, tradicijų reikšmę jo formavimuisi.
 • Etnokultūros specialistų paslaugoms pirkti;
 • Filmavimo, montavimo ir įgarsinimo paslaugoms pirkti;
 • Projekto veikloms ir rezultatams pristatyti ir viešinti: pristatyti filmą Veliuonos kultūros centre (seminaro forma) bei Jurbarko viešojoje bibliotekoje (tradicinėje kraštotyrininkų konferencijoje), Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (gimnazija bendradarbiauja su šia institucija).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-179 „Dėl pritarimo projektui „Nesmu nuliūdęs, […] kampe užsnūdęs“.

 • „Jaunimo dalyvavimo visuomeninėje veikloje skatinimas“

Šį projektą teikia Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ (toliau – Diakonija). Diakonija planuoja įgyvendinti projektą kartu su dviem partneriais (organizacijomis) skirtingose Jurbarko rajono seniūnijose, taip siekdama mažinti atokiose kaimuose gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinę atskirtį. Projekto metu vykdomos veiklos bus orientuotos į vaikus ir jaunimą (iki 29 m.). Kiekvienoje seniūnijoje bus sukurti teminiai bendradarbiavimo tinklai, suburta savanorių ir profesionalių specialistų komanda, kuri organizuos užsiėmimus (teorinė ir praktinė dalys), kuriais jaunimas bus skatinamas įsitraukti į prosocialaus pobūdžio neformalią veiklą, kurią dažniausiai siūlo įvairios savanoriškai veikla užsiimančios organizacijos. Projekto įgyvendinimas prasidės 2018 metų pavasarį, jo trukmė –24 mėn.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įrangą, būtiną organizuojant užimtumą, teminius renginius, taip pat numatomos maitinimo, profesionalių užsiėmimų vadovų paslaugų išlaidos bei kitos išlaidos būtinos projekto įgyvendinimui.

Preliminarus projekto biudžetas – 27 500 Eur, iš kurių 80 proc. (22 000 Eur) VVG „Nemunas“ paramos lėšos ir 20 proc. (iki 5 500 Eurų) – savivaldybės biudžeto lėšos.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-180 „Dėl pritarimo projektui „Jaunimo dalyvavimo visuomeninėje veikloje skatinimas“.

 • „Mobili jaunimo laisvalaikio programa“

Tai – Jurbarko švietimo centro teikiamas projektas, kurio tikslas – aktyvinti Jurbarko rajono jaunimą skatinant jų užimtumą, kūrybiškumą, socialiai atsakingą aktyvumą.

Projekto uždaviniai:

• organizuoti užsiėmimų vadovų ir jaunuolių savanorių išvykas su teminiais užsiėmimais į rajono kaimiškąsias seniūnijas;

• organizuoti mokymus, skatinančius savanorystę.

Projekto metu bus organizuojami mokymai jaunuoliams, kurių metu jie susipažins su galimais laisvalaikio organizavimo būdais, savanoriško darbo principais. Vėliau kartu su užsiėmimų vadovais vykdys veiklas sporto, meno, judriųjų žaidimų, psichohigienos srityje. Vyks filmų peržiūros, profesijų pristatymai, protų mūšiai, patirtiniai žygiai.

Preliminarus projekto biudžetas – 13 750 Eur, iš kurių 80 proc. (11 000 Eur) VVG „Nemunas“ paramos lėšos ir 20 proc. (iki 2 750 Eurų) – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto lėšos bus skiriamos šioms išlaidoms:

 • judriesiems, stalo žaidimams, lauko žaidimo, relaksacinei  įrangai, patyriminiams žygiams reikalingoms priemonėms (palapinėms, miegmaišiams kt.) įsigyti;
 • kanceliarinėms, vaizdo, garso, kitoms medijoms, muzikos instrumentams įsigyti;
 • transporto nuomos/vykimo išlaidoms;
 • patirtinių stovyklų, mokymų dalyvių maitinimo išlaidoms,;
 • užsiėmimų vadovų darbo užmokesčiui, mokymų lektorių, prižiūrėtojų, mobilių veiklų organizatorių darbo užmokesčiui.

Į projekto veiklas planuojama įtraukti 7 kaimiškąsias vietoves, iki 1200 dalyvių.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-181 „Dėl pritarimo projektui „Mobili jaunimo laisvalaikio programa“.

 • „Mokomės ir kuriam bendraudami“

Šį projektą teikia asociacija „Menų imperija“. Rengiamo projekto „Mokomės ir kuriam bendraudami“ tikslas – vykdyti savanorišką veiklą, mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis, populiarinti rankų darbo gaminius, mokyti bendruomenės narius amatų, populiarinti sveiką gyvenseną, gerinti jaunimo užimtumą, didinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio galimybes.

