20 lapkričio, 2020
Alytaus rajono savivaldybė ir bendrovės „Litgrid“

Triukšmą slopinančių priemonių projektas Alytui parengtas


Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, esan­čią Lie­tu­vos–Len­ki­jos „Lit­Pol Link“ elek­tros jung­tį ir kei­tik­lių sto­tį „Lit­grid“ at­sto­vai va­di­na elek­tros sis­te­mos var­tais į Eu­ro­pą, kad Bal­ti­jos ša­lys pri­si­jung­tų prie Eu­ro­pos tin­klų. Vis dėlto, vie­ti­niams gy­ven­to­jams šio ob­jek­to įren­gi­nių ke­lia­mas triukšmas neleidžia ramiai gyventi, todėl jie į „Lit­grid“ su skundais bei prašymais kreipiasi nuo 2016 m. pa­va­sa­rio.

2017 m. buvo įrengta apsauginė sienelė, bet ir po to­kios sie­ne­lės įren­gi­mo triukš­mas  tebevar­gi­no But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jus. 2018 m. vėl bu­vo at­lik­ti sto­ties sklei­džia­mo gar­so ma­ta­vi­mai ir vėl ne­nu­sta­ty­ta lei­džia­mų hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų, tada But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jai dėl sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo pasiskundė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui.

Pernai rudenį meras inicijavo  „Lit­grid“ at­sto­vų su­si­ti­kimą su But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jais, ku­rie vėl­gi iš­sa­kė nu­si­skun­di­mus dėl elek­tros sto­ties ke­lia­mo triukš­mo.

Bū­tent po šio su­si­ti­ki­mo ben­dro­vė kar­tu su Na­cio­na­li­ne vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja dar kar­tą ėmė­si įren­gi­nių triukš­mo ma­ta­vi­mų, ku­rie bu­vo at­lik­ti šį sau­sį da­ly­vau­jant sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos at­sto­vams.Triukš­mas bu­vo ma­tuo­tas pen­kiuo­se  taš­kuo­se. Pa­aiš­kė­jo, kad  ke­tu­riuo­se taš­kuo­se vir­šy­tos mak­si­ma­laus gar­so slė­gio ly­gio leis­ti­nos 50 de­ci­be­lų normos.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas sa­ko: „Su­pran­ta­me šio ob­jek­to svar­bą Lie­tu­vai, ta­čiau ope­ra­to­riaus el­ge­sys tiek vie­tos žmo­nių, tiek sa­vi­val­dy­bės at­žvil­giu ne­to­le­ruo­ti­nas.“

Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė  nuosekliai deda pastangas, kad „Lit­grid“ įreng­tų triukš­mą slo­pi­nan­čias prie­mo­nes. Rei­ka­lau­ja­ma aiš­kaus pla­no ir kon­kre­čių ter­mi­nų, ka­da triukš­mą ma­ži­nan­čios prie­mo­nės bus įgy­ven­din­tos, nes pa­di­dė­jęs gar­so ly­gis ken­kia žmo­gaus svei­ka­tai,  vei­kia  ner­vų sis­te­mą,  kelia susierzinimą.

 „Litgrid“ atstovai šį pavasarį žadėjo , kad iki bir­že­lio bus vykdomas vie­ša­sis pir­ki­mas gar­so skli­di­mo mo­de­lia­vi­mo stu­di­jai pa­reng­ti, ku­rią at­li­kę spe­cia­lis­tai nu­ma­tys efek­ty­viau­sias ir ge­riau­sias prie­mo­nes, ap­sau­gan­čias gy­ven­to­jus nuo triukš­mo. Tuo­met pra­si­dės pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų pir­ki­mai.

Pla­nuo­ja­ma, kad triukš­mą slo­pi­nan­čios prie­mo­nės But­ri­miš­kių elek­tros sto­ty­je bus įreng­tos 2021-ųjų pa­bai­go­je.

Praėjusį penktadienį, Alytaus rajono savivaldybės Meras Algirdas  Vrubliauskas  ir administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė nuotoliniu būdu vėl susitiko su  Lietuvos elektros perdavimo operatoriaus „Litgrid“ atstovais – laikinai einančiu generalinio direktoriaus pareigas Vidmantu Grušu, Strateginės infrastruktūros direktore Gerda Krasauske, Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovu Audriumi Tamoliu bei projektų vadove Renata Žaliauskaitė.

Susitikimo metu bendrovės atstovai pristatė  projektą „Triukšmą slopinančių priemonių diegimas Alytaus mazge“. Bendrovė buvo įsipareigojusi šį rudenį užbaigti studiją, kurios tikslas – įvertinti esamos situacijos triukšmo sklaidą, sumodeliuoti būsimos situacijos triukšmo sklaidą, parinkti bei įgyvendinti triukšmą slopinančias priemones. 

Rengiant šią studiją buvo surengti keli susitikimai su gyventojais, atlikta jų apklausa. Studijos metu buvo identifikuoti triukšmo šaltiniai, nustatyta, kuriose vietose gyventojai triukšmą girdi garsiausiai, atlikti matavimai. Identifikuota, kad pagrindiniai triukšmo šaltiniai – keitiklio ir Alytaus transformatorių pastotės gausmas  bei keliu važiuojantis autotransportas. Remiantis atlikta studija, numatytas planas, kaip turėtų būti statomi triukšmą mažinantys įrenginiai. Modeliuojant triukšmo sklidimą, numatoma, kad sprendiniai turėtų būti  įgyvendinami 2 etapais.

