liepos 25, 2018
Lina Kranauskienė
„Mokytojau, gal į Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos kursus?“ „Taip!“

Stiprinant visuomenės ir kiekvieno piliečio vaidmenį valstybės kūrimo, šalies saugumo ir gynybos užtikrinimo procese, su šalies gynyba susiję pilietinio ugdymo klausimai tampa vis aktualesni, tad šiemet birželio pabaigoje Klaipėdoje, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamame vasaros kurse pedagogams „Pilietis ir šalies gynyba: nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ dalyvauti panoro dvigubai daugiau pedagogų nei praėjusiais metais. Paskutinę birželio savaitę į šiuos vasaros kursus susirinko istorijos, geografijos, etikos, fizikos, lietuvių kalbos, matematikos, pradinio ugdymo mokytojai iš įvairių šalies regionų – Klaipėdos, Telšių, Mažeikių, Joniškio, Vilniaus, Molėtų, Šiaules miestų ir miestelių.

Kursų tikslas – tobulinti įvairių dalykų mokytojų kompetencijas perteikti aktualų pilietiškumo ugdymo, nacionalinio saugumo turinį, skatinant mokytojus labiau domėtis šalies gynybos ir nacionalinio saugumo stiprinimo aktualijomis.

Atvykusių į kursus pedagogų laukė įdomi, įvairi savo turiniu, mokymų programa, skirta susipažinti su krašto gynybos sistema, kad mokytojai pasisemtų žinių ir įkvėpimo integruoti nacionalinio saugumo temą įvairių dalykų pamokose, ir pirmosios naujos patirtys: įsikūrimas bataliono kareivinėse, pietūs karių valgykloje ir tarpkultūrinė patirtis – mokytojus nuoširdžiomis šypsenomis pasitiko Dragūnų batalione reziduojantys sąjungininkų (amerikiečių ir portugalų) kariai.

Pirmąją kursų dieną bataliono pareigūnai aiškiai ir tiksliai paaiškino mokytojams, kaip jie turėtų elgtis batalione, kokie galimi pavojai ir ką daryti, jei jų iškiltų, nes kariuomenės dalinys, kaip ir visa kariuomenė, yra nuolatinis priešiškų tarnybų taikinys. Bataliono vadas majoras Arnoldas Vasiliauskas mokytojams išsamiai papasakojo apie šauktinių tarnybos ypatumus ir galimybes jaunimui, pristatė bataliono veiklą ir pagrindinius tikslus – ne tik ginti šalį ir jos strateginius objektus, bet ir teikti pagalba savivaldybėms ekstremalių situacijų atveju, ieškoti dingusių žmonių ir atlikti kitas svarbias operacijas.

Mokytojai lankėsi Lietuvos kariuomenės karinėse jūrų ir oro pajėgose, sužinojo, kokiose šalies ir tarptautinėse operacijose dalyvauja šios pajėgos, apsilankė karo laivų flotilės laivuose, domėjosi karo laivų galimybėmis ir juose esančia įranga, stebėjo Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų povandeninių veiksmų komandos narų pasirodymą bei NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje pristatymą.

Dalyviai sužinojo, kad koviniai narai vykdo priešiškų laivų patruliavimą, išminavimo veiksmus ir kitas užduotis Baltijos jūroje ir kituose vandenyse, o NATO pajėgų integravimo vieneto specialistai yra pasirengę karo atveju koordinuoti NATO pajėgų atvykimą per 48 valandas, užtikrindami Lietuvos saugumą. Oro pajėgų bazėje Nemirsetoje apžiūrėję karinį sraigtasparnį, mokytojai išgirdo įdomių faktų apie jo technines galimybes, išbandė sraigtasparnio piloto kėdę, prisiminė ir įtvirtino savo žinias kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems, kurias pristatė kariniu greitosios pagalbos automobiliu atvykę paramedikai.

Kursų metu pedagogai taip pat išklausė įdomią Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektoriaus Kęstučio Kilinsko paskaitą „Lietuvos kariuomenės šimtmetis: susikūrimas ir Nepriklausomybės kovos“, skirtą Lietuvos kariuomenės šimtmečiui, analizavo Lietuvos kariuomenės kūrimosi politines aplinkybes vykstant kovoms su Rusija, Lenkija ir Bermonto-Avalovo daliniais, pasidalijo savo kariuomenės šimtmečio minėjimo idėjomis, su dideliu susidomėjimu išklausė Valstybės saugumo departamento specialistų pranešimą apie priešiškų žvalgybų veiklą Lietuvoje, piliečių verbavimo tikslus, metodus bei gavo praktinių patarimų kaip atpažinti verbavimą bei kokių priemonių imtis tokiu atveju, stebėjo Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnybos pristatymą ir netgi galėjo patys pačiupinėti bataliono kovinę techniką – mat mokytojų patirtis papildė ir ginkluotės bei kovinės technikos paroda, kur mokytojai galėjo ne tik paimti į rankas kovinius ginklus ir juos „pasimatuoti“, sėsti už kariuomenės transporto priemonių vairo, bet ir draugiškai pamojuoti savo buvusiems mokiniams, atliekantiems tarnybą.

