sausio 31, 2018
Jolanta Šiurkuvienė
Tarptautinėje turizmo parodoje atstovauta Akmenės kraštui

Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“, surengtoje Vilniuje, „Litexpo“ parodų centre, atstovauta ir Akmenės rajonui – pristatytas geologinis paveldas. Akmeniškių ekspozicija buvo įrengta bendrame Šiaulių stende.

Parodos metu surengti ir turizmo geriausiųjų apdovanojimai. Jame nominuotas ir Ventos regioninio parko vyriausiojo specialisto Justo Teišerskio projektas KAR­JE­RAIS.LT, pretendavęs tap­ti sėk­min­giau­sia 2017 me­tų tu­riz­mo ini­cia­ty­va.

Prieš kurį laiką Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pa­skel­bė 30 pre­ten­den­tų į Tu­riz­mo sėkmin­giau­sių­jų ap­do­va­no­ji­mus 2017. Bal­sa­vi­mas vyko in­ter­ne­tu. „Neei­li­nių po­jū­čių ieš­ko­to­jams pro­jek­tas KAR­JE­RAIS.LT nuo 2017 me­tų siū­lo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti vie­nas įspū­din­giau­sių Lie­tu­vos in­dust­ri­nio tu­riz­mo vie­to­vių – Ak­me­nės ra­jo­no kar­je­rus ir pa­žin­ti eg­zo­tiš­ką Lie­tu­vą. Projek­tu sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti Ak­me­nės ra­jo­ną bei iš­drįs­ti ženg­ti žings­nį nuo­ty­kio link“, – taip Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pri­sta­tė no­mi­nan­tą.

Nors ir nelaimėjo konkurse, J. Tei­šers­kio projektas – labai sėkmingas. Jį ketinama plėto­ti ir ateityje, ne tik eks­kur­si­jomis, bet ir gam­tos pa­mo­komis, geologinio paveldo propagavimu, pavyzdžiui, Šal­tiš­kių kar­je­re ieškant Ju­ros pe­rio­do fo­si­li­jų, kurioms – šimtai milijonų metų.

Per pernykštį se­zo­ną su karjerais susipažino apie 6 000 žmo­nių. Kar­je­rai, nors ir eksploatuojami – naujausias Akmenės krašto lankytinas ob­jek­tas. Jis at­si­dū­rė greta iki tol buvusių populiariausių Ka­ma­nų valstybinio gamtinio re­zer­va­to ir Ak­me­nės kraš­to mu­zie­jaus. Kar­pė­nų ir Šal­tiš­kių kar­je­rai ka­sa­mi ištisą pa­rą, Men­čių kar­je­re technika nedirba sa­vait­ga­liais, į juos visus patekti be išankstinio suderinimo ir leidimo – nevalia. O patekus – didysis Kar­pė­nų kar­je­ras pri­bloš­kia dy­džiu ir skar­džiais, kiti – spal­vo­mis ir neįprastumu. Ke­liau­to­jus į kar­je­rus at­vi­lio­ja ir nuo­trauko­se pa­ma­ty­ti vaiz­dai. Šią vie­tą jau at­ra­do fo­to­me­ni­nin­kai, fo­tokon­kur­sų da­ly­viai, kar­je­ruo­se fo­to­se­si­jas ren­gė jau­na­ve­džiai. Pernai čia surengti itin sėkmingi dviračių, pėsčiųjų žygiai, automobilių bekelės varžybos.

Lankytojus nustebina ne tik kar­je­rai, bet ir juose dirbanti mil­ži­niš­ka tech­ni­ka. Lie­tu­vo­je yra ke­tu­ri di­džiau­si žings­niuo­jan­tys eks­ka­va­to­riai ir jie vi­si dir­ba Ak­me­nės ra­jo­ne. Eks­ka­va­to­riaus svo­ris yra apie 700 to­nų, kau­šo tū­ris – 10 ku­bų, vie­nu kar­tu jis ga­li pa­kel­ti iki 18 to­nų mo­lio ar klin­čių, strė­lės il­gis apie 60 met­rų.

Share Button


vasario 23, 2020

Dangaus krantu vadinamas miestas, supamas beveik 300 ežerų; neaprėpiami, visoje Europoje saugomų paukščių perimviečių horizontai; XVIII a. dvaro teritorijoje įkurta […]

vasario 3, 2020

Keliaujantys po Lietuvą ir nusprendę pasidairyti po Suvalkijoje esančią Kalvarijos savivaldybę, dabar galės vienoje vietoje rasti jiems reikalingą informaciją. Užsukę […]

sausio 25, 2020

Penktadienį turizmo parodos „Adventur“ metu „Litexpo“ parodų ir kongresų centre paskelbti EDEN „Patraukliausios Europos sveikatos turizmo vietovės 2019“ apdovanojimų nugalėtojai […]

gruodžio 31, 2019

Augantis turistų skaičius pasaulyje sukėlė problemų, kurioms spręsti buvo pasitelktos išmaniosios technologijos. Taip susiformavo vadinamas išmanusis turizmas, miestams padėjęs ne […]

lapkričio 27, 2019

2020 metai – Žiurkės metai. Linkime pakliūti į turistinius pelėkautus! Išsigraužkite naujus atradimų kelius ir mėgaukitės turistiniais pasiūlymais ir atradimais […]

rugpjūčio 9, 2019

Televizijos laidų vedėja ir prodiuserė Gintarė Gurevičiūtė keliauja visuomet, kai tik turi galimybę. Išnaršiusi ne vieną pasaulio šalį ji teigia, […]

liepos 16, 2019

Lietuvoje Lėtojo turizmo atšaka žengia pirmuosius žingsnius. Vakarų Europos šalyse Lėtojo turizmo produktai ir paslaugos sulaukia nemažo populiarumo, kadangi yra […]

sausio 31, 2019

Suvalkijos sostinė – Marijampolė, pietvakarių Lietuvoje esantis miestas, garsėjantis ne tik iškiliomis asmenybėmis, bet ir akį traukiančiu miesto grožiu. Be […]

sausio 25, 2019

Šiandien tarptautinės turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodos „Adventur“ atidarymo ceremonijos metu apdovanoti Turizmo sėkmingiausieji 2018. Tradicines vėtrunges nugalėtojams, kuriuos rinko […]

sausio 22, 2019

Gamta žiemą – ne mažiau žavi, ypač žvelgiant iš viršaus į apsnigtą kraštovaizdį: balti miškai, iš ledo gniaužtų besivaduojantys upeliai, […]