1 birželio, 2016
Lina Lukošiūtė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė

Įvyko Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 26 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimti 23 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba pritarė savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ ir VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ 2015 metų veiklos ataskaitoms, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą, patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programą ir programos įgyvendinimo priemonių planą, nustatė 2016 metų žemės nuomos, 2017 metų žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifus, papildė viešajame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Pritarta dalyvavimui „SEMPRE“ (socialinis įgalinimas kaimo vietovėse) projekto įgyvendinime, „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ projektui, Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto įsteigimui ir laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimui. Savivaldybės taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“, suteikė pavadinimus gatvėms Girdžių, Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, sprendimų registras T2-). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PATVIRTINTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu. Šakines, institucines ir kitas kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos, kurias Nacionalinė kovos su korupcija programa ir kiti norminiai aktai įpareigoja tokias programas parengti. Programa ir priemonių planas buvo svarstyti ir Antikorupcijos komisijoje.

Taryba įpareigojo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių ir skyrių vedėjus, seniūnus, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus pagal kompetenciją įgyvendinti priemones, numatytas Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

SUTEIKTI PAVADINIMAI GATVĖMS GIRDŽIŲ, JURBARKŲ, ERŽVILKO IR SEREDŽIAUS SENIŪNIJOSE

Savivaldybės taryba suteikė šiuos gatvių pavadinimus Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių, Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijų aptarnaujamose teritorijose:

1. Girdžių seniūnijos Naujininkų kaime – Pamituvio;

2. Jurbarkų seniūnijos Žindaičių kaime – Saulės;

3. Eržvilko seniūnijos Varlaukio kaime – Jono Navakausko;

4. Seredžiaus seniūnijos Rūstekonių kaime – Nemuno.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-158 „Dėl pavadinimų gatvėms Girdžių, Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo“.

NUSTATYTI 2016 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFAI

Savivaldybės taryba nustatė šiuos 2016 metų žemės nuomos mokesčio tarifus valstybinės žemės sklypų naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):

  • už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus –1,7 procento;
  • už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento;
  • už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 2 procentus;
  • už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu – 0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-163 „Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“.

NUSTATYTI 2017 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI

Taryba nustatė 2017 metų žemės mokesčio tarifus žemės sklypų naudotojams pagal kriterijų – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:

Eil. Nr.
Paskirties kodas
Paskirties pavadinimas
Mokesčio tarifas, proc.
1.
610
Žemės ūkio paskirties žemės sklypai
1,5
2.
710
Miškų ūkio paskirties žemės sklypai
1,5
3.
810
Konservacinės paskirties žemės sklypai
1,5
4.
820
Vandens ūkio paskirties žemės sklypai
1,5
5.
920
Laisvos valstybinės žemės fondo paskirties sklypai
1,5
6.
992
Kitos (vandens telkinys) paskirties žemės sklypai
1,5
7.
995
Kitos paskirties žemės sklypai
1,5
8.
Visiems kitiems šios lentelės 1–7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams
1,5
9.
Apleistos žemės ūkio naudmenos
4

Taip pat nustatė šiuos neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata: Jurbarko mieste –0,10 ha; kitose vietovėse –2,0 ha.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-164 „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“.

NUSTATYTI 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nustatyti šie 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai:

  • nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte – 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • Apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams – 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-165 „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“.

PRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ KABINETO ĮSTEIGIMUI IR LAIKINŲJŲ TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ TEIKIMUI

Savivaldybės taryba nusprendė įpareigoti Viešąją įstaigą Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą iki 2016 m. birželio 1 d. įsteigti Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetą (Jurbarko rajono savivaldybės DOTS kabinetą) ir organizuoti šio kabineto veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešąsias įstaigas – Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrą, Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijas esant būtinybei nuo 2016 m. birželio 1 d. organizuoti laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimą (laikinųjų DOTS paslaugų teikimą).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-168 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto įsteigimo ir laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo“.

PATVIRTINTI SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ FINANSAVIMO IŠLAIDŲ MAKSIMALŪS DYDŽIAI

Nuspręsta pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ 1 punktu patvirtintus maksimalius socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžius.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo“

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Tarybos posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.


