17 lapkričio, 2015
Juozas Dapšauskas

Sveikuolių konkurse aštuoniasdešimtmečiai stebino atliekamais pratimais

Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose, Vi­lai­nių re­krea­ci­jos ir spor­to cen­tre, vyko LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“.

Žmonės rungėsi amžiaus grupėse ir jų duomenys buvo suvesti į komandinius rezultatus. Geriausiai pasirodė Prienų „Versmenė“ Panevėžio „Rambynas“ ir „Atgaiva“. Po jų rikiavosi – Birštono „Šilagėlė“ ,Naujosios Akmenės, Alytaus, Šiaulių, Anykščių sveikuolių klubai. Vyriausiam dalyvavusiam konkurse buvo 88 metai.

Lietuvos sveikuolių sąjungai organizuojant konkursą talkino asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto universitetas, Kėdainių savivaldybės Sporto skyrius, Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kiek­vie­nų me­tų ru­de­nį ak­ty­viau­si svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­jan­tys klu­bai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ra­dar­biau­da­mos su spor­to cen­trais ir sa­vi­val­dy­bių spor­to sky­riais sa­vo mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se ren­gia fi­zi­nio kū­no įver­ti­ni­mo kon­kur­sus pa­gal EU­RO­FIT ir EG­RE­PA tes­tus. Nu­ga­lė­to­jai vyks­ta į fi­na­li­nį kon­kur­są.

Pa­ti pa­grin­di­nė kon­kur­so „Lie­tu­vos svei­kuo­lis“ idė­ja – at­ras­ti mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se svei­kiau­sius žmo­nes ir pa­de­mons­truo­ti jų fi­zi­nio kū­no ga­li­my­bes fi­na­li­nia­me kon­kur­se. Tai pui­ki ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti sa­ve su ki­tais tos pa­čios am­žiaus gru­pės žmo­nė­mis, įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nį pa­jė­gu­mą. Tai lyg ir iš­tver­mės pa­tvir­ti­ni­mas, jos pa­de­mons­tra­vi­mas ki­tiems, ­sveikas lenk­ty­nia­vi­mas tar­pu­sa­vy­je, džiaugs­mas ne tik sa­vo, bet ir ki­to per­ga­le.

1996 m. Svei­kuo­lių są­jun­gos ini­cia­ty­va bu­vo pa­skelb­ta ak­ci­ja, ku­rios tiks­las žmo­nių są­mo­nė­je įtvir­tin­ti svei­ko žmo­gaus įvaiz­dį, pro­pa­guo­ti fi­ziš­kai ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą, at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į svei­kos gy­ven­se­nos svar­bą, vi­siems prie­ina­mais ir ma­žai fi­nan­si­nių re­sur­sų rei­ka­lau­jan­čiais tes­tais ver­tin­ti žmo­nių svei­ka­tos būk­lę, nu­sta­ty­ti la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čius sa­vo svei­ka­ta as­me­nis bei or­ga­ni­za­ci­jas ir klu­bus, ir juos pa­ska­tin­ti.

1997 me­tais tar­pi­nin­kau­jant LTOK pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui bu­vo kreip­ta­si į LR Pre­zi­den­tą, kad bū­tų įsteig­ta pe­rei­na­mo­ji Pre­zi­den­to tau­rė, skir­ta klu­bui, dau­giau­sia iš­ug­džiu­siam svei­kuo­lių. Pre­zi­den­tū­ros par­ody­tas dė­me­sys pa­ska­ti­no vi­sas ži­ny­bas, ins­ti­tu­ci­jas ir vi­suo­me­nę la­biau su­si­rū­pin­ti kū­no kul­tū­ra, svei­ka gy­ven­se­na, svei­ku spor­tu.

Lietuvos sveikuolių sąjunga kartu su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei Medarbo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu organizuoja gruodžio 16 d. LR Seime pavyzdžių ir patirčių pristatymo konferenciją, skirtą Senjorų sveikatingumo metų užbaigimui. Joje vyresnio amžiaus žmonės pasidalins savo gyvenimo būdo patirtimi, kaip jie gyveną, kad senatvė yra šviesus ir sveikas gyvenimo laikotarpis. Norintys dalyvauti konferencijoje prašome registruotis: darius@sveikuoliai.lt.

IMG_3645-2


21 sausio, 2022

Siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio RSC specialistai atlieka sendaikčių, kurių sudėtyje gali […]

20 sausio, 2022

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad kiekvienas žmogus, kuriam patvirtinta koronavirusinė infekcija (COVID-19 liga), turi užpildyti anketą https://atvejis.nvsc.lt/ ir pateikti […]

20 sausio, 2022

Seimas nepritarė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisoms, kuriomis buvo siūloma reglamentuoti privalomą skiepijimą tam tikrų sričių darbuotojams. […]

19 sausio, 2022

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) epidemiologinių tyrimų metu surinkti duomenys rodo, jog antrąją šių metų savaitę aktyvių koronavirusinės infekcijos (COVID-19 […]

Vilniaus TLK
19 sausio, 2022

Ligonių kasų gyventojai klausia, kodėl būdami apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu gydymo įstaigose kartais turi mokėti ar primokėti už gydymą, tyrimus […]

16 sausio, 2022

Primename, kad Vyriausybės sprendimu iki kovo 1 d. atidedama sąlyga vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų […]

15 sausio, 2022

ES / EEE šalys į naujuosius metus žengė turėdamos 46 procentų omikron atmainos paplitimą.  Apie tai šį penktadienį pranešė Europos […]

14 sausio, 2022

Verti auskarus į ausis – jau labai seniai žmonijos istorijoje gyvuojanti praktika. Jeigu grįžtume kelis tūkstančius metų prieš mūsų erą, […]

Reabilitacijos centras „Pušynas“
12 sausio, 2022

Vidaus reikalų ministerija (VRM) su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) aptarė galimybes į reformuojamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklą integruoti VRM šiuo […]

11 sausio, 2022

Visiškai nebeliko laukiančiųjų dantų protezavimo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), eilių. Pastaraisiais metais šioms reikmėms skirta pakankamai PSDF […]

Prof. J. Kupčinskas
11 sausio, 2022

Kauno klinikose pirmą kartą Baltijos šalyse atliktas naujas ir efektyvus sunkios žarnyno ligos – Krono ligos sukeltų išangės fistulių gydymas […]

11 sausio, 2022

Atsisakyti susibūrimų, svariai sumažinti bet kokius kontaktus, jei įmanoma – dirbti nuotoliniu būdu, laikytis visų infekcijos prevencijos priemonių, stebėti savo […]

5 sausio, 2022

Viešojoje erdvėje plinta klaidinga skaičių interpretacija. Neteisingai interpretuojamas medikų, gavusių pastiprinamąją vakcinos dozę, procentas. Nors šie medikai sudaro 50 proc. […]

5 sausio, 2022

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) epidemiologinių tyrimų metu surinkti duomenys rodo, jog paskutiniąją 2021-ųjų savaitę aktyvių koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) […]

3 sausio, 2022

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir „Sodra“ atkreipia gyventojų dėmesį, kad nuo 2022 metų sausio 1 d. […]

28 gruodžio, 2021

Priešpaskutinę šių metų savaitę aktyvių koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkių Lietuvoje fiksuota 20 proc. mažiau, lyginant su laikotarpiu prieš tai […]

Drožyba ir tapyba – tarpusavyje sugyvenantys meno dalykai/ Broniaus Vertelkos nuotr.
26 gruodžio, 2021

Į dirbinius iš medžio – Nukryžiuotąjį, angelą ir sužmogintą velnią – pirmiausia atkreipė dėmesį į sodybą Milvydų kaime užsukęs šių […]

EP narys Bronis Ropė
22 gruodžio, 2021

Kad padarytume proveržį gydydami onkologines ligas, kad visų Europos Sąjungos (ES) šalių pacientai turėtų vienodas galimybes gauti efektyviausią gydymą, 2020 […]

20 gruodžio, 2021

Nuo gruodžio 17 dienos vienas nemokamas kiekybinis ar pusiau kiekybinis serologinis tyrimas atliekamas ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga ir […]

17 gruodžio, 2021

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento specialistai primena, kad sergantiems COVID-19 ir sąlytį turėjusiems asmenims, kurie […]