27 vasario, 2015
Inga Žilionienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovė spaudai

Ženklūs postūmiai Kazlų Rūdos savivaldybės veikloje: švietimo, socialinės apsaugos ir gyvenamosios kokybės gerinimo aspektai

Išspręstas mokyklų išlikimo klausimas

Jau 15 metų viena iš prioritetinių Kazlų Rūdos savivaldybės veiklos sričių išlieka švietimas, ugdymo ir ugdymosi aplinkos gerinimas. Siekiant optimizuoti švietimo įstaigų tinklą ir užtikrinti kuo kokybiškesnes švietimo paslaugas savivaldybės gyventojams 2014 metais buvo vykdoma Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka. „Praėjusiais metais dvi savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos pakeitė savo statusą. „Elmos“ progimnazija buvo pertvarkyta į pradinę mokyklą ir tapo „Elmos“ mokykla-darželiu, šios mokyklos buvusių vyresniųjų mokinių ugdymą perėmė naujai įsteigta viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija. Džiugu paminėti, kad nuo  pernai metų savivaldybė turi dvi gimnazijas, antroji − Plutiškių gimnazija − atsirado pakeitus Plutiškių vidurinės mokyklos statusą, − pasakojo Švietimo skyriaus vedėja Beta Zaveckienė.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos, nuo rugsėjo atsirado daugiau galimybių savivaldybės vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes. Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje dvi iš keturių priešmokyklinio ugdymo grupių pradėjo dirbti ilgiau nei 4 valandas, o Kazlų Rūdos „Elmoje“ įsteigta dar viena 4 valandas dirbanti priešmokyklinio ugdymo grupė.

„Daug dėmesio ir savivaldybės lėšų 2014 metais buvo skiriama ne tik pagrindinėms mokymo programoms, bet ir vaikų vasaros užimtumui, socializacijos programoms, pilietinio ir tautinio ugdymo bei talentingų vaikų ugdymo projektams, − sakė Beta Zaveckienė. Pasak kurios, praėjusią vasarą vaikų poilsiui Savivaldybė skyrė  virš 33 tūkst. litų, buvo finansuota 10 užimtumo projektų, kuriuose dalyvavo 219 mūsų savivaldybės vaikų.

 „Jau galime pasidžiaugti, kad visos mūsų savivaldybės švietimo įstaigų patalpos yra remontuojamos, tinkamai apšiltintos ir saugios mūsų vaikams. Daugelis mokyklų jau sulaukė ir didesnės renovacijos už projektines Europos sąjungos ar kitų fondų lėšas. Pernai projektinėmis lėšomis buvo atlikti dalies Kazlų Rūdos pradinės mokykloje esančių darželio patalpų vidaus remonto darbai. Modernizuojant šias darželio patalpas  vaikams sukurta  tinkamesnė ir jaukesnė aplinka. Įrengta patalpa metodinei veiklai, nupirkta kompiuterinė ir programinė įranga, baldai, muzikos ir sporto inventorius, įvairios metodinės priemonės, padėsiančios tenkinti svarbiausius mažųjų Kazlų Rūdos gyventojų poreikius. Praėjusią vasarą didesni remonto darbai taip pat vyko Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje ir Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje, buvo remontuojamos Sporto centro patalpos,  − švietimo įstaigų infrastruktūros 2014 metais gerinimo darbus apžvelgė ir Savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas, pasak kurio šiuo metu beliko tik dar kartą įvertinti vaikų pavėžėjimo į mokyklas sistemą ir surasti optimaliausią jos funkcionavimo variantą.

Socialinės politikos pokyčiai − mažiau pašalpų ir daugiau paslaugų

Antrasis Kazlų Rūdos savivaldybėje veiklos prioritetas atitenka socialinei politikai, kuri mūsų savivaldybėje įgyvendinama siekiant gerinti gyvenimo kokybę savivaldybėje, skatinant savivaldybės aplinkos, socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės augimą.

2014 metais Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdė pagal Kazlų Rūdos savivaldybės 2013−2020 metų plėtros strateginį planą parengtą Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programą, kuri apėmė ne tik Savivaldybės administracijos, seniūnijų socialinių darbuotojų, bet ir viešųjų socialinių paslaugų įstaigų ar jų filialų, visuomeninių organizacijų ir  asociacijų veiklą.

„Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje 2014 m. socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms teikė 13 socialinių paslaugų teikėjų. Socialines paslaugas pernai pradėjo teikti ir nevyriausybinės organizacijos, kurių teikiamas paslaugas savivaldybė finansavo per socialinius projektus, neįgaliųjų užimtumą. Pernai taip pat pradėtos teikti dvi naujos socialinės paslaugos. Tai globa asmens, turintiems sunkią negalią,  namuose ir bendrosios paslaugos kaimų gyventojams.  Kazlų Rūdos bendruomenių asociacija 6 kaimų bendruomenėse pradėjo teikti bendrąsias paslaugas (karšto maisto dalijimo, informavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrines, asmens higienos, transporto ir kt.) senyvo amžiaus, vienišiems asmenims. Paslaugas gavo 122 asmenys. Šios paslaugos pagal bendruomenių asociacijos patvirtintus įkainius buvo iš dalies mokamos. Vykdant šį projektą buvo sprendžiama ir nedarbo mažinimo kaimiškoje vietovėje problema, įdarbinti 4 darbuotojai. Atlikta kaimo gyventojų socialinių paslaugų poreikio analizė, nustatyta paslaugų, pagalbos poreikis, lankymo periodiškumas,“ − praėjusių metų socialinių paslaugų teikimo naujovėmis dalinosi Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Judita Simonavičienė, kuri pripažino, kad socialinėje savivaldybės paslaugų sferoje visgi dar yra ir spragų.

„Dar labai trūksta paslaugų proto ir psichinę negalią turintiems žmonėms. Tam reikėtų profesionalių specialistų, kurie padėtų organizuoti  proto ar psichinę negalią turinčių žmonių tam tikras veiklas bei laisvalaikį. Ypač to trūksta kaimiškosiose savivaldybės vietovėse,“ − sakė Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja.

2014 metais socialinėms išmokoms mokėti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti panaudota 5 mln. 481,9 tūkst. litų.

Pasak Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos, 2014 m. lėšų poreikis  piniginei socialinei paramai nepasiturintiems Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams  sumažėjo. „Tam įtakos turėjo sugriežtinta piniginės socialinės pašalpos mokėjimo tvarka: visuomenei naudingų darbų atlikimas, nuolatinis gyvenimo ir buities sąlygų tikrinimas. Praėjusių metų pradžioje buvo 1020 socialinę pašalpą gaunančių asmenų, metų pabaigoje socialinės pašalpos mokėtos jau tik 735 asmenims. Pernai taip pat buvo sugriežtinta paramos mokiniams kontrolės tvarka, pagal kurią efektyviau kontroliuojamas nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius mokyklose. Taip pat mažėjo paramos mokiniams, būsto išlaidų kompensavimo ir paramos maisto produktais gavėjų ir išmokėtų piniginių sumų skaičius, − pasakojo Judita Simonavičienė.

Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvena virš 1300 neįgalių asmenų, iš jų − 72 vaikai. Neįgaliesiems Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymą, VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras teikia aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis paslaugas. 2014 m. pagalba į namus buvo teikiama 40 senyvo amžiaus vienišiems ir neįgaliems asmenims. Veikia net 7 neįgaliųjų organizacijos, kurių veiklą taip pat remia savivaldybė. Be to, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdo ir visuomenės sveikatos priežiūrą, kuri apimta visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną ir sveikatos priežiūrą mokyklose. „Mokinių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose vykdo mokyklų visuomenės sveikatos specialistai, kurie 2014 m. analizavo mokinių sveikatos pažymas, sudarė fizinio pajėgumo grupes, atliko mokinių nešiojamų kuprinių svorio matavimus, rašė sveikatingumo projektus ir organizavo jų įgyvendinimą, inicijavo, rengė ir vykdė sveikatinimo renginius, teikė konsultacijas mokytojams, tėvams ir mokiniams. Mokinių sveikatos priežiūrai mokyklose skirta ir panaudota − 76,4 tūkst. Lt, be to už Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas 2014 metais įgyvendinti net 25 sveikatinimo projektai, jiems skirta 47,9 tūkst. litų,“ − sakė savivaldybės gydytoja Vaida Sendžikienė.

