spalio 29, 2019
Danguolė Banevičienė, Rasa Selickaitė
„Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė“

Lietuvoje prieš 30 metų, 1989 m. spalio 24 d., istorijos mylėtojams į rankas pateko pirmasis laikraščio „Voruta“ numeris, kurio paantraštėje akcentuojama – „Istorijos ir publicistikos mėnraštis“. Tais svarbiais Lietuvai Atgimimo metais, kai buvo gręžtasi prie istorijos, kai vis garsiau ima skambėti žodis nepriklausomybė, mūsų kraštietis, žurnalistas Juozas Vercinkevičius leidėjų lėšomis (vedėjas Algis Markėnas, spaudėjas Janušas Perovičius) sumano leisti naują laikraštį, kuriame gvildenamos istorijos ir to meto Atgimimo aktualijos, nepamirštant minėtų temų sieti su Trakų kraštu. Išleistas vieno spaudos lanko, penkių tūkstančių tiražu ir atspausdintas Trakuose, V. Kudirkos g. 12 numeriu įsikūrusioje spaustuvėje. Kad laikraštis susilauks populiarumo ir skaitytojų rezonanso buvo aišku, bet kad taip greitai, matyt, nė pats leidėjas ir redaktorius J. Vercinkevičius nesitikėjo. Jau antrame „Vorutos“ numeryje randame skaitytojo atsiliepimą, rašytą klaipėdiečio Igno Valanto „…tai bent laikraštis! Džiaugiuosi skaitydamas ir tokį laikraštį esant galimybėms norėtųsi matyti gal ir savaitinį <…> tiražas nedidelis, o norinčių tokį leidinį paskaityti manau nemažai. <…> galiu būti Jūsų laikraščio rėmėju. <…> Linkiu Jums sėkmės sunkiame, bet kilniame darbe supažindinant su istorija <…>. Nuoširdus ačiū.“ O žavėtis tikrai buvo verta – jau pirmame numeryje buvo publikuotas istorijos mokslo dr. E. Gudavičiaus straipsnis apie Mindaugo Vorutą bei J. Vercinkevičiaus interviu su E. Gudavičiumi apie LDK valdovą Vytautą; redaktoriaus kalbintas profesorius B. Genzelis dalinosi savo samprotavimais apie periodinės spaudos paskirtį straipsnyje „Suvokti savo būtį…“. Trakiečius (ir ne tik!) jau pirmame puslapyje džiugino žurnalistės L. Valatkienės nuotraukos, menančios 1988 m., kai pirmą kartą Trakų Salos pilyje buvo iškelta tautinė vėliava ir kt. Kad leidžiama „Voruta“ anuomet tapo svarbi, reikalinga, savalaikė, aktuali, įrodo faktas, jog jau antrame numeryje nurodoma pasipildžiusi, tapusi pirmąja, redakcinė kolegija – J. Abaravičius, V. Bartusevičius, K. Garšva, B. Genzelis, E. Gudavičius, J. Juzeliūnas, S. Mikulionis, A. Žemaitytė, Z. Zinkevičius.

Apie visa tai, „Vorutos“ – pradžią ir brandą, Trakų viešoji biblioteka laikraščio 30-ajam jubiliejui paruošė literatūrinę-kraštotyrinę parodą „Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė“ // Juozas Vercinkevičius“, kurioje skaitytojai galės susipažinti su leidinio istorija, besikeičiančiais logotipais, pavartyti pirmuosius laikraščio puslapius, pirmuosius įrištus 1989–1992 metų komplektus, kuriuos, kaip ir daugelį VšĮ „Voruta“ leistų spaudinių, nuo 2006 m. leistų kalendorių, Trakų viešajai bibliotekai ne kartą dovanojo redaktorius J. Vercinkevičius. Verta priminti, jog nuo Atgimimo prasidėjęs mūsų bendradarbiavimas, ypač pradėtas informacinio sk. vedėjos J. Kulikienės, skatinęs mokinius, anuomet augusius be interneto ir modernių istorijos vadovėlių, ieškoti atsakymų bibliotekoje – „Vorutos“ puslapiuose, tęsiasi iki šių dienų, o TVB archyvas iki šiol saugo ne tik „Vorutos“ išleistus spaudinius, bet ir išleistų bei pristatytų bibliotekoje leidinių akimirkas. „Vorutos“ puslapiuose ne kartą buvo publikuoti ir Trakų VB bibliotekininkių J. Kulikienės, R. Jarmalavičiūtės, E. Žilinskienės aktualūs straipsniai kraštotyros tematika. Svarbu paminėti, jog apie pirmąją Trakų bibliotekos vedėją – Veroniką Čibiraitę – pirmą kartą rasti informaciją pavyko „Vorutoje“ publikuotame V. V. Česnulio straipsnyje „Rytų“ skaityklų vedėjų bylos“ (Okupuoto Vilniaus krašto istorija).

