gruodžio 22, 2018
Inesa Vaigauskienė
Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 40 klausimų

Š. m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai  40  klausimų – patvirtinti švietimo įstaigų nuostatai, tvarkos aprašai, nustatyti pareiginės algos koeficientai, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo visi 25 tarybos nariai. Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pakeistos darbo sutarties sąlygos

Tarybos nariams pritarus, pritarta darbo sutarties, sudarytos 2001 m. lapkričio 8 d. su Sauliumi Kasperavičiumi, Lomių pagrindinės mokyklos direktoriumi, sąlygos,  pratęsiant darbo santykius iki teisės aktų nustatyta tvarka į Tauragės r. Lomių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo (bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.).

Patvirtinti švietimo įstaigų nuostatai

Posėdžio metu patvirtinti Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“, Pagramančio pagrindinės mokyklos, Jovarų pagrindinės mokyklos, Gaurės pagrindinės mokyklos, Martyno Mažvydo progimnazijos, ,,Šaltinio“ progimnazijos, Žygaičių gimnazijos, Skaudvilės gimnazijos nuostatai.

Įstaigų vadovai įgalioti pasirašyti nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Aprobuotos ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės tarybai nusprendus, aprobuotos Tauragės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Pakeisti Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  punktai.

Pakeistos  2018 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu „Dėl 2018 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  2.7 priedai).

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas ,,Dėl mokėjimo už mokymosi atostogas“ pripažintas netekusiu galios. 

Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 2 ir 3 punktai pripažinti netekusiais galios. 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimas ,,Dėl papildomų funkcijų pavedimo ir priemokos mokėjimo Modestui Petraičiui, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekusiu galios. 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. ,,Dėl papildomų funkcijų pavedimo ir priemokos mokėjimo Vytautui Navickui, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“ pripažintas netekusiu galios. 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 18 d. sprendimu ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 2 ir 3 pastraipos pripažintos netekusiomis galios. Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu  ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 2 ir 3 pastraipos pripažintos netekusiomis galios. Sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Patvirtintas tvarkos aprašas

Posėdžio metu patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimas „Dėl Tauragės rajono mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios.

Patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. Šis aprašas reglamentuoja prašymų registravimą ir vaikų priėmimą į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Tarybos nariams pritarus, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Šis aprašas reglamentuoja Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo (išskyrus kremuotų palaikų (pelenų), laikymo, nenustatytos tapatybės palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo, išlaidų apmokėjimo sąlygas ir tvarką.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Posėdžio metu nuspręsta pritarti sprendimui, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas pasirašyti visus su šio sprendimo rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus. Projekto finansavimui numatyta skirti  ne mažiau kaip 15 proc. privalomų prisidėti visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų iš 2019 m. ir 2020 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų (planuojama Projekto vertė – apie 167 796,00 Eur).

Nustatyti pareiginės algos koeficientai ir kadencijos trukmė

Posėdžio metu nustatytas pareiginės algos koeficientas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir jo  pavaduotojui. Nuo 2019 m. sausio 1 d. administracijos direktoriaus koeficientas – 17,5  ir jo pavaduotojo –  17.

Tauragės rajono savivaldybės kontrolierei Kostei Čiapienei nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatyta 5 metų kadencijos trukmė bei pareiginės algos koeficientas – 14,5.

Skirta premija

Tarybos nariams pritarus, viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Donatui Petrošiui skirta piniginė premija už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų atlikimą.

Pripažintas nereikalingu ir perduotas nekilnojamas turtas

Nuspręsta perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius kitus inžinerinius statinius – daugiafunkcinę aikštelę Tauragėje.

Dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas  valstybei nuosavybės teise priklausantis, Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos naudotas  ilgalaikis nematerialusis turtas – mokyklinis M2 klasės autobusas  „Fiat Ducato“.

Patvirtintos socialinės globos kainos

Posėdžio metu patvirtintos socialinės globos paslaugos kainos Lauksargių globos namuose: vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 650,00 Eur per mėnesį; vienam asmeniui su sunkia negalia – 860,00 Eur per mėnesį.

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičiaus

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Tauragės socialinių paslaugų centre – 52,25.

Atleistas iš pareigų

Posėdžio metu pripažinta,  kad Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos direktorius Rimvydas Varanavičius, panaudojęs smurtą prieš vaiką, padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir pažeidė šiuos teisės aktus: Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punktą (užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų); Lietuvos Respublikos vaiko apsaugos pagrindų įstatymo 24 straipsnį (vaiko teisė būti apsaugotam nuo smurto); Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 51  straipsnio  4 dalį (elgesys ir veikla nėra suderinami su švietimo ir mokslo ministro patvirtinto Pedagogų etikos kodekso reikalavimais);Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 231 straipsnio 1 dalies 2 punktą (švietimo įstaigose draudžiama bet kokia smurto forma (švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius); Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 3 punktą (švietimo įstaigos vadovas privalo užtikrinti mokytojo etikos normų laikymąsi, sveiką, saugią, užkertančią bet kokios smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką); Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos nuostatų 32.4 papunktį (užtikrinti bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią mokyklos aplinką).

13 tarybos narių balsavus „už“, nuspręsta 2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos direktorių Rimvydą Varanavičių atleisti iš Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

Skirtos premijos

Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė skirti papildomą 3 000 Eur piniginę premiją už aukštą meistriškumą Rokui Baciuškai, laimėjusiam I vietą 2018 m. FIA World Rallycross Championship čempionate.

Pritarta bendradarbiavimui

Vieningai pritarta Tauragės rajono savivaldybės ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos bendradarbiavimo sutarties projektui. Šia sutartimi sutarties šalys įsipareigoja bendradarbiauti plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą  Tauragės rajono savivaldybėje,  veikti bendrai tam, kad būtų suremontuotos ir  socialinių paslaugų teikimui bei bendruomenės poreikiams pritaikytos Skaudvilės Šv. Kryžiaus  parapijos namų patalpos, esančios Upynos g.2,  Skaudvilėje.

Share Button


gegužės 28, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė karantino laikotarpiu kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi […]

gegužės 20, 2020

Norime pasidžiaugti, jog biblioteka atnaujino savo teikiamas paslaugas, ir jau galime susitikti su knygų mylėtojais! Visgi, keičiantis karantino sąlygoms, įstaigos […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 12, 2020

Verslininko Gedimino Tamulyno draugų nebesužavėsi atostogomis turistų numintais takais po Balį ar poilsiu prabangiuose Turkijos viešbučiuose. Po du metus trukusio […]

gegužės 11, 2020

2020 m. gegužės 8 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos Lietuvos nacionalinės […]

gegužės 11, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyva, šiemet Europos diena Pagėgių krašte paminėta kitaip nei visada – gamtos apsuptyje, nedidelėmis […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]