28 liepos, 2016
Laikraščio „Plungės žinios“ informacija

Plun­gės li­go­ni­nei ir jos pa­cien­tams – ne­įkai­no­ja­ma ROTARY klu­bų pa­ra­ma

Per re­kor­diš­kai trum­pą ter­mi­ną – pusę me­tų, de­ri­nant pro­jek­tą – Plun­gės ROTARY klu­bui kar­tu su part­ne­riais iš Da­ni­jos Ste­ge ir Kor­so­er ROTARY klu­bų pa­vy­ko Plun­gės li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių ap­rū­pin­ti nau­ja įran­ga – pa­cien­tų gy­vy­bės funk­ci­jų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riais ir cen­tri­ne juos jun­gian­čia sto­ti­mi. Lie­pos 15 die­ną li­go­ni­nė­je lan­kė­si ir jau su­mon­tuo­tą įran­gą įver­ti­no šio pro­jek­to ini­cia­to­riai iš dvie­jų ša­lių ROTARY klu­bų.

Iki šiol Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je vei­kė „Phi­lips“ ga­min­to­jo pa­cien­tų gy­vy­bi­nių funk­ci­jų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riai, su­jung­ti į vie­ną cen­tri­nę sto­tį, pa­sta­ty­tą slau­gy­to­jų pos­te. Ste­bint mo­ni­to­rius vi­sa in­for­ma­ci­ja apie pa­cien­to būk­lę leng­vai pri­ei­na­ma dir­ban­čiam per­so­na­lui, ki­lus bū­ti­ny­bei me­di­kai ga­li sku­biai re­a­guo­ti į kri­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Ta­čiau bu­vo liūd­nai kon­sta­tuo­ta, kad įran­ga, gau­ta 2007 me­tais, ben­dra­dar­biau­jant Plun­gės ROTARY ir Kor­so­er ROTARY klu­bams, įgy­ven­di­nus su­vie­ny­tų do­ta­ci­jų pro­jek­tą, ku­rio ver­tė 36 000 Eur, bė­gant me­tams tech­niš­kai ir mo­ra­liš­kai pa­se­no.

2015 me­tų ba­lan­dį, at­li­kus tech­ni­nę įran­gos būk­lės pa­tik­rą, nu­sta­ty­ta, kad du pa­cien­tų ste­bė­ji­mo mo­ni­to­riai ne­be­vei­kia, o vie­nas yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas. Jų re­mon­to są­nau­dos bū­tų di­des­nės nei įsi­gy­ti nau­jus ga­mi­nius. 2015 me­tų spa­lį vei­kė tik du iš še­šių mo­ni­to­rių.

Pa­si­kon­sul­ta­vus kom­pe­ten­tin­ga spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja pa­ta­rė įsi­gy­ti ne tik mo­ni­to­rius, bet vi­są nau­ją apa­ra­tū­ros kom­plek­tą, nes tar­pu­sa­vy­je ga­li­ma de­rin­ti tik to pa­ties ga­min­to­jo įren­gi­nius. Rei­kė­jo įver­tin­ti ir tai, kad per aš­tuo­ne­rius me­tus la­bai pa­to­bu­lė­jo to­kios įran­gos tech­ni­niai spren­di­mai. Žen­giant pa­žan­gos ke­liu ir įsi­gi­jus nau­jau­sios kar­tos apa­ra­tū­rą, ją jau ga­li­ma su­de­rin­ti su vi­sais li­go­ni­nė­je esan­čiais gy­dy­to­jų kom­piu­te­riais.

Nau­jos apa­ra­tū­ros la­biau­siai rei­kė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pa­cien­tams. Plun­gės li­go­ni­nė ap­tar­nau­ja 45 tūks­tan­čius Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų. Anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­rius pri­ima pa­cien­tus iš dvie­jų sa­vi­val­dy­bių. Ar­ti­miau­si re­a­ni­ma­ci­jos sky­riai yra Klai­pė­dos ir Tel­šių li­go­ni­nė­se, iki jų be­veik va­lan­da ke­lio. Plun­gė­je dir­ba net dvy­li­ka kva­li­fi­kuo­tų gy­dy­to­jų re­a­ni­ma­to­lo­gų.

Su ROTARY klu­bų pa­gal­ba Plun­gės li­go­ni­nė­je su­mon­tuo­ta apa­ra­tū­ra jau pa­dė­jo ir at­ei­ty­je pa­dės iš­gel­bė­ti ne vie­no žmo­gaus gy­vy­bę!

Plun­gės ROTARY klu­bas vėl krei­pė­si į sa­vo part­ne­rius dėl pa­ra­mos li­go­ni­nės anes­te­zi­jos ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riui, sie­kiant už­tik­rin­ti pro­fe­sio­na­lias sun­kių pa­cien­tų gy­vy­bės ste­bė­ji­mo pa­slau­gas il­gą lai­ką.

