gegužės 27, 2019
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo darbuotojų stažuotė į Lenkijos ir Čekijos švietimo įstaigas

Daugiau kaip prieš metus Šiaulių rajono savivaldybė įsitraukė į nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“. Šis projektas skir­tas vi­sos Lie­tu­vos švie­ti­mo spe­cia­lis­tams, su­in­te­re­suo­tiems tva­riais švie­ti­mo po­ky­čiais: mo­kyk­lų (nuo iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų iki pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­trų) ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, mo­ky­to­jams, savi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jams, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­ojams, aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jams, švie­ti­mo kon­sul­tan­tams, švie­ti­mo sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ir aso­cia­ci­jų va­do­vams ir da­ly­viams, už­sie­nio lie­tu­vių ben­druo­me­nių ly­de­riams, ne švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jams – švie­ti­mo ben­druo­menės na­riams, jau­niems žmo­nėms, ke­ti­nan­tiems sa­vo kar­je­ros siek­ti švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Pro­jek­to tiks­las – sukur­ti Lie­tu­vo­je  pa­ra­mos švie­ti­mo ly­de­riams in­fra­struk­tū­rą, ku­ri ska­tin­tų ini­cia­ty­vių švie­ti­mo da­ly­vių veik­lą, leis­tų įgy­ven­din­ti pa­žan­gias idė­jas ir nau­jo­ves švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse, buvo suburta kūrybinė švietimo darbuotojų ir savivaldybės specialistų komanda, kuri iniciavo rajono lygmens pokyčio projektą „Ugdymas netradicinėse aplinkose“. Į šį pokyčio projektą įsitraukė trylika rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir trys socialiniai partneriai (Kurtuvėnų regioninis parkas, Šiaulių universiteto botanikos sodas ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla).

Šių metų gegužės 12–18 dienomis Šiaulių rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai su kitų šalies savivaldybių (Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Mažeikių, Palangos, Plungės) atstovais dalyvavo stažuotėje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“. Rajono savivaldybę atstovavo projekto: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Margarita Pavilionienė ir Elena Leparskienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Vilma Bagdonienė,  Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Garškienė ir Meškuičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Valuntienė.

Stažuotės metu aplankytos 7 savitais bruožais pasižyminčios švietimo įstaigos. Susitikimų metu domėtasi Lenkijos ir Čekijos švietimo politikos tendencijomis, švietimo sistemų sandara bei nacionaliniais savitumais, ieškota sąsajų su Lietuvos švietimo politikos kaitos tendencijomis. Ypatingai daug dėmesio skirta gerajai aplankytų bendrojo ugdymo mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų patirčiai mokinių ugdymo netradicinėse aplinkose aspektu.

Punsko savivaldybės ugdymo įstaigose (Dariaus ir Girėno mokykloje bei vaikų darželyje) stažuotės dalyviai turėjo galimybę patirti įstaigų bendruomenių kryptingai skatinamą toleranciją bei puoselėjamą pagarbą kultūrinei ir socialinei įvairovei. Minėtose įstaigoje didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo ugdymui, bendruomeniškumui bei nacionalinio tapatumo stiprinimui. Pastarosiomis vertybėmis grindžiama kasdienė įstaigų veikla: į mokyklos ugdymo turinį įtrauktas net 4 kalbų – lenkų, lietuvių, rusų ir anglų – mokymasis, joje organizuojami pilietiškumą skatinantys ir nacionalinį tapatumą stiprinantys renginiai. Vaikų darželyje reguliariai vykdomi projektai, kurie sudaro sąlygas ugdyti vaikų tautinį sąmoningumą. Tiek mokyklos, tiek ir vaikų darželio erdves puošia Lenkijos ir Lietuvos valstybiniai bei tautiniai simboliai, padedantys formuoti tautinio paveldo sampratą.

Apsilankius Wroclovo 5-ojoje mokykloje pastebėta, kad organizuojant ugdymo(si) procesą šioje įstaigoje vadovaujamasi holistinio ugdymo principais, kurie nuo nepriklausomybės atkūrimo yra ypatingai aktualizuojami ir Lietuvoje. Minėtoje Wroclovo mokykloje deklaruojamas svarbiausias ugdymo tikslas – ne žinių perteikimas, o kryptingas siekis išlaisvinti ir įgalinti kūrybinį kiekvieno vaiko / mokinio potencialą, puoselėti kiekvieną talentą. Mokyklos veiklos prioritetas – mokinys, jo pasiekimai. Didelis dėmesys skiriamas mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui. Mokyklos patirtis įgyvendinant Wroclovo miesto projektą „Mokykla mieste“ ypatingai aktuali Šiaulių rajono savivaldybei, įgyvendinančiai pokyčio projektą „Ugdymas netradicinėse erdvėse“. Mokykla kartą per mėnesį kiekvienai klasei organizuoja išvykas į muziejus, laboratorijas, bibliotekas, universitetus ir kt. Veiklos netradicinėse ugdymo erdvėse siejamos su dalykų programomis ir planais.

