rugsėjo 3, 2020
Stasė Eitavičienė | XXI amžius
Tarp savų Biržų krašte. Dvi dienos, skirtos kardinolui Vincentui Sladkevičiui atminti

Rugpjūčio 20-ąją sukako 100 metų nuo Lietuvai ir jos laisvei daug nusipelniusio, žmonių ypač mylimo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo. Biržų žemė tapo šio iškilaus dvasininko biografijos dalimi. 1957 metais Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas sustiprino represijas prieš aktyviausius kunigus, o po dvejų metų, 1959-aisiais, vyskupą V. Sladkevičių ištrėmė į Nemunėlio Radviliškį, nedidelį šalia Latvijos sienos esantį Biržų rajono miestelį, kuris sovietmečiu buvo vadinamas lietuviškuoju Sibiru. Nuo didikų Radvilų laikų šiame krašte buvo stipri evangelikų reformatų bendruomenė, tad sovietų valdžia, matyt, tikėjosi, kad tai apsunkins ir ribos katalikų vyskupo veiklą.

Tremtis, virtusi Dievo palaima

Nemunėlio Radviliškyje į tremtį atvykusio vyskupo niekas nepasitiko ir nelaukė. Prieglobsčio teko ieškoti pačiam. Klebonijos nebuvo, ji sudegė per karą, kaip ir daug kitų miestelio pastatų. Iš pradžių vysk. V. Sladkevičių priglaudė zakristijonas, užleidęs jam kambarėlį su vėjo kiaurai perpučiamomis sienomis, sukiužusia krosnimi, per kiaurą stogą į kambarį bėgančiu lietaus vandeniu. Bet vyskupas ramiai priėmė gyvenimo nepatogumus, kantrumu stebindamas aplinkinius. Išgyveno septyniolika metų šiame rajono pakraštyje, namų arešte, be teisės išvykti, stropiai stebint įvairiems prižiūrėtojams.

„Jo tikrinti atvažiuodavo tikrai dažnai. Nežiūrėdavo paros laiko. Atvykdavo ir naktį. Bet kada“, – to meto įvykius prisimena Valentinas Karosas. Miestelio ir aplinkinių kaimų žmonės padėjo vyskupui, kuo galėjo, šildė jį savo meile ir dėmesiu visi, ne tik katalikai, lankantys bažnyčią. Vysk. V. Sladkevičius tęsė ne tik sielovados, bet ir pogrindinę veiklą, palaimino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ idėją ir davė leidiniui pavadinimą. Čia gyvendamas, užmezgė ryšius su pogrindine Kauno kunigų seminarija, daug jos absolventų pats įšventino į kunigus. Čia, o vėliau ir Pabiržėje, vysk. V. Sladkevičius užsiėmė pogrindinių leidinių vertimu, leidyba bei platinimu, įtraukdamas į šią veiklą ir patikimus vietinius gyventojus.

1976 metais vyskupas buvo perkeltas į Pabiržės bažnyčią tarnavo iki 1982 metų. Iš pradžių jam Pabiržėje didelio palankumo nebuvo, tad vyskupui talkino atvykstantys Nemunėlio Radviliškio žmonės, bet labai greitai vyskupo asmenybės šviesa nuskaidrino ir šių žmonių santykius su ganytoju. Visus 23 tremties Biržų krašte metus ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos žmonės – buvę kurso draugai, kunigai, Kauno kunigų seminarijos klierikai ir visi, kurie norėjo gauti vyskupo palaiminimą savo gyvenimui ir darbams ar tiesiog su juo pabūti, – važiavo į jo tremties vietą. Čia jie išgirsdavo išmintingą, viltį teikiantį žodį, patirdavo bendravimo džiaugsmą, sėmėsi tvirtybės. Oficialioji Jo Eminencijos kardinolo V. Sladkevičiaus tremtis, kurią pats vyskupas įvardijo ne kaip tremtį, bet kaip Dievo palaimą, nes „čia labai geri žmonės“, baigėsi 1982 metais.

