12 rugsėjo, 2016
Regina Petreikienė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja

2016-2017 mokslo metai: nauji rūpesčiai ir lūkesčiai

Prasidėję nauji mokslo metai į atnaujintas klases vėl sukvietė Raseinių rajono mokinius ir mokytojus. Deja, jų atvyko mažiau nei pernai. Mokinių skaičius rajone, kaip ir visoje šalyje, mažėja. Tačiau, pažvelgus į kelių pastarųjų metų statistiką, galima daryti išvadą, jog šie metai nėra išskirtiniai – mokinių mažėjimo tendencija išlieka.

Nuo 2016-2017 m. m. pradžios rajone veikia 6 gimnazijos, 7 pagrindinės mokyklos (iš jų – 4 mokyklos-daugiafunkciai centrai, Raseinių specialioji mokykla), 1 progimnazija, 2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos. Taip pat rajone ikimokyklinio ugdymo programą įgyvendina VšĮ Raseinių lopšelis-darželis „Spinduliukas“, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas – VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla.

2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasėse mokosi 3779 mokiniai, iš jų – 27 Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos suaugusiųjų klasėse pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas. Šiais mokslo metais pagal ikimokyklinio ugdymo programas 815 vaikų ugdomi ikimokyklinio ugdymo ir šešiose bendrojo ugdymo mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programas – 250 vaikų penkiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir devyniose bendrojo ugdymo mokyklose. Iš viso rugsėjo 1 d. į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas atvyko 4848 ugdytiniai.

Reikia pasidžiaugti, jog ženkliai padidėjo mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas. 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Meno mokykloje pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ugdysis 410 mokinių, pagal trumpalaikes neformaliojo švietimo programas- per 150. Kūno kultūros ir sporto centre ugdysis 516 mokinių. Iš viso neformaliojo vaikų švietimo mokyklose šiuo metu pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ugdysis 936 mokiniai, t. y. 47 mokiniais daugiau nei pernai.

Mokytojų per vienerius metus skaičius pasikeitė nežymiai. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo 8 pedagogais, neformaliojo švietimo mokyklose pedagogų skaičius nežymiai padidėjo. Preliminariais duomenimis bendrojo ugdymo mokyklose dirba 449, ikimokyklinio ugdymo mokyklose – 109, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose – 68 pedagogai.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. dėl mažo mokinių skaičiaus uždaryti Šaltinio progimnazijos Gruzdiškės ir Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Kalnujų skyriai, o Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos klasės, buvusios Kalnų gatvėje, persikėlė į pagrindines mokyklos patalpas. Džiaugiamės, kad padidėjo ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius. Sukomplektuota nauja grupė Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, 2 ikimokyklinio ugdymo grupės Ariogalos lopšelyje-darželyje, 1 Viduklės darželyje. Jau kelinti metai ikimokyklinio ugdymo grupės arba jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdosi ikimokyklinukai kartu su priešmokyklinukais, formuojamos Betygalos Maironio, Šiluvos gimnazijose, Ilgižių, Paupio, Gylių, Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklose-daugiafunkciuose centruose. Viduklės darželio 2 priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. perkeltos į Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją. Tėvų prašymu 4 mokyklose pailgintas jungtinių priešmokyklinio ugdymo grupių darbo laikas nuo 4 val. iki 10,5 val. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai, atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos. Taigi, sąlygos ir galimybės ugdytis vaikams pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2016-2017 m. m. rajone ženkliai pagerėjo.

Kiekvienais metais švietime atsiranda naujovių, jų bus ir 2016–2017 m. m. Kasmetinėje švietimo bendruomenėms skirtoje konferencijoje švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė kalbėjo, kad svarbiausi šių mokslo metų akcentai yra individuali kiekvieno mokinio pažanga, skaitymas ir rašymas mokant visų dalykų, pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas. Tyrimų duomenys rodo, kad pamokų praleidinėjimas ar vėlavimas į jas pablogina mokymosi rezultatus. Pavyzdžiui, bent penkis kartus pamokas be pateisinamos priežasties praleidęs mokinys atsilieka vienerius ar net porą metų.

