rugsėjo 2, 2016
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dybės informacija
Su­si­ti­ki­me kalbėta ne tik apie dva­si­nius, bet ir apie ūki­nius rei­ka­lus

Rug­pjū­čio 25 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­kvie­tė su­si­tik­ti Žemaičių Kalvarijos de­ka­na­te šią va­sa­rą vys­ku­po nu­ro­dy­mu pa­rei­gas pra­dė­ju­sius ei­ti dva­si­nin­kus. Pri­ėmi­me taip pat da­ly­va­vo parapijos de­ka­nas Ju­lius Meš­kaus­kas ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ba­zi­li­kos rek­to­rius Jo­nas Ačas bei vie­nas kop­ly­čių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to ini­cia­to­rių, Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Su­si­ti­ki­mo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta ne tik apie dva­si­nius, bet ir apie ūki­nius rei­ka­lus.

Žli­bi­nų, Kan­tau­čių ir Stal­gė­nų baž­ny­čio­se sie­lo­va­da už­si­ims iš Upy­nos par­kel­tas kle­bo­nas Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Al­sė­džių ir Geg­rė­nų baž­ny­čio­se mi­šias au­kos To­mas Žli­bi­nas, prieš tai bu­vęs Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je. Į Ša­tei­kius iš Gau­rės per­kel­tas kle­bo­nas Ro­mu­al­das Ge­čas. Į pri­ėmi­mą pas me­rą ne­at­vy­ko tik pas­ta­ra­sis, ku­ris tą die­ną į pas­ku­ti­nę ke­lio­nę tu­rė­jo pa­ly­dė­ti mi­ru­sį pa­ra­pi­jie­tį.

Per­kel­ti kle­bo­nai pri­si­pa­ži­no dar te­be­gy­ve­nan­tys įkur­tu­vių nuo­tai­ko­mis, ta­čiau jau spė­jo ap­žiū­rė­ti ir jiems pri­skir­tų baž­ny­čių būk­lę.

E. Ste­po­na­vi­čius sa­kė, jog jau or­ga­ni­za­vo pir­mą su­si­ti­ki­mą su kan­tau­tiš­kiais ir pa­pa­sa­ko­jo jiems apie di­džiau­sias šio kai­mo baž­ny­tė­lės bė­das, ku­rias sun­ku ir su­skai­čiuo­ti: ne­tvar­kin­ga elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, dvie­jo­se vie­to­se pra­kiu­ręs sto­gas, nuo van­dens nu­ken­tė­jęs di­dy­sis al­to­rius ir var­go­nai. Baž­ny­čia pas­ku­ti­nį kar­tą re­mon­tuo­ta prieš 46 me­tus. Kan­tau­čių kle­bo­ni­ja – ap­leis­ta, už­kal­tais lan­gais, at­jung­ta elek­tra. Čia daž­nai iš­dy­kau­ja vie­tos vai­kai, iki ne­lai­mės trūks­ta tik vie­no žings­nio. Ap­leis­ta, ne­ra­ki­na­ma ir baž­ny­čios var­pi­nė, ku­rio­je net nak­tį skam­bi­na, kas tik ne­tin­gi. Kan­tau­čiuo­se nė­ra ir baž­ny­čios tar­nų.

E. Ste­po­na­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad itin pras­ta Stal­gė­nų baž­ny­čios, po po­ros me­tų mi­nė­sian­čios šim­to me­tų su­kak­tį, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja – lem­pos mirk­si nuo men­kiau­sio žings­nio.

Su Al­sė­džių ben­druo­me­ne jau su­si­ti­ko ir į mies­te­lį per­kel­tas T. Žli­bi­nas. Ži­nia, kad Al­sė­džiuo­se sto­vi vie­na se­niau­sių (po Var­nių) baž­ny­čių Že­mai­ti­jo­je. Kle­bo­nas pa­ste­bė­jo, kad ap­žiū­rė­ti šią baž­ny­čią iš vi­daus no­rė­tų ne vie­nas pro mies­te­lį pra­va­žiuo­jan­tis žmo­gus, ta­čiau kaip pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei pa­vel­dą ir jį iš­sau­go­ti, kad ne­nu­ken­tė­tų?