„Džiugu, kad labai išaugo socialinių paslaugų, teikiamų Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, įvairovė ir tų paslaugų tiekėjų skaičius. Socialinės paramos centras pradėjo teikti naują paslaugą − dienos globą namuose. Jau šiemet pradėsime teikti ir naujas paslaugas. Neseniai atidarytame Kazlų Rūdos socialinės paramos centro padalinyje „Šilti namai“ po vienu stogu bus teikiamos kompleksinės paslaugos daugiaprobleminėms šeimoms, krizę patyrusioms šeimoms ir asmenims. Laikinos globos namų, Krizių centro paslaugomis galės naudotis ne tik mūsų, bet ir kitų savivaldybių gyventojai. Įsibėgėja ir ne ką mažiau svarbus  prevencinis darbas, kuris turės įtakos siekiant sumažinti vaikų, nukreipiamų institucinei globai, skaičių. Mūsų savivaldybėje socialinė politika vis labiau orientuojama į šeimos stiprinimą, į globėjų skatinimą. Vaikui globa institucijoje bus teikiama tik išbandžius visas įmanomas prevencines priemones,“ − sakė savivaldybės mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, pasak kurios, jau šių metų savivaldybės biudžete yra numatyta parama vaikus globojančios šeimoms. „Vieną vaiką globojančioms šeimoms bus skiriama 3,5, o du ir daugiau vaikų − 4 bazinių socialinių išmokų dydžio už kiekvieną vaiką parama, − akcentavo socialinę sritį savivaldybėje kuruojanti mero pavaduotoja.

Sparčiai gerėjanti miesto infrastruktūra − pagrindinis gyvenamosios aplinkos kokybiškumo garantas

Pagal trečiąjį Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano prioritetą „Saugi, švari ir patogi aplinka“ yra suformuoti net trys savivaldybės veiklos tikslai, apimantys savivaldybės infrastruktūros, gyvenamosios ir verslo aplinkos gerinimo darbus.  Būtent šių tikslų siekiamybė labiausiai ir atspindi 2014 metų savivaldybės ūkiškosios veiklos aspektus.

„2014 metai − tai savivaldybės svarbiausių infrastruktūros, aplinkos apsaugos, turimo turto priežiūros ir naudojimo problemų sprendimo metai, siekiant užtikrinti švietimo, kultūros, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų profesinę ir ūkinę veiklą, tobulinti komunalinių paslaugų teikimą vartotojams bei būtiniausių gyventojų poreikių tenkinimą. Pagal savivaldybės administracijos kompetenciją pernai buvo sprendžiami svarbiausi infrastruktūros veiklos užtikrinimo klausimai,  vystomas ir tobulinamas komunalinis ūkis, sprendžiami aplinkos tvarkymo klausimai, užtikrinamas vartotojų  energetinių poreikių tenkinimas, tvarkomas ir prižiūrimas savivaldybės turtas, vykdomas vietinių kelių ir gatvių remontas bei rekonstrukcija, projektuojami ir planuojami daugiabučių namų kvartalai. Jau parengti penkių miesto gatvių daugiabučių namų kvartalų detalieji planai, pagal kuriuos bus suformuoti žemės sklypai prie esamų daugiabučių, bus nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimai, atitinkantys higienos normas, numatomos vietos automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelėms, žalieji plotai. Pernai, kaip ir kiekvienais metais, kartu su Darbo birža rengėme ir įgyvendinome gyventojų užimtumo programas, teikėme paramą gyventojams apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis,“ − praėjusių metų savivaldybės ūkiškuosius darbus apžvelgė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas.

Pasak Administracijos Ūkio skyriaus vedėjo Arūno Žemaičio, ne vien tik milijoniniais projektais buvo gausūs 2014-tieji. Pernai savivaldybėje buvo atlikta ir labai daug vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbų. Iš viso tam išleista 20 304,28 litų Savivaldybės biudžeto lėšų.

„Kiti svarbūs kelių infrastruktūros darbai atlikti už lėšas, gautas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio ir žvyro danga priežiūros darbams 2014 metais gauta ir išleista 1 556 500  litų dydžio šių lėšų suma. 312 976,27 litų skirta keliams ir gatvėms su žvyro danga; 228 581,68 lito − keliams ir gatvėms su  asfaltbetonio danga. Už šias lėšas taip pat buvo atlikti  Esperanto, M.K. Čiurlionio, Miškininkų gatvių rekonstrukcijos ir techninės priežiūros darbai, parengtas Pievų g. techninis projektas, atlikti privažiuojamojo  kelio prie poligonų kadastriniai matavimai ir net už 500000 litų atlikti Kazlų Rūdos miesto P.Vaičaičio gatvės rekonstrukcijos darbai,“ − sakė Arūnas Žemaitis.

„Kalbant apie savivaldybės infrastruktūros, gyvenamosios ir verslo aplinkos gerinimo strategijas, manau, kad 2014 metais  didžiausias bei reikšmingiausias darbas buvo  miesto šilumos ūkio modernizavimas,  pastatyta naujoji biokuro katilinė ir abi miesto pusės sujungtos į vieningą šilumos tiekimo sistemą. Po naujos katilinės atidarymo  gyventojai turėtų pajusti dvejopą naudą. Pirmiausia tai, kad jie jau gavo naujus šilumos generavimo įrenginius, o antra, kad senosios katilinės vietoje „Ikea“  koncernas planuoja pastatyti papildomą baldų gamybos padalinį, kuriame bus sukurta apie 200 naujų darbo vietų savivaldybės gyventojams. Tai tikrai didelis praėjusių metų infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo pasiekimas,“ − gerėjančius miesto infrastruktūros aspektus įvardino ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius.