Mokymų kulminacija tapo mokytojų išvyka į Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligoną, į kurį vilkėdami karinę uniformą ir ginkluoti automatais kursų dalyviai lydimi kariškių dviem grupėmis išvyko kariniais sunkvežimiais. Poligone mokytojai, padedami kariškių, mokėsi užsimaskuoti, statyti palapines, žygiuoti kovine eisena „vikšras“, žygiuodami link Kuršių nerijos mėgino atpažinti užsimaskavusį priešą.

Savo kiekvienos dienos patirtis kursų dalyviai kas vakarą reflektuodavo pagal schemą „Pastebėjau. Patiko. Norėčiau pritaikyti“, o kursų pabaigoje šias refleksijas apibendrino ir įkūnijo idėjomis istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, fizikos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokoms. Lietuvių kalbos ir istorijos mokytojos džiaugėsi šių kursų dėka supratusios, kaip galima perteikti Tėvynės gynimo svarbą ir prasmę, atskleidžiant ją per šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės padalinių veiklas, šauktinių ir savanorių dalyvavimo svarbą.

Daug galimybių kitaip mokyti pastebėjo ir fizikos mokytojai – tai ir karo laivyno navigacija, šaudymo trajektorijų nustatymas, įvairių prietaisų veikimo pavyzdžių panaudojimas drauge ugdant mokinių pozityvų požiūrį į tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Mokytojams ypač patiko draugiškas, šiltas, pagarbus, geranoriškas, malonus ir tolerantiškas bataliono pareigūnų bendravimas ir galimybė patirti kitokį, naują gyvenimą. O kursų senbuviai džiaugėsi kaskart vis kitokiu, netikėtu ir vis įdomesniu šių vasaros kursų turiniu.

„Džiaugiuosi įgijusi visiškai naujos patirties. Jaučiuosi įkvėpta! Ačiū puikiems vadovams! Didžiuojuosi Lietuvos kariuomene!“; „Labai naudinga patirtis, leidusi susipažinti su karine struktūra iš vidaus ir kitu žvilgsniu pažvelgti į savo mokomą dalyką. Susipažinome su naujais žmonėmis ir pasisėmėm energijos.“; „Labai patiko aplinka, kurioje dirbome, paskaitos, o ypač – pratybos miške.“; „Supratau, kad einu teisingu keliu ir esu nusiteikusi veikti toliau, giliau ir plačiau.“; „Savo fizikos pamokose galėsiu pritaikyti pateikdamas pavyzdžius apie šilumos laidumą, drėgmės sukeltus sunkumus ir kaip to išvengti.“; „Labai įdomios praktinės veiklos, įdomūs pranešimai. Laikas neprailgo. Smagu būtų dar kartą čia sugrįžti.“; „Ačiū už patirtis, naujus pažinimus, puikias organizacines veiklas. Patyrėme daug naujo. Dėkojame kariams ir jų vadovybei už kantrybę ir malonų bendravimą.“ – po kursų savo įspūdžiais dalijosi mokytojai. „Šį mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursą pasirinkau, nes mūsų mokyklos vienas iš prioritetų – pilietinių nuostatų stiprinimas ugdyme. Po kursų supratau, kad pasirinktas kelias teisingas. Kitais metais pasiūlysime šį kursą rengti ir kitiems gimnazijos pedagogams, kad kuo daugiau mokytojų suprastų nacionalinio saugumo ir krašto gynybos, pilietinių vertybių svarbą, nes pilietinio ugdymo stiprinimas – yra būtinybė, ir mokiniams tikrai šito reikia. Būdama šiuose kursuose supratau, koks aukštas yra mūsų kariuomenės pasirengimas, karių profesionalumas ir kultūra“ – savo patirtį kursuose apibendrino Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijos direktorė Edita Aukselienė.

Visų mokytojų nuomone, labai svarbu, jog šalies gynybos tema būtų kuo plačiau integruota į ugdymo turinį, nes tai ne tik padėtų sudominti mokinius, bet ir padėtų stiprinti mūsų valstybės gynybą bei pagerintų šauktinių integravimąsi tarnybos pradžioje.

Pratęsiant nacionalinio saugumo temą, rugpjūčio 20–22 dienomis Vilniuje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, vyks nemokamas seminaras pedagogams „Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendroji programa ir jos įgyvendinimas“, į kurį kviečiami visų dalykų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai bei mokyklų direktorių pavaduotojai, pageidaujantys įgyvendinti šią programą mokykloje ir norintys pasirengti jos įgyvendinimui.

Pasirenkamosios 36 akademinių valandų Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendrosios programos tikslas – sudaryti sąlygas 9–10 ir 11–12 klasių arba 1–4 gimnazijos klasių mokiniams įgyti kompetencijų apie krašto gynybą ir didinti jų sąmoningumą suvokiant savo indėlį į nacionalinio saugumo sistemą. Šia programa siekiama, kad mokiniai išsiugdytų šalies gynybą stiprinančias vertybines nuostatas. Programos turinys apima tris pagrindines sritis: nacionalinį saugumą, krašto gynybą ir piliečių veiksmus ekstremalių situacijų metu, įgyvendinama per įvairias veiklas, bendradarbiaujant su krašto gynybos institucijomis, tokiomis kaip Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos šaulių sąjunga. Programa 2017 m. lapkričio 28 d. buvo patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2aaba292d6dc11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=q8i88lp51.

Seminare bus detaliai pristatytas bendrosios programos turinys, nacionalinio saugumo samprata ir ugdymo galimybės įgyvendinant šią programą, praktiškai išbandytos veiklos ir metodai bei pasidalinta praktine mokytojų patirtimi, kurie jau įgyvendina šią programą, aiškinama, kokie turėtų būti piliečių veiksmai ekstremalių situacijų ir terorizmo atveju, seminaro dalyviams bus išdėstyti krašto gynybos teoriniai pagrindai, vyks praktiniai rikiuotės, šaudymo, pirmosios pagalbos suteikimo ir pasirengimo darbui su bendrąja programa – pasirinktų literatūros šaltinių analizės ir individualaus mokymo plano rengimo užsiėmimai.

Planuojama pageidaujantiems seminaro dalyviams netgi suteikti nemokamą maitinimą ir apgyvendinimą, o po seminaro visi jame dalyvavusieji gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Užsiregistruoti į seminarą kviečiame čia: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12550. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkę Salomėją Bitlieriūtę telefonu (8 5) 277 2840 arba elektroniniu paštu salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt.

 

Share Button


vasario 20, 2020

Klaipėdos savivaldybė ne kartą skelbė informaciją apie šį pavasarį prasidėsiančius Danės skvero bei Danės krantinių nuo Biržos tilto iki buvusio […]

vasario 19, 2020

Paviešinus Savivaldybės iniciatyva dar kartą užsakytą Gargždų parko medžių būklės vertinimo ataskaitą, pirmadienio susitikime su Gargždų miesto bendruomene ir visuomenininkais […]

vasario 11, 2020

Vasario 14-16 d. vykstantis Šviesų festivalis Klaipėdoje kviečia atvykti visuomeniniu transportu. Festivalio dienomis į Klaipėdą atvykstančius traukinius geležinkelio stotyje pasitiks […]

vasario 11, 2020

Šį savaitgalį, vasario 14–16 d., Raganų kalnas, unikalus Juodkrantės medinių skulptūrų parkas po atviru dangumi, kvies kurorto bendruomenę ir svečius […]

vasario 7, 2020

Klaipėdos rajono savivaldybė užsakė dar vieną Gargždų miesto parko medžių būklės vertinimą. Jį atlieka Aplinkos ministerijos rekomenduojami ekspertai. Vertinimas atliktas […]

sausio 31, 2020

Klaipėdoje daugėja kokybiškų sportui skirtų vietų. Nuo 2018-ųjų Klaipėdos miesto savivaldybė vykdo programą, skirtą sporto aikštynų, esančių prie ugdymo įstaigų, […]

sausio 24, 2020

123-ąjį Ievos Simonaitytės gimtadienį XXIV Agluonėnų seniūnijos rašytojos I. Simonaitytės premija įteikta Klaipėdos universiteto mokslininkėms Sigitai Kraniauskienei, Silvai Pocytei, Ruth […]

sausio 23, 2020

Atliekų rūšiavimo aikštelės Gargžduose nebus – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba uždegė raudoną šviesą jos įrengimui miesto teritorijoje. Sprendimas priimtas atsižvelgiant […]

sausio 21, 2020

Klaipėdos miesto savivaldybė parengė Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti. […]

sausio 20, 2020

Jau devintą kartą akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, po visą Lietuvą skleidė žinią – […]