20 lapkričio, 2020
Alytaus rajono savivaldybė ir bendrovės „Litgrid“

Triukšmą slopinančių priemonių projektas Alytui parengtas


Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, esan­čią Lie­tu­vos–Len­ki­jos „Lit­Pol Link“ elek­tros jung­tį ir kei­tik­lių sto­tį „Lit­grid“ at­sto­vai va­di­na elek­tros sis­te­mos var­tais į Eu­ro­pą, kad Bal­ti­jos ša­lys pri­si­jung­tų prie Eu­ro­pos tin­klų. Vis dėlto, vie­ti­niams gy­ven­to­jams šio ob­jek­to įren­gi­nių ke­lia­mas triukšmas neleidžia ramiai gyventi, todėl jie į „Lit­grid“ su skundais bei prašymais kreipiasi nuo 2016 m. pa­va­sa­rio.

2017 m. buvo įrengta apsauginė sienelė, bet ir po to­kios sie­ne­lės įren­gi­mo triukš­mas  tebevar­gi­no But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jus. 2018 m. vėl bu­vo at­lik­ti sto­ties sklei­džia­mo gar­so ma­ta­vi­mai ir vėl ne­nu­sta­ty­ta lei­džia­mų hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų, tada But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jai dėl sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo pasiskundė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui.

Pernai rudenį meras inicijavo  „Lit­grid“ at­sto­vų su­si­ti­kimą su But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jais, ku­rie vėl­gi iš­sa­kė nu­si­skun­di­mus dėl elek­tros sto­ties ke­lia­mo triukš­mo.

Bū­tent po šio su­si­ti­ki­mo ben­dro­vė kar­tu su Na­cio­na­li­ne vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja dar kar­tą ėmė­si įren­gi­nių triukš­mo ma­ta­vi­mų, ku­rie bu­vo at­lik­ti šį sau­sį da­ly­vau­jant sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos at­sto­vams.Triukš­mas bu­vo ma­tuo­tas pen­kiuo­se  taš­kuo­se. Pa­aiš­kė­jo, kad  ke­tu­riuo­se taš­kuo­se vir­šy­tos mak­si­ma­laus gar­so slė­gio ly­gio leis­ti­nos 50 de­ci­be­lų normos.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas sa­ko: „Su­pran­ta­me šio ob­jek­to svar­bą Lie­tu­vai, ta­čiau ope­ra­to­riaus el­ge­sys tiek vie­tos žmo­nių, tiek sa­vi­val­dy­bės at­žvil­giu ne­to­le­ruo­ti­nas.“

Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė  nuosekliai deda pastangas, kad „Lit­grid“ įreng­tų triukš­mą slo­pi­nan­čias prie­mo­nes. Rei­ka­lau­ja­ma aiš­kaus pla­no ir kon­kre­čių ter­mi­nų, ka­da triukš­mą ma­ži­nan­čios prie­mo­nės bus įgy­ven­din­tos, nes pa­di­dė­jęs gar­so ly­gis ken­kia žmo­gaus svei­ka­tai,  vei­kia  ner­vų sis­te­mą,  kelia susierzinimą.

 „Litgrid“ atstovai šį pavasarį žadėjo , kad iki bir­že­lio bus vykdomas vie­ša­sis pir­ki­mas gar­so skli­di­mo mo­de­lia­vi­mo stu­di­jai pa­reng­ti, ku­rią at­li­kę spe­cia­lis­tai nu­ma­tys efek­ty­viau­sias ir ge­riau­sias prie­mo­nes, ap­sau­gan­čias gy­ven­to­jus nuo triukš­mo. Tuo­met pra­si­dės pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų pir­ki­mai.

Pla­nuo­ja­ma, kad triukš­mą slo­pi­nan­čios prie­mo­nės But­ri­miš­kių elek­tros sto­ty­je bus įreng­tos 2021-ųjų pa­bai­go­je.

Praėjusį penktadienį, Alytaus rajono savivaldybės Meras Algirdas  Vrubliauskas  ir administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė nuotoliniu būdu vėl susitiko su  Lietuvos elektros perdavimo operatoriaus „Litgrid“ atstovais – laikinai einančiu generalinio direktoriaus pareigas Vidmantu Grušu, Strateginės infrastruktūros direktore Gerda Krasauske, Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovu Audriumi Tamoliu bei projektų vadove Renata Žaliauskaitė.

Susitikimo metu bendrovės atstovai pristatė  projektą „Triukšmą slopinančių priemonių diegimas Alytaus mazge“. Bendrovė buvo įsipareigojusi šį rudenį užbaigti studiją, kurios tikslas – įvertinti esamos situacijos triukšmo sklaidą, sumodeliuoti būsimos situacijos triukšmo sklaidą, parinkti bei įgyvendinti triukšmą slopinančias priemones. 

Rengiant šią studiją buvo surengti keli susitikimai su gyventojais, atlikta jų apklausa. Studijos metu buvo identifikuoti triukšmo šaltiniai, nustatyta, kuriose vietose gyventojai triukšmą girdi garsiausiai, atlikti matavimai. Identifikuota, kad pagrindiniai triukšmo šaltiniai – keitiklio ir Alytaus transformatorių pastotės gausmas  bei keliu važiuojantis autotransportas. Remiantis atlikta studija, numatytas planas, kaip turėtų būti statomi triukšmą mažinantys įrenginiai. Modeliuojant triukšmo sklidimą, numatoma, kad sprendiniai turėtų būti  įgyvendinami 2 etapais.