Preliminarus projekto biudžetas – iki 10 000 Eur, iš kurių 80 proc. (8 000 Eur) VVG „Nemunas“ paramos lėšos ir 20 proc. (iki 2 000 Eurų) – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto lėšos bus naudojamos įsigyti priemones ir apmokėti užsiėmimų vedėjų atlygį už šių edukacinių veiklų įgyvendinimą:

 • gaminių iš vilnos gamyba;
 • atvirukų gamyba;
 • papuošalų gamyba;
 • gamyba iš modelino;
 • etninių raštų mezgime, nėrime, siuvime programa;
 • kultūrinio paveldo patiekalų gamyba;
 • užimtumo, stovyklos organizavimą.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-182 „Dėl pritarimo projektui „Mokomės ir kuriam bendraudami“.

 • „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“

Tai – Žindaičių bendruomenės projektas, kurio tikslas – telkti kaimo gyventojus ir bendruomenes į teminius bendradarbiavimo tinklus, vykdyti savanorišką veiklą, didinti kaimo vietovių viešojo gyvenimo patrauklumą ir įvairovę, populiarinti sveiką gyvenseną ir sportą, gerinti jaunimo užimtumą, didinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio galimybes.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos veiklos su aplinkinėmis bendruomenėmis (Vertimų, Rotulių, Smalininkų, Paulių) ir kitomis organizacijomis (Jurbarko kultūros centras, asociacija „Menų imperija“, Žindaičių biblioteka ir kt.). Žindaičių bendruomenės nariai įkurs saugią kaimynystę, įsigys kilnojamų apsaugos kamerų, kurios bus naudojamos ir gyvūnų apsaugos tikslams. Planuojama organizuoti tematines stovyklas, sporto užsiėmimus, laisvalaikio pramogas. 

Preliminarus projekto biudžetas – iki 27 500 Eur, iš kurių 80 proc. (22 000 Eur) VVG „Nemunas“ paramos lėšos ir 20 proc. (iki 5 500 Eurų) – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto lėšos bus naudojamos projekto veikloms įgyvendinti:

 • įsigyti gyvūnų (avys, alpakos, triušiai, paukščiai), jų priežiūrai reikalingų įrankių (šukavimo, kirpimo, maudymo, šėrimo ir kt. būtinų priemonių), aptverti jų laikymo teritoriją, suręsti jiems kilnojamą gyvenamąją vietą, įsigyti mobilias stebėjimo kameras;
 • įsigyti inkubatorių (kiekvienas vaikas stebės savo kiaušinio ritimąsi, bus perinami įvairių rūšių naminių paukščių kiaušiniai ir vaikai augins paukščius);
 • sukurti vadinamą „Mini zoo“ vaikų užimtumui, socialinės atskirties tarp jų mažinimui;
 • iš vietos ūkininkų bus perkami produktai maisto gaminimo veiklos, įrankiai, reikmenys maisto gaminimui;
 • bus nuomojamos patalpos stovyklai, perkamos maitinimo paslaugos, įsigyjamos kitos būtinos priemonės stovyklavimui, mokama lektoriams už teminius užsiėmimus;
 • apmokamos viešinimo išlaidos ir kt.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-183 „Dėl pritarimo projektui „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“.

 • „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

Šį projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ planuoja įgyvendinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kartu su partneriu – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Šio projekto tikslas yra veikti bendrai, įgyvendinant Projekto veiklas:

1. Kultūros paveldo objekto – Kartupėnų piliakalnio – sutvarkymas;

2. 12 gamtos paveldo objektų (Avietiškių ąžuolo, Baublio ąžuolo, Gediminaičio ąžuolo, Gelgaudų ąžuolo, Globio ąžuolo, Graužėnų pušies, Milaičių ąžuolo, Papiškių ąžuolo, Raudonės juodosios tuopos, Raudonės liepos, Vidkiemio ąžuolų alėjos ir Žvirblaukio ąžuolo) žymėjimas.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti kultūros ir gamtos paveldo objektai Jurbarko rajono savivaldybėje, pagerės jų pasiekiamumas, tikimasi, kad padidės ir turistų bei lankytojų srautai.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-205 „Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“.

PASIŪLYTA ĮTRAUKTI Į NEPRIVATIZUOJAMOS ŽEMĖS PLANUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS VELIUONOS SENIŪNIJOJE

Taryba nusprendė siūlyti įtraukti į neprivatizuojamos žemės planus valstybinės žemės sklypus Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje ir Antkalnės kaime, skirtus visuomenės reikmėms ir pavedė administracijos direktoriui dėl šių žemės sklypų įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyrių.

Atlikus visas reikiamas procedūras Veliuonos seniūnijoje bus suformuoti žemės sklypai bendruomenės poreikiams (Junigedos aikštei, prie šaltinio, parkui, Pilaičių kultūros paveldo objektui).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje ir Antkalnės kaime įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus“.

PATVIRTINTAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

Taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašą, kuris nustato minėto veiksmų plano finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką Jurbarko rajono savivaldybėje.

Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų programa bus stiprinamas bendruomenių sutelktumas ir didinama bendruomenės narių atsakomybė už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Skatinamas gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumas tenkinant viešuosius poreikius, stiprinamas narių sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas, bendruomeninė veikla, sudarytos sąlygos bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo sprendimu patvirtintos ir projekto paraiškos, projekto gyvendinimo sutarties ir ataskaitos už vykdytą veiklą ir panaudotas lėšas formos. 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-193 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

SUDARYTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Taryba dvejiems metams sudarė šią Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

 • Karolis Bauža, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovas,
 • Akvilė Bialoglovytė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovė,
 • Gintarė Dobilaitė, Paskynų bendruomenės atstovė,
 • Rasida Kalinauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovė,
 • Virgilijus Pinaitis, Jurbarko miesto Miškininkų gatvės bendruomenės atstovas,
 • Kristina Vančienė, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos atstovė,
 • Rūta Vasiliauskienė, Jurbarko kultūros centro atstovė,
 • Erika Žievienė, Jurbarko rajono bendruomenių sąjungos atstovė.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami per pirmąjį šios tarybos posėdį.

Ši taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Jurbarko rajono savivaldybėje.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 METŲ ANTROJO PUSMEČIO DARBO PLANAS

Taryba patvirtino 2017 metų antrojo pusmečio darbo planą. Šiame plane numatytas tarybos ir komitetų posėdžių laikas bei šiuose posėdžiuose planuojami svarstyti klausimai 2017 m. liepos–gruodžio mėnesiais. Taip pat nurodyta tarybos vadovų ir tarybos narių susitikimų su gyventojais vieta bei laikas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“.

PAKEISTI SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS VEIKLA, GARBĖS PILIEČIO VARDO IR ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS JURBARKO KRAŠTUI“ SUTEIKIMU

Taryba nauja redakcija išdėstė Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamentą (toliau –reglamentas). Šis reglamentas nustato Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos  sudarymą, darbo organizavimą, funkcijas, teises ir pareigas. Reglamente numatyta, kad komisija sudaroma iš savivaldybės mero, Tarybos frakcijų bei Tarybos narių grupių atstovų ir 4 visuomenės atstovų Tarybos įgaliojimų laikui. Komisijos pirmininkas – savivaldybės meras. Visuomenės atstovus į komisiją Tarybai pateikia savivaldybės meras, atsižvelgdamas į gautus rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir gyventojų bendruomenių pasiūlymus.

Gavus teikimą (pasiūlymą) dėl Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo, savivaldybės interneto svetainėje bus skelbiama informaciją apie pradedamą svarstymą (nurodyti teikimo (pasiūlymo) teikėjai, teikimo (pasiūlymo) nagrinėjimo terminai ir komisijos posėdžio data).

Komisijos sprendimai nuo šiol bus priimami 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-196 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taryba pakeitė ir Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus. Buvo praplėstas subjektų, turinčių teisę teikti siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo, ratas. Šiuo metu siūlyti suteikti Garbės piliečio vardą turi teisę meras, tarybos nariai, administracijos direktorius, rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos, gyventojų bendruomenės, rajono įstaigos ir įmonės. Numatyta, kad kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų rajonui aprašymas ir ne mažiau kaip dvi rekomendacijos (iš kurių viena – savivaldybės tarybos nario), taip pat kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos“ pakeitimo“.

Taryba patikslino ir Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ nuostatus, suderino juos su pakeistu Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamentu.

Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ nuostatai apibrėžia ir nustato apdovanojimo Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ tvarką.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Share Button


birželio 3, 2020

JAV Faktas: Sulaikymo metu nukentėjo ir vėliau mirė juodaodis George Floyd. Dėl jo netyčinio nužudymo kaltinamas baltaodis policininkas Derek Chauvin. […]

birželio 1, 2020

Birželio 1-ąją minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Kiekvienas vaikas turi teisę į saugią, aprūpintą, kupiną meilės ir pagarbos vaikystę, į […]

gegužės 27, 2020

Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris suabejotų, jog klimato kaita ir aplinkos tarša yra rimta ir neatidėliotina žmonijos problema, nes kai […]

gegužės 27, 2020

Kinija Faktas: Pekino valdžia šalies parlamento sprendimais siekia sumenkinti Honkongo autonomiją. Diagnozė: Galutinis Pekino tikslas abejonių nekelia: viena šalis – […]

gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 15, 2020

Seimas po pateikimo pritarė trim įstatymo pataisoms, nustatančioms, kad medžioklėje naudojamos leistinos ir draudžiamos priemonės būtų reglamentuojamos tik įstatymu. Taip […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]