12 vasario, 2018
Raimundas Kaminskas

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimas Marcinkonyse

Vasario 11 d. Varėnos r. Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos bažnyčioje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimas. Šv. Mišias aukojo atsargos karininkas, buvęs LK Sausumos pajėgų karo kapelionas kun. Pavelas Paukšto. Po šv. Mišių buvo pašventintas ir atidengtas Lietuvos Nepriklausomybės (Vasario 16-osios) Akto signataro kun. Alfonso Petrulio (1873-1928) biūstas, kurio skulptorius yra Nerijus Kavaliauskas, o mecenatai  Gedimino ir Nijolės Jakavonių šeima.  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovams buvo įteikti atminimo ženklai. Vėliau vyko šventinis koncertas.

Minėjime dalyvavo Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai dr. Audriaus Rudys bei Algimantas Norvilas, buv. LR Seimo narys Gediminas Jakavonis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos  ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, Marcinkonių parapijos nariai.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Alfonsas Petrulis gimė 1873 m. rugpjūčio 4 d. Katališkių kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje,  ūkininko šeimoje. Tėvai Juozas ir Izabelė augino penkis vaikus. Alfonsas buvo vyriausias. Jis iš pradžių buvo mokomas namuose,  o nuo 1885 metų būsimasis dvasininkas mokslus tęsė Šiaulių ir Panevėžio gimnazijoje. 1891 metais įstojo į Žemaičių  kunigų seminariją Kaune. Mokėsi gerai, tačiau  į kunigus nebuvo įšventintas dėl jauno amžiaus. Tada  jis  1895 m. išvyko ir  įstojo į Lvovo veterinarijos institutą, studijavo dvejus metus, bet mokslų nebaigė. 1897 m. A. Petrulis grįžo į Lietuvą ir įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Seminarijos vadovybė jį, kaip gabų seminaristą, pasiuntė į Petrapilio dvasinę akademiją. Tačiau dėl atšiauraus vietos klimato (nes buvo nestiprios sveikatos) 1899 metais buvo grąžintas į Vilnių ir tų pačių metų pavasarį įšventintas į kunigus. Kun. A. Petrulis gavo  paskyrimą į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią vikaru, vėliau  1899 m. gruodį, išsiųstas į Bagdonavos filiją filistu.

1901 m. sausio 27 d. Vilniaus vyskupo įsakymu jis buvo perkeltas į Joniškį, Giedraičių parapiją, klebonu. Čia A. Petrulis užmezgė ryšį su knygnešiais. Bet nespėjus Giedraičiuose įsitvirtinti, 1903 m. rugpjūčio 16 d. A. Petrulis perkeltas į Maišiagalą klebonu. 1904 metais lankydamas parapijiečius ir kalėdodamas Maišiagalos parapijoje, kunigas įsitikino, kad daugelyje kaimų žmonės kalba lietuviškai. Tad atkaklusis lietuvybės skleidėjas nusprendė lietuvių kalbą pamažu įvesti ir bažnyčioje. Gavęs vyskupo leidimą, kartą per savaitę pradėjo lietuviškai vesti vaikų katekizaciją. Už pernelyg aktyvią lietuvybės veiklą kun. A. Petrulis 1907 m. buvo iškeltas iš Maišiagalos  į tolimą Nalibokų parapiją.

1908 metų spalį kun. A. Petrulis vyskupo įsakymu buvo perkeltas į Marcinkonių parapiją Varėnos rajone.

Marcinkonių parapijoje, kuri nepaisant įvairiausių okupacijų, buvo tikrai lietuviškas kraštas, kunigas tęsė ne tik dvasininko darbą, bet ir švietėjišką veiklą. Suvokdamas, kad neraštingus žmones tobulėti skatina meno saviveikla, jis įsteigė gausų ir balsingą bažnyčios chorą, kuris ne tik giedojo bažnytines giesmes, bet ir lietuviškas, patriotines dainas. Kun. A. Petrulio rūpesčiu buvo atnaujinta bažnyčia, joje įrengti nauji vargonai.

Po trejų metų, 1911-aisiais, A. Petrulis turėjo palikti Marcinkonis. Šį kartą jis buvo  paskiriamas klebonu į Pivašiūnus.

