28 birželio, 2016
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Įvyko Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Birželio 23 d. įvykusiame Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 27 sprendimai. Taryba už nuopelnus tyrinėjant ir puoselėjant Kudirkos Naumiesčio istoriją, suteikė Šakių Garbės piliečio vardą naumiestiečiui Romui Treideriui. Pritarė Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos A variantui. Dokumentu nustatytos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys bei nurodyti principiniai planuojamos teritorijos planavimo sprendimai.

Taryba patvirtino Kontrolės komiteto veiklos 2016 m. programą, kurioje numatyta, kad II-IV ketvirtyje planuojamas savivaldybės įmonių vykdomos veiklos svarstymas, pasiūlymų teikimas savivaldybės administracijai dėl veiklos viešinimo ir administracinių procesų optimizavimo. IV ketvirtyje numatytas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2017 m. plano svarstymas, Kontrolės ir audito tarnybai reikalingų asignavimų 2017 m. veiklos planui vykdyti įvertinimas ir išvadų pateikimas savivaldybės tarybai.

Pritarta projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šakių rajono savivaldybės administracijoje“, kuris suteiks galimybę savivaldybei tobulėti ir nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taip didinat gyventojų pasitenkinimą administracinių paslaugų teikimu.

Pritarta projektui „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kurį įgyvendinus bus pagerintos komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo sąlygos.

Pritarė rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano Mokymosi visą gyvenimą ir sporto, Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų, Kultūros plėtros, Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų, Žemės ūkio plėtros, Švarios ir sveikos aplinkos ir energijos taupymo, Socialinės apsaugos programų pakeitimams.

Patvirtinta Strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarka, kuri reglamentuoja strateginio planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą ir viešinimą.

Skirta finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Sudaryta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kurią sudaro Saulius Rakauskas, Virginija Ratkevičienė, Audrius Starkauskas, Milda Trumpienė, Jūratė Šneideraitienė bei patvirtinti komisijos nuostatai, kuriuose numatyta, kad pagrindinis komisijos uždavinys peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Patvirtintas Vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta, jog vienkartinė pašalpa gali būti skiriama: iki 3  BSI – kai asmuo (asmenys) dėl objektyvių priežasčių, įtakojančių sunkią materialinę, neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius: įsigyti maisto produktų, drabužių, avalynės ir kitais atvejais; iki 6 BSI  – ligos atveju, atsižvelgiant į išrašą iš asmens sveikatos istorijos iš paskutinių 12–os mėnesių bei į dokumentus įrodančius patirtas gydymosi išlaidas, įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus), akinių  ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti; 1 BSI – asmenims grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų ir įsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje; iki 50 BSI – nukentėjus nuo gaisro ar stichinių nelaimių asmenims, kai žala padaryta nuosavybės teise turimam gyvenamajam būstui;  iki 25 BSI – ūkiniams pastatams ir (ar) jame esančiam turtui; 0,5 BSI – asmens tapatybės dokumentų tvarkymui asmenims, patyrusiems socialinę riziką; 200 Eur – kiekvienam gimusiam vaikui šeimoje (šeimoms, deklaravusioms gyvenamąją vietą ir nuolat gyvenančioms  Šakių rajono savivaldybėje); 1 BSI – savivaldybės administracijos direktorius turi teisę skirti susidarius ekstremaliai situacijai; 8 BSI – laidojimo pašalpa iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tais atvejais, kai  mirusių asmenų gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, gali būti mokama, kai paskutinė mirusiojo gyvenamoji vieta buvo rajono savivaldybė.  Paskutinės mirusio asmens buvusios gyvenamosios vietos rajono savivaldybėje faktą įrodo mirusįjį palaidojęs fizinis asmuo, pateikdamas tai patvirtinančius oficialius dokumentus. Faktą patvirtinančiais oficialiais dokumentais gali būti laikomi mirusio asmens duomenų apie darbo vietą, gaunamą pensiją, mokymąsi ir kt. įrašai viešuosiuose ir žinybiniuose registruose.

