liepos 28, 2016
Laikraščio „Plungės žinios“ informacija
Plun­gės li­go­ni­nei ir jos pa­cien­tams – ne­įkai­no­ja­ma ROTARY klu­bų pa­ra­ma

Per re­kor­diš­kai trum­pą ter­mi­ną – pusę me­tų, de­ri­nant pro­jek­tą – Plun­gės ROTARY klu­bui kar­tu su part­ne­riais iš Da­ni­jos Ste­ge ir Kor­so­er ROTARY klu­bų pa­vy­ko Plun­gės li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių ap­rū­pin­ti nau­ja įran­ga – pa­cien­tų gy­vy­bės funk­ci­jų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riais ir cen­tri­ne juos jun­gian­čia sto­ti­mi. Lie­pos 15 die­ną li­go­ni­nė­je lan­kė­si ir jau su­mon­tuo­tą įran­gą įver­ti­no šio pro­jek­to ini­cia­to­riai iš dvie­jų ša­lių ROTARY klu­bų.

Iki šiol Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je vei­kė „Phi­lips“ ga­min­to­jo pa­cien­tų gy­vy­bi­nių funk­ci­jų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riai, su­jung­ti į vie­ną cen­tri­nę sto­tį, pa­sta­ty­tą slau­gy­to­jų pos­te. Ste­bint mo­ni­to­rius vi­sa in­for­ma­ci­ja apie pa­cien­to būk­lę leng­vai pri­ei­na­ma dir­ban­čiam per­so­na­lui, ki­lus bū­ti­ny­bei me­di­kai ga­li sku­biai re­a­guo­ti į kri­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Ta­čiau bu­vo liūd­nai kon­sta­tuo­ta, kad įran­ga, gau­ta 2007 me­tais, ben­dra­dar­biau­jant Plun­gės ROTARY ir Kor­so­er ROTARY klu­bams, įgy­ven­di­nus su­vie­ny­tų do­ta­ci­jų pro­jek­tą, ku­rio ver­tė 36 000 Eur, bė­gant me­tams tech­niš­kai ir mo­ra­liš­kai pa­se­no.

2015 me­tų ba­lan­dį, at­li­kus tech­ni­nę įran­gos būk­lės pa­tik­rą, nu­sta­ty­ta, kad du pa­cien­tų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riai ne­be­vei­kia, o vie­nas yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas. Jų re­mon­to są­nau­dos bū­tų di­des­nės nei įsi­gy­ti nau­jus ga­mi­nius. 2015 me­tų spa­lį vei­kė tik du iš še­šių mo­ni­to­rių.

Pa­si­kon­sul­ta­vus kom­pe­ten­tin­ga spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja pa­ta­rė įsi­gy­ti ne tik mo­ni­to­rius, bet vi­są nau­ją apa­ra­tū­ros kom­plek­tą, nes tar­pu­sa­vy­je ga­li­ma de­rin­ti tik to pa­ties ga­min­to­jo įren­gi­nius. Rei­kė­jo įver­tin­ti ir tai, kad per aš­tuo­ne­rius me­tus la­bai pa­to­bu­lė­jo to­kios įran­gos tech­ni­niai spren­di­mai. Žen­giant pa­žan­gos ke­liu ir įsi­gi­jus nau­jau­sios kar­tos apa­ra­tū­rą, ją jau ga­li­ma su­de­rin­ti su vi­sais li­go­ni­nė­je esan­čiais gy­dy­to­jų kom­piu­te­riais.

Nau­jos apa­ra­tū­ros la­biau­siai rei­kė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pa­cien­tams. Plun­gės li­go­ni­nė ap­tar­nau­ja 45 tūks­tan­čius Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų. Anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­rius pri­ima pa­cien­tus iš dvie­jų sa­vi­val­dy­bių. Ar­ti­miau­si re­a­ni­ma­ci­jos sky­riai yra Klai­pė­dos ir Tel­šių li­go­ni­nė­se, iki jų be­veik va­lan­da ke­lio. Plun­gė­je dir­ba net dvy­li­ka kva­li­fi­kuo­tų gy­dy­to­jų re­a­ni­ma­to­lo­gų.

Su ROTARY klu­bų pa­gal­ba Plun­gės li­go­ni­nė­je su­mon­tuo­ta apa­ra­tū­ra jau pa­dė­jo ir at­ei­ty­je pa­dės iš­gel­bė­ti ne vie­no žmo­gaus gy­vy­bę!

Plun­gės ROTARY klu­bas vėl krei­pė­si į sa­vo part­ne­rius dėl pa­ra­mos li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riui, sie­kiant už­tik­rin­ti pro­fe­sio­na­lias sun­kių pa­cien­tų gy­vy­bės ste­bė­ji­mo pa­slau­gas il­gą lai­ką.

