lapkričio 8, 2018
Inesa Vaigauskienė
Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 34 klausimais

Lapkričio 7 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 34 klausimais – patvirtinti mokymo įstaigų direktorių pareigybių aprašymai, tvarkos aprašai, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai ( nedalyvavo Vidas Bičkus ir Algirdas Mosėjus). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtinti tvarkymo plano Tauragės miesto viešose erdvėse sprendiniai

Posėdžio metu patvirtinti UAB „Urbanistika“ parengti skulptūrinės plastikos ir mažosios architektūros elementų tvarkymo plano Tauragės miesto viešose erdvėse sprendiniai.

Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos darbo grupės sudarytame plane numatyta papuošti miesto erdves skulptūromis, ekslibriais, kitais mažosios architektūros elementais.

Patvirtinti direktorių pareigybių aprašymai, centro nuostatai, darbo apmokėjimo sistema

Tarybos nariams pritarus, patvirtinti Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“, lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Tauragės muzikos mokyklos, Tauragės moksleivių kūrybos centro, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro ir Skaudvilės specialiosios mokyklos direktorių pareigybės aprašymai.

Vieningai patvirtinti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatai. Centro direktorė Vida Mejerienė įpareigota pasirašyti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema.

Suteiktas garbės ambasadoriaus vardas

Tarybos narių vieningu sutarimu Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Juliui Valantiejui, gyvenančiam Miunchene, Vokietijoje.

Ambasadoriui bus įteikiamas specialus ženkliukas, kuriame pavaizduotas savivaldybės herbas, įrašyta „Ambassador“ (ambasadorius) ir „Globali Tauragė“. Užsienyje gyvenantis kraštietis prisidės prie Tauragės vardo garsinimo, dalinsis savo patirtimi bei ryšiais prisidėdamas prie projektų, naudingų gimtajam miestui.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Posėdžio metu pakeistas Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašas.

Netekusiu galios pripažintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimas „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuo 2018 m. liepos 1 d., vykdant vaiko teisių apsaugos reformą, pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys socialinį darbą su šeimomis. Taip pat keitėsi valstybės ir savivaldybės institucijų funkcijos, buvo įsteigtos naujos pareigybės. Neliko socialinės rizikos apskaitos vaiko teisių apsaugos skyriuose.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedas „Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius“.

Nuo 2018 m. spalio 31 d. sumažinti „Šaltinio“ progimnazijos švietimo pagalbos specialistų pareigybių skaičius.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“- pakeistas 45 punktas ir papildytas sprendimas 49 ir 50 punktais.

Pakeistos 2018 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-14 „Dėl 2018 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 priedai).

Pakeistas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Patvirtinti tvarkos aprašai

Posėdžio metu patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas. Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas reglamentuoja 6–10 Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir I–IV gimnazijos klasių bei jų mokinių, padariusių didžiausią pažangą, nustatymą, premijų dydžius ir jų skyrimo tvarką.

Aprašas parengtas siekiant skatinti Klasių mokinius siekti asmeninės pažangos bei geresnių mokymosi rezultatų, didinti mokinių mokymosi motyvaciją, bendruomeniškumo ir atsakomybės jausmą, siekiant visos Klasės mokymosi pasiekimų pažangos.

Premijos skiriamos: 10 (dešimčiai) didžiausią pažangą padariusių Klasių ir šių Klasių vadovams (kuratoriams); (dešimčiai) didžiausią pažangą padariusių Klasių mokinių; visiems dešimtukus visų ugdymo plano dalykų metiniuose įvertinimuose turintiems Klasių mokiniams.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos tvarkos aprašas. Aprašas nustato smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tikslus, uždavinius, prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