Artimiausiu metu planuojama pristatyti studiją ir sprendinius suinteresuotoms bendruomenėms, aptarti jų lūkesčius, atsakyti į klausimus. Covid-19 epidemijos metu ribojant renginius, sprendiniai bus pristatomi nuotoliniu būdu bei papildomai parengta medžiaga, kuria galima dalintis elektroninėmis priemonėmis.


4 kovo, 2021

Vykdydami akciją „Lydeka“, Aplinkos apsaugos departamento Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Pakaso ežere Utenos rajone sulaikė lydekautoją. Asmuo žvejojo […]

3 kovo, 2021

Šiandien Druskininkuose prie „Swedbank“ skyriaus surengtas trečias VšĮ sanatorija „Belorus“ darbuotojų piketas. Trečią mėnesį beveik 400 žmonių gyvena nežinioje – […]

24 vasario, 2021

Kelerius metus trukusios Lietuvos gamintojų ir importuotojų organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės derybos dėl pakuočių atliekų tvarkymo, tarpininkaujant Aplinkos ministerijai, […]

24 vasario, 2021

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamentas informuoja, kad Kaune (mieste ir rajone), vasario 21-23 dienomis […]

Lina Paškevičiūtė
22 vasario, 2021

Ar įsivaizduojate tėvus, kurie savo gyvenimo santaupas atiduodami vaikui sakytų: „išsiasfaltuok kiemą“. Turbūt ne, greičiau jie sakytų: „Mokykis, žinių ant […]

Dr. Carlo Monti
15 vasario, 2021

2020 metų pradžioje „TIG Environmental“ sulaukė „Grigeo Klaipėdos“ užklausos atlikti poveikio aplinkai ekspertinį įvertinimą dėl galimo nepilnai išvalytų bendrovės nuotekų […]

Meras Algirdas Vrubliauksas skirtas Rajono verslo tarybos pirmininku
15 vasario, 2021

Alytaus rajono savivaldybės taryba sudarė Verslo tarybą ir patvirtino jos veiklos nuostatus. Joje – verslo, ūkininkų organizacijų, profesinių mokyklų, Užimtumo […]

12 vasario, 2021

Kaip įveikti vėlavimą įgyvendinant visus Miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimus ir iki 2023 m. ištaisyti šį pažeidimą, aplinkos viceministras Darius […]

12 vasario, 2021

Įsivyravus šaltiems ir ramiems orams, kai kuriuose Lietuvos miestuose aplinkos ore susidarė nepalankios sąlygos teršalams išsisklaidyti. Šių metų pirmąjį vasario […]

11 vasario, 2021

Po to, kai praėjusią savaitę pasirodė informacija apie Klaipėdos uosto teritorijoje pasirodžiusias neaiškios kilmės nuotekas, bendrovės „Grigeo Klaipėda“ teritorijoje neplaninį […]

10 vasario, 2021

Aplinkos ministerija siekia, kad Lietuva taptų vieno iš penkių pirmųjų Naujojo europinio bauhauzo, Europos Komisijos iniciatyvos įgyvendinant Žaliąjį kursą, projektų ES šalių miestuose dalyve ir […]

5 vasario, 2021

Šiandien  alytiškiui Nerijui Stanevičiui, kuris praėjusių metų gruodžio 30 d. kartu su Vaidu Buinausku Alytuje išgelbėjo dviejų skęstančių berniukų gyvybes, […]

4 vasario, 2021

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) informuoja, kad Kaune vasario 1 d buvo užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) […]

4 vasario, 2021

JAV kongreso tyrėjai nustatė tam tikruose kūdikių maisto produktuose „pavojingą nuodingų sunkiųjų metalų kiekį“. Ekspertų grupė ištyrė kūdikių maistą, kurį […]

28 sausio, 2021

Šiandien į Druskininkų gatves išriedėjo VšĮ santorija „Belorus“ darbuotojų automobilių kolona – apie 100 automobilių garsiniais signalais sudrebino kurorto gatves […]

28 sausio, 2021

Šiandien Europos Parlamento (EP) už energetikos politiką atsakingas komitetas (ITRE) priėmė rezoliuciją dėl Astravo atominės elektrinės saugos. Už rezoliuciją balsavo […]

27 sausio, 2021

Baigus elektrifikuoti geležinkelio ruožą tarp Vilniaus ir Klaipėdos, kroviniai ir keleiviai bus vežami su nuline CO2 emisija, o į aplinką […]

27 sausio, 2021

SBA grupės bendrovė „Utenos trikotažas“ gavo pasaulinės aplinkosaugos organizacijos „Greenpeace“ patvirtinimą – prieš metus suteiktas tekstilės gamybos standartas pratęsiamas dar […]

27 sausio, 2021

Miškų įstatymo pataisos, siekiant apsaugoti mūsų miškus, nuo pat pradžių kėlė audringas diskusijas ir buvo nepriimtinos liberaliam Seimo flangui. Jis […]

21 sausio, 2021

Lietuvoje į atmosferą 2019 m. išmesta 20,4 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) – apie 1 proc. daugiau negu […]