14 kovo, 2016
Li­na Motužienė

Smur­tą pa­ty­ru­siems plun­giš­kiams į pa­gal­bą at­ei­na ir Tel­šių kri­zių cen­tras

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­za­vo Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­są, ku­rio me­tu bu­vo at­rink­ti pa­reiš­kė­jai, 2016 me­tais teik­sian­tys spe­cia­li­zuo­tą kom­plek­si­nę pa­gal­bą (psi­cho­lo­gi­nę, so­cia­li­nę, tei­si­nę) smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims. Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams to­kią pa­gal­bą teiks Tel­šių kri­zių cen­tras. Pla­čiau apie tai pa­pa­sa­ko­jo įstai­gos di­rek­to­rė Van­da Be­nai­tie­nė.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip dir­ba spe­cia­li­zuo­tas pa­gal­bos cen­tras (SPC)?

– Lie­tu­vo­je yra 17-ika SPC, mes – vie­nas jų. Tai ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je tei­kia sku­bią kom­plek­si­nę spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą. Pa­vyz­džiui, kai cen­tro kon­sul­tan­tės iš po­li­ci­jos gau­na in­for­ma­ci­ją apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ne­dels­da­mos te­le­fo­nu su­si­sie­kia su nu­ken­tė­ju­siuo­ju (apie 88–90 proc. iš jų bū­na mo­te­rys). Iš­si­aiš­ki­na­me si­tu­a­ci­ją, klau­sia­me, gal rei­kia me­di­ci­ni­nės ar tei­si­nės pa­gal­bos, pa­lai­ko­me emo­ciš­kai, pa­aiš­ki­na­me įsta­ty­mus. Su nu­ken­tė­ju­siu žmo­gu­mi ben­drau­ja­me apie mė­ne­sį, kar­tais – ir šven­čių die­no­mis.

– Ko­kios pa­gal­bos jū­sų cen­tre ga­li­ma ti­kė­tis?

– Žmo­gus, nu­ken­tė­jęs nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, pas mus ga­li gau­ti ne­mo­ka­mą so­cia­li­nę, psi­cho­lo­gi­nę trum­pa­lai­kę ir il­ga­lai­kę pa­gal­bą pa­gal in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius, taip pat čia tei­kia­mos psi­cho­lo­gų kon­sul­ta­ci­jos vai­kams ir su­au­gu­siems, vyk­do­me smur­ti­nio el­ge­sio ko­rek­ci­nę pro­gra­mą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je smur­ta­vu­siems ir ag­re­si­jos ne­val­dan­tiems as­me­nims. Taip pat ra­šo­me iš­va­das teis­mams ir po­li­ci­jai apie nu­ken­tė­ju­sio as­mens emo­ci­nę bū­se­ną, in­for­muo­ja­me ty­rė­jus ir pro­ku­ro­rus apie su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, šei­mos si­tu­a­ci­ją. Nuo ba­lan­džio mė­ne­sio pra­dė­si­me teik­ti die­nos psi­cho­lo­gi­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas vai­kams ir šei­mai, tu­rin­tiems psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų (pa­ty­ru­siems trau­mi­nius iš­gy­ve­ni­mus, smur­tą, kri­zes, lin­ku­siems į sa­vi­žu­dy­bę). Cen­tre šei­ma su vai­kais ga­lės iš­bū­ti ke­le­tą va­lan­dų ar die­ną, at­vyk­ti re­gu­lia­riai ke­lio­li­kai die­nų (be nak­vy­nės), bus kon­sul­tuo­ja­ma psi­cho­lo­go. Be­je, vai­kams jau ren­gia­mas žai­di­mų ir ag­re­si­jos iš­kro­vos kam­ba­rys.

– Tel­šių kri­zių cen­tras „ap­si­ė­mė“ teik­ti pa­gal­bą plun­giš­kiams ir rie­ta­viš­kiams. Tik ka­žin, ar nu­skriaus­tas žmo­gus už sa­vo pi­ni­gus va­žiuos ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų… Gal jūs pa­tys va­žiuo­si­te jiems pa­dė­ti?

– Jei nė­ra ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­siems at­vyk­ti pas mus, tik­rai tar­pi­nin­kau­ja­me ieš­ko­da­mi vie­tos spe­cia­lis­tų ar­ba pa­tys vyks­ta­me pas nu­ken­tė­ju­siuo­sius į na­mus. Pa­tys jau ne kar­tą vy­ko­me į Rie­ta­vo pa­slau­gų cen­trą, Plun­gės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių ir Ša­tei­kių se­niū­ni­ją pa­dė­ti nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Ke­lio­li­ka šei­mų iš Plun­gės ra­jo­no kas­met ir pa­tys at­vyks­ta pas mus ana­li­zuo­ti sa­vo vai­kų ir šei­mos psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų. Yra ir to­kių, ku­rias at­ve­ža se­niū­ni­jos sa­vo trans­por­tu. Jei­gu žmo­gus nu­skriaus­tas, vi­si tu­ri­me ieš­ko­ti ga­li­my­bių jam pa­dė­ti.

– Ar nu­ken­tė­ju­siems ne­su­tei­kia­te lai­ki­nos pa­sto­gės?

– Ap­gy­ven­di­ni­mas vai­kui ir šei­mai Kri­zių cen­tre tai­ko­mas tik iš­skir­ti­niais psi­cho­lo­gi­nių kri­zių at­ve­jais (sky­ry­bų, smur­to, ga­li­mos grės­mės at­ve­jais). Re­mian­tis Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mu, smur­tau­to­jui lai­ki­nai drau­džia­ma ar­tin­tis prie nu­ken­tė­ju­sių­jų, tuo metu sten­gia­ma­si ope­ra­ty­viai iš­spręs­ti šei­mos pro­ble­mas.

– Kiek plun­giš­kių ir dėl ko­kių prie­žas­čių į jus jau krei­pė­si?

– Dėl vai­kų ir šei­mos psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų, sa­vi­žu­dy­bės grės­mės kas­met į mū­sų cen­tro psi­cho­lo­gus krei­pia­si 10–20 jū­sų ra­jo­no šei­mų. Per 2015 me­tus iš Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ga­vo­me 204 pra­ne­ši­mus apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, iš jų 25 at­ve­jai bu­vo pa­kar­to­ti­niai. Per 2016 me­tų pus­an­tro mė­ne­sio gau­ti 37 pra­ne­ši­mai apie smur­tą plun­giš­kių šei­mo­se. Iš Rie­ta­vo 2015 me­tais ga­vo­me 14 pra­ne­ši­mų, iš jų 3 bu­vo pa­kar­to­ti­niai, o šiais me­tais iš Rie­ta­vo to­kių pra­ne­ši­mų dar ne­gau­ta.

– Plun­gė­je yra Kri­zių cen­tras, įstai­ga dir­ba pa­kan­ka­mai sėk­min­gai, čia prie­globs­tį ir pa­gal­bą gau­na ir mo­te­rys, ir jų at­ža­los. Ko­dėl plun­giš­kiai tu­rė­tų kreip­tis į Tel­šių kri­zių cen­trą?

– Džiu­gu, kad Plun­gė­je yra la­bai rei­ka­lin­gas ir kva­li­fi­kuo­tai dir­ban­tis Kri­zių cen­tras. Ma­no­me, jog so­cia­li­nė­je sri­ty­je la­bai trūks­ta įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų, tei­kian­čių kom­plek­si­nes pa­slau­gas vai­kams ir šei­moms, to­dėl mes ne­kon­ku­ruo­ja­me, o ben­dra­dar­biau­ja­me. Dėl ap­gy­ven­di­ni­mo, kri­zių įvei­kos, so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo plun­giš­kiai ga­li kreip­tis į mies­te esan­tį Kri­zių cen­trą, o esant smur­tui ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ga­li kon­sul­tuo­tis su mu­mis. Pa­gal­bos per daug ne­bus. Mū­sų funk­ci­jos, vyk­dant Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mą, yra kiek ki­to­kios – mes ne­dels­da­mi iš­si­aiš­ki­na­me si­tu­a­ci­ją šei­mo­je, or­ga­ni­zuo­ja­me sku­bią pa­gal­bą ir pa­de­da­me įveik­ti dėl smur­to ki­lu­sią kri­ti­nę būk­lę.

– Kur esa­te įsi­kū­rę?

– Tel­šių kri­zių cen­tras nuo gruo­džio per­si­kė­lė į ki­tas pa­tal­pas, da­bar esa­me Džiu­go g. 6 (III aukš­tas). Te­le­fo­nai: (8 444) 74 282, 8 671 16 590. Dir­ba­me nuo 8 iki 20 va­lan­dos. Kvie­čia­me Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus bū­ti ak­ty­vius sa­vo ben­druo­me­nė­se, pa­dė­ti nu­skriaus­tiems ir sun­ku­mus iš­gy­ve­nan­tiems žmo­nėms. Ne­to­le­ruo­ki­me smur­to. Pa­dė­ki­me vie­ni ki­tiems!

– Dė­ko­ju už at­sa­ky­mus.

www.pzinios.lt


21 sausio, 2021

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto dėstytojos Laimos Kėrienės iniciatyva išleistas skaitmeninis katalogas „Konceptualiosios juvelyrikos pozicijos“. Leidinio turinys apima VDA […]

18 sausio, 2021

Japonijoje, Oyama mieste suorganizuotas XII tarptautinis meno universitetų medalininkų projekto „Future for Nature“ etapas. Projekte savo kūrybos darbus pristatė Vilniaus […]

29 gruodžio, 2020

Baigiamas įgyvendinti Telšių kultūros centro ir Telšių švietimo centro projektas „Meno vitaminai – nuo lokalinio tapatumo iki profesionalaus meno apraiškų“. […]

23 gruodžio, 2020

Žemaičių kultūros draugija šiais metais įgyvendino projektą „Siraičių ir Džiuginėnų dvarų didinga istorija ir nūdiena“, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba. […]

16 gruodžio, 2020

Neatsiejama Žemaitijos sostinės – savastis – mieste regimuose meno ženkluose, kuriuos Telšiuose jau keturias dešimtis metų kuria skulptorius Vilniaus dailės […]

14 gruodžio, 2020

Telšių kultūros centras suorganizavo tradicinį – jau dešimtąjį – regioninį žemaitiškos kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkursą „Rokoukemies ėr korkem žemaitėškā“, […]

MBA
4 gruodžio, 2020

Jau ne vieną mėnesį Telšių regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) direktorius Vidimantas Domarkas manipuliuoja informacija, taip klaidindamas savivaldybių tarybų narius, […]

25 lapkričio, 2020

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistema yra labai svarbi visam regionui ir jo gyventojams. Visgi tiek viešojoje erdvėje, tiek oficialiuose susitikimuose […]

19 lapkričio, 2020

Minint 2020-uosius – Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendino projektą „Telšių Atminties knyga: miesto žydų […]

16 lapkričio, 2020

Telšiai turi ambicingų užmojų, kaip mieste paskatinti darnų judumą – artimiausiu metu ketinama sukurti viešojo transporto elektroninio bilieto sistemą, taip […]

6 lapkričio, 2020

Lietuvos Seimas 2020 metus paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. 2001 metais į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų […]

18 spalio, 2020

Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) Telšių skyrius kartu su Telšių kultūros centru pristato projektą „Menas, gimęs Žemaitijos žemėje“, skirtą aktyviai tautodailės […]

15 spalio, 2020

Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC), Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės iniciatyva spalio pradžioje sodyboje „Angelų malūnas“ […]

5 spalio, 2020

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 100 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 40 iš jų registruota […]

29 rugsėjo, 2020

Baigiantis rugsėjui, Telšių rajono savivaldybėje surengtas projekto „Žemaitiškų koplytėlių tradicijų gyvastis“ pristatymas: tarptautinė konferencija „Žemaičių, lenkų ir sakartvelų kryždirbystė: skirtys […]

23 rugsėjo, 2020

Telšių kultūros centre pristatyta Pasaulio žemaičių tautodailės paroda, kurioje eksponuojami visos Lietuvos ir gyvenančių už Lietuvos ribų žemaičių tautodailininkų kūriniai. […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

4 rugsėjo, 2020

Telšiuose, Zakso kalno papėdėje įvyko Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos minėjimo šventė. Renginyje gausiai dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo […]

24 rugpjūčio, 2020

Prabėgo 31-eri metai nuo tuomet, kai bemaž dviejų milijonų žmonių grandinė nusidriekė per tris Pabaltijo šalis – Lietuvą, Latviją ir […]

12 rugpjūčio, 2020

Nejučia prabėgo dar vieni Telšių moterų LIONS klubo gyvavimo metai. Nepaisant viruso mesto iššūkio, prabėgęs Telšių moterų LIONS klubo veiklos […]