lapkričio 10, 2015
Jė­gos spor­to klu­bo „Plun­gės meš­ka“ informacija
Sun­kio­sios at­le­ti­kos spor­ti­nin­kai džiu­gi­no re­kor­dais

Plun­gė­je vy­ko šio kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių sun­kio­sios at­le­ti­kos bei ki­tų spor­to ša­kų var­žy­bos. Jo­se iš­mė­gi­no jė­gas dvi de­šim­tys at­le­tų, nu­džiu­gi­nu­sių vi­sa puokš­te sa­vo ra­jo­no re­kor­dų.

Jau tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sio­se sun­kio­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se ypač pa­si­žy­mė­jo 2015 me­tų Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nė Eg­lė Ged­ri­mai­tė, pa­ge­ri­nu­si po pen­ke­tą ra­jo­no mer­gi­nų (iki 20 me­tų) ir mo­te­rų re­kor­dų. Spor­ti­nin­kė da­ly­va­vo svo­rio iki 58 kg ka­te­go­ri­jo­je ir dvi­ko­vė­je su­rin­ko 102 ki­log­ra­mus. Čia ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Ra­sa Ru­na­vi­čiū­tė, ge­ro­kai vir­ši­ju­si sa­vo as­me­ni­nius ge­riau­sius re­zul­ta­tus. Svo­rio iki 63 kg ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo Ro­si­ta Kri­ko­ti­na. Pas­ta­ro­ji, kaip ir Eg­lė, šie­met Lie­tu­vos mo­te­rų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį, taip pat ta­po čem­pio­ne ša­lies jau­nių spor­to žai­dy­nė­se.

Tarp vai­ki­nų, gi­mu­sių 1999 me­tais ir jau­nes­nių, už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo Do­mi­ny­kas Do­mar­kas, šių me­tų Lie­tu­vos su­au­gu­sių­jų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te ta­pęs šeš­tuo­ju. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Arū­nas Slon­kus, o tre­či­ą­ją – Man­tas Gus­čius. Be­je, pas­ta­ra­sis mo­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Me­din­gė­nų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Vai­ki­nų, gi­mu­sių 1998 me­tais ir vy­res­nių, var­žy­bų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mar­ty­nas Var­pio­tas, run­gę­sis svo­rio iki 85 ki­log­ra­mų ka­te­go­ri­jo­je. Pa­jė­giau­sias Plun­gės ra­jo­no sun­kia­at­le­tis dvi­ko­vė­je su­rin­ko 235 ki­log­ra­mus (ro­vi­mas – 105 kg, stū­mi­mas – 130 kg). Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Siks­tas Kaz­laus­kas, o tre­či­ą­ją – Vi­lius Ka­ra­lius.

Jė­gos spor­to mė­gė­jai tu­rė­jo pro­gos iš­mė­gin­ti sėk­mę ir štan­gos spau­di­mo nuo suo­le­lio var­žy­bo­se. Tarp mer­gi­nų, pa­sie­ku­si ra­jo­no re­kor­dą, nu­ga­lė­jo R. Kri­ko­ti­na (60 kg). Ant­rą­ja-tre­či­ą­ja vie­to­mis pa­si­da­li­jo E. Ged­ri­mai­tė ir R. Ru­na­vi­čiū­tė. Vai­ki­nų, sve­rian­čių iki 66 ki­log­ra­mų, var­žy­bų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą už­ėmė V. Ka­ra­lius, ant­rą­ją – Vy­tau­tas Gri­ma­lis bei tre­či­ą­ją – A. Slon­kus. Ki­tos gru­pės – spor­ti­nin­kų, sve­rian­čių per 66 kg – pa­jė­giau­sių­jų tre­je­tas: M. Var­pio­tas, Žy­gi­man­tas Šid­laus­kas, S. Kaz­laus­kas. Pa­žy­mė­ti­na, kad šio­se var­žy­bo­se de­biu­ta­vęs jau­na­sis stip­ruo­lis Žy­gi­man­tas sa­vo pa­siek­tu re­zul­ta­tu įsi­ra­šė į Plun­gės ra­jo­no jau­nu­čių re­kor­di­nin­kų są­ra­šą.

Ber­niu­kai, gi­mu­sie­ji 2002–2005 me­tais, var­žė­si leng­vo­sios at­le­ti­kos ke­tur­ko­vės var­žy­bo­se. Su­rin­kęs dau­giau­sia taš­kų, nu­ga­lė­jo Al­vy­das Sut­kus, o ant­rą­ja-tre­či­ą­ja vie­to­mis pa­si­da­li­jo Ovi­di­jus Bu­ta ir Dei­vi­das Kri­ko­ti­nas.

Sun­kia­at­le­čiai, už­ėmu­sie­ji pir­mą­sias-tre­či­ą­sias vie­tas, ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros aso­cia­ci­jos „Ne­mu­nas“ me­da­liais, o nu­ga­lė­to­jai – dar ir in­di­vi­du­a­lio­mis tau­rė­mis. Štan­gos spau­di­mo bei leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų pri­zi­nin­kams įteik­tos jė­gos spor­to klu­bo „Plun­gės meš­ka“ do­va­nė­lės.

plunges_zinios

Share Button


gruodžio 23, 2019

Gruodžio 21 d. Plungės kultūros centras kvietė į paskutinį koncertą iš kultūros centro vykdomo projekto ,,Filharmonija Plungėje“. Gausiai susirinkusią publiką […]

gruodžio 1, 2019

Ką tik sausakimšoje Vilniaus „Siemens“ arenoje pasibaigė 2019-ųjų metų Pasaulio standartinių sportinių šokių čempionatas. Tarp 77 stipriausių planetos porų nebuvo […]

lapkričio 28, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 27, 2019

Lapkričio 24 d. Plungės kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Hello” (vad. Aida Mackevičiūtė) ir Plungės kultūros centro ,,Eglės baleto studija” (vad. […]

lapkričio 26, 2019

Lapkričio 23–24 d. Vilniuje, M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre, vyko nacionalinis konkurso ,,Aguonėlė“ turas, kuriame dėl geriausiųjų vardo […]

lapkričio 25, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 20, 2019

Lapkričio 19 d. Plungės atvirame jaunimo centre vyko Mobile Legends: Bang bang turnyras. Mobile Legends turnyrai vyksta visame pasaulyje, šiuo […]

lapkričio 15, 2019

Lietuvos gamta susižavėjęs italas Andrea Ricci paskelbė apie dar vieną įdomią avantiūrą. Nepaisant to, kad jau ant nosies kalendorinė žiema, […]

lapkričio 9, 2019

Purvaičiuose 2019 m. spalio 5 d. vyko sporto diena, pagal projektą “ Sportuokim ir gaminkim kartu“. Projektu „Sportuokim ir gaminkim […]

spalio 23, 2019

Kasmet, tamsėjant rudeniui, vienas vakaras Kuliuose būna ypač ryškus ir šiltas. Kuliškiai jau žino, kad spalis nepraeis be „Sambrėškio“ šventės, […]