Svarbi mokslo metų naujovė – privalomas vienerių metų trukmės priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupes privaloma lankyti visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sukanka šešeri ir iki pirmos klasės lieka vieneri metai. Gali būti priimami ir penkiamečiai, kurių brandą yra įvertinusi pedagoginė psichologinė tarnyba ir rekomendavusi ugdytis anksčiau.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pagal Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą pradės mokytis pasirengusių mokyklų pirmokai ir trečiokai. Pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pradės mokytis visų Lietuvos mokyklų penktokai, septintokai ir devintokai. Jose daug dėmesio skiriama skaitymo ugdymui, tvirtiems raštingumo įgūdžiams suformuoti – į mokyklas grąžinamas diktantas, atpasakojimas. Į programas įtraukta literatūra, kuri formuoja ne tik meninį skonį, bet ir moralines vertybes, tautinę ir pilietinę savimonę. Į skaitymo gebėjimų stiprinimą labai svarbu įtraukti savivaldos institucijas, tėvus, visų dalykų mokytojus. Tyrimai rodo, kad neretai vaikas neįveikia matematikos ar fizikos užduoties, nes nesupranta dalykinio teksto. Pradedamas žygis „Skaitymas ir rašymas per visų dalykų pamokas“.

2017–2018 m. m. rengiamasi įvesti brandos darbą, kuris teikia daugiau galimybių mokymuisi ir tarnaus kaip įrankis mokinių kompetencijoms pamatuoti, kurių negalima patikrinti egzamino formatu. 2018 metų geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos apraše už brandos darbą numatyta pridėti 0,25 balo. Numatyta pertvarkyti egzaminų sistemą. Priimti sprendimai koreguoti valstybinių brandos egzaminų vertintojų funkcijas, stiprinti atsakomybę.

Per 2015-2016 mokslo metus Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir patvirtino daug reikšmingų dokumentų. Svarbiausi paminėtini yra šie: Pradinio ir pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, Geros mokyklos koncepcija, Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, Novatoriško verslumo ugdymo samprata, Kokybės kultūros veiksmų planas, Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016-2020 metų tarpinstitucinis veiksmų planas, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo pakeitimai ir kt.

Šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija pradėjo projektą „Iniciatyva savivaldybėms“. Jo tikslas – profesionali pagalba mokykloms, kuriose mokinių pasiekimai žemesni. Taip pat numatoma skelbti Pažangos skatinimo projektų konkursą, kuriame galės dalyvauti savivaldybės ir jų mokyklos ir gauti tikslinę paramą kokybei gerinti.

Gera žinia tai, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-717 yra patvirtinti Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254, pakeitimai. Šiuo Aprašu vadovaujantis nuo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pedagoginiams darbuotojams, išskyrus vadovus, vadovų pavaduotojus ugdymui, minimalūs tarnybinių atlyginimų/tarifinių atlygių koeficientai yra padidinti iki vidutinių. Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kuriems tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę, minimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai didinami vidutiniškai 4 procentais iki vidutinių ir, siekiant palaipsniui jų atlyginimus artinti prie bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimų, dar 3 procentais didinami jų maksimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai.

Rajono pedagogų rudens pasitarime, skirtame naujų mokslo metų pradžiai, visiems pedagogams buvo paskelbti 2016-2017 mokslo metų prioritetai:

• Stiprinti kiekvieno mokinio tikėjimą asmeninio tobulėjimo galimybėmis, atsakomybę už savo mokymąsi.

• Siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, skirti dėmesio mokinio pažangai stebėti ir analizuoti, ypač pradinio ugdymo programoje. Atsižvelgiant į VBE rezultatus, gerinti matematikos, istorijos fizikos, chemijos, geografijos, užsienio kalbų pasiekimus.

• Savivaldybės mokyklose (ypač mažose) gerinti pagrindinio ugdymo pasiekimus.

• Užtikrinti, kad kiekvienoje mokykloje veiktų mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos sistema

• Skatinti mokyklas organizuoti ugdymo (si) procesą įvairiose aplinkose vairiomis formomis

• Analizuoti gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo vertingą patirtį mokyklose, tobulinti sistemą ir diegti visose savivaldybės ugdymo įstaigose.

• Siekti, sudarant palankias sąlygas, kad daugiau mokinių dalyvautų neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir ikimokykliniame ugdyme

• Visais lygmenimis siekti visų švietimo dalyvių profesinio ir akademinio sąžiningumo stiprinant mokinių, mokytojų, tėvų, vadovų asmeninę atsakomybę.

Tikime, kad kiekviena brandi ir profesionali švietimo bendruomenė supranta, jog svarbu turėti į mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimą orientuotus prioritetus, juos įgyvendinti ir po to įsivertinti pagal užsibrėžtus rodiklius. Manome, kad, susitelkus visiems, pavyks pasiekti užsibrėžtus tikslus. O juos aptarti vėl susirinksime kitų mokslo metų išvakarėse.


