kovo 31, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus specialistė
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta 68 sprendimų projektams

Kovo 31 d. tarybos nariai rinkosi į Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriame pritarė 68 sprendimų projektams (iš 72). Iš darbotvarkės išbrauktas sprendimo projektas 35. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, nes manoma, jog jis turi būti apsvarstytas Rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plano darbo grupėje. Nepritarta sprendimo projektams: 55. Dėl 2009 m. rugpjūčio 12 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 1D-43 pakeitimo, nes paprašyta UAB „Lithidro“ pateikti papildomų dokumentų, nepritarta – 59. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Mindaugui Šimaičiui už 2016 metus, nes manoma, kad asmuo, jeigu jo netenkina žemė, tokios gali nesinuomoti, nepritarta – 65. Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos patvirtinimo, nes pasiūlyta tarybos nariams susitikti su seniūnijų seniūnais ir suderinti kelių programą.

Posėdžio pradžioje sugiedojo Lietuvos Respublikos himną Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės akto radimo proga.

Taryba pritarė savivaldybės tarybos ir mero, administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos, Kontrolės komiteto, biudžetinių įstaigų, švietimo įstaigų, socialinių įstaigų 2016 metų veiklos ataskaitoms.

Pritarta, kad nuo 2017 m. balandžio 1 d. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro mišrios ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val., pritarta steigti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pušelė“  ikimokyklinio ugdymo grupę, numatant darbo laiką 10,5 val. per dieną, darbą pradedant 6,30 val. ir baigiant 17 val. 00 min., pritarta pasibaigus 2016/2017 mokslo metų ugdymo procesui pertvarkyti Griškabūdžio gimnazijos vidaus struktūrą uždarant Barzdų pradinio ugdymo skyrių, pritarta pakeisti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Šakių rajono Lekėčių mokyklos paskirtį iš pagrindinės mokyklos į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą – daugiafunkcį centrą.

Nustatytas Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičius 2017/2018 mokslo metams, patvirtintos atestacijos komisijos. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją sudaro: Alina Staniulienė – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė); Rasa Kurienė – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytoja metodininkė (komisijos sekretorė); Jūratė Bataitienė – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos tarybos narė; Sofija Marijona Liudžiuvienė   – Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;  Irma Martinaitienė – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vyresnioji  mokytoja; Aistė Sasnauskienė – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos tarybos narė; Vidmantas Zokas – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos tarybos narys. Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją sudaro:  Gražina Bartkuvienė – Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė); Aldona Gerdavaitienė – Kidulių pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja (komisijos sekretorė); Alina Baranauskienė – Kidulių pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja; Aušra Bružaitienė – Kidulių pagrindinės mokyklos tėvų atstovė; Danutė Dimaitienė – Kidulių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė; Alvyra Goptaitienė – Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus vyresnioji mokytoja; Sofija Marijona Liudžiuvienė – rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Patvirtinti Šakių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso nuostatai, kurių tikslas Šakių rajonui reikšmingų sporto projektų finansavimas siekiant: skatinti profesionalų sportą; skatinti mėgėjų sportą; vykdyti sporto renginius Šakių rajone; skatinti vaikų, jaunimo sporto programas.

Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja gyvenamųjų vietovių (seniūnaitijų) bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų ir atšaukimo tvarką bei sąlygas. Patvirtinti Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai, kurie reglamentuoja Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką. Patvirtintas Rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, kuris nustato Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos pastovios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų  mokėjimo tvarką ir sąlygas.

Nuspręsta išnuomoto viešojo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui 153,35 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šakiuose, Bažnyčios g. 37, šiuo metu patikėjimo teise valdomas rajono savivaldybės administracijos bei viešojo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui 18,98 kv. m ploto ūkinį pastatą, esantį Lukšių mstl., A. Tatarės g. 35B, šiuo metu patikėjimo teise valdomą rajono savivaldybės administracijos. Nuspręsta perduoti Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir į Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos apskaitą įtrauktą nekilnojamąjį turtą. Nuspręsta perimti universalią dirbtinę dangą sporto aikštelėje (prie Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro, V. Kudirkos g. 64, Šakiai). Nuspręsta parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias viešosios įstaigos Šakių vaikų globos namų (įstaigos kodas – 300100936, buveinė – Šakių r. sav., Šakių m., V. Kudirkos g. 17) dalininko teises viešo aukciono būdu.

