6 vasario, 2018
Mažeikių rajono savivaldybės informacija

Naujas garbės ženklas – keturiems mažeikiškiams

Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, įsteigtas naujas Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimas – garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“. Šis įvertinimas bus įteikiamas už reikšmingus nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą ar kitas sritis. Pirmuosius šiuos garbingus apdovanojimus, Vasario 16-ąją Mažeikių rajono kultūros centro didžiojoje salėje, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys įteiks keturiems nusipelniusiems mažeikiškiams:

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos direktorei Ramunei Badaukienei

Pedagogė, ilgametė švietimo sistemos darbuotoja. Penkiolika metų vadovauja „Ventos“ progimnazijai ir joje sukūrė darnius, humaniškus santykius. Progimnazijoje vienodas dėmesys skiriamas visų asmens kompetencijų, nustatytų ugdymo programose, ugdymui. Įgyjami pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti pilietiškais, humaniškas vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais ir sėkmingai planuoti asmeninį bei profesinį gyvenimą. Mokinių pasiekimai vertinami atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu. Skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Progimnazijoje vyrauja tolerancija ir geranoriškumas, puoselėjamos pozityvios vertybės. Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė ir idėjos išklausomos ir gerbiamos.

Progimnazijos gyvenime daug įdomios veiklos, kurios iniciatoriumi ir lyderiu yra direktorė R. Badaukienė. Gausi projektinė progimnazijos veikla – išskirtinis šios ugdymo įstaigos bruožas: tai rajoniniai, respublikiniai ir tarptautiniai projektai. Aukšti progimnazijos pasiekimai dalykinėse olimpiadose, neformaliojo ugdymo laimėjimai garsina Mažeikių rajoną ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Praėjusiais metais progimnazijų reitinguose „Ventos“ progimnazija užėmė 20-ąją vietą. Kiekvienais metais šioje įstaigoje didėja mokinių skaičius: 2015 m. mokėsi 825, 2016 m. – 885, 2017 m. – 948 mokiniai.

Ryškus R. Badaukienės profesinis bruožas – savo aplinkoje ugdyti kitus lyderius, plėtojant pasidalytąją lyderystę. Direktorė lyderystę suvokia ne kaip socialinį vaidmenį, o kaip sugebėjimą vadovauti įgyvendinat praktinius uždavinius. Svarbiausias direktorės kaip lyderės uždavinys ne vadovauti, kontroliuoti ir nuspręsti, o kurti palankias aplinkybes kitų narių geram darbui. R. Badaukienė skatina pamatyti lyderį kiekviename, nepriklausomai nuo jo atliekamų darbų ir apima ne tik pedagogus, bet ir pagalbinius darbuotojus, mokinius ir jų tėvus.

Direktorė atvira kaitos procesams, ieškanti naujumo mokyklos valdyme, nuolat tobulinanti savo kompetencijas. Įgytomis žiniomis ir gebėjimais progimnazijos vadovė noriai dalijasi su švietimo bendruomene: vykdoma gerosios patirties sklaida vedant inovatyvius dalykinius, metodinius ir vadybinius seminarus.

Aviacijos entuziastams Alai ir Rimantui Morkūnams

Mažeikių Julijono Kumpikevičiaus aerodromo direktorės ir Mažeikių aeroklubo viršininkės Alos Morkūnienės bei Mažeikių aeroklubo tarybos pirmininko, parašiutizmo pradininko Mažeikiuose Rimanto Morkūno pastangų dėka aerodromas yra „gyvas“, jame ne vienas pajuto skrydžio laisvės jausmą, adrenalino antplūdį. Aviacijos švenčių metu daugeliui kvapą gniaužė danguje akrobatinius viražus raižę lėktuvai.

Aviacijos sporto Mažeikiuose pradžia – 1984 m., kai laimėjęs konkursą ruošti parašiutininkų atvažiavo parašiutininkas-instruktorius Rimantas Morkūnas. Per trumpą laiką jis paruošė apie 40 parašiutininkų, todėl rajone buvo įkurta Mažeikių parašiutininkų grandis prie Akmenės aeroklubo. 1987 m. mažeikiškiai atsiskyrė nuo Akmenės aeroklubo ir tapo savarankišku klubu, kuriame per metus buvo paruošta parašiutininkų rinktinė, kuri netrukus tapo visiška Pabaltijo čempionato, vykusio Daugpilyje, nugalėtoja. Iki 1999 m. parašiutininkai intensyviai treniravosi, dalyvavo varžybose, tačiau vasarą personalas išsiskirstė, o klubo darbą toliau tęsė tik jo įkūrėjas R. Morkūnas.

