rugsėjo 6, 2018
Inesa Vaigauskienė
Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 34 klausimais

Rugsėjo 5 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 34 klausimais – patvirtinti tvarkos aprašai, planai, pritarta mokesčių lengvatoms, įstaigų direktorių atleidimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais ( klausimas „ Dėl pavedimo Ingai Jurienei laikinai eiti Tauragės sporto centro direktoriaus pareigas“ 13 tarybos narių nutarimu atidėtas).

Posėdyje dalyvavo 25 tarybos nariai. Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pritarta direktorių atleidimui

Atsižvelgdama į Laimutės  Gudavičienės, Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorės, prašymą, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė sudaryti Tauragės rajono savivaldybės tarybos susitarimą su Laimute Gudavičiene dėl darbo sutarties, sudarytos 2010 m. rugpjūčio 26 d., nutraukimo šalių susitarimu.

Iš Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorės pareigų Laimutė Gudavičienė bus atleista  nuo 2018 m. rugsėjo 7 d.. Nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. direktorės pareigas laikinai eis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Benjamina Karmazinienė, Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu bei tarybos narių sprendimu, nuspręsta nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. iš Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktoriaus pareigų atleisti Audrių Bitiną. Už šį sprendimą balsavo 13 tarybos narių.

Algimantui Kaminskiui leista dirbti papildomą darbą

Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriui Algimantui Kaminskiui  2018–2019 mokslo metais leista papildomai dirbti  fizikos mokytoju 6 kontaktines valandas per savaitę.

Patvirtinti tvarkos aprašai, planai, rėmimo programos

Posėdžio metu vieningai patvirtinta Tauragės rajono specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa, skirta finansinei paramai Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms, siekiančioms tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, teikti. Lėšos Programai finansuoti  numatomos kiekvienais metais Savivaldybės biudžete.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiksmų planas.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto nevyriausybinėms organizacijoms, tvarkos aprašas.

Patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus

Posėdžio metu patvirtintas Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašas. Numatytos ir lengvatos, įsigyjant verslo liudijimą.

Patvirtinti nuomos įkainiai

Patvirtinti nekilnojamojo turto Tauragėje, Vytauto g. 140A, nuomos įkainiai: stadiono nuoma jaunimo nacionalinių, regioninių rinktinių ir klubinių komandų tarptautinėms rungtynėms – 1 rungtynės – 350 Eur, 1 diena – 1 800 Eur, stadiono nuoma jaunimo nacionalinių, regioninių rinktinių ir klubinių komandų šalies futbolo rungtynėms – 1 rungtynės- 300 Eur, 1 diena- 1 500 Eur, pagrindinės aikštės futbolo treniruotėms nuoma- 1 val.- 120 Eur, treniruočių aikštės futbolo treniruotėms nuoma – 1 val. – 80 Eur, konferencijų salės nuoma- 1 val. – 7 Eur.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedas „Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius“. Jovarų ir Lauksargių pagrindinėse mokyklose įkurtos naujos priešmokyklinės  grupės bei numatyti  papildomi etatai.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2018–2019 mokslo metams nustatymo“ priedas ,,Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius 2018–2019 mokslo metams “.

Tarybos nariams pritarus, naujai patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai 2018 metams.

Tarybos nariai nusprendė pakeisti Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 13 d. sprendimu ,,Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeisti 18.1, 18.2 ir 18.3 aprašo papunkčiai.

Posėdžio metu pakeistas Vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu „Dėl Vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Nuspręsta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 18 d. sprendimą „Dėl pritarimo įgyvendinti  projektą „Sporto  komplekso statyba J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragėje“.

Nuspręsta pakeisti objektų, finansuojamų iš 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš  2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

Pakeistos 2018 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu „Dėl 2018 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 priedai).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1.4 papunktis ir jis  išdėstytas taip: „1.4. Greta Auksoriūtė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);“.

Suteiktos mokesčių lengvatos

Posėdžio metu nuspręsta atleisti viešąją įstaigą „Tauragės futbolas“ nuo 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio  už  jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Tauragėje, V. Kudirkos g. 66.

Pritarta sprendimui sumažinti O. Andriuškienės IĮ „Vinita Plius“ 10 procentų 2018 metų nekilnojamojo turto mokestį už jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą , esantį Tauragėje, Tilžės pl. 3.

Padidintas įstatinis kapitalas

Posėdžio metu nuspręsta investuoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos vertė – 55 863,84 Eur, kaip savivaldybės turtinį įnašą į UAB „Tauragės vandenys“, padidinant šios bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo nepiniginiu įnašu numatoma įsigyti ir apmokėti už išleidžiamą 28,96 Eur nominalios vertės vienetą paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra vertė 55 863,84 Eur, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Nutarta perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 1929 UAB ,,Tauragės vandenys“ akcijas (vienos akcijos vertė – 28,96 Eur), įgytas savivaldybės nuosavybėn investavus į UAB ,,Tauragės vandenys“ šiame sprendime nurodytą turtą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.