24 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia preliminarias savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių datas 60 Lietuvos savivaldybių. Rinkimų kodeksas numato, kad pirmojo savivaldybės […]

Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.
24 kovo, 2023

Penktadienį tvirtindama savivaldos rinkimų rezultatus, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atmetė partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės Dalios Štraupaitės skundą ir nesutiko […]

23 kovo, 2023

Vidaus reikalų ministerija, būdama atsakinga už nacionalinę regioninę politiką ir siekdama sklandaus Regionų plėtros programos (RPP) įgyvendinimo, inicijavo tarpinstitucinės darbo […]

Viekšnių senosios vaistinės muziejus / Vytauto Malūko nuotr.
23 kovo, 2023

Seimo Sveikatos reikalų komiteto atstovai pateikė Farmacijos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma su tam tikromis išlygomis, leisti dirbti farmakotechnikams baigusiems studijas […]

Mindaugas Sinkevičius
22 kovo, 2023

Dideli regionų lūkesčiai dėl Europos Sąjungos (ES) investicijų gali subliūkšti net nepradėjus įgyvendinti projektų, kurie turėtų tapti atspirties tašku mažinant […]

20 kovo, 2023

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kampanijos metu socialiniame tinkle „Facebook“ užfiksuoti potencialūs bandymai dirbtinai padidinti tam tikrų kandidatų skelbiamo turinio […]

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) skundžia teismui Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, kuriuo ji grąžino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos […]

Valdas Benkunskas su žmona Vismante. Andriaus Ufarto (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Preliminariais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Vilniaus mero rinkimus laimėjęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos atstovas Valdas Benkunskas teigia santūriai […]

Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminis štabas. Oresto Gurevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Pasibaigus 2023 m. savivaldos merų ir tarybų rinkimams paaiškėjo, kurių partijų ir kitų politinių organizacijų atstovai pasirodė geriausiai – šiemet […]

Rytas po rinkimų su ELTA. Politinių partijų lyderiai aptarė svarbiausius rezultatus. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

A. Vyšniauskas apie TS-LKD pralaimėjimą regionuose: kai kur reikėjo atsinaujinimo, buvo ir „baudimo efekto“ Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų […]

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Lansbergis. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, kad partijos sąrašo ir kandidato į merus Valdo Benkunsko pergalė sostinės […]

15 kovo, 2023

Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Vidaus reikalų ministerija pateikia […]

ELTA nuotr.
13 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovo 10 d. patvirtino I savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turo rezultatus. Paskelbta, kad 26 Lietuvos […]

13 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pirmadienį priėmė sprendimą leisti į antrąjį turą patekusiai kandidatei į Visagino mero postą Daliai Štraupaitei toliau […]

6 kovo, 2023

Savivaldos rinkimuose merą per pirmąjį turą išsirinko 26-iose savivaldybėse, likusiose 34-iose po dviejų savaičių antrajame ture susikaus du daugiausiai balsų […]

„Išmanusis miestas 9“ projekto partnerių ir dalyvių (architektų) susitikimas su Anykščių savivaldybės atstovais
6 kovo, 2023

Šių metų „Išmanusis miestas 9“ konkurse dalyvaujant rekordiniam Lietuvos savivaldybių skaičiui, prasidėjo projekto organizatorių, architektų ir partnerių vizitai, kurių metu […]

3 kovo, 2023

Nors gali atrodyti, kad šie savivaldybių tarybų ir merų rinkimai yra kaip niekada nuobodūs, bet „Žinau, ką renku“ debatai parodė, […]

3 kovo, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, drauge su Airijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Nyderlandų, Slovakijos ir Suomijos šalių vadovais, kreipėsi […]

28 vasario, 2023

Ekonominio sunkmečio neigiamas pasekmes galima būtų palengvinti žmonėms, jei Lietuvoje būtų pasekta Lenkijos, Ispanijos ir kitų valstybių pavyzdžiu, kai maisto […]

24 vasario, 2023

„Ukraina ir Lietuva visuomet kovėsi už savo laisvę. Dabar – nepaprastas metas, kai galime apginti savo laisvę ne dešimtmečiams, o […]