Mažeikiškis instruktorius, dirbantis daugiau kaip keturiasdešimt metų, paruošė daug parašiutininkų, užėmusių prizines vietas tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniuose čempionatuose. Mažeikiuose paruošta parašiutininkų komanda yra tapusi absoliučia Baltijos šalių čempione. Taip pat R. Morkūnas pirmam šuoliui parašiutu paruošė kelis tūkstančius žmonių.

Aerodrome vyksta jaunimo stovyklos, kurių pagrindiniai dalyviai – jaunieji šauliai ir Mažeikių bendruomeninio pagalbos vaikams centro auklėtiniai. Šių stovyklų metu vaikai ir paaugliai turi galimybę išbandyti šuolį parašiutu, bendrauti su savo bendraamžiais ir pajusti sukarintos stovyklos dvasią.

2012 m. ir 2016 m. J. Kumpikevičiaus aerodrome buvo surengtos aviacijos šventės, kurios sutraukė minias žmonių, padovanojo atvykusiems įspūdingus aviacijos pasirodymus, galimybę susipažinti su lėktuvais ir jais paskraidyti. Jų pagrindiniai organizatoriai buvo nenuilstantys Ala ir Rimantas Morkūnai. Jei ne jų užsidegimas ir noras išlaikyti aerodromą ir parašiutininkų sportą čia, Mažeikiuose – nežinia, ar šiandien turėtumėme galimybę iš arti pamatyti ar net paliesti savomis rankomis dangaus platybėse skrajojusius lėktuvus.

VšĮ „Vilties erdvė“ direktorei Stasei Radeckienei

Savo nuoseklia veikla ir šiltu žodžiu VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė, neįgaliųjų integracijos Mažeikiuose pradininkė Stasė Radeckienė pelnė apie ją besiburiančių žmonių pagarbą ir dėkingumą. Jos darbas ir veikla pagrįsti tolerancija ir meile žmogui, o asmeninis pavyzdys skatina patikėti neišsenkančiu žmogaus gerumu.

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ teikia socialinės globos paslaugas Mažeikių rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto žmonėms. Padeda jiems ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo teisėtus interesus, realizuoti socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius bei skatina sutrikusio intelekto žmogaus integraciją į visuomenę. S. Radeckienė ir įstaigos darbuotojų kolektyvas ruošia sutrikusio intelekto žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui. Lavina jų kasdieninio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžius, sudaro palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, organizuoja darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį. Siekiama, kad sutrikusio intelekto žmonės vėliau galėtų gyventi savarankiškai arba naudodamiesi tik minimaliomis socialinės sferos darbuotojų paslaugomis.
1994 metais buvo įsteigtas Darbo terapijos centras, o 1998 metais – „Vilties gyvenimo namai“. 2002 metais dvi biudžetinės įstaigos reorganizuotos į viešąją įstaigą „Vilties erdvė“. Šią įstaigą sudaro Grupinio gyvenimo namai ir Specialiosios dirbtuvės.

Įstaiga, kuriai nuo jos įkūrimo vadovauja S. Radeckienė, sėkmingai dirba, įgyvendina daugybę projektų. Kasmet organizuojamos įstaigos lankytojų darbelių parodos, įvairios šventės, išvykos, pažintinės kelionės. Įstaigos bendruomenė nuolat dalyvauja įvairiuose respublikiniuose konkursuose. Dėka S. Radeckienės ir jos vadovaujamo kolektyvo stiprinami neįgaliųjų prisitaikymo prie aplinkos gebėjimai, plečiamas jų pasaulio pažinimas, gerinama emocinė bei psichologinė savijauta.

Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Mažeikių 801-osios šaulių kuopos vadui Pranui Trakiniui

Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Mažeikių 801-osios šaulių kuopos vadas.

P. Trakinis 1992 m. tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu ir tais pačiais metais buvo paskirtas Mažeikių šaulių kuopos vadu, kuriai vadovauja iki šiol. Mažeikių šaulių kuopa rajone vienija apie 300 jaunųjų ir vyresnių šaulių, be kurių neįsivaizduojamos Mažeikių šventės, valstybinių švenčių minėjimai – uniformuotas jaunimas, nešinas vėliavomis, darnia rikiuote papuošia renginius, iškilmingų minėjimų metu aidi salvės, o šaulių verdamos košės turbūt yra ragavę ne tik visi mažeikiškiai, bet ir miesto svečiai.