Patvirtintas Integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Integralios pagalbos paslaugų skyrimą ir teikimą neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims ir  senyvo amžiaus asmenims su negalia bei su sunkia negalia, šių paslaugų skyrimo, teikimo ir finansavimo bei mokėjimo už paslaugas tvarką ir sąlygas.

Patvirtinta dienos socialinės globos, teikiamos asmens namuose asmeniui kaina Šakių socialinių paslaugų centre – 3,85 Eur.

Nustatyti mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifai: žemės ūkio paskirčiai išnuomotą žemę – 3,0 procentus žemės vertės; kitoms reikmėms išnuomotą žemę – 2,5 procentus žemės vertės; žemei prie daugiabučių namų – 1 procentą žemės vertės; apleistai ir nenaudojamai visų paskirčių žemei – 4 procentus žemės vertės.

Nurašytas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis ir trumpalaikį materialusis turtas. Perimtas Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti šiuo metu Marijampolės profesinio rengimo centro patikėjimo teise valdomas turtas (pastatas – dirbtuvė; mažasis karjeras). Nuspręsta dešimčiai metų išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias Šakiuose, Bažnyčios g. 37, gydymo veiklai vykdyti.

Atnaujinta panaudos sutartis su viešąja įstaiga Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centru dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto naujam 5 metų terminui, Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro veiklai vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę veiklą).

Patvirtintas Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perleidimo sutarčių sudarymo bei žemės sklypo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Savivaldybės žemės sklypų perleidimo nuosavybėn sutarčių sudarymo ir pasirašymo bei žemės sklypo perdavimo- priėmimo aktų pasirašymo tvarką.

Nustatytas, mokinių vasaros atostogų metu, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos darželio „Ąžuoliukas“ darbo laikas nuo 7 val. iki 17.30 val. Leista laikinai nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželį „Eglutė“.

Nuspręsta pertvarkyti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro struktūrą įsteigiant mišrią ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupę bei nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Šakių „Berželio“ mokyklos struktūrą, uždarant specialiąją ikimokyklinio ugdymo grupę, įsteigiant ikimokyklinio ugdymo grupę, numatant darbo laiką 10,5 val. per dieną, darbą pradedant 7.00 val. ir baigiant 17 val. 30 min., pakeičiant mokyklos grupę ir tipą – iš bendrojo ugdymo pagrindinės mokyklos neformaliojo ugdymo į ikimokyklinio ugdymo mokyklos.

Patvirtintas Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas į rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas bei išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas, kuriame numatyta, kad į mokyklos 1-4 klases (pradinio ugdymo programa), 5-10 klases (pagrindinio ugdymo programa), 11-12 klases (vidurinio ugdymo programa) pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos arba mokyklos ugdymo pakopos aptarnaujamoje teritorijoje. Patvirtintos Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos. Patvirtinti Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatai.

Suteikta uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ 197 500 Eur garantija imant ilgalaikę (10 metų) banko paskolą vandentiekio tinklų išpirkimui iš Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės, kuriai nuosavybės teise priklauso vandentiekio tinklai (ilgis 9930,58 m).

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).


Gediminas Šimkus. ELTA / Josvydas Elinskas
26 rugsėjo, 2023

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus tvirtina, kad dabar esanti nekilnojamo turto (NT) apmokestinimo sąranga šalyje yra gera, tačiau […]

22 rugsėjo, 2023

Ketvirtadienį Seime vykusio lemiamo balsavimo metu parlamentarai pritarė įstatymo projektui dėl kailinių žvėrelių fermų draudimo Lietuvoje. Įstatymo projektu draudžiama laikyti […]

Renginį vedusi Rimanta Šukienė ir žurnalistas Romas Bacevičius, Neringos Pilypaitienės nuotr.
20 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 15-ąją Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Plokščių skyriuje įvyko literatūrinė popietė „Žodžiai iš Žaliakalnio“. Į susitikimą su plokštiečiais atvyko kraštietis Romas […]

Priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms perduoti nauji automobiliai. ELTA / Julius Kalinskas
18 rugsėjo, 2023

Priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms pirmadienį perduotos 37 vidutinės ir 6 sunkiosios klasės automobilinės cisternos bei 4 automobilinės kopėčios. Vidaus reikalų ministrė […]

Vidmantas Janulevičius. Josvydo Elinsko (ELTA) nuotr.
18 rugsėjo, 2023

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius paistalais vadina mokesčių eksperto Kęstučio Lisausko pastabas, kad mokesčių reforma nedarys didelės įtakos […]

13 rugsėjo, 2023

Pasirodžius abejonėms dėl konservatoriaus Simono Strelcovo paramos, skirtos ukrainiečių mokymams, panaudojimo ir galimo interesų konflikto, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) […]

Šiaurės Korėjos vadovas žada Rusijai paramą jos kovoje su Vakarais. EPA-ELTA nuotr.
13 rugsėjo, 2023

Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį susitiko pokalbių Vostočnyj kosmodrome Rusijos Rytuose. Kremliaus paskelbtame […]

13 rugsėjo, 2023

Vidaus reikalų ministerija (VRM) su Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD) pasirašė trišalę bendradarbiavimo civilinės saugos […]

13 rugsėjo, 2023

Ateinantį šildymo sezoną Vilniuje skiriant kompensacijas bus atsižvelgiama ir į gyventojų balsus dėl namo renovacijos, skelbia „Delfi“. Pasak portalo, kompensacijų […]

8 rugsėjo, 2023

Šakių rajono savivaldybė praneša, kad savivaldybės meras Raimondas Januševičius ketvirtadienį dalyvavo iškilmingoje kapsulės įkasimo ceremonijoje, pažyminčios OTADA vėjo elektrinių parko […]

Inga Ruginiene / Martyno Juro nuotr.
5 rugsėjo, 2023

Verslo ir darbdavių konfederacijos palaiko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iniciatyvą didinti baudas už nelegalų darbą, tačiau pasiūlymą jas […]

3 rugsėjo, 2023

Dėl parlamentaro mandato Raseinių–Kėdainių apygardoje toliau varžysis konservatorius ir socialdemokratas. Suskaičiuoti sekmadienį Raseinių–Kėdainių apygardoje vykusių pirmalaikių rinkimų rezultatai rodo, kad […]

Lina Petronienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
3 rugsėjo, 2023

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad sekmadienį vykę pirmalaikiai Seimo nario rinkimai apsiėjo be rimtesnių incidentų, o […]

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Andriaus Ufarto (ELTA) nuotr.
29 rugpjūčio, 2023

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDP) pirmininkas Andrius Navickas teigia nesuprantantis, kodėl premjerė Ingrida Šimonytė streiką planuojančių pedagogų reikalavimus vadina […]

23 rugpjūčio, 2023

Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldi viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (KVRPA) nuo kitų metų bus pertvarkyta į […]

ELTA vyr. redaktorius Vytautas Bruveris. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
21 rugpjūčio, 2023

Tai kas toliau ir koks planas, jei iš tiesų bus blogai? Ar to plano tiesiog nėra? Šiuos klausimus, tarsi kirvį, […]

17 rugpjūčio, 2023

Lietuva stiprina įsitraukimą į Ukrainos atsigavimo ir atstatymo procesą – trečiadienį Vyriausybės pasitarime pritarta dviem naujiems projektams, kurių vykdytoja taps […]

15 rugpjūčio, 2023

Liepos viduryje pasaulio dėmesį į Lietuvą sutelkęs NATO vadovų susitikimas Vilniuje buvo naudingas šaliai, maždaug 9 iš 10 apklaustųjų didžiuojasi […]

14 rugpjūčio, 2023

Per savaitgalį ugniagesiams teko 8 kartus vykti į įvairias šalies vietas dėl rastų sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas […]

9 rugpjūčio, 2023

Minint trečiąsias suklastotų prezidento rinkimų Baltarusijoje metines, vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius dalyvavo Medininkų pasienio kontrolės punkte vykusioje spaudos konferencijoje, kurioje aptartos grėsmės, […]