28 lapkričio, 2023

Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokyklos dalyvavimas Baltarusijoje rengtame dailės konkurse sukėlė klausimų buvusiam merui, konservatoriui Audriui Bautroniui. Politikas stebisi, kodėl […]

26 spalio, 2023

Pasaulyje yra nemažai miestų, savo identitetą kuriančių per išskirtinius simbolius. Kaip sėkmingus šio reiškinio pavyzdžius galime įvardinti kaimyninėje Latvijoje po […]

Simonas Gentvilas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
25 spalio, 2023

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, reaguodamas į Kauno rajono Ramučių bendruomenės nusiskundimus dėl iš Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) gamyklos […]

2 spalio, 2023

Praėjusią savaitę Ariogaloje oficialiai atidaryta greitosios medicinos pagalbos (GMP) pastotė. Anot Raseinių rajono savivaldybės, šio pokyčio įgyvendinimo dėka miesto gyventojai […]

3 rugsėjo, 2023

Dėl parlamentaro mandato Raseinių–Kėdainių apygardoje toliau varžysis konservatorius ir socialdemokratas. Suskaičiuoti sekmadienį Raseinių–Kėdainių apygardoje vykusių pirmalaikių rinkimų rezultatai rodo, kad […]

Lina Petronienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
3 rugsėjo, 2023

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad sekmadienį vykę pirmalaikiai Seimo nario rinkimai apsiėjo be rimtesnių incidentų, o […]

Raseinių meras Arvydas Nekrošius
29 rugpjūčio, 2023

Pasipiktinimo viešoje erdvėje susilaukė ne tik naujojo Raseinių ligoninės direktoriaus paskyrimas, pradėta kelti klausimus ir dėl šiame mieste įsikūrusio pirminės […]

Agnės Grinevičiūtės nuotr.
18 rugpjūčio, 2023

Raseinių rajone esanti Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia turi ilgametę istoriją, kuri siekia net XVI amžių. Šią vasarą baigti bažnyčios […]

14 rugpjūčio, 2023

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad liepos mėnesį pareigūnai Kauno apskrityje išdavė daugiau nei 300 apsaugos nuo smurto artimoje […]

14 rugpjūčio, 2023

Per savaitgalį ugniagesiams teko 8 kartus vykti į įvairias šalies vietas dėl rastų sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas […]

Raseinių ligoninės nuotr.
11 rugpjūčio, 2023

Iš Raseinių ligoninės pasitraukus būriui medikų, rajono savivaldybė teigia paprašiusi gydymo įstaigos gydytojų dirbti ilgiau, kad būtų užtikrinamas sveikatos priežiūros […]

Gintaras Pikūnas, pincetas.lt nuotr.
9 rugpjūčio, 2023

Paaiškėjus apie Raseinių ligoninės vadovo konkursą laimėjusio chirurgo Gintaro Pikūno teistumą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina organizatorius atsakyti, ar šie […]

LGGRTC darbuotojų nuotr.
8 rugpjūčio, 2023

2023 m. rugpjūčio 5 d. Raseinių rajone, Ariogaloje, Dubysos slėnyje 33-ąjį kartą vyko tradicinis tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų […]

Ievos Budzeikaitės nuotr.
5 liepos, 2023

Prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje trečiadienį visuomenei atvertas Lietuvos kariams skirtas ąžuolų parkas. Parko atidarymo proga ąžuoliuką, kaip vienybės simbolį, […]

5 balandžio, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją, atliko atsitiktine tvarka atrinktų 23 savivaldybių teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių […]

15 kovo, 2023

Raseinių rajone šiuo metu veikia šešios ugniagesių komandos, esančios Ariogaloje, Betygaloje, Girkalnyje, Kalnujuose, Šiluvoje ir Viduklėje. Raseinių priešgaisrinei saugos tarnybai […]

RaseiniuHipodromas, Vytaliaus Judicko nuotr.
1 kovo, 2023

Didžiausiame Lietuvoje Raseinių hipodrome nuo šiol tvarkysis viešoji įstaiga Respublikinė lenktyninių žirgų lyga – šįryt tarp šalių buvo pasirašyta penkiolikos […]

10 vasario, 2023

Mažame Šiluvos miestelyje telpa daugybę paradoksų – tai viena seniausių Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietų Europoje, lietuviškosios rezistencijos, progreso ir […]

6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

Lyduvėnų tiltas
18 lapkričio, 2022

Raseinių rajone, Lyduvėnų miestelyje, baigti kultūros paminklo – Lyduvėnų geležinkelio tilto – tvarkybos darbai.  Ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio […]