8 kovo, 2021
Radviliškio rajono savivaldybė

Svarstyta, kaip efektyviai padėti rajono verslui

Radviliškio rajono savivaldybėje Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo komisijos nariai verslininkai, Savivaldybės ir administracijos vadovai, atsakingų skyrių vedėjai ir specialistai diskutavo apie nuo COVID-19 pandemijos ir karantino ribojimų nuostolių patyrusio verslo situaciją Radviliškio rajone ir ieškojo būdų, kaip dar galima paremti rajono smulkiuosius ir vidutinius verslininkus.

Laukiama verslo praktikų pasiūlymų

Komisijos narių paprašyta pagalvoti ir pateikti konkrečių siūlymų, kaip dar būtų galima savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti prie rajono smulkių ir vidutinių verslo subjektų, dirbančiųjų su verslo liudijimais, patentais, pažymomis padėties gerinimo.

J. Margaitienė susitikime kvietė komisijos narius kaip verslo praktikus, atstovaujančius skirtingas verslo sritis, atidžiau pažvelgti į susidariusią situaciją ir bandyti rasti būdų pagelbėti rajono verslininkams. „Jau apsisuko pandemijos metai, jie tikrai buvo labai sunkūs visiems, ypač karantino ribojimų sulaukusiam verslui. Radviliškio rajono savivaldybės taryba ką tik pritarė 2021 metų Savivaldybės biudžetui, jame numatyta skirti 40 tūkst. Eur rajono smulkiajam ir vidutiniam verslui remti pagal tam tikras priemones. Ši suma nėra nepajudinama, ją galima didinti, tik rajono Savivaldybei reikia žinoti, kokia parama būtų efektyviausia, tad laukiame iš jūsų identifikuotų problemų, konkrečių pasiūlymų, kaip savivaldybė gali prisidėti prie paramos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos, nes tik diskutuojant galima atrasti stipriausias vietas, racionaliausius būdus pagelbėti verslui“, – sakė ji.

Galimybe gauti paramą pasinaudojo nedaug verslininkų

Pasitarime dalyvausi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Rita Chlebauskienė teigė, kad paramos priemonėmis, patvirtintomis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-230 „Dėl nekilnojamojo turto ir savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos bei žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“, pasinaudojo nedaug rajono verslininkų. „Savivaldybės tarybos priimtomis mokesčių lengvatomis, taikytomis būtent nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiam verslui, 2020 metais pasinaudojo keli rajono verslininkai, iš viso suteikta 7,7 tūkst. eurų paramos“. Pasak jos, norint paremti verslą, savivaldybei būtina žinoti, kokiais būdais ir priemonėmis tą galima padaryti.

Svarbiausia – prioritetai ir kriterijai

Smulkiojo ir vidutinio verslo komisijos nariai, rajono verslininkai Pranas Balckus, Darius Jurėnas, Vaidas Stasiukynas, Artūras Sipavičius, Valerija Adomavičienė ir Jurgis Baublys bediskutuodami nusprendė, kad svarbiausia – nustatyti prioritetus ir kriterijus, kokį ir pagal kokius duomenis verslą remti.

Pasak jų, būtina atsižvelgti į tai, kiek remiamas rajono verslas pats yra prisidėjęs prie rajono biudžeto, kiek sumokėta gyventojų pajamų mokesčio, kokią paramą kokioms verslo formoms taiko Vyriausybė. Parama turėtų būti proporcinga sumokėtiems mokesčiams. Diskutuota apie mokesčių lengvatas už patalpų nuomą, verslo liudijimus, pažymas. Svarstoma galimybė prisidėti ir prie Vyriausybės skiriamos paramos fiziniams asmenims, dirbantiems individualiai (turintiems verslo liudijimus arba dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą). Pasak komisijos narių, pagrindiniai saugikliai – būtina tikrinti įmonių, kurios kreipiasi paramos, dokumentus.

Komisijos nariai pasidalijo įspūdžiais apie tai, kad, palyginus su kituose rajonuose esančia situacija, Radviliškio rajono savivaldybės parama ir dėmesys, skiriamas verslui, tikrai nėra mažas.

Nuspręsta, kad artimiausiame Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdyje bus aptariami konkretūs pasiūlymai diskutuota tema.

Radviliškio rajono verslininkams – parama pagal SVV rėmimo programą

Radviliškio rajono verslininkai turi galimybę kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybę dėl paramos pagal įvairiais priemones, nustatytas Radviliškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo programoje, patvirtintoje Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-473 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo ir 2016 m. rėmimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“. Pagal šią programą iš dalies finansuojamos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės.

Kaip tai veikia? Programa skatina:
 • verslo vystymąsi, jo konkurencingumą, mokslo pažangos diegimą, socialinę atsakomybę;
 • darbo vietų steigimą, verslo struktūrų darbuotojų profesinį mokymą, specialistų kvalifikacijos kėlimą;
 • rajono savivaldybės teritorijoje plėtojamo verslo produktų sklaidą;
 • aktyvesnį verslo dalyvavimą rajono savivaldybės sporto, kultūros, socialinių ir teritorijų tvarkymo problemų sprendime šiais būdais:

„6. Finansinės paramos formos ir sąlygos:

6.1. naujos įmonės įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur. Finansuojama, kai įmonė įsteigta ne anksčiau kaip prieš vienus kalendorinius metus;

6.2. įmonėms, parengusioms ir įgyvendinančioms vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir steigiančioms naujas darbo vietas bedarbiams – po 200 Eur už kiekvieną steigiamą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gavus projektui finansavimą);

6.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 200 Eur už kiekvieną įsteigtą darbo vietą, jeigu darbo vieta išlaikyta vienus metus ir joje dirbančio darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik darbo vietoms, kuriose įdarbinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojai). Finansuojamos darbo vietos, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš vienus kalendorinius metus;

6.4. įmonėms, įdarbinusioms 30–55 proc. darbingumo lygio darbuotojus – 200 Eur už kiekvienus tokio darbuotojo darbo metus; jeigu jo metinis atlyginimas ne mažesnis už Vyriausybės nustatyto minimalaus mėnesio atlyginimo 12 dydžių (taikoma tik įdarbintiems Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams);

6.5. įmonėms, padidinusioms gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dydį per metus – iki 30 proc. metinio gyventojų pajamų mokesčio, mokamo į rajono savivaldybės biudžetą, padidėjimo, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per metus (netaikoma, jei GPM padidėjo tik dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės padidintos minimalios mėnesio algos). Lyginami praėję kalendoriniai metai su užpraėjusiais kalendoriniais metais.

6.6. pagrindinių priemonių verslui plėsti, išskyrus transporto priemones, pastatų gamybai vystyti įsigijimo patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš dalies padengti – iki 10 proc. išlaidų, bet ne daugiau 1 500 Eur per metus;

6.7. naujo gamybinio pastato statybos ar seno rekonstrukcijos projektavimo išlaidoms kompensuoti – iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;

6.8. jaunimui iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę pagrindinėms priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones, išlaidoms iš dalies padengti – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;

Pastaba:

6.6., 6.7.ir 6.8. punktuose numatyta parama skiriama, kai įsigyjamos pagrindinės priemonės ar gamybiniai pastatai bei projektavimo išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius kalendorinius metus.

6.9. paskolų, išperkamosios nuomos sutarčių, skirtų verslo plėtros programoms įgyvendinti, pirmųjų 12 mėnesių sumokėtoms palūkanoms dengti – 15 proc., bet ne daugiau 1 500 Eur;

Pastaba:

6.9 punkte numatyta parama neskiriama transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį, krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti.

6.10. Savivaldybės organizuojamiems verslininkų seminarams, konferencijoms, išvykoms, parodoms iš dalies finansuoti;

6.11. Savivaldybės organizuojamoms profesinėms verslo šventėms iš dalies finansuoti (pateikus išlaidų dokumentus);

6.12. įmonių su savo produkcija dalyvavimo parodose, mugėse išlaidoms (pagrįstoms dokumentais) iš dalies kompensuoti:

6.12.1. šalies ir užsienio – iki 1 000 Eur;

6.12.2. Šiaulių apskrities – registracijos ir ploto nuomos mokesčiams dengti, bet ne daugiau 500 Eur;

6.13. gaisrų, stichinių nelaimių padarytai žalai (pagrįstai dokumentais) iš dalies atlyginti – iki 3 000 Eur;

6.14. įmonei, išsinuomavusiai žemės sklypus verslui vystyti Radviliškio gamybos ir sandėliavimo objektų statybos teritorijoje (plyname lauke) ir laiku vykdančiai verslo plane numatytas priemones bei numatytus pasiekimus, grąžinti pradinę aukciono dalyvio 1 metų žemės nuomos mokesčio dydžio įmoką ir iki 5 metų iš eilės šiuo dydžiu sumažinti žemės nuomos mokestį.

7. Kitų šiame skyriuje nenumatytų formų išlaidos gali būti finansuojamos tik gavus rajono Savivaldybės tarybos pritarimą.

8. Nustatyti, kad per vienus metus įmonei skiriamos paramos dydis pagal visas finansinės paramos formas ir sąlygas negali viršyti 4 000 Eur, išskyrus 6.14 punkte numatytas išmokas.“

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Parama teikiama SVV subjektams, kurie:

 • yra registruoti ir (ar) verslą vysto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
 • nėra įsiskolinę Valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, taip pat nėra bankrutuojantys ar likviduojami;
 • per paskutinius metus nepadarė ekonominio pobūdžio nusikaltimų ar pažeidimų, fiksuotų valstybės institucijose;
Kaip pasinaudoti priemone?

SVV subjektų prašymai ir kiti finansinei paramai gauti reikalingi dokumentai teikiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui (214 kab., tel. (8 422) 69 042; el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt; Aušros a. 10, Radviliškis), kuris parengtą ir patikrintą medžiagą teikia rajono Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijai.

Pareiškėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus atsakingam specialistui pateikia:

 • užpildytą nustatytos formos prašymą skirti finansinę paramą iš SVV rėmimui skirtų lėšų (forma pridedama);
 • įmonės įstatų kopiją, patvirtintą pareiškėjo;
 • juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 6.1. ir 6.13. punktus ši pažyma neteikiama);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 6.1. ir 6.13. punktus ši pažyma neteikiama);
 • esant būtinybei, pareiškėjas pateikia papildomai prašomus dokumentus.
Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


19 balandžio, 2021

Džiugu, jog tvarumo bei aplinkosaugos idėjos vis dažnesniu atveju pereina iš kalbų į realių veiksmų lygį. Vieni prie gražesnės ateities […]

Alytus
16 balandžio, 2021

Du didieji miestai – Vilnius ir Kaunas – vis dar išlieka pagrindiniais vidinės migracijos centrais šalyje ir traukia norinčiuosius ištrūkti […]

16 balandžio, 2021

Balandžio 15-ąją Radviliškio rajono savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai pasveikino kultūros darbuotojus Kultūros dienos proga. […]

15 balandžio, 2021

Balandžio 15-ąją minime Kultūros dieną. Šia proga jau 15-ąjį kartą visoje Lietuvoje keliama Taikos vėliava, o kultūros darbuotojams siunčiami šilčiausi […]

Pasaulinė kultūros diena Šiauliuose 2021
15 balandžio, 2021

Balandžio 15 d. Šiauliuose simboliškai paminėta Pasaulinė kultūros diena. Prisikėlimo aikštėje suplazdėjo Taikos vėliava, simbolizuojanti taikos per kultūrą idėją, o […]

15 balandžio, 2021

Kiekvieną dieną Lietuvoje registruojama po kelias dešimtis tūkstančių mažaverčių siuntų iš ne Europos Sąjungos (ES) valstybių. Nuo liepos 1 d. […]

15 balandžio, 2021

Lietuvos įmonės vis daugiau dėmesio skiria savo tvarumui, todėl siekia naudoti iš atsinaujinančių išteklių gaunamą energiją. Tačiau tai darant verslui […]

15 balandžio, 2021

Balandžio 13 d. Šiaulių kultūros centras, būdamas Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kultūros […]

14 balandžio, 2021

Šiandien Seimo Antikorupcijos komisija posėdyje nagrinėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) veiklos skaidrumo užtikrinimą ir korupcijos rizikas įvežamos mėsos […]

14 balandžio, 2021

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad gyventojai, kurie 2020 m. vykdė individualią veiklą, įtrauktą į […]

13 balandžio, 2021

Šį pavasarį Lietuvos keliuose vėl pasirodys „Google Street View“ automobiliai, kurie keliaus per daugelį šalies miestų. Pagrindinis pakartotinio važiavimo tikslas […]

12 balandžio, 2021

Balandžio 11 dieną įvykusiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų ture daugiausia rinkėjų palaikymo ir balsų sulaukė šiuo […]

12 balandžio, 2021

Konkurencijos taryba išnagrinėjo informaciją dėl Kauno miesto savivaldybės skirtos paramos M.A.M.A. renginio organizatoriams ir paragino savivaldybę įteisinti suteiktą paramą, kad […]

12 balandžio, 2021

Jeigu jiems kažkas skolingi, žmonės dažniausiai elgiasi dvejopai. Vieni labai aršiai reaguoja į skolininkus ir nuolat jiems primena apie turimus […]

9 balandžio, 2021

Balandžio 7 d. Lizdeikos gimnazijoje baigtas per 320 tūkstančių kainavęs Europos Sąjungos fondų investicijų ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis […]

9 balandžio, 2021

2020-ieji, pasaulinės pandemijos metai, nacionalinės plėtos įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) buvo iššūkių ir tuo pačiu sparčios plėtros metai […]

8 balandžio, 2021

Ne vieną radviliškietį intriguoja klausimas, kada ir kokios veiklos bus vykdomos Laisvės alėjoje Radviliškio mieste stovinčiame vagone-restorane, kas bus daroma […]

8 balandžio, 2021

Ketvirtadienį, balandžio 8 d., įvyko naujojo Smiltynės perkėlos kelto korpuso blokų sujungimo ceremonija. Šiuo įvykiu pažymėtas naujas laivo statybos etapas. […]

7 balandžio, 2021

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 1 d. patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų 2021–2023 m. prioritetinį objektų sąrašą […]

7 balandžio, 2021

Valstybė ir savivaldybės, dalyvaudamos įmonių ir viešųjų įstaigų valdysenoje, ne visada užtikrina, kad jų veikla būtų pagrįsta gerojo valdymo principais, […]