lapkričio 17, 2015
Juozas Dapšauskas
Sveikuolių konkurse aštuoniasdešimtmečiai stebino atliekamais pratimais

Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose, Vi­lai­nių re­krea­ci­jos ir spor­to cen­tre, vyko LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“.

Žmonės rungėsi amžiaus grupėse ir jų duomenys buvo suvesti į komandinius rezultatus. Geriausiai pasirodė Prienų „Versmenė“ Panevėžio „Rambynas“ ir „Atgaiva“. Po jų rikiavosi – Birštono „Šilagėlė“ ,Naujosios Akmenės, Alytaus, Šiaulių, Anykščių sveikuolių klubai. Vyriausiam dalyvavusiam konkurse buvo 88 metai.

Lietuvos sveikuolių sąjungai organizuojant konkursą talkino asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto universitetas, Kėdainių savivaldybės Sporto skyrius, Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kiek­vie­nų me­tų ru­de­nį ak­ty­viau­si svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­jan­tys klu­bai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ra­dar­biau­da­mos su spor­to cen­trais ir sa­vi­val­dy­bių spor­to sky­riais sa­vo mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se ren­gia fi­zi­nio kū­no įver­ti­ni­mo kon­kur­sus pa­gal EU­RO­FIT ir EG­RE­PA tes­tus. Nu­ga­lė­to­jai vyks­ta į fi­na­li­nį kon­kur­są.

Pa­ti pa­grin­di­nė kon­kur­so „Lie­tu­vos svei­kuo­lis“ idė­ja – at­ras­ti mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se svei­kiau­sius žmo­nes ir pa­de­mons­truo­ti jų fi­zi­nio kū­no ga­li­my­bes fi­na­li­nia­me kon­kur­se. Tai pui­ki ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti sa­ve su ki­tais tos pa­čios am­žiaus gru­pės žmo­nė­mis, įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nį pa­jė­gu­mą. Tai lyg ir iš­tver­mės pa­tvir­ti­ni­mas, jos pa­de­mons­tra­vi­mas ki­tiems, ­sveikas lenk­ty­nia­vi­mas tar­pu­sa­vy­je, džiaugs­mas ne tik sa­vo, bet ir ki­to per­ga­le.

1996 m. Svei­kuo­lių są­jun­gos ini­cia­ty­va bu­vo pa­skelb­ta ak­ci­ja, ku­rios tiks­las žmo­nių są­mo­nė­je įtvir­tin­ti svei­ko žmo­gaus įvaiz­dį, pro­pa­guo­ti fi­ziš­kai ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą, at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į svei­kos gy­ven­se­nos svar­bą, vi­siems prie­ina­mais ir ma­žai fi­nan­si­nių re­sur­sų rei­ka­lau­jan­čiais tes­tais ver­tin­ti žmo­nių svei­ka­tos būk­lę, nu­sta­ty­ti la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čius sa­vo svei­ka­ta as­me­nis bei or­ga­ni­za­ci­jas ir klu­bus, ir juos pa­ska­tin­ti.

1997 me­tais tar­pi­nin­kau­jant LTOK pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui bu­vo kreip­ta­si į LR Pre­zi­den­tą, kad bū­tų įsteig­ta pe­rei­na­mo­ji Pre­zi­den­to tau­rė, skir­ta klu­bui, dau­giau­sia iš­ug­džiu­siam svei­kuo­lių. Pre­zi­den­tū­ros par­ody­tas dė­me­sys pa­ska­ti­no vi­sas ži­ny­bas, ins­ti­tu­ci­jas ir vi­suo­me­nę la­biau su­si­rū­pin­ti kū­no kul­tū­ra, svei­ka gy­ven­se­na, svei­ku spor­tu.

Lietuvos sveikuolių sąjunga kartu su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei Medarbo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu organizuoja gruodžio 16 d. LR Seime pavyzdžių ir patirčių pristatymo konferenciją, skirtą Senjorų sveikatingumo metų užbaigimui. Joje vyresnio amžiaus žmonės pasidalins savo gyvenimo būdo patirtimi, kaip jie gyveną, kad senatvė yra šviesus ir sveikas gyvenimo laikotarpis. Norintys dalyvauti konferencijoje prašome registruotis: darius@sveikuoliai.lt.

IMG_3645-2
Share Button


gegužės 29, 2020

Įvertinus Lietuvos epidemiologinę situaciją, nuo pirmadienio, birželio 1-osios, tyrimai koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti bus atliekami pagal naują tvarką. Numatyta, kad […]

gegužės 27, 2020

Penkios privačios laboratorijos, galinčios užtikrinti ir pacientų, ir personalo saugumą, turi teisę atlikti mokamus tyrimus koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti. Numatyta, […]

gegužės 27, 2020

„Kai prasidėjo karas, mūsų šeima suprato, kad mus nužudys, – pasakoja 80-metė vilnietė Sira. – Gyvenome Šiauliuose, buvome žydai, žinojome, […]

gegužės 25, 2020

Cukrinis diabetas yra viena iš labiausiai pasaulyje paplitusių neinfekcinių ligų. Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, sergančiųjų skaičius perkopęs net 400 mln. […]

gegužės 22, 2020

Šiandien iš Rumunijos į Lietuvą kaip humanitarinė pagalba atgabenta respiratorių FFP2 siunta. Jie bus perduoti į šalies medicinos rezervą, kuris […]

gegužės 20, 2020

„Kai užsimušė mano vyras, visas mano pasaulis subyrėjo į šipulius, – pasakoja vilnietė Lilija. – Jis įstatinėjo langus, paslydo ir […]

gegužės 20, 2020

Renata ir Dariaus Venslovai iš Kalvarijos augina keturis vaikus. Šeima jiems – didžiausia gyvenimo vertybė, o vaikai – džiaugsmas, rūpestis […]

gegužės 19, 2020

Planuojama, kad dar šiais metais Lietuvos gyventojai, prisijungę per e.sveikatą, galės saugiai ir patogiai nuotoliniu būdu iš pasirinktos vaistinės įsigyti […]

gegužės 19, 2020

Švelninant karantino sąlygas bei atnaujinus planinių paslaugų teikimą, kaip ir buvo tikimasi, ženkliai padidėjo ir kraujo poreikis. Tad Sveikatos apsaugos […]

gegužės 18, 2020

Nors bendra šalies situacija dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos gerėja, atsipalaiduoti dar negalima – rengiamasi kitai infekcijos bangai. Tuo tikslu jau […]