lapkričio 17, 2015
Juozas Dapšauskas
Sveikuolių konkurse aštuoniasdešimtmečiai stebino atliekamais pratimais

Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose, Vi­lai­nių re­krea­ci­jos ir spor­to cen­tre, vyko LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“.

Žmonės rungėsi amžiaus grupėse ir jų duomenys buvo suvesti į komandinius rezultatus. Geriausiai pasirodė Prienų „Versmenė“ Panevėžio „Rambynas“ ir „Atgaiva“. Po jų rikiavosi – Birštono „Šilagėlė“ ,Naujosios Akmenės, Alytaus, Šiaulių, Anykščių sveikuolių klubai. Vyriausiam dalyvavusiam konkurse buvo 88 metai.

Lietuvos sveikuolių sąjungai organizuojant konkursą talkino asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto universitetas, Kėdainių savivaldybės Sporto skyrius, Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kiek­vie­nų me­tų ru­de­nį ak­ty­viau­si svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­jan­tys klu­bai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ra­dar­biau­da­mos su spor­to cen­trais ir sa­vi­val­dy­bių spor­to sky­riais sa­vo mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se ren­gia fi­zi­nio kū­no įver­ti­ni­mo kon­kur­sus pa­gal EU­RO­FIT ir EG­RE­PA tes­tus. Nu­ga­lė­to­jai vyks­ta į fi­na­li­nį kon­kur­są.

Pa­ti pa­grin­di­nė kon­kur­so „Lie­tu­vos svei­kuo­lis“ idė­ja – at­ras­ti mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se svei­kiau­sius žmo­nes ir pa­de­mons­truo­ti jų fi­zi­nio kū­no ga­li­my­bes fi­na­li­nia­me kon­kur­se. Tai pui­ki ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti sa­ve su ki­tais tos pa­čios am­žiaus gru­pės žmo­nė­mis, įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nį pa­jė­gu­mą. Tai lyg ir iš­tver­mės pa­tvir­ti­ni­mas, jos pa­de­mons­tra­vi­mas ki­tiems, ­sveikas lenk­ty­nia­vi­mas tar­pu­sa­vy­je, džiaugs­mas ne tik sa­vo, bet ir ki­to per­ga­le.

1996 m. Svei­kuo­lių są­jun­gos ini­cia­ty­va bu­vo pa­skelb­ta ak­ci­ja, ku­rios tiks­las žmo­nių są­mo­nė­je įtvir­tin­ti svei­ko žmo­gaus įvaiz­dį, pro­pa­guo­ti fi­ziš­kai ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą, at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į svei­kos gy­ven­se­nos svar­bą, vi­siems prie­ina­mais ir ma­žai fi­nan­si­nių re­sur­sų rei­ka­lau­jan­čiais tes­tais ver­tin­ti žmo­nių svei­ka­tos būk­lę, nu­sta­ty­ti la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čius sa­vo svei­ka­ta as­me­nis bei or­ga­ni­za­ci­jas ir klu­bus, ir juos pa­ska­tin­ti.

1997 me­tais tar­pi­nin­kau­jant LTOK pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui bu­vo kreip­ta­si į LR Pre­zi­den­tą, kad bū­tų įsteig­ta pe­rei­na­mo­ji Pre­zi­den­to tau­rė, skir­ta klu­bui, dau­giau­sia iš­ug­džiu­siam svei­kuo­lių. Pre­zi­den­tū­ros par­ody­tas dė­me­sys pa­ska­ti­no vi­sas ži­ny­bas, ins­ti­tu­ci­jas ir vi­suo­me­nę la­biau su­si­rū­pin­ti kū­no kul­tū­ra, svei­ka gy­ven­se­na, svei­ku spor­tu.

Lietuvos sveikuolių sąjunga kartu su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei Medarbo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu organizuoja gruodžio 16 d. LR Seime pavyzdžių ir patirčių pristatymo konferenciją, skirtą Senjorų sveikatingumo metų užbaigimui. Joje vyresnio amžiaus žmonės pasidalins savo gyvenimo būdo patirtimi, kaip jie gyveną, kad senatvė yra šviesus ir sveikas gyvenimo laikotarpis. Norintys dalyvauti konferencijoje prašome registruotis: darius@sveikuoliai.lt.

IMG_3645-2
Share Button


lapkričio 14, 2019

LIONS klubai susivienijo ir kartu su Tarptautine diabeto federacija šiandien, lapkričio 14 dieną, minint Pasaulinę diabeto dieną, patikrins mažiausiai 1 […]

lapkričio 13, 2019

Pagalbinio apvaisinimo būdu Lietuvoje jau gimė daugiau kaip 780 naujagimių arba beveik tiek pat, kiek gyvena Dūkšto mieste, Ignalinos raj. […]

lapkričio 11, 2019

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atnaujino nuotolinės prekybos tvarką, pagal kurią receptinius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones (MPP) pacientai galės […]

lapkričio 11, 2019

Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokytojų grupė dar pavasarį parengė projektą „Gyvenk sveikai ir viskas bus gerai II“ ir laimėjo Panevėžio […]

lapkričio 6, 2019

Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ (vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė) iš IX tarptautinio festivalio-konkurso „Samocviti“ (Lvovas, Ukraina) […]

lapkričio 4, 2019

Vis labiau įsibėgėja šaltasis metų sezonas, o kartu su juo ir įvairiausių infekcinių ligų atakos.  Jau pasigirstama ir apie pirmuosius […]

spalio 30, 2019

Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja reikalavimas, kad Lietuvos rinkai tiekiamuose maisto produktuose vadinamųjų transriebalų kiekis negali viršyti 2 gramų 100-te […]

spalio 23, 2019

Sparčiai tobulėjant medicinai, mokslininkai vis daugiau sužino apie atskirų elementų įtaką mūsų savijautai ir bendrai kūno sveikatai. Vieni elementai yra […]

spalio 2, 2019

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, žmonių, turinčių negalią, Lietuvoje yra apie 10 proc., o dirbančių iš jų – vos 3 proc. […]

rugsėjo 24, 2019

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) priėmė sprendimą uždrausti tiekti rinkai vaistus, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos ranitidino hidrochlorido. Toks sprendimas […]