Nuspręsta imti 514,397 tūkst. Eur ilgalaikę (5 metų) paskolą rajono savivaldybės investicijų projektų įgyvendinimui („Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ – 55 000, Šakių rajono bendrojo plano atnaujinimas – 21 000, „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. (Lekėčių mokykla) 28 869, „Draugystės parkai – 2“ – 150 000, „Šakių kultūros centro pastato rekonstravimas“ – 90 000, „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ – 45 000, „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“ – 16 000, „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ – 33 670, ,,Šakių rajono savivaldybės Baltušių, Barzdų, Patašinės ir Paluobių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija“ – 14 661, „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ – 15 600, „Šakių miesto daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo ir užimtumo centro kompleksas (pritaikant „Varpo“ mokyklos stadioną)“ – 25 000, „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“ – 18 000, „Gelgaudiškio dvaro sodybos (u.k.1013) rūmų (586), Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Parko g.5, tvarkybos darbai: atkūrimas, pritaikymas“ (lipdybos darbai) – 1 597).

Suderintas uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2014-2018 metų investicijų plano papildymas, nustatytos uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos be pridėtinės vertės mokesčio dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Suteikti pavadinimai gatvei: Šakių seniūnijos, Gotlygiškių kaime – Tiesioji; Kidulių seniūnijos, Palankinės kaima – Vieškelio; Lekėčių seniūnijos, Juškakaimių kaime – Suvalkiečių, Mokyklos, Sandėlio. Pakeistos Šakių seniūnijos Gotlybiškių kaimo, Lankų gatvės geografinės charakteristikos.

Patvirtinta Prekybos ir kitų paslaugų teikimo Šakių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka, kuri nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų teikimo rajono savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus.

Pritarta projektui „Draugystės parkai – 3“, kurio svarbiausi preliminarūs rezultatai: apželdintas Šakių miesto skveras, įrengtos Šakių miesto ežero bei Siesarties upelio pakrančių gruntinės dangos, mažoji architektūra, želdynai ir želdiniai taip pat atlikti žemės darbai suformuojant vaikų žaidimo aikšteles bei aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas. Pritarta projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“, kurio svarbiausi preliminarūs projekto rezultatai: įrengtos Šakių rajono meno mokyklos mansardinio aukšto 100 m2 patalpos. Įrengti laiptai iš antro į mansardinį aukštą, naujos vidinės pertvaros bei inžineriniai šildymo, kanalizacijos ir elektros tinklai. Patalpos bus skirtos dailės skyriaus pamokoms – tapyba, piešimas ir kt. Patalpų įrengimas būtinas, kadangi mokinių skaičius nuolat didėja. Užsiėmimuose šiuo metu dalyvauja 93 mokiniai. Pritarta projektui „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai plėtra Šakių rajone“. Įgyvendinant projektą bus teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams: paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas, pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas. Pritarta dalyvauti „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, kur pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą bus parengtas investicinis projektas, kuriuo siekiama modernizuoti Šakių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo pastato, esančio Bažnyčios g. 10 / Vytauto g. 12, pastatą. Investicinio projekto rengimo ir tikslinimo išlaidos gali būti finansuojamos iki 100 proc. neviršijant 5060,00 Eurų. Pritarta projekto „Kukarskės globos namų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ teikimui valstybės investicijų programai 2018 m.  Numatoma, kad projektas bus įgyvendinamas 2018 m., bendra projekto vertė 328,5 tūkst. Eur.

Patvirtintos Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos viešojo konkurso sąlygos, nuspręsta organizuoti viešą nuomos konkursą Gelgaudiškio dvaro sodybos operatoriaus atrankai.  

Apsvarsčius visus rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus tarybos narys Tomas Skaizgirys pateikė paklausimą „Dėl Šakių kultūros centro rekonstrukcijos darbų“ Regioninės plėtros skyriaus vedėjui.

Share Button


birželio 4, 2020

Antradienį Seimas pritarė Seimo narės Virginijos Vingrienės parengtai ir kartu su Seimo nariu Simonu Gentvilu pateiktai Atliekų tvarkymo įstatymo pataisai […]

birželio 3, 2020

JAV Faktas: Sulaikymo metu nukentėjo ir vėliau mirė juodaodis George Floyd. Dėl jo netyčinio nužudymo kaltinamas baltaodis policininkas Derek Chauvin. […]

birželio 1, 2020

Birželio 1-ąją minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Kiekvienas vaikas turi teisę į saugią, aprūpintą, kupiną meilės ir pagarbos vaikystę, į […]

gegužės 27, 2020

Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris suabejotų, jog klimato kaita ir aplinkos tarša yra rimta ir neatidėliotina žmonijos problema, nes kai […]

gegužės 27, 2020

Kinija Faktas: Pekino valdžia šalies parlamento sprendimais siekia sumenkinti Honkongo autonomiją. Diagnozė: Galutinis Pekino tikslas abejonių nekelia: viena šalis – […]

gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 15, 2020

Seimas po pateikimo pritarė trim įstatymo pataisoms, nustatančioms, kad medžioklėje naudojamos leistinos ir draudžiamos priemonės būtų reglamentuojamos tik įstatymu. Taip […]

gegužės 13, 2020

Koronaviruso pandemijos metu žemės ūkio sektoriaus stabilumas ir maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet […]