gruodžio 21, 2015
Jurbarko rajono savivaldybės informacija
Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos posėdyje priimti 28 sprendimai

Gruodžio 17 d. įvykusiame Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos posėdyje  priimti 28 sprendimai įvairiais klausimais.

PATVIRTINTI NAUJI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATAI

Savivaldybės Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės švietimo tarybos, institucijos, analizuojančios, kaip Jurbarko rajono savivaldybėje vykdoma bendroji švietimo politika, pritariančios rajono ilgalaikiams švietimo plėtros tikslams ir telkiančios visuomenę tuos tikslus įgyvendinti, konsultuojančios švietimo plėtros klausimais, nuostatus.
Švietimo tarybą sudaro 11 narių: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas arba vedėjo pavaduotojas, kuruojantis švietimo veiklos sritį; Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komiteto, kuruojančio švietimo ir kitus socialinius klausimus, deleguotas narys; Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus valstybės tarnautojas; 2–3 švietimo įstaigų vadovai ir (arba) vadovų pavaduotojai; pedagogų profesinės sąjungos (organizacijos, asociacijos) atstovas; 1–2 švietimo įstaigų mokinių (ugdytinių) tėvų komitetų atstovai (švietimo įstaigos tarybos nariai); 1–2 mokyklų mokinių komitetų pirmininkai; 3–4 kiti socialiniai partneriai. Tarybą trejų metų kadencijai sudaro Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“.

PAPILDYTAS ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Siekdama įgyvendinti savo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T2-316 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams“, savivaldybės Taryba papildė Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“, 51 punktu, nustatančiu, kad ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį vertina seniūnijos ar įstaigos, iš kurios asmuo atvyksta, socialiniai darbuotojai. Asmenims, pageidaujantiems gauti socialinės globos paslaugas mokant už jas visą socialinės globos kainą, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis Jurbarko rajono savivaldybėje nevertinamas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-351 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo“.

PAKEISTAS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS JURBARKO RAJONE TVARKOS APRAŠAS

Savivaldybės Taryba pakeitė Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašą, pavirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“. Pakeitimai taip pat susiję su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams“ įgyvendinimu.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-352 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo“.

 

PATVIRTINTI SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ FINANSAVIMO IŠLAIDŲ MAKSIMALŪS DYDŽIAI IR NUSTATYTOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAINOS

Savivaldybės Taryba patvirtino maksimalius socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžius eurais nuo 2016 m. sausio 1 d.:

 
Vaikai, likę be tėvų globos
Suaugę asmenys
Senyvo amžiaus asmenys
Suaugę asmenys ir asmenys su negalia
Suaugę asmenys su sunkia negalia
Senyvo amžiaus asmenys
Senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
Trumpalaikė socialinė globa institucijoje
545
510
510
510
510
Ilgalaikė socialinė globa institucijoje
545
510
510
510
510
Dienos socialinė globa institucijoje
450
Dienos socialinė globa asmens namuose
145
120
145
120

Taip pat nustatytos viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ir Seredžiaus senelių globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“.

 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR SKELBIMO INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠAS

Vykdydama Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo reikalavimus, savivaldybės Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašą.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija įpareigota iki 2016 m. vasario 29 d. sudaryti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą ir paskelbti jį savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-357 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PATVIRTINTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMA IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programą, pagal kurią numatoma pasiekti šiuos rodiklius:

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vienetas

2016 m.

1. Asmenų, kurie dalyvaus viešųjų darbų projektuose, skaičius žm. skaičius 380*
2. Vidutinė vieno asmens viešųjų darbų projekto trukmė mėnesiai 2
3. Mokinių, kurie dalyvaus viešųjų darbų projektuose, skaičius žm. skaičius 15
4. Vidutinė vieno mokinio viešųjų darbų projekto trukmė mėnesiai 1
5. Savivaldybės planuojamas lėšų poreikis viešiesiems darbams tūkst. Eur 165

Į viešųjų darbų sąrašą įeina šie darbai:

Laikini visuomenei naudingi darbai skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą

Funkcijos pavadinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Viešųjų erdvių aplinkos priežiūros, tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai. savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas;

savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas;

valstybinės reikšmės kelių, jų pakelių bei jų teritorijų, valstybinių upių ir kitų vandens telkinių pakrančių tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-358 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“.

PRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠUI TAURAGĖS REGIONO 2014-2020 METŲ PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANE

Taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės projektų sąrašui Tauragės regiono plėtros tarybos parengtame Tauragės regiono 2014–2020 metų plėtros priemonių plane. Pagal jį numatyta įgyvendinti 32 įvairius projektus Jurbarko mieste ir rajone.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-363 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės projektų sąrašui Tauragės regiono 2014-2020 metų plėtros priemonių plane“.

Taryba taip pat pritarė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos, Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitoms, patvirtino naujus VšĮ Eržvilko pirminio sveikatos priežiūros centro bei VšĮ Viešvilės ambulatorijos įstatus, naujus Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatus, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą, pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo sąmatą, priėmė keletą sprendimų, susijusių su savivaldybės turto valdymu, pripažino netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. T2-235 „Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos“, pakeitė Antikorupcijos ir Etikos komisijų nuostatus, leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvąjį automobilį, pritarė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitai ir patvirtino šio komiteto 2016 metų veiklos programą, pritarė Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“ ir „Mūsų rūpestis“.

Visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“, sprendimų registras T2-).

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Tarybos posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Share Button


gruodžio 9, 2019

Gruodžio 7 d. Jurbarko raj. Viešvilėje vyko pėsčiųjų žygis „Mažoji Lietuva. Karšuvos giria“, kurį organizavo Ekstremalų asociacija. Viešvilė miestelis Jurbarko raj. […]

liepos 22, 2019

Liepos 19 dieną Jurbarko miesto Kauno gatvėje įvyko Sinagogų aikštės memorialo atidarymo šventės ceremonija. Iškilmingai atidarytas daugiau nei trejus metus […]

lapkričio 4, 2018

Jurbarko rajono gyventojų tarpe kylant iki šiol nepaneigtoms abejonėms, ar grėsmė dėl arseno kiekio padidėjimo nėra susijusi su buvusiomis naftos […]

rugsėjo 14, 2018

Lenkijos Respublikos investicijų ir ekonominės plėtros ministerija 2018 m. rugpjūčio 14 d. Jurbarko rajono savivaldybei pateikė ikiteisminį reikalavimą per 45 […]

rugpjūčio 27, 2018

Paskutinę Jurbarko krašto šventės dieną, sekmadienį, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šeimoms skirtas renginys „Šeimų tiltai“. Sekmadienis bibliotekoje prasidėjo […]

rugpjūčio 17, 2018

Kaip ir kasmet, Tauragės regiono plėtros tarybos nariai sutiko organizuoti vasaros stovyklą Tauragės regione vaikams iš Ukrainos (Ternopilio srities), todėl […]

birželio 4, 2018

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su Jurbarko rajono savivaldybe pasiūlė suteikti Šimtmečio […]

gegužės 21, 2018

Gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną, Lietuvos speleologijos 40-mečio proga, Išlestakių kaime, Seredžiaus seniūnijoje (Jurbarko r.) atidarytas vieno iš speleologijos […]

balandžio 12, 2018

Kviečiame rajono įstaigas, įmones bei organizacijas ne tik aktyviai dalyvauti Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtoje vienuoliktoje akcijoje „Darom 2018“, kuri Jurbarko […]

balandžio 6, 2018

2018 m. sausio mėnesį Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centrui buvo įteikta išskirtinė dovana – 100 suomių moterų rankomis numegztų […]