T. Žli­bi­nas at­krei­pė dė­me­sį į at­si­lau­piu­sį skar­di­nį baž­ny­čios sto­gą, taip pat pa­ste­bė­jo, kad žie­mą baž­ny­čio­je ti­kin­tie­siems la­bai šal­ta, ir siū­lė įreng­ti al­ter­na­ty­vų šil­dy­mą, kaip bu­vo pa­da­ry­ta Bars­ty­čių baž­ny­čio­je.

Su­si­ti­ki­me su me­ru taip pat da­ly­va­vo ir Pla­te­lių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Rim­vy­das Ma­ro­zas, ku­ris pa­si­džiau­gė, kad prieš tai dir­bęs kle­bo­nas su­tvar­kė baž­ny­čios sto­gą, šiuo me­tu die­gia­ma prieš­gais­ri­nė ir sau­gos ins­ta­lia­ci­ja, ta­čiau la­biau­siai džiu­gi­na tai, jog, pa­de­dant me­rui, šie­met at­si­ra­do rė­mė­jų, ku­rių lė­šo­mis Pla­te­lių baž­ny­čia bus nu­grun­tuo­ta ir nu­da­žy­ta.

„Pla­te­liai – pui­kus mies­te­lis, ir Pla­te­lių baž­ny­čia bus gra­ži tuok­tis bei vai­kus krikš­ty­ti!“ – op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs kal­bė­jo kle­bo­nas.

Me­ras A. Kli­šo­nis pa­žy­mė­jo, kad su­si­ti­ki­mai Sa­vi­val­dy­bė­je su kle­bo­nau­ti ra­jo­ne pra­dė­ju­siais dva­siš­kiais ren­gia­mi jau ne pir­mus me­tus.

„Ieš­ko­me ben­dros kal­bos ir no­ri­me ją ras­ti. Dir­bant kar­tu, pa­si­tel­kus pa­ra­pi­jie­čius, ga­li­ma pa­siek­ti dau­giau ir su di­des­ne mei­le. Jei kai ku­rių baž­ny­čių būk­lė ap­verk­ti­na, ne­ga­li­ma to rū­pes­čio už­krau­ti vie­nam ku­ni­gui ant gal­vos“, – įsi­ti­ki­nęs A. Kli­šo­nis, pats as­me­niš­kai „ka­lė­do­jęs“ pas ver­slo žmo­nes, kad su­rink­tų rei­kia­mą su­mą Pla­te­lių baž­ny­čios fa­sa­do da­žy­mui.

Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys J. Var­ka­lys dė­ko­jo ku­ni­gams už dva­si­nį ug­dy­mą ir mo­ky­mą są­ži­nės, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad daug mie­liau tą da­ry­ti su­tvar­ky­to­je ap­lin­ko­je.

„Ta­čiau rei­ka­lin­ga ir ku­ni­gų ini­cia­ty­va, – pa­žy­mė­jo J. Var­ka­lys. – Kai pra­šo vie­na ben­druo­me­nės gru­pė, o pa­re­mia ki­tos – aki­vaiz­dus ir re­zul­ta­tas. Štai pra­mo­ni­nin­kai įsi­pa­rei­go­jo pri­žiū­rė­ti Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Kal­nų kop­ly­čias, ir to pa­ža­do jau daug me­tų šven­tai lai­ko­mės. Al­sė­džių pa­ra­pi­jai esa­me pa­ža­dė­ję ap­ra­šą pa­da­ry­ti dėl pa­sta­to nu­grio­vi­mo. Esa­me nu­si­tei­kę tęs­ti ir šį ben­dra­dar­bia­vi­mą.“

At­ski­ra kal­ba pa­si­su­ko apie tai, kad se­no­sios baž­ny­čios yra pri­pa­žin­tos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais, to­dėl da­rant bent men­kiau­sią dar­be­lį bū­ti­na veiks­mus de­rin­ti su pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tais. Rek­to­rius J. Ačas bė­do­jo, kad aukš­tų rei­ka­la­vi­mų tu­ri ir prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­ba, ku­ri pa­rei­ka­la­vo įreng­ti žai­bo­lai­džius net se­no­se kop­ly­čio­se.

„Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, žai­bo­sau­gos ant kop­ly­tė­lių ne­rei­kia. Kop­ly­tė­lės juk že­mes­nės už ki­tus pa­sta­tus, daž­nai iki jų nė­ra net elek­tros li­ni­jos, to­dėl įreng­ti žai­bo­sau­gą bū­tų di­de­lis už­da­vi­nys. Jei kop­ly­tė­lės Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je jau iš­sto­vė­jo 380 me­tų, reiš­kia, to­kių in­ci­den­tų ne­bu­vo, nors at­sa­kin­gos tar­ny­bos žai­bo­lai­džio ne­bu­vi­mą šie­met fik­sa­vo kaip di­de­lį pa­žei­di­mą“, – kal­bė­jo R. Ačas.

Me­ras A. Kli­šo­nis pa­ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti ir dėl šio rei­ka­la­vi­mo pa­grįs­tu­mo.

Share Button


liepos 1, 2020

Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovai atsižvelgė į UAB „Plungės autobusų parkas“ valdybos siūlymą ir įpareigojo šios bendrovės direktorių organizuoti nemokamą […]

birželio 22, 2020

Birželio 12 dieną medžiotojų klubo „Šateikiai“ nariai Mišėnų kaime (Šateikių sen., Plungės r. sav.) sumedžiojo šerną, kuriam nustatytas afrikinis kiaulių […]

birželio 15, 2020

Plungės kultūros centras birželio 8-14 dienomis organizavo renginius, skirtus Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Kiekvieną dieną plungiškiai ir miesto svečiai […]

birželio 11, 2020

Šiemet Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų skirta kunigaikščio M. Oginskio rūmų parko vertingųjų teritorijų sutvarkymo darbams. Per […]

birželio 8, 2020

Plungės rajone esanti Žlibinų bendruomenė baigė vykdyti 2018 metų rudenį pradėtą vykdyti projektą „Žlibinų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ pagal VPS priemonę […]

gegužės 7, 2020

Pasiruošimas ilgai planuotiems projektams mūsų savivaldybėje nesustojo ir pasaulinės pandemijos, kurią sukėlė koronavirusas, metu. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

vasario 28, 2020

Vasario 29 d. Plungės kultūros centre įvyks koncertas, skirtas kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos ,,Suvartukas”  kūrybinės veiklos […]

vasario 11, 2020

Plungės kultūros centras II kartą kvietė plungiškius ir Plungės rajono gyventojus prisidėti prie iniciatyvos ir iškepti pyragą ,,Lietuvos gimtadieniui“. Taip […]

gruodžio 23, 2019

Gruodžio 21 d. Plungės kultūros centras kvietė į paskutinį koncertą iš kultūros centro vykdomo projekto ,,Filharmonija Plungėje“. Gausiai susirinkusią publiką […]

lapkričio 28, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 27, 2019

Lapkričio 24 d. Plungės kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Hello” (vad. Aida Mackevičiūtė) ir Plungės kultūros centro ,,Eglės baleto studija” (vad. […]

lapkričio 26, 2019

Lapkričio 23–24 d. Vilniuje, M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre, vyko nacionalinis konkurso ,,Aguonėlė“ turas, kuriame dėl geriausiųjų vardo […]

lapkričio 25, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 20, 2019

Lapkričio 19 d. Plungės atvirame jaunimo centre vyko Mobile Legends: Bang bang turnyras. Mobile Legends turnyrai vyksta visame pasaulyje, šiuo […]

lapkričio 9, 2019

Purvaičiuose 2019 m. spalio 5 d. vyko sporto diena, pagal projektą “ Sportuokim ir gaminkim kartu“. Projektu „Sportuokim ir gaminkim […]

spalio 23, 2019

Kasmet, tamsėjant rudeniui, vienas vakaras Kuliuose būna ypač ryškus ir šiltas. Kuliškiai jau žino, kad spalis nepraeis be „Sambrėškio“ šventės, […]

spalio 9, 2019

Spalio 3 d. Plungės atvirame jaunimo centre įvyko virtualios realybės pristatymas. Nuo šiol jaunimo centro lankytojai panaudojant virtualios realybės akinius […]

spalio 7, 2019

Spalio 4-5  dienomis Plungės rajono savivaldybės kultūros centras bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedra organizavo […]

rugsėjo 26, 2019

Jaunųjų muzikų platforma ,,A CADENZA.LT“ tai galimybė regiono jauniesiems muzikams ir vokalistams atskleisti savo gebėjimus ir kartu muzikuoti bei pristatyti […]