Kun. A. Petrulis, nors dirbo ir mažose parapijose, tačiau aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Rasdavo laiko ir lėšų atvykti į Vilnių. 1905 metais dalyvavo didžiajame Vilniaus Seime. Kun. A. Petrulis buvo ne tik parapijiečių dvasinis, bet ir pasaulietinis vadovas. Jis dalyvavo ne vienoje visuomeninėje organizacijoje arba steigė jas pats. Pavyzdžiui, Vilniuje 1907 m. kovo 8 d. įvykusiame Sąjungos lietuvių kalbos teisėms atgauti Vilniaus krašto bažnyčiose steigiamajame susirinkime buvo išrinktas į valdybą. Dr. Jonas Basanavičius 1907 m. kovo 25 d. sušaukė steigiamąjį Lietuvių mokslo draugijos susirinkimą.

Kun. A. Petrulis kartu kun. Vladu Mironu   leido katalikišką laikraštį „Aušra“, prisidėjo steigiant kitus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, rašė jiems straipsnius, platino spaudą parapijų kaimuose ir miesteliuose

1917 m. liepos 10 d. A. Petrulis kartu su kitais  lietuviais inteligentais pasirašė memorandumą Vokietijos kancleriui Georgui Michaeliui, kuriame pabrėžiama, kad lietuviai „negali kitaip sau vaizduotis savo ateities, kaip tik nepriklausomybės pavidalu“. Jis buvo organizacinio komiteto narys Vilniaus konferencijai parengti. Vilniaus konferencija buvo sušaukta 1917 m. rugsėjo 18 d. Kun. A. Petrulis joje dalyvavo ir buvo išrinktas į Tautos Tarybą, vienerius metus buvo jos sekretoriumi. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais pasirašė Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą. 1918 metais dalyvavo Lozanoje vykusioje ketvirtojoje lietuvių konferencijoje. 1918 m. rugsėjį A. Petrulis, A. Smetona ir M. Yčas aplankė Popiežiaus nuncijų Miunchene ir perdavė prašymą Popiežiui pripažinti Lietuvos nepriklausomybę ir suteikti jai apaštališkąjį palaiminimą, o lapkritį signataras dirbo Lietuvos Tarybos komisijoje, rengusioje pirmąją laikinąją Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, kun. A. Petrulis buvo suimtas, atvežtas į Vilnių, o po kurio laiko paleistas. Suėmus antrą kartą, jam pavyko pabėgti ir pasitraukti į Kauną. Čia kun. A. Petrulis kurį laiką dirbo Tautos pažangos partijos Centro komiteto sekretoriumi. 1920 m. grįžęs į Pivašiūnus, rėmė steigiamas lietuviškas mokyklas, kartu su mokytoju J. Sabaičiu sutelkė lietuvių šaulių būrį. 1926 m., įkūrus Kaišiadorių vyskupiją, tapo pirmosios kurijos nariu – vyskupo patarėju.

Paskutinė kun. A. Petrulio parapija buvo Musninkai, Širvintų raj., į kurią atvyko 1928 m. kovo 7 d., o 1928 m. birželio 28 d., ryte, eidamas aukoti šv. Mišių, sukniubo prie altoriaus.  Kun. A. Petrulis palaidotas Musninkų bažnyčios šventoriuje.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“358″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“1″ thumbnail_width=“120″ thumbnail_height=“90″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“30″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“1″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ template=“/home/regionailt/domains/regionunaujienos.lt/public_html/wp-content/themes/regionai/nggallery/gallery.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Komentarai (2)

Komentavimas išjungtas.

  1. Kažkokia karikatūra… Kauniečiai – garsaus pagonio Jakavonio draugai – atvažiavo, vieni kitus apsidovanojo kažkokiais diplomais. Jakavonis, nors pagonis, įsikraustė į kunigo vietą ir vedė savo renginį. Vietiniai šalo, pečiais traukė – kuo jie čia dėti, laukė kada galės pasveikinti savo kleboną… Po ceremonijos visas „svečių“ būrys sugužėjo klebonijon, kur pasivaišino kaimiečių suruoštomis vaišėmis… Saviems vietos neužteko, choristės, ir tos ten nepateko… Gėda!

  2. Įvyko ne minėjimas, o biusto Nepriklausomybės akto signatarui kun. Alfonsui Petruliui atidengimas.