Per pusę me­tų pa­vy­ko su­de­rin­ti pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją ir fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. Nau­jie­siems apa­ra­tams su­teik­tas pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis, ti­ki­ma­si, kad jie sėk­min­gai tar­naus dau­giau kaip 10 me­tų.


Vilniaus miesto apylinkės teismas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
30 gegužės, 2023

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistė Lena Bubinė teisme pripažino, kad COVID-19 greitųjų testų pirkimo dokumentas 2020 m. buvo […]

30 gegužės, 2023

Nors dantų implantai odontologijoje naudojami jau ne vienerius metus, pacientams vis dar stinga žinių apie šią procedūrą. Dėl to nemažai […]

27 gegužės, 2023

Kadangi internetas tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, nenuostabu, kad vaistinės pradėjo pereiti prie internetinės platformos. Kas tiksliai yra internetinė vaistinė? […]

24 gegužės, 2023

Šiandien Vyriausybės rūmuose Vilniuje įvyko Lietuvos moksleiviams skirtos socialinės akcijos „Tau to nereikia“ nugalėtojų apdovanojimai. Pirmos vietos laimėtojams – Vilniaus […]

24 gegužės, 2023

Gegužės 23 d., Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyva Telšiuose organizuotas susitikimas su Telšių vyskupijos teritorijoje esančiais savivaldybių merais ir kunigais. […]

21 gegužės, 2023

Otorinolaringologija yra medicinos specialybė, kuri yra orientuota į ausis, nosį ir gerklę. Ši medicinos specialybė atsirado XIX amžiuje, kai gydytojai […]

18 gegužės, 2023

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo gegužės 19 d. gyventojai gali kreiptis į savo šeimos gydytojus dėl valstybės biudžeto lėšomis […]

Jūratė Tamašauskienė
17 gegužės, 2023

2050-aisiais Lietuvos visuomenė bus viena vyriausių Europoje. Už lietuvius vyresni bus tik italai, portugalai ir kroatai. Tai lemia mažėjantis gimstamumas, […]

11 gegužės, 2023

Lietuvos pacientai nėra patenkinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, akcentuoja būtinybę gerinti nepatogią, daug emocinės įtampos sukeliančią ir laiko reikalaujančią registracijos […]

11 gegužės, 2023

Technologijų pažanga lėmė įvairius pokyčius mūsų kasdieniame gyvenime – nuo ​​darbo iki laisvalaikio praleidimo. Šiandien žmonės didžiąją laiko dalį praleidžia […]

5 gegužės, 2023

Penktadienį gauti pranešimai apie dar 3 legioneliozės atvejus, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Du atvejai užfiksuoti Kauno rajone ir […]

3 gegužės, 2023

gegužės 2 d., Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko tradiciniai Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) organizuojami Nusipelniusių Lietuvos medikų apdovanojimai. Už sunkų […]

23 balandžio, 2023

Susigrąžinti prarastus dantis šiuo metu yra gana paprasta. Džiugu, kad yra daug klinikų, kurių konkurencija neleidžia labai kilti kainoms, tačiau […]

22 balandžio, 2023

Ilgus metus senatvė buvo siejama su dantų netekimu. Šiuo metu požiūris yra pakitęs, kadangi inovatyvūs metodai leidžia atkurti net ir […]

VRK narys Andrius Puksas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
21 balandžio, 2023

Penkių savivaldybių tarybų nariai dėl klaidingo priesaikos teksto turės pakartoti ceremoniją. Karoti šią procedūrą prireiks, nes klaidingą priesaikos tekstą perskaitę […]

20 balandžio, 2023

Judrumo praradimas yra viena iš labiausiai aktualių senatvės problemų. Priklausomybė nuo pagalbinės įrangos kenkia žmonių savigarbai, kurie šią būklę laiko […]

20 balandžio, 2023

Dantų implantacija dažnai vadinama pačia geriausia burnos funkcionalumo atkūrimo galimybe. Taip tikrai ir yra. Dantų implantai – galimybė ne tik […]

19 balandžio, 2023

Pirmadienį sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys lankėsi Utenos gydymo įstaigose: greitosios medicinos pagalbos stotyje, pirminės sveikatos priežiūros centre ir Utenos […]

Sauliaus Narkaus nuotr.
17 balandžio, 2023

Balandžio 14-oji – Plungei ir plungiškiams ypatingai džiugi diena: Plungės rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto […]

17 balandžio, 2023

Šįvakar sostinės Rotušėje jau penkioliktą kartą surengti „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimai. Vilnius dėkojo sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams už kilnumą, atsidavimą, […]