Džiugu, kad laikraštis „Voruta“, per tuos 30-imt savo gyvavimo metų, buvęs ir mėnraščiu, ir savaitraščiu, ištvėręs krizes ir tiražų kaitą, niekada nubuvo nustojęs „eiti“, iki šiol spausdina aktualius straipsnius istorijos, kultūros, religijos klausimais, daug vietos skirdamas Vilnijos kraštui, Mažajai Lietuvai, Lietuvos ir Lenkijos santykiams. Šalia žymių straipsnių autorių – E. Gudavičiaus, J. Juzeliūno, Z. Zinkevičiaus, M. Purvino ir kt., „Vorutoje“ buvo publikuoti šviesios atminties kraštiečių S. Mikulionio (1935–1992), dr. Z. Ramanausko (1932–2018) straipsniai, su „Voruta“ aktyviai bendradarbiauja, apie Trakus ir Trakų kraštą, jį garsinusias ir garsinančias asmenybes rašo V. Jencius-Butautas, kraštiečiai monsinjoras V. P. Rūkas, dr. H. Kobeckaitė, dr. V. Januškevičius, K. Petkūnas, J. Orlovskytė, atskiroje „Vorutos“ rubrikoje – „Muziejus laikraštyje“ „Vorutos“ skaitytojai gali neakivaizdžiai susipažinti su Trakų istorijos muziejaus salėse eksponuojamais ir fonduose esančiais unikaliais eksponatais, kuriuos straipsniuose pristato muziejaus specialistai –  U. Budvydas, V. Povilūnas, S. Zalys. A. Zmejevskienė, V. Tenešis ir kt.

Kas galėtų geriau įvertinti leidėjų darbą, jei ne skaitytojų geri žodžiai – dr. M. Bloznelis su šeima, sveikindamas redakciją 20-ojo „Vorutos“ jubiliejaus proga, rašė – „Voruta“ tapo galbūt vieninteliu leidiniu, kur šiuolaikinėse aktualijose jauti gilų istorinį kontekstą, nesujauktą personaliniais ar partiniais interesais“ (2009, lapkričio 7, psl. 16).

Verta priminti, jog VšĮ fondas vykdo ir leidybinę veiklą. 1992 m., kai leidykla „Voruta“ išleido pirmąją poezijos knygelę – A. Šato „Širdin nukrito saulė“, ši veikla sėkmingai tęsiama ir skaičiuoja jau ne vieną dešimtį pavadinimų išleistų knygų, kalendorių, atvirukų. Redaktoriaus J. Vercinkevičiaus sudarytos ir išleistos knygos – „Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas“ (2005), „Kur dunkso Trakų pilys“ (2010), „Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai“ (2014), „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ (2015), „Mūsų Trakų žemė“ I knyga (2017), V. Jenciaus-Butauto, P. Bieliausko, V. Česnulio, V. Aleknos, R. Lopatos, tame tarpe ir Trakų VB buvusios direktorės A. Pilienės sudaryta knygelė apie Trakų rajono kultūros darbuotojų tremtinių prisiminimus „Gimtąją žemę rauda siekė…“ (1998) ir kt. autorių knygos talpina išliekamąją vertę turinčią, neretai pirmą kartą skelbiamą informaciją. „Voruta“ buvo bene pirmoji, dar 1989 m. skleidusi Lietuvai žinią apie Trakų Mergelės Marijos – Lietuvos globėjos stebuklingąjį paveikslą bei artėjantį jo vainikavimo 300-ąjį jubiliejų bei priminusi apie Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejų ir kt. Šia tematika leidykla išleido ne vieną leidinį, kurio išliekamoji vertė aktuali ir praeities tyrinėtojams, ir ateities kartoms. Gausi VšĮ „Voruta“ leidybinė veikla eksponuojama TVB paruoštoje parodoje.

Pastaraisiais metais nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“, leidžiamas 1 000 egzempliorių tiražu, nustebino skaitytojus netikėta ir džiugia žinia, skelbiančia, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. vietoje nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ bus leidžiamas 96 puslapių, pasirodantis keturis kartus per metus, ne laikraštis, bet žurnalas „Voruta“. Pasitikęs savo 30-ies metų sukaktį, laikraštis „Voruta“, pasiekęs savo brandą, keičia ir savo rūbą, ir tikėtina, jog dar Atgimimo metais pradėtos puoselėti laikraščio „Voruta“ idėjos ir toliau sėkmingai gyvuos to paties pavadinimo žurnale, jis taps dar įdomesnis ir patrauklesnis, ugdys naują žurnalistų kartą, išplės jame rašančių autorių bei juos skaitančių skaitytojų ratą, o spaudinių tematika kreips tautos atminties ir istorinės savimonės link vardan ateities. To labiausiai Trakų viešoji biblioteka jubiliejaus proga linki „Vorutos“ leidėjams ir steigėjams, redakcinei kolegijai, žurnalo skaitytojams ir mūsų kraštiečiams – ypač „Vorutos“ steigėjui ir vyr. redaktoriui Juozui Vercinkevičiui, redaktorėms Irmai Stadalnykaitei, Jolantai Zakarevičiūtei bei visiems, bendradarbiaujantiems leidinyje, linkėdama sveikatos ir kūrybiškumo, savo darbo vertės ir prasmės pajautimo bei ištikimų skaitytojų rato ir įvertinimo.