Per pusę me­tų pa­vy­ko su­de­rin­ti pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją ir fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. Nau­jie­siems apa­ra­tams su­teik­tas pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis, ti­ki­ma­si, kad jie sėk­min­gai tar­naus dau­giau kaip 10 me­tų.

Share Button


liepos 8, 2020

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, vykdanti biomonitoringą, kokią įtaką žmonių sveikatai galėjo padaryti pernai Alytaus padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ įvykęs […]

liepos 8, 2020

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose Rytų Lietuvos regiono medikams įteikti apdovanojimai „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“. Šie specialiai sukurti […]

liepos 6, 2020

Pasibaigus dviejų savaičių humanitarinei misijai Armėnijoje, Lietuvos medikų ir ekspertų komanda šeštadienį grįžo namo. Lietuvos kolegų pateiktos rekomendacijos taps vertinga […]

liepos 2, 2020

Antradienį Seimas nusprendė, kad nuo 2023-ųjų metų galėtų dirbti tik licencijas įgiję sveikatos priežiūros specialistai. Tai reiškia, kad visiems mūsų […]

liepos 1, 2020

Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovai atsižvelgė į UAB „Plungės autobusų parkas“ valdybos siūlymą ir įpareigojo šios bendrovės direktorių organizuoti nemokamą […]

birželio 29, 2020

Nors šalyje karantinas jau yra atšauktas, Lietuvos ir tarptautinės organizacijos ragina neprarasti budrumo. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai kartu su […]

birželio 26, 2020

„Dirbu geležinkelyje jau 25-erius metus, – pasakoja kaunietis Vaidas Gvalda. – Per tą laiką teko pamatyti visko – avarijų, katastrofų, […]

birželio 25, 2020

Šalyje įsivyravus karštiems orams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento specialistai primena, kad aukšta aplinkos […]

birželio 22, 2020

Birželio 12 dieną medžiotojų klubo „Šateikiai“ nariai Mišėnų kaime (Šateikių sen., Plungės r. sav.) sumedžiojo šerną, kuriam nustatytas afrikinis kiaulių […]

birželio 22, 2020

Širvintose, Vilniaus rajone, Jonavoje, Vilniuje, Šalčininkuose, Radviliškyje ir Klaipėdos rajone sergamumas koronavirusine infekcija (COVID-19) yra didesnis nei likusiose šalies savivaldybėse, […]

birželio 18, 2020

Lietuvoje atšaukus karantiną, dalis reikalavimų, iki šiol galiojusių tvarkant mirusiųjų palaikus ir organizuojant laidotuves, išlieka. Gydymo įstaigos, jei žmogus mirė […]

birželio 18, 2020

„Aklumas man atėjo palaipsniui, – pasakoja vilnietis neregys Egidijus Nekrašinskas. – Viskas prasidėjo kai man buvo 12 metų, kai susirgau […]

birželio 17, 2020

200 atrinktų Lietuvos gyventojų ir 100 ugniagesių-gelbėtojų bus nemokamai tiriami siekiant nustatyti, ar praėjusiais metais  padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ […]

birželio 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė rekomendacijas, kaip elgtis iš labiausiai koronaviruso (COVID-19) paveiktų šalių grįžusiems Lietuvos piliečiams ar iš jų […]

birželio 17, 2020

Finansų ministro Viliaus Šapokos įsteigtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas, kurio tarybai vadovavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, stabdo aktyvią veiklą. Nuo kovo […]

birželio 17, 2020

Šalyje paskelbus karantiną „Raudonos nosys” reagavo į susiklosčiusią situaciją ir vizitus ligoninėse perkėlė į virtualią “Klounų liniją” – jau trečią mėnesį […]

birželio 17, 2020

Nuo liepos 1 d. mažas pajamas gaunantys, sunkiai besiverčiantys senjorai ir turintieji negalią kompensuojamuosius vaistus ir jiems reikiamas medicinos pagalbos […]

birželio 17, 2020

Jau nuo šiandien visos viešojo maitinimo įstaigos – kavinės, restoranai ir kitos – gali dirbti ilgiau nei iki 23 valandos, […]

birželio 17, 2020

Klinikinio tyrimo „Recovery“ metu, vertinant gydymą deksametazonu, 2104 hospitalizuoti, sunkia COVID-19 ligos forma sergantys pacientai atsitiktinės atrankos būdu dešimt dienų […]

birželio 16, 2020

Patvirtintas 45 šalių sąrašas, kuriose sergamumo koronavirusine infekcija (COVID-19) rodiklis yra didesnis nei 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų. […]