Asmenybė, nešusi žmonėms šviesą ir viltį

Biržų krašto žmonės gerai prisimena V. Sladkevičių, sako, kad viskas „taip ryšku, tarsi būtų buvę vakar“. Nieko keisto, kad kardinolo 100-ųjų gimimo metinių minėjimui, kurio pagrindinis iniciatorius ir organizatorius buvo vyresnysis bibliotekininkas, kraštotyrininkas Evaldas Timukas, žmonės noriai aukojo pinigus, prisidėjo darbais, dalinosi prisiminimais. Atšventę Žolinės atlaidus Nemunėlio Radviliškyje, po savaitės visi su nekantrumu laukė šventės, skirtos jų mylimam vyskupui. Dviejų dienų renginius E. Timukui organizuoti padėjo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ bendruomenė, Utenos kultūros centras, projekto partneriu tapo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubas.

Iškilmė prasidėjo rugpjūčio 22 dieną Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Jonas Morkvėnas, giedojo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mišrus choras „Adoremus“ (vadovė – Jolanta Antanaitienė).

„Simboliška, kad šventė prasideda Švč. Mergelės Marijos, Karalienės, dieną. Kardinolas Sladkevičius labai pasitikėjo Švenčiausiąja Mergele, buvo Marijonų kongregacijos narys, jo vyskupo herbe buvo Aušros Vartų Marijos paveikslas“, – homilijoje sakė vyskupas J. Kauneckas. Ganytojas kalbėjo apie kardinolo indėlį leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, drąsą ginant tikinčiųjų ir Bažnyčios teises, keliant ir drąsinant Lietuvą jos kelyje į Nepriklausomybę. Buvo paminėtos ne tik kardinolo V. Sladkevičiaus patirtos skriaudos, ligos, bet akcentuota jo dvasios stiprybė, kurios kardinolas sėmėsi iš gilaus tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpačiu, stiprinosi visur jį lydėjusiu Švč. Mergelės Marijos užtarimu.

Po šv. Mišių renginys tęsėsi gražioje aikštėje netoli mokyklos stadiono, po didžiuliu ąžuolu, tikriausiai dar menančiu tuos laikus, kai šioje vietoje stovėjusiame namelyje gyveno vyskupas, kuriam, minint 100-ąsias gimimo metines, buvo pastatytas koplytstulpis. Paminklo autorius tautodailininkas Vidas Jatulevičius sakė, kad šis darbas jam nebuvo eilinis užsakymas, bet galimybė atiduoti pagarbą ypatingam žmogui.

Vysk. J. Kauneckui pašventinus koplytstulpį, skambėjo Utenos kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino atliekamos liaudies dainos, mintimis apie kardinolą dalinosi Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarė Birutė Valionytė, Biržų savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, Nemunėlio Radviliškio mokyklos direktorė Edita Timukienė, Nemunėlio Radviliškyje gyvenantis E. Timukas. „Kardinolas V. Sladkevičius buvo Dievo dovana, nešusi šviesą, viltį ir tikėjimą šio krašto žmonėms“, – tokia buvo pagrindinė visų kalbėjusiųjų mintis.

Tą pačią dieną Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje atidaryta paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“, skirta kardinolo 100-osioms V. Sladkevičiaus gimimo metinėms. Idėjos autorius ir koordinatorius – E. Druskinas, rengėjai – Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarė Irena Andrukaitienė, vyskupo biografė Irena Petraitienė, bibliotekininkas ir kraštotyrininkas E. Timukas. Paroda pasakoja apie kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimą, ganytojišką veiklą. Keletas stendų skirta jo tremčiai Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje bei trumpam sugrįžimui į Biržus 1988 metais, jau tapus kardinolu.

Antroji diena: gyventi tikėjimu

Sekmadienį, rugpjūčio 23 dieną, kardinolo V. Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai persikėlė į Pabiržę – vyskupas čia tremties sąlygomis gyveno nuo 1976 iki 1982 metų. Šv. Mišių aukai Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Pabiržės klebonas kun. Kostas Balsys, giedojo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus Sumos choras (vadovė – Viktorija Morkūnienė). Homilijoje vyskupas Linas kvietė dėkoti Dievui už kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimą ir ragino kiekvienam atsakyti į Viešpaties klausimą „Kuo jūs mane laikote?“, o tada gyventi tikėjimu, kaip tai darė kardinolas V. Sladkevičius.

