28 birželio, 2016
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Įvyko Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Birželio 23 d. įvykusiame Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 27 sprendimai. Taryba už nuopelnus tyrinėjant ir puoselėjant Kudirkos Naumiesčio istoriją, suteikė Šakių Garbės piliečio vardą naumiestiečiui Romui Treideriui. Pritarė Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos A variantui. Dokumentu nustatytos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys bei nurodyti principiniai planuojamos teritorijos planavimo sprendimai.

Taryba patvirtino Kontrolės komiteto veiklos 2016 m. programą, kurioje numatyta, kad II-IV ketvirtyje planuojamas savivaldybės įmonių vykdomos veiklos svarstymas, pasiūlymų teikimas savivaldybės administracijai dėl veiklos viešinimo ir administracinių procesų optimizavimo. IV ketvirtyje numatytas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2017 m. plano svarstymas, Kontrolės ir audito tarnybai reikalingų asignavimų 2017 m. veiklos planui vykdyti įvertinimas ir išvadų pateikimas savivaldybės tarybai.

Pritarta projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šakių rajono savivaldybės administracijoje“, kuris suteiks galimybę savivaldybei tobulėti ir nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taip didinat gyventojų pasitenkinimą administracinių paslaugų teikimu.

Pritarta projektui „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kurį įgyvendinus bus pagerintos komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo sąlygos.

Pritarė rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano Mokymosi visą gyvenimą ir sporto, Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų, Kultūros plėtros, Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų, Žemės ūkio plėtros, Švarios ir sveikos aplinkos ir energijos taupymo, Socialinės apsaugos programų pakeitimams.

Patvirtinta Strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarka, kuri reglamentuoja strateginio planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą ir viešinimą.

Skirta finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Sudaryta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kurią sudaro Saulius Rakauskas, Virginija Ratkevičienė, Audrius Starkauskas, Milda Trumpienė, Jūratė Šneideraitienė bei patvirtinti komisijos nuostatai, kuriuose numatyta, kad pagrindinis komisijos uždavinys peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Patvirtintas Vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta, jog vienkartinė pašalpa gali būti skiriama: iki 3  BSI – kai asmuo (asmenys) dėl objektyvių priežasčių, įtakojančių sunkią materialinę, neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius: įsigyti maisto produktų, drabužių, avalynės ir kitais atvejais; iki 6 BSI  – ligos atveju, atsižvelgiant į išrašą iš asmens sveikatos istorijos iš paskutinių 12–os mėnesių bei į dokumentus įrodančius patirtas gydymosi išlaidas, įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus), akinių  ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti; 1 BSI – asmenims grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų ir įsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje; iki 50 BSI – nukentėjus nuo gaisro ar stichinių nelaimių asmenims, kai žala padaryta nuosavybės teise turimam gyvenamajam būstui;  iki 25 BSI – ūkiniams pastatams ir (ar) jame esančiam turtui; 0,5 BSI – asmens tapatybės dokumentų tvarkymui asmenims, patyrusiems socialinę riziką; 200 Eur – kiekvienam gimusiam vaikui šeimoje (šeimoms, deklaravusioms gyvenamąją vietą ir nuolat gyvenančioms  Šakių rajono savivaldybėje); 1 BSI – savivaldybės administracijos direktorius turi teisę skirti susidarius ekstremaliai situacijai; 8 BSI – laidojimo pašalpa iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tais atvejais, kai  mirusių asmenų gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, gali būti mokama, kai paskutinė mirusiojo gyvenamoji vieta buvo rajono savivaldybė.  Paskutinės mirusio asmens buvusios gyvenamosios vietos rajono savivaldybėje faktą įrodo mirusįjį palaidojęs fizinis asmuo, pateikdamas tai patvirtinančius oficialius dokumentus. Faktą patvirtinančiais oficialiais dokumentais gali būti laikomi mirusio asmens duomenų apie darbo vietą, gaunamą pensiją, mokymąsi ir kt. įrašai viešuosiuose ir žinybiniuose registruose.

Patvirtintas Integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Integralios pagalbos paslaugų skyrimą ir teikimą neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims ir  senyvo amžiaus asmenims su negalia bei su sunkia negalia, šių paslaugų skyrimo, teikimo ir finansavimo bei mokėjimo už paslaugas tvarką ir sąlygas.

Patvirtinta dienos socialinės globos, teikiamos asmens namuose asmeniui kaina Šakių socialinių paslaugų centre – 3,85 Eur.

Nustatyti mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifai: žemės ūkio paskirčiai išnuomotą žemę – 3,0 procentus žemės vertės; kitoms reikmėms išnuomotą žemę – 2,5 procentus žemės vertės; žemei prie daugiabučių namų – 1 procentą žemės vertės; apleistai ir nenaudojamai visų paskirčių žemei – 4 procentus žemės vertės.

Nurašytas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis ir trumpalaikį materialusis turtas. Perimtas Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti šiuo metu Marijampolės profesinio rengimo centro patikėjimo teise valdomas turtas (pastatas – dirbtuvė; mažasis karjeras). Nuspręsta dešimčiai metų išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias Šakiuose, Bažnyčios g. 37, gydymo veiklai vykdyti.

Atnaujinta panaudos sutartis su viešąja įstaiga Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centru dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto naujam 5 metų terminui, Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro veiklai vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę veiklą).