Perduotas, perimtas turtas

Posėdžio metu suderintas projektas, kuriuo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti ilgalaikį materialųjį turtą –B tipo greitosios medicininės pagalbos automobilį „Fiat Ducato“ su medicinos įranga.

Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis  ilgalaikis materialusis turtas – mokyklinis M2 klasės autobusas „Iveco Daily 50C15“, (įsigijimo (likutinė) vertė – 40 714,08 Eur).

Pritarta prisidėjimui prie projekto įgyvendinimo

Nuspręsta sutikti, kad  Tauragės rajono savivaldybės administracija būtų partnere Ispanijos technologijų centrui CARTIF teikiant projekto ,,LIFE AGORA“ paraišką Europos Komisijos LIFE programos lėšoms gauti. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas pasirašyti visus su šio sprendimo 1 punkte numatyto Projekto rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus.

Suteiktas Tauragės garbės ambasadoriaus vardas

Tarybos narių vieningu sutarimu Tauragės rajono garbės ambasadorių vardai suteikti Audronei Anulienei, gyvenančiai Briuselyje, Belgijoje ir Benui Norvilui, gyvenančiam Melburne, Australijoje.

Pritarta kandidato teikimui „Auksinės krivūlės“ riterio ženklui gauti

Posėdžio metu nuspręsta Adomo Simo Einikio, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, kandidatūrą teikti  „Auksinės krivūlės“ riterio ženklui gauti.

Share Button


birželio 26, 2020

2020 m. birželio 25 d. Pagėgių miesto stadione vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, […]

birželio 19, 2020

Gyvename tarp žmonių ir su žmonėmis. Nuo mūsų tarpusavio bendravimo priklauso didelės ir mažos sėkmės, atsiveria kūrybinės galimybės. Šiandien bendruomeniškumo […]

birželio 18, 2020

– Nėra jokios abejonės, kad prie Kvėdarnos yra stovėjusi pirmoji Gedimino pilis, – pareiškė Klaipėdos universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras […]

birželio 10, 2020

Birželio 6 d. Tauragė kvietė kartu švęsti 513-ąjį miesto gimtadienį. Dėl užsitęsusio karantino kiek kukliau – be planuotų  įspūdingų koncertų, […]

gegužės 28, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė karantino laikotarpiu kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi […]

gegužės 20, 2020

Norime pasidžiaugti, jog biblioteka atnaujino savo teikiamas paslaugas, ir jau galime susitikti su knygų mylėtojais! Visgi, keičiantis karantino sąlygoms, įstaigos […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 12, 2020

Verslininko Gedimino Tamulyno draugų nebesužavėsi atostogomis turistų numintais takais po Balį ar poilsiu prabangiuose Turkijos viešbučiuose. Po du metus trukusio […]

gegužės 11, 2020

2020 m. gegužės 8 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos Lietuvos nacionalinės […]

gegužės 11, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyva, šiemet Europos diena Pagėgių krašte paminėta kitaip nei visada – gamtos apsuptyje, nedidelėmis […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

balandžio 6, 2020

Ne, laukuviškė Eligija Budreckienė nėra profesionali siuvėja. Kaip sako pati, yra tik baigusi tokius kursus. Neturi ir profesionalams skirtos siuvimo […]

balandžio 2, 2020

Kaltinėniškiams naujiena – pasirodo, Birutė Subačienė dar ir siuvėja! Ji viena iš pačių pirmųjų atsiliepė į Šilalės rajono savivaldybės kvietimą […]

kovo 24, 2020

Apie tai, kaip sekasi dirbti saviizoliacijoje, kaip kokios gyventojų nuotaikos ir kaip gyventojams padedama apsiginti nuo baimių, kalbamės su Tauragės […]

kovo 24, 2020

Darbui paruoštas ir nuo rytojaus 12 val. Tauragėje pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl naujojo […]

kovo 19, 2020

Kovo mėnesį tradiciniame kalendoriuje gausu dienų, skirtų paukščių sutiktuvėms. Viena jų – 40-ies paukščių diena. Lietuviai nuo seno šventė paukščių […]

kovo 9, 2020

Penktadienio vakarą minios žmonių rinkosi į Tauragės B. Baltrušaitytės viešąją biblioteką – čia dvi savo naujausias knygas pristatė kunigas Algirdas […]