19 sausio, 2021

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į 2020 m. savivaldybėms rekomenduotų ir kitų […]

19 sausio, 2021

Šiandien įvykusiame Seimo laikinosios Kultūros paveldo, Europos kultūros kelių ir Šv. Jokūbo kelio parlamentinės grupės posėdyje aptarti kultūros paveldo sklaidos […]

Andrius Navickas
17 sausio, 2021

Pabandykime trumpai apibendrinti Seimo Rudens sesiją. Ji tikrai buvo specifinė. Net dėl dviejų priežasčių. Pirma, opozicija su valdančiąja dauguma po […]

Seimo kanceliarijos nuotr.
14 sausio, 2021

Šiandien XIII Seimas baigė pirmąją eilinę (rudens) sesiją. Parlamentas, į pirmąjį posėdį susirinkęs lapkričio 13 d., surengė 30 posėdžių, kuriuose […]

Prezidentūros nuotr.
11 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite aptarė netrukus pradedamą įgyvendinti pagalbos priemonių paketą nuo […]

11 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį ryte susitikęs su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarė […]

A. Svarauskas / O. Posaškovos nuotr.
11 sausio, 2021

Šiomis dienomis prieš trisdešimt metų padėtis Lietuvoje buvo pasiekusi aukščiausią įtampos tašką. 1991 m. sausio mėn. sovietų kariai puolė beginklius […]

LR Seimo narys Andrius Navickas
11 sausio, 2021

Sunku patikėti, kad visa tai buvo net prieš trisdešimt metų, jog per tą laiką gimė ir užaugo mano dukra, aš […]

Linas Jonauskas
11 sausio, 2021

Lietuvos socialdemokratų frakcijos nario Lino Jonausko iniciatyva įregistruotos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma kurti naują instituciją – Gyvūnų gerovės kontrolieriaus tarnybą, […]

11 sausio, 2021

Prieglobsčio (lot. Azyl – šventovė, saugi vieta nuo smurto) suteikimo teisė yra valstybės teisė suteikti galimybę atvykti ir apsigyventi jos […]

8 sausio, 2021

Sergantieji siautėjančiu koronavirusu užpildė ligoninių COVID-19 skyrius. Trūkstant lovų, kai kuriose regioninėse ligoninėse taip pat buvo įkurti COVID-19 skyriai. Marijampolės […]

Seimo narys Andrius Bagdonas
8 sausio, 2021

Nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymas, leidžiantis lietuvių vaikams išsaugoti Lietuvos pilietybę, jei nesulaikę 18-os metų jie įgytų ir kitos šalies […]

7 sausio, 2021

Šią savaitę vykusiame Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas dėl vakcinacijos nuo COVID-19 eigos ir jos priemonių taikymo […]

6 sausio, 2021

Ne vienerius metus sėkmingai bendradarbiaujančios Kazlų Rūdos savivaldybė ir Lenkijos Šypliškės (Szypliszki) valsčius planuoja įgyvendinti dar vieną projektą, šį kartą […]

6 sausio, 2021

Seimas priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Vyriausybę, prašydamas įvertinti galimybę smulkiajam verslui vykdyti veiklą užtikrinant nustatytų karantino reikalavimų laikymąsi. Rezoliucijoje […]

Prezidentūros nuotr.
5 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarti nacionalinį planą kovai su koronavirusu ir vakcinacijos […]

4 sausio, 2021

Nuo 2021 metų pradžios didėja baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos […]

4 sausio, 2021

Siekiant užtikrinti tinkamą skaitmeninių technologijų pritaikymą viešajame sektoriuje, Seime įsteigta laikinoji „Skaitmeninės Lietuvos“ grupė. Jos kūrimą inicijavo ir jai vadovaus […]

Andrius Navickas
2 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Seime buvo įkurtas Ateities komitetas. Nereikėtų stebėtis, kad netrukus pasigirdo pašaipos, kad čia turėtų dirbti ekstrasensai ir visokie […]

1 sausio, 2021

Gruodžio 30 d. Vyriausybėje patvirtinta 150 mln. eurų subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcija. Į negrąžinamas subsidijas kviečiamos pretenduoti ir […]