Mažeikių rajone ypatingai aktyviai į šaulių veiklą įsitraukia jaunimas – čia Tėvynės meilės, patriotiškumo ir pilietiškumo mokykla. Jaunieji šauliai užsiima turininga ir prasminga veikla, vis daugiau sužino apie mūsų šalies, rajono istoriją, apie partizanus, kovotojus už Lietuvos laisvę, kurie nepabijojo ir stojo ginti savo tėvynės. Jie ne tik sužino, kaip reikia ginti savo tėvynę, ją mylėti, siekti laisvės, bet ir sustiprėja fiziškai, sužino, kas yra kariška drausmė.


19 vasario, 2021

Savaitgalį finišavo antrasis Lietuvos bėgimo taurės (LBT) etapas – Mažeikių bėgimas „Bėgame už laisvę. Įprastai Vasario 16-ąją vykdavęs bėgimas šįkart […]

10 gruodžio, 2020

Siekiant apsaugoti gyventojus nuo traukinių keliamo triukšmo, Mažeikių geležinkelio stotyje numatoma pastatyti triukšmą slopinančias sienutes. Šiam tikslui laikinai einančio susisiekimo […]

12 spalio, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šią savaitę, nuo spalio 12 d. iki spalio 18 d. imtinai, Raseinių, Radviliškio, Kelmės, […]

11 spalio, 2020

Penktadienio vakarą 14-os mūsų šalies miestų ir miestelių pagrindinėse aikštėse vyko rimties, dėkingumo ir pagarbos renginys – žvakučių uždegimas donorams […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

27 balandžio, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

21 balandžio, 2020

Tradiciškai pasitinkant Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažeikių skyriaus nariai kviečia į savo darbų […]

10 kovo, 2020

Minėdami 100-ąsias Eugenijos Šimkūnaitės gimimo metines, prisimename Lietuvos vaistinių istoriją. Viena tokių – Viekšniuose. Jeigu senoji Viekšnių vaistinė būtų veikianti, […]

10 vasario, 2020

Vasario 1 dieną Sedoje vyko Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus 130-ųjų gimimo metinių minėjimas. Šio svarbaus mūsų šaliai žmogaus gyvenimas glaudžiai […]

2 gegužės, 2019

Mažeikiuose gyvenanti Alina į organizaciją „Atgal į gamtą – pagalba laukiniams gyvūnams“ kreipėsi su klausimu, kaip maitinti naminės pelėdos jauniklius. […]

14 kovo, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai patikrino žvyro-smėlio karjerą Mažeikių rajone. Nustatyta, kad karjerą eksploatuojanti uždaroji akcinė bendrovė nesilaiko projekto […]

9 kovo, 2018

Ruožą iš Mažeikių į Rengę Latvijoje, pagal su Europos Komisija suderintą veiksmų planą, ketinama atstatyti iki 2019 metų pabaigos. „Lietuvos […]

5 kovo, 2018

Infa.lt žurnalistas Mindaugas Jonušas išplatino pranešimą, kuriame piktinasi iš Mažeikių rajono savivaldybės nesulaukęs atsakymų į savo pateiktus klausimus. „Infa.lt  pateikus Mažeikių […]

5 kovo, 2018

Praėjusios savaitės pabaigoje paaiškėjo Mažeikių rajono salės futbolo 5×5 pirmenybių „Mažeikių rajono savivaldybės taurė 2018“ nugalėtojas – „Olimpo“ SC. FK […]

28 vasario, 2018

Valstybės atkūrimo 100-mečio svarba ir pakili nuotaika neblėsta ir po Vasario 16-osios švenčių. Ypač tada, kai šventė tiesiog pati atvyksta […]

27 vasario, 2018

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos UAB „Mažeikių vandenys“, kurios steigėja – Mažeikių […]

22 vasario, 2018

Joniškyje dvi dienas vyko Lietuvos jaunučių stalo teniso čempionatas. Varžybose dalyvavo po 32 pajėgiausius berniukus ir mergaites. Teisę dalyvauti varžybose […]

19 vasario, 2018

Vasario 16 d. pasaulio lietuviai šventė jubiliejinį mūsų šalies gimtadienį. Mažeikiai šią iškilmę pasitiko gausybe renginių. Muziejuje pristatyta Dailės mokyklos […]

19 vasario, 2018

Pokyčių dirbtuvės – renginys, kuris telkia Lietuvos jaunimą, bendruomenių lyderius ir savo gimtąjį miestą mylinčius, tačiau šiandien kitur gyventi išvykusius, […]