Su Trakų viešojoje bibliotekoje veikiančia paroda „Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė“ // Juozas Vercinkevičius“ kviečiame susipažinti iki lapkričio 24 d.

 

Share Button


liepos 15, 2020

Birželio viduryje prasidėjęs renovuotų mokyklų stadionų atidarymas įgauna pagreitį: sostinės gyventojai sportuoti ir aktyviai leisti laiką gali jau 4 atnaujintuose mokyklų […]

liepos 15, 2020

Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Sveikas miestas“ pristato nemokamas treniruotes naujai įrengtoje 100 km trasoje aplink Lietuvos sostinę. Iki rugsėjo […]

liepos 15, 2020

Vilniaus miesto savivaldybė kviečiasi verslo lyderius, profesionalus į tris savivaldybės įmonių valdybas – prasideda atrankos į „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ […]

liepos 15, 2020

Liepos 12 d., sekmadienį, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčioje vyko dviguba šventė. 10 metų […]

liepos 14, 2020

Birželio 30 d. startavo Trakų viešosios bibliotekos kino vakarų projektas „Migruojantis kinas 2020“. Pirmojo seanso metu kvietėme pasinerti į intriguojančią […]

liepos 14, 2020

Šiais metais antrus metus iš eilės vasaros skaitykla veikia jau pamėgtoje vilniečių vietoje – Bernardinų sode. Džiugu, kad jau netrukus […]

liepos 14, 2020

Liepos 9 d. Trakų viešojoje bibliotekoje startavo tęstinio projekto – renginių ciklo/ meno degustacijos – „TRIO: dailė+muzika+poezija“ pirmasis renginys. Tai […]

liepos 13, 2020

Liepos 6-oji – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, Valstybės diena. 1253 m. liepos 6-ąją buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius […]

liepos 13, 2020

ilnius siūlo įvairių būdų judėjimui po miestą ir pristato visus juos sujungiantį vardą JUDU. Judumo pokyčiai sostinėje įvairūs – gerėja […]

liepos 13, 2020

Labai labai seniai, prieš beveik aštuonis šimtus metų… Tokiais žodžiais pradėjome Valstybės dienos minėjimą su mažaisiais skaitytojais iš Rūdiškių lopšelio-darželio […]

liepos 13, 2020

Sostinė sėkmingai modernizavo pusę viso miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų. Per pusantrų metų daugiau kaip 20 tūkst. apšvietimui naudojamų natrio […]

liepos 9, 2020

Nuo šiol surasti mirusio giminaičio amžinojo poilsio vietą nuotoliniu būdu bus greičiau ir paprasčiau, o prašymai ir leidimai laidoti bus […]

liepos 9, 2020

Ateinantį savaitgalį, liepos 17-19 dienomis, Vilnius kvies atostogauti prancūziškai. Nuo penktadienio iki sekmadienio sostinėje nepritrūks prancūziškos muzikos, teatro ir maisto […]

liepos 8, 2020

Vilniaus miesto taryba šiandien pritarė savivaldybės administracijos ir valstybės įmonės Turto banko jungtinės veiklos sutarčiai, o tuo pačiu – savivaldybės […]

liepos 7, 2020

Šiandien Vilniuje startavo projektas „Menas be stogo“ – šimtas meno kūrinių pačioje Vilniaus širdyje net tris savaites šildys sostinės gyventojų […]

liepos 6, 2020

Liepos 4 d. Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse vyko gėlių padėjimas prie pulkininko monsinjoro Alfonso Svarinsko (1925-2014) kapo. Po to Ukmergės r. […]

liepos 5, 2020

Naujosios Vilniaus 100 km ilgio „trail“ trasos krikštas išvyko – kaitrų penktadienio vakarą vienu metu iš dešimties vaizdingų žaliųjų kampelių […]

liepos 5, 2020

Sostinės savivaldybė pasirūpino sklypu viešajai erdvei, o verslas dovanojo modernius aktyvaus poilsio įrenginius: pagal tokią sutartį Antakalnio seniūnijoje, Aukštagirio miško […]

liepos 3, 2020

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje toliau vykdomas projektas „Knygos, kuriančios pasaulius“. Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesionalųjį meną. […]

liepos 3, 2020

Šventiniame renginyje Vilniaus rotušėje pristatytos į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą naujai įrašytos vertybės ir įteikti sertifikatai jų saugotojams. Tradicinės kultūros […]