Patvirtintas Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perleidimo sutarčių sudarymo bei žemės sklypo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Savivaldybės žemės sklypų perleidimo nuosavybėn sutarčių sudarymo ir pasirašymo bei žemės sklypo perdavimo- priėmimo aktų pasirašymo tvarką.

Nustatytas, mokinių vasaros atostogų metu, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos darželio „Ąžuoliukas“ darbo laikas nuo 7 val. iki 17.30 val. Leista laikinai nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželį „Eglutė“.

Nuspręsta pertvarkyti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro struktūrą įsteigiant mišrią ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupę bei nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Šakių „Berželio“ mokyklos struktūrą, uždarant specialiąją ikimokyklinio ugdymo grupę, įsteigiant ikimokyklinio ugdymo grupę, numatant darbo laiką 10,5 val. per dieną, darbą pradedant 7.00 val. ir baigiant 17 val. 30 min., pakeičiant mokyklos grupę ir tipą – iš bendrojo ugdymo pagrindinės mokyklos neformaliojo ugdymo į ikimokyklinio ugdymo mokyklos.

Patvirtintas Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas į rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas bei išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas, kuriame numatyta, kad į mokyklos 1-4 klases (pradinio ugdymo programa), 5-10 klases (pagrindinio ugdymo programa), 11-12 klases (vidurinio ugdymo programa) pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos arba mokyklos ugdymo pakopos aptarnaujamoje teritorijoje. Patvirtintos Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos. Patvirtinti Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatai.

Suteikta uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ 197 500 Eur garantija imant ilgalaikę (10 metų) banko paskolą vandentiekio tinklų išpirkimui iš Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės, kuriai nuosavybės teise priklauso vandentiekio tinklai (ilgis 9930,58 m).

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).


25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministerija nutraukia dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Baltarusijos Vidaus reikalų ministerija. 1993 m. pasirašytas susitarimas numato bendradarbiavimą ministerijų valdymo […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamoje patrulinio laivo „Gintaras Žagunis“ krikšto ir naujų katerių šventinimo […]

23 lapkričio, 2022

Pastaruoju metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje stebimi užsieniečių bandymai valstybės sieną kirsti basomis kojomis ir taip neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką. Vidaus […]

Prie Pegaso skulptūros kalba jos autorius Vilniaus dailės akademijos docentas prof. Arvydas Ališanka / Linos Poškevičiūtės nuotr.
10 lapkričio, 2022

Lukšiuose pristatyta skulptūra „Pegasas“ (autorius prof. Arvydas Ališanka), skirta kraštiečiui skulptoriui Vincui Grybui (1890 10 03–1941 07 03), kilusiam iš […]

9 lapkričio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino savivaldybių administracijų (toliau – savivaldybės) pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką įsigaliojus naujai […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

27 spalio, 2022

Praėjusią savaitę Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių atstovus pakvietė į praktinį seminarą-diskusiją „Pirkimų centralizavimo problematika […]

25 spalio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Prahos proceso 4-ojoje ministrų konferencijoje, kurioje aptarti pagrindiniai migracijos srities iššūkiai, pastarųjų metų krizių […]

Vytautas Lansbergis
20 spalio, 2022

Jonas Mekas rašė: „Tai, kas įvyko Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybė – tai yra Fluxus!“ Jis ne vienintelis pastebėjo Lietuvos visuomeninio judėjimo […]

VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis, LKI direktorė Albina Auksoriūtė, Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas / Viktorijos Chornos nuotr.
18 spalio, 2022

Vilniuje spalio 13 d. pasibaigė 19-oji tarptautinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) mokslinė konferencija „Kalba ir migracija“, kurioje lingvistai iš […]

11 spalio, 2022

Spalio 10 d. Europos Komisija patvirtino Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, […]

8 spalio, 2022

Šalies savivaldybėms, labiausiai nusipelniusioms konkrečiose srityse, spalio 7 dienos vakarą Vilniuje išdalinti svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai – 16 bronzinių „Auksinės […]

Gintarė Skaistė
7 spalio, 2022

Šiandien Finansų ministrė Gintarė Skaistė bei Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pristatė sprendimus su energijos kainų šoku besidorojančiam verslui. […]

Martyno Ambrazo nuotr.
4 spalio, 2022

Rugsėjo 29 d. miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ pakvietė prioritetinių sostinės sektorių atstovus ir institucinius partnerius į […]

Seimo kanceliarijos nuotr.
1 spalio, 2022

Rugsėjo 27–29 d. po ilgų pandeminių metų į Seimą susirinkusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija šiandien baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė 5 […]

Šakių rajono savivaldybės atstovai domėjosi mobiliųjų ambulatorijų veikla ir jų vidaus įranga
30 rugsėjo, 2022

Alytaus rajono savivaldybė yra sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ir priartinimo prie paciento pavyzdys kitoms šalies savivaldybėms. Čia jau pusę metų […]

30 rugsėjo, 2022

Turto bankas, siekdamas kuo efektyviau panaudoti Šakiuose valdomą administracinį valstybės turtą, įgyvendino visą eilę pokyčių, kurie šiandien leidžia pasidžiaugti rezultatais. […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

27 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 27-ąją, Melno taikai, kai buvo nustatyta tarpvalstybinė siena tarp LDK, Lenkijos ir Kryžiuočių ordino, galutinai atsisakiusio Užnemunės (Sūduvos) ir […]

20 rugsėjo, 2022

Utenoje prasideda Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginių ciklas, skirtas pasidalinti gerosiomis patirtimis įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos plėtros (BIVP) strategijas ir […]