„Sunku įsivaizduoti, ką teko išgyventi V. Sladkevičiui, vyskupui, kai iš jo buvo atimtos visos pareigos ir teisės, o pats ištremtas į Lietuvos pakraštį, protestantišką kraštą, tikintis, kad palūš. Bet Dievas veikia, jei tik mes tikime ir juo pasikliaujame“, – kalbėjo ganytojas. Vyskupas V. Sladkevičius net 23 metus tremtyje Biržų rajone sėkmingai darbavosi, savo gyvenimu liudydamas gyvąjį Dievą, kviesdamas seseris vienuoles, kunigus, kurie pas jį lankėsi, gyventi tikėjimu. Jo bičiuliai kunigai, vienas iš kurių buvo biržiečių mylimas klebonas Bronius Strazdas, užrašydavo vyskupo V. Sladkevičiaus pamokslus ir dalinosi jais su tikinčiaisiais bei kitais kunigais.

„Neužtenka tik gražių prisiminimų, reikia realių veiksmų. Gyvenkime tikėjimu – tai tegu būna mūsų kasdienybė, atsakymas Viešpačiui ir kardinolo V. Sladkevičiaus atminimo įprasminimas“, – kalbėjo vyskupas Linas.

Po šv. Mišių prie Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonijos pastato atidengta ir vyskupo Lino pašventinta V. Sladkevičiaus tarnystės metams įamžinti skirta lenta (autorius – tautodailininkas V. Jatulevičius).

Tą pačią dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje pristatyta atsiminimų apie kardinolą V. Sladkevičių knyga „Savas tarp savų“ (sudarė ir parengė Irena Andrukaitienė ir Evaldas Timukas). Knygos viršelyje – kardinolas Vincentas Sladkevičius Romoje po iškilmingo ingreso, 1988 m. birželio 29 d. (fotografiją dovanojo kun. Algis Neverauskas, buvęs Biržų dekanas). Knygoje publikuojami žmonių prisiminimai, ikonografinė medžiaga, jau istorija tapusios nuotraukos.

Iškilmės tęsis kitais metais?

Į renginius Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje žmonės važiavo iš visos Lietuvos – dauguma tų, kurie pažinojo kardinolą. Kalbėta ir apie tai, kad šalies mastu kardinolo V. Sladkevičiaus 100-osios gimimo metinės buvo paminėtos gana kukliai. Reikia tikėtis, kad ši klaida bus ištaisyta, nes 2021 metus Seimas paskelbė V. Sladkevičiaus metais. Nors E. Timukas kreipėsi į Seimo narį biržietį Viktorą Rinkevičių, prašydamas inicijuoti sprendimo projektą, kad būtent šie, 100-ieji, V. Sladkevičiaus gimimo metai būtų paskelbti jo metais, Seimas nusprendė kitaip. V. Rinkevičius, projekto rengėjas ir teikėjas, tokį Seimo sprendimą paaiškino gal dar nedaugeliui žmonių žinomu, bet Lietuvai išskirtinai svarbiu faktu – šaliai atsidūrus pavojuje prieš 1991 metų sausio 13 d. įvykius, būtent kardinolui V. Sladkevičiui buvo patikėti saugoti du Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto originalai. „Tai rodo, koks svarbus buvo šis žmogus ir kaip juo pasitikėjo Lietuva bei valstybės vadovai – lemiamą akimirką į jo rankas atidavė svarbiausią paskelbtos Nepriklausomos valstybės įrodymą“, – kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius.

Kadangi nuo sausio 13-osios įvykių 2021 metais sukanka 30 metų, galima tikėtis, kad kardinolo V. Sladkevičiaus vardas ir jo nuopelnai Lietuvos Nepriklausomybei vėl sulauks dėmesio. O Biržų pilyje dar žmonių tebelankoma paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“, skirta 100-osioms kardinolo gimimo metinėms, jau rugsėjį keliaus į Seimo rūmus ir ją galės pamatyti visos Lietuvos žmonės.