Programos tikslai: remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir jų darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas į Tauragės rajoną. Programos prioritetas – savarankiško užimtumo siekiančių fizinių ir juridinių asmenų skatinimas kurti ir plėtoti smulkųjį verslą gamybos, paslaugų ir prekybos srityse.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašas. Aprašas nustato Tauragės rajono gyventojų, studijuojančių pagal nuolatinių studijų arba ištęstinių studijų (tik Tauragės rajono savivaldybėje vykdomų studijų programų) programas Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, paramos skyrimo kriterijus, rėmimo būdus, paramos skyrimo tvarką ir programos vykdymo kontrolę. Studijų rėmimo programa skirta remti Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal pirmosios ir antrosios pakopos nuolatinių arba ištęstinių studijų (tik Tauragės rajono savivaldybėje vykdomų studijų programų) programas studijuojančius Tauragės rajono savivaldybės gyventojus.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. NVŠ lėšos yra speciali tikslinė valstybės dotacija Tauragės rajono savivaldybei, siekiant plėtoti neformalųjį vaikų švietimą ir didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

Leista teikti mokamas paslaugas

16 tarybos narių balsavus „už“, nuspręsta leisti viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas dokumentų kopijavimo ir pacientų pervežimo paslaugas. Nustatyti šių paslaugų įkainiai: pacientų pervežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės (1 km) – 0,62 Eur, A4 formato dokumento kopijavimas (1 lapas) – 0,21 Eur.

Pervežant daugiau nei du pacientus, pervežimo įkainis didinamas 1,25 karto. Apskaičiuojant pervežimo mokestį, nuvažiuota rida skaičiuojama į abi maršruto puses.

Patvirtintos taisyklės

Posėdžio metu pavirintos Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklės. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklės nustato Tauragės rajono savivaldybės biudžeto rengimo, tvirtinimo, vykdymo ir atskaitomybės procedūras, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų teises ir pareigas.

Pritarta paskolos ėmimui

Tarybos nariams pritarus, nuspręsta imti 387 930 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt eurų) ilgalaikę paskolą Europos Sąjungos investiciniam projektui „Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje, atnaujinimas (M. Mažvydo progimnazija)” finansuoti.

Patvirtinta programa ir techninės priežiūros tarifai

Patvirtinta Tauragės miesto Žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa. Žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriais paskirti UAB Tauragės šilumos tinklai ir Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifai. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nurodytus darbus: nuolatinius namo būklės stebėjimus; periodines (sezonines) namo apžiūras; nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

Pritarta inžinerinių įrenginių įregistravimui Nekilnojamojo turto registre

Nuspręsta teikti įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į šiuos inžinerinius įrenginius – vietinės reikšmės kelius (gatves): Pilėnų gatvę, Tauragėje ; Matulaičio gatvę, Tauragėje ;Paberžių gatvę; Strazdo gatvę, Tauragėje.

Perduotas turtas

Pritarta sprendimui perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį: kelią (gatvę) – pėsčiųjų taką Tauragėje, tarp Veterinarijos g. ir Pušyno g.; kelią (gatvę) – pėsčiųjų (dviračių) taką Tauragėje (nuo tilto per Jūros upę iki miesto ribos). Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį kelią (gatvę) – pėsčiųjų takus Tauragės r. sav. (nuo miesto ribos iki sankryžos į Šlaito g.). Tauragės r. Batakių pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą – daržinę – malkinę Tauragės r. sav., Batakių sen., Batakiuose, Mokyklos g. 3B.

Share Button


gegužės 28, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė karantino laikotarpiu kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi […]

gegužės 20, 2020

Norime pasidžiaugti, jog biblioteka atnaujino savo teikiamas paslaugas, ir jau galime susitikti su knygų mylėtojais! Visgi, keičiantis karantino sąlygoms, įstaigos […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 12, 2020

Verslininko Gedimino Tamulyno draugų nebesužavėsi atostogomis turistų numintais takais po Balį ar poilsiu prabangiuose Turkijos viešbučiuose. Po du metus trukusio […]

gegužės 11, 2020

2020 m. gegužės 8 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos Lietuvos nacionalinės […]

gegužės 11, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyva, šiemet Europos diena Pagėgių krašte paminėta kitaip nei visada – gamtos apsuptyje, nedidelėmis […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]