Artimiausiu metu planuojama pristatyti studiją ir sprendinius suinteresuotoms bendruomenėms, aptarti jų lūkesčius, atsakyti į klausimus. Covid-19 epidemijos metu ribojant renginius, sprendiniai bus pristatomi nuotoliniu būdu bei papildomai parengta medžiaga, kuria galima dalintis elektroninėmis priemonėmis.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


3 gruodžio, 2020

Šiaulių mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“ šiais metais vykdė labai prasmingą ir šiandienai ypač svarbų aplinkosaugos projektą „Pirkinių maišelis iš antrinių žaliavų, […]

Alytaus rajono Daugų miestas / Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.
3 gruodžio, 2020

Įsteigus Alytaus regiono plėtros tarybą, penkių savivaldybių vadovai ir specialistai  nuotoliniuose susitikimuose aktyviai svarsto tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo galimybes ir sritis. Alytaus, […]

2 gruodžio, 2020

Druskininkuose jau kvepia Kalėdomis – beveik mėnesį trukę kurorto puošybos darbai baigti, šį savaitgalį bus įžiebta daugiau kaip 20 metrų […]

R. Rastauskas
1 gruodžio, 2020

Lapkričio pabaiga jau devintąjį kartą Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pakvipo ypatingu prieskoniu. Čia kiekvienais poriniais metais organizuojami „imbierinės“ prozos […]

1 gruodžio, 2020

Alytaus rajono smulkieji augintojai, gamintojai, perdirbėjai ir pardavėjai, norintys prekiauti tiesiogiai, bus skelbiami žemėlapyje, kuriame pirkėjas galės lengviau surasti pageidaujamą […]

1 gruodžio, 2020

Klaipėdiečiams, kurie iki šiol neišreiškė savo valios Klaipėdos miesto savivaldybės apklausoje dėl Girulių miško ateities, suteikta paskutinė galimybė tai padaryti. […]

1 gruodžio, 2020

Dėl ypač pavojingos gyvūnų užkrečiamos ligos Jonavos rajone paskelbta ekstremalioji situacija. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Danmink“ auginamiems gyvūnams nustatyta […]

Nemuno pakrantė prie Punios piliakalnio bus pritaikyta lankymui ir vandens pramogų mėgėjams
30 lapkričio, 2020

Prie Punios piliakalnio esanti žvejų ir vandens transporto pramogų entuziastų pamėgta Nemuno pakrantė bus apsaugota nuo ardymo, taip pat bus […]

30 lapkričio, 2020

Šiandien vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė apdovanojo keturiolika Lietuvos savivaldybių Europos Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą. „Šiemet su jumis bendravome […]

29 lapkričio, 2020

Šiandien minime Adolfo Ramanausko Vanago 63-asias mirties metines. Ši didi ir mūsų kraštui bei Lietuvai svarbi asmenybė buvo Laisvės Kovos […]

27 lapkričio, 2020

Šiaulių universiteto Botanikos sodas nesiruošia pasinerti į žiemos miegą – visą gruodį (iki švenčių) jie dirbs ir savaitgaliais. Jei kyla […]

27 lapkričio, 2020

Penktadienį Diana Nausėdienė kartu su Valstybės pažinimo centro edukatoriais dalyvavo edukacijose „Mažieji tyrinėtojai“. Jau tradicija tapusios Valstybės pažinimo centro edukacijos […]

27 lapkričio, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, penktadienį apsilankęs Žuvinto biosferos rezervate, pabrėžė, kad šios unikalios Lietuvos vietovės išsaugojimas bus pirmas rimtas […]

27 lapkričio, 2020

Įsibėgėjus rudeniui Alytaus rajono seniūnijose žemdirbių ir bendruomenių šventėse skambėdavo muzika ir dainos. Deja, šiais metais tradiciją tapusius renginius pristabdė […]

27 lapkričio, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pradėdamas Alytaus regionui skirtą darbo dieną nuotoliniu būdu susitiko su šio regiono savivaldybių merais ir […]

26 lapkričio, 2020

Spalio mėnesio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino Studentų rėmimo programą  ir Druskininkams reikalingų specialybių sąrašą. Šiais metais dalyvauti Studentų rėmimo […]

25 lapkričio, 2020

Gamtininkai ragina verslo partnerius ir artimuosius nudžiuginti darnia dovana iš nacionalinių ir regioninių parkų – rinktis gaminį ar paslaugą, pažymėtą […]

25 lapkričio, 2020

Panemuninkėlių kaime apie 13 val. užsidegė iš lenkų įmonės „Duon“ dujovežių, pildant talpas, nutekėjusios dujos. Gaisrą likviduoja Alytaus ugniagesių pajėgos. […]

25 lapkričio, 2020

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistema yra labai svarbi visam regionui ir jo gyventojams. Visgi tiek viešojoje erdvėje, tiek oficialiuose susitikimuose […]

24 lapkričio, 2020

Šių metų Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje Simne dėl karantino renginiai nevyksta, bet statybos darbai – pačiame įkarštyje. Tvarkomas Pavasario gatvės […]