Čekijos Karlovy Vary mokyklos patirtis išsiskyrė gabių mokinių ugdymo srityje: diskusijų su mokyklos direktoriumi ir jo pavaduotoja metu išsiaiškinta, kad ypatingai gabiems mokiniams yra sudaromos sąlygos atskirų mokomųjų dalykų mokytis skirtingais lygmenimis (pvz. 3 klasės mokinys turi galimybę matematikos mokytis pagal 4-os klasės programą). 

Kitas stažuotės metu aplankytas Čekijos ugdymo įstaigas vienija Šiaulių rajono savivaldybei aktuali patyriminio mokymo(si) netradicinėse erdvėse idėja. Vaikų darželyje Myslbekova Nachode aktyvus patyriminis ugdymas organizuojamas lauke, darželio kieme: į sukastas lysves sodinami įvairūs augalai, jie prižiūrimi, mokomasi pažinti vaistažoles, piktžoles, mokomasi įkurti ugnį ir pan. Bendrojo ugdymo mokyklose ugdymas už mokyklos ribų planuojamas iš anksto ir organizuojamas kiekvienai mokyklai priimtinomis formomis: rengiamos išvykos į gamtą, 2 kartus per metus organizuojamos savaitės laiko stovyklos gamtoje, kartą per savaitę įvairių dalykų pamokos organizuojamos netradicinėje socialinėje, kultūrinėje ar gamtinėje aplinkoje. Dalis neformaliojo švietimo programų yra pritaikytos prie regiono geografinių ypatybių (pvz.: slidinėjimas, čiuožinėjimas, riedučių sportas ir pan.).

Reflektuojant žinias ir patirtį, įgytą stažuotės metu, kūrybinėje komandoje vyravo nuomonė, jog tokia mokymosi praktika yra ypatingai veiksminga, nes skatina norą bendradarbiauti įvairiais lygmenimis, sudaro galimybių kiekvienam stažuotės dalyviui plėtoti komunikacines, reflektavimo ir mokymosi mokytis, informacijos naudojimo kompetencijas. Kūrybinės komandos nariai turėjo progų įsitikinti bendradarbiavimo teikiama nauda įgyvendinant įvairias veiklas: tarpusavio  pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grindžiamas profesinis dialogas sutrumpina idėjų įgyvendinimo kelią. Sėkminga Lenkijos ir Čekijos kolegų patirtis sustiprino rajono kūrybinės komandos siekį gilintis į pasirinktos pokyčio projekto temos sprendimo būdus, bendradarbiauti, eksperimentuoti ir mokytis, nes, anot H. Spenser,  „pažanga yra ne atsitiktinumas, o būtinybė“.

 

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Share Button


vasario 19, 2020

Vasario mėn. Radviliškio viešojoje bibliotekoje po dviejų savaičių įtempto darbo prie kompiuterių skaitmeninio raštingumo pradedančiųjų mokymus „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, […]

vasario 18, 2020

Jau pirmosiomis vasaros dienomis Pakruojo dvaras vėl pražys gėlėmis ir taps gėlėčiausia vieta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje […]

vasario 17, 2020

Išaušusią puikią, saulėtą Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, radviliškiečiai paminėjo su trenksmu – sportiškai ir patriotiškai nusiteikę. Šventinę dieną, […]

vasario 17, 2020

2020 m. vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių „Aušros“ muziejus pirmą kartą atvėrė restauruotų Venclauskių namų duris ir […]

vasario 17, 2020

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse tradiciškai pagerbti geriausieji 2019 metų Radviliškio rajono sportininkai. Ceremonijoje, vykusioje Radviliškio miesto kultūros centre, pasidžiaugta […]

vasario 17, 2020

Vasario 16 d. šiauliečiai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Nepabūgę stipraus vėjo šiauliečiai gausiai rinkosi Prisikėlimo aikštėje, kurioje vyko Šiaulių […]

vasario 13, 2020

Garbės piliečius renka kone visi Lietuvos miestai ir rajonai. Šiaulių miesto garbės piliečiai iš kitų nuo šiol išsiskirs jiems skirto […]

vasario 13, 2020

Vasario mėnesio 11 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos jaunieji samariečiai: Deimantė Dubauskaitė, Ema Šiaulytė, Adrija Ainaitė, Gustė Mikalauskaitė, Akvilė Butkevičiūtė, Matas […]

vasario 12, 2020

Vasario 11 d. Viešojoje bibliotekoje į savo užsiėmimą buvo susirinkę radviliškiečiai senjorai, dalyvaujantys TAU knygos bičiulių grupės „Beržė“ veikloje. Tąkart […]

vasario 12, 2020

Radviliškietis Gvidas Dišlė išgarsino Radviliškio miestą Olimpinės karatė Europos jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionate, kuris vyko vasario 7–9 dienomis Budapešte, […]