13 gruodžio, 2021

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Plateliuose (Plungės r.) vykusioje konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanojo sėkmingiausiai […]

30 spalio, 2021

Kiekvienais metais Varėnoje vyksta Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Renginys skirtas žymios lietuvių režisierės, teatro ir meno pedagogės D. Tamulevičiūtės […]

Projektą „Valkininkai – mažoji kultūros sostinė“ įgyvendinusios Valkininkų kultūros centro direktorė Jolanta Molienė ir Valkininkų bendruomenės pirmininkė Danutė Blažulionienė / Rūtos Averkienės nuotr.
29 spalio, 2021

Valkininkų kultūros centre nuotaikingai nuskambėjo baigiamasis projekto „Valkininkai – mažoji kultūros sostinė“ renginys, kurio metu buvo prisiminti nuo vasaros pradžios […]

Vysk. Juozas Matulaitis šventina bareljefą Virgilijui Noreikai / Rūtos Averkienės nuotr.
18 spalio, 2021

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje dvasingai ir ypatingai gražiai pagerbtas čia daugybę metų per Sekmines ir kitas šventes giedojęs […]

9 spalio, 2021

Spalio 8 dieną (penktadienį) Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aštuntąjį kartą inicijavo žvakučių uždegimą organų donorams atminti. Prie šios iniciatyvos prisijungė 17 […]

6 rugsėjo, 2021

Sekmadienį Merkio upės atkarpoje Dargužiai – Valkininkai vyko šeimų baidarių varžybos „Baidarėmis atrask Valkininkus“. Jas organizavo Valkininkų kultūros centro direktorė […]

Klebonas kun. Bronius Krakevičius ir svečias kun. Mindaugas Bernotavičius / Rūtos Averkienės nuotr.
3 rugsėjo, 2021

KABELIAI. Žolinės dieną čia vyko didelės iškilmės – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiami Žolinės atlaidai ir […]

3 rugsėjo, 2021

Rugsėjo 2 dieną  Prezidentas Gitanas Nausėda Lazdijuose susitiko su Alytaus regiono savivaldybių merais. Susitikime buvo aptarti pandemijos valdymo ir vakcinacijos […]

Meistras A. Svirnelis parodė puikiai naujų šeimininkų Varanavičių restauruotą šimtametį namą / KPD nuotr.
24 rugpjūčio, 2021

Zervynose rugpjūčio 20 d. vyko seminaras, skirtas medinio architektūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo problematikai. Apwie 40 dalyvių – statybinių įmonių, […]

Vytautas Budnikas (kairėje) sakė, kad sovietmečiu parapija buvo tautiškumo puoselėjimo centras. Centre – Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vaikaitis kun. Gintaras Vitkus SJ, dešinėje – sesuo Agnė Gučaitė / Romo Bacevičiaus nuotr.
13 rugpjūčio, 2021

Kabeliuose (Varėnos r.) paminėtos legendinio partizanų vado pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 75-osios žūties metinės. Labai simboliška, kad tai įvyko būtent […]

26 liepos, 2021

Liepos 24 d. po šv. mišių Liškiavos bažnyčioje Panaros, Žeimių, Gudelių bei Ulčičių kaimų gyventojai ir svečiai rinkosi prie Panaros […]

16 liepos, 2021

ValkininkaiPoezijos pavasaris.Čiulba vasara… Mažoji kultūros sostinė Valkininkai svetingai sutiko 57-ojo Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyvius ir svečius. Kas sieja […]

Guoda Burokienė
5 liepos, 2021

Koronaviruso pavojaus varpams rimstant, įsijungė nauja pavojaus sirena. Per pasienį su Baltarusija plūsta pabėgėlių srautai iš Irano, Irako, Sirijos, Afganistano, […]

1 birželio, 2021

Gegužės 29 dieną Pauosupės kaime prie vaikų poeto Anzelmo Matučio Drevės nuaidėjo 21-oji moksleivių poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“, kurią […]

7 gruodžio, 2020

Šiandien įvykusiame Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime jos prezidentu išrinktas Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, […]

5 lapkričio, 2020

Spalio 28-ąją minime apaštalų šv. Simono ir šv. Judo Tado vardo dieną, kuri trumpiau dar vadinama Simajudu. Taip vadinami ir […]

5 lapkričio, 2020

SUBARTONYS. Čia duris lankytojams vėl atvėrė atnaujintas Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimtosios sodybos namas-memorialinis muziejus. „Terpu girelių, terpu žaliųjų stovi dvareliai. Terpu […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]