 

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


rugsėjo 18, 2020

Rugsėjo 17 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija paskelbė 2019 m. Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių […]

rugsėjo 18, 2020

Rugsėjo 18 d. Biržų rajone patvirtintas vienas COVID-19 atvejis, sergantis asmuo išvykęs į užsienį nebuvo, jis gydomas ambulatoriškai. Nustatomi su […]

rugsėjo 17, 2020

Juodupė – miestelis Rokiškio rajone, 6 km nuo sienos su Latvija, šiemet yra viena iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Ar […]

rugsėjo 16, 2020

75-metį paminėjusi Juodupės audėja Genė Šimėnienė savo dirbiniais pagarsino Lietuvą pasaulyje. Tai, kad beveik ketveriais metais vyresnis jos vyras Rimantas […]

rugsėjo 15, 2020

Utenos raj. Vyžuonose vyko šventinis renginys, skirtas pagerbti Vyžuonų krašte žuvusius Lietuvos partizanus. Pastebėtina, kad prieš 75-ius metus, 1945 m. […]

rugsėjo 14, 2020

Praeityje kaip linų kraštas garsėjusi Panevėžio rajono Upytės seniūnija ir sunykus linininkystės pramonei stengiasi išlaikyti senąsias lininkystės tradicijas. Tuo tikslu […]

rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugsėjo 9, 2020

Panevėžio rajono savivaldybės atstovai dalyvavo vakar Vilniuje įvykusioje „Kokybiško maisto šventėje 2020“ ir jos metu surengtoje konferencijoje. Žemės ūkio ministerijos […]

rugsėjo 9, 2020

Antradienį Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su AB „Panevėžio energija“ generaliniu direktoriumi Petru Diksa. Susitikimo metu buvo aptarta […]

rugsėjo 9, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriumi Arvydu Skorupsku. Susitikimo metu aptarta Likėnų reabilitacijos […]

rugsėjo 8, 2020

Panevėžys turi daug gražių švenčių, bet turbūt įspūdingiausia ir linksmiausia, suburianti ne tik gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos […]

rugsėjo 7, 2020

2020 m. rugsėjo 4 d. minint 69-ąsias Juozo Lukšos – Daumanto žūties ir neseniai praėjusias 99-ąsias gimimo metines, buvo surengti […]

rugsėjo 4, 2020

Šiemet Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka birželio-liepos mėnesiais vaikams organizavo įvairias temines (kamishibai teatro, fotografijos, kūrybines) edukacijas, o rugpjūtį surengė […]

rugsėjo 4, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas dalyvavo Jaunimo g. 2, Biržų mieste, esančio sporto paskirties pastato – Biržų rajono kūno […]

rugsėjo 4, 2020

Mieli bičiuliai ir skaitytojai, dalinamės džiugia žinia ir informuojame jus apie neeilinį pasikeitimą. Mes – Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka […]

rugsėjo 4, 2020

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Eugenijumi Januševičiumi lankėsi Biržų „Aušros“ […]

rugsėjo 4, 2020

Šiandien prasideda tris dienas vyksianti Panevėžio gimtadienio šventė. Rugsėjo 4-ąją pradeda veikti mugė, atrakcionai, teniso, futbolo varžybos, muzikinis vakaras, o […]

rugsėjo 4, 2020

Vos ne šalia Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriaus iškilo paminklas šio krašto savanoriams atminti. Jo granito lentose iškaltos 1919–1920 […]

rugpjūčio 31, 2020

Atsinaujinusi ir išgražėjusi rugsėjo 1-ąją duris atvers Panevėžio rajono Dembavos progimnazija. Rekonstruotame pastate moksleivius ir mokytojus pasitiks įrengtos naujos, dar […]

rugpjūčio 31, 2020

Šiandien Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vykusio mokytojų tarybos posėdžio metu Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas įteikė padėkos […]