gegužės 27, 2019
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo darbuotojų stažuotė į Lenkijos ir Čekijos švietimo įstaigas

Daugiau kaip prieš metus Šiaulių rajono savivaldybė įsitraukė į nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“. Šis projektas skir­tas vi­sos Lie­tu­vos švie­ti­mo spe­cia­lis­tams, su­in­te­re­suo­tiems tva­riais švie­ti­mo po­ky­čiais: mo­kyk­lų (nuo iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų iki pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­trų) ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, mo­ky­to­jams, savi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jams, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­ojams, aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jams, švie­ti­mo kon­sul­tan­tams, švie­ti­mo sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ir aso­cia­ci­jų va­do­vams ir da­ly­viams, už­sie­nio lie­tu­vių ben­druo­me­nių ly­de­riams, ne švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jams – švie­ti­mo ben­druo­menės na­riams, jau­niems žmo­nėms, ke­ti­nan­tiems sa­vo kar­je­ros siek­ti švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Pro­jek­to tiks­las – sukur­ti Lie­tu­vo­je  pa­ra­mos švie­ti­mo ly­de­riams in­fra­struk­tū­rą, ku­ri ska­tin­tų ini­cia­ty­vių švie­ti­mo da­ly­vių veik­lą, leis­tų įgy­ven­din­ti pa­žan­gias idė­jas ir nau­jo­ves švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse, buvo suburta kūrybinė švietimo darbuotojų ir savivaldybės specialistų komanda, kuri iniciavo rajono lygmens pokyčio projektą „Ugdymas netradicinėse aplinkose“. Į šį pokyčio projektą įsitraukė trylika rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir trys socialiniai partneriai (Kurtuvėnų regioninis parkas, Šiaulių universiteto botanikos sodas ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla).

Šių metų gegužės 12–18 dienomis Šiaulių rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai su kitų šalies savivaldybių (Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Mažeikių, Palangos, Plungės) atstovais dalyvavo stažuotėje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“. Rajono savivaldybę atstovavo projekto: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Margarita Pavilionienė ir Elena Leparskienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Vilma Bagdonienė,  Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė ir Meškuičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Valuntienė.

Stažuotės metu aplankytos 7 savitais bruožais pasižyminčios švietimo įstaigos. Susitikimų metu domėtasi Lenkijos ir Čekijos švietimo politikos tendencijomis, švietimo sistemų sandara bei nacionaliniais savitumais, ieškota sąsajų su Lietuvos švietimo politikos kaitos tendencijomis. Ypatingai daug dėmesio skirta gerajai aplankytų bendrojo ugdymo mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų patirčiai mokinių ugdymo netradicinėse aplinkose aspektu.

Punsko savivaldybės ugdymo įstaigose (Dariaus ir Girėno mokykloje bei vaikų darželyje) stažuotės dalyviai turėjo galimybę patirti įstaigų bendruomenių kryptingai skatinamą toleranciją bei puoselėjamą pagarbą kultūrinei ir socialinei įvairovei. Minėtose įstaigoje didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo ugdymui, bendruomeniškumui bei nacionalinio tapatumo stiprinimui. Pastarosiomis vertybėmis grindžiama kasdienė įstaigų veikla: į mokyklos ugdymo turinį įtrauktas net 4 kalbų – lenkų, lietuvių, rusų ir anglų – mokymasis, joje organizuojami pilietiškumą skatinantys ir nacionalinį tapatumą stiprinantys renginiai. Vaikų darželyje reguliariai vykdomi projektai, kurie sudaro sąlygas ugdyti vaikų tautinį sąmoningumą. Tiek mokyklos, tiek ir vaikų darželio erdves puošia Lenkijos ir Lietuvos valstybiniai bei tautiniai simboliai, padedantys formuoti tautinio paveldo sampratą.

Apsilankius Wroclovo 5-ojoje mokykloje pastebėta, kad organizuojant ugdymo(si) procesą šioje įstaigoje vadovaujamasi holistinio ugdymo principais, kurie nuo nepriklausomybės atkūrimo yra ypatingai aktualizuojami ir Lietuvoje. Minėtoje Wroclovo mokykloje deklaruojamas svarbiausias ugdymo tikslas – ne žinių perteikimas, o kryptingas siekis išlaisvinti ir įgalinti kūrybinį kiekvieno vaiko / mokinio potencialą, puoselėti kiekvieną talentą. Mokyklos veiklos prioritetas – mokinys, jo pasiekimai. Didelis dėmesys skiriamas mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui. Mokyklos patirtis įgyvendinant Wroclovo miesto projektą „Mokykla mieste“ ypatingai aktuali Šiaulių rajono savivaldybei, įgyvendinančiai pokyčio projektą „Ugdymas netradicinėse erdvėse“. Mokykla kartą per mėnesį kiekvienai klasei organizuoja išvykas į muziejus, laboratorijas, bibliotekas, universitetus ir kt. Veiklos netradicinėse ugdymo erdvėse siejamos su dalykų programomis ir planais.

Čekijos Karlovy Vary mokyklos patirtis išsiskyrė gabių mokinių ugdymo srityje: diskusijų su mokyklos direktoriumi ir jo pavaduotoja metu išsiaiškinta, kad ypatingai gabiems mokiniams yra sudaromos sąlygos atskirų mokomųjų dalykų mokytis skirtingais lygmenimis (pvz. 3 klasės mokinys turi galimybę matematikos mokytis pagal 4-os klasės programą). 

Kitas stažuotės metu aplankytas Čekijos ugdymo įstaigas vienija Šiaulių rajono savivaldybei aktuali patyriminio mokymo(si) netradicinėse erdvėse idėja. Vaikų darželyje Myslbekova Nachode aktyvus patyriminis ugdymas organizuojamas lauke, darželio kieme: į sukastas lysves sodinami įvairūs augalai, jie prižiūrimi, mokomasi pažinti vaistažoles, piktžoles, mokomasi įkurti ugnį ir pan. Bendrojo ugdymo mokyklose ugdymas už mokyklos ribų planuojamas iš anksto ir organizuojamas kiekvienai mokyklai priimtinomis formomis: rengiamos išvykos į gamtą, 2 kartus per metus organizuojamos savaitės laiko stovyklos gamtoje, kartą per savaitę įvairių dalykų pamokos organizuojamos netradicinėje socialinėje, kultūrinėje ar gamtinėje aplinkoje. Dalis neformaliojo švietimo programų yra pritaikytos prie regiono geografinių ypatybių (pvz.: slidinėjimas, čiuožinėjimas, riedučių sportas ir pan.).

Reflektuojant žinias ir patirtį, įgytą stažuotės metu, kūrybinėje komandoje vyravo nuomonė, jog tokia mokymosi praktika yra ypatingai veiksminga, nes skatina norą bendradarbiauti įvairiais lygmenimis, sudaro galimybių kiekvienam stažuotės dalyviui plėtoti komunikacines, reflektavimo ir mokymosi mokytis, informacijos naudojimo kompetencijas. Kūrybinės komandos nariai turėjo progų įsitikinti bendradarbiavimo teikiama nauda įgyvendinant įvairias veiklas: tarpusavio  pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grindžiamas profesinis dialogas sutrumpina idėjų įgyvendinimo kelią. Sėkminga Lenkijos ir Čekijos kolegų patirtis sustiprino rajono kūrybinės komandos siekį gilintis į pasirinktos pokyčio projekto temos sprendimo būdus, bendradarbiauti, eksperimentuoti ir mokytis, nes, anot H. Spenser,  „pažanga yra ne atsitiktinumas, o būtinybė“.

 

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Share Button
Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


liepos 17, 2019

Liepos 13 d. nuo pat ryto Radviliškio rajono Karčemų miestelyje į atvirąjį rankų lenkimo turnyrą rinkosi sportininkai iš visos Lietuvos. […]

liepos 16, 2019

Liepos 12 dieną 11 Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos narių dalyvavo Pakruojyje vykusioje neįgaliųjų sporto šventėje. Radviliškio rajono sportininkams sekėsi labai […]

liepos 16, 2019

Burbiškio dvare puikų vasaros vakarą suorganizuotas džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai 2019“ sulaukė susidomėjusiųjų ne tik iš Radviliškio, bet […]

liepos 15, 2019

Liepos 14 dieną po Šv. mišių, kurios vyko Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, visi rinkosi prie Radviliškio miesto kultūros […]

liepos 12, 2019

2019 m. nacionalinės skaitymo skatinimo programos „Vasara su knyga“ „Skaitymo iššūkis“ jau įpusėjo, o dalyvių skaičius jau perkopė 10 000. […]

liepos 11, 2019

2019 m. liepos 10 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko Šiaulių kultūros centro organizuotas koncertas „Sing for Joy: […]

liepos 10, 2019

Čempionate varžėsi 27 dalyviai, atvykę iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Konkurse dalyvavo ne tik moterys – tarp jų buvo ir vienas […]

liepos 10, 2019

Jau tradiciškai liepos 6 d. Vėriškių kaimo gyventojai susirenka prie bendruomenės namų sugiedoti kartu „Tautišką giesmę“. Šiemet ta proga sugalvota […]

liepos 10, 2019

Valstybės dieną ir Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190-jo gimtadienio šventę sidabraviškiai pasitiko pakiliai ir šventiškai: Sidabravo kultūros namų darbuotojų iniciatyva […]

liepos 9, 2019

Radviliškiečiai liepos 5 ir 6 dienomis galėjo pasidžiaugti gimtadienį švenčiančiu miestu. Visiems pagal interesus ir pomėgius buvo ką veikti: sportuojančiųjų […]