2 vasario, 2015
Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Apdovanotos trys naujos gimnazijos, sportiškiausios ir gražiausiai savo aplinką tvarkančios Radviliškio rajono švietimo įstaigos

Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštais apdovanotos gražiausiai aplinką besitvarkančios, sportiškiausios mokyklos, pasveikinta nauja Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė, už pasiekimus pagerbtos Sidabravo, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio ir Grinkiškio Jono Poderio vidurinių mokyklų, kurios gavo gimnazijos statusą, bendruomenės.

Nuo 2015 metų pradžios Radviliškio rajono švietimo sistemoje veikia septynios gimnazijos. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja įvertino Šiaulėnų, Grinkiškio ir Sidabravo vidurinių mokyklų vykdomą vidurinio ugdymo programą, mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą ir pa­sie­ki­mus olim­pia­do­se bei kon­kur­suo­se, pa­sku­ti­nių me­tų vi­du­ri­nio moks­lo bai­gi­mo eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, mo­kyk­lų ma­te­ria­li­nę ba­zę, mo­ky­to­jų ir va­do­vų kom­pe­ten­ci­ją ir akreditavo šias įstagas gimnazijos statusui gauti.

Pasak Savivaldybės admnistracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Genovaitės Juodeikienės, nuo 2015 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos ša­ly­je ne­be­liks vi­du­ri­nių mo­kyk­lų. Vi­du­ri­nio ugdy­mo pro­ce­sas bus vyk­do­mas tik gim­na­zi­jo­se. Ankstesniame Radviliškio rajono mo­kyk­lų pertvar­kos pla­ne buvo numatyta, kad Grin­kiš­kio, Šiau­lė­nų bei Si­dab­ra­vo vi­du­ri­nės mo­kyk­los turėtų tap­ti pa­grin­dinė­mis mo­kyk­lo­mis, ta­čiau mi­nis­te­ri­jai pa­kei­tus rei­ka­la­vi­mus kai­mo ir ra­jo­no cent­rų mo­kyk­loms tap­ti gim­na­zi­jo­mis bu­vo iš naujo apsvarstytas ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­nas ir šioms švietimo įstagoms bu­vo pa­siū­ly­ta siek­ti gim­na­zi­jų sta­tu­so. Visos trys vi­du­ri­nės mo­kyk­los bu­vo įver­tin­tos ga­na aukš­tais ba­lais, jos  surinko dau­giau nei 50 balų. Tam, kad vi­du­ri­nė mo­kyk­la tap­tų gim­na­zi­ja, rei­kia su­rink­ti dau­giau nei 30 ba­lų.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarime padėkota naujųjų gimnazijų vadovams ir jų kolektyvams už puikų darbą ir gautus aukštus įvertinimus. Už sutelktumą, siekiant bendrų tikslų ir kokybišką ugdymą padėkota Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos (direktorius Vytautas Jarašiūnas),  Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos (direktorius  Bronius Alekna) ir Sidabravo gimnazijos (direktorius Zenonas Gedvilas) bendruomenėms.

Pagerbtos Geriausiai tvarkomos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų aplinkos apžiūroje-konkurse pasirodžiusių švietimo įstaigų bendruomenės. Pirmoji vieta šiame konkurse atiteko Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenei, antroji – Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos bendruomenei, trečioji – Pašušvio pagrindinės mokyklos bendruomenei. Gražiai savo įstaigų aplinką tvarko Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos, Radviliškio dailės mokyklos, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, Sidabravo vidurinės mokyklos bendruomenės.

Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštais apdovanotos sportiškiausios rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Pirmoji vieta rajono „Sportiškiausios mokyklos“ konkurse mokyklų-darželių grupėje atiteko Baisogalos mokyklai-darželiui. I vietą pagrindinių mokyklų/progimnazijų grupėje iškovojo Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla. I vietą vidurinių mokyklų/gimnazijų grupėje iškovojo Sidabravo vidurinė mokykla. Pagrindinių mokyklų/progimnazijų grupėje antroji vieta atiteko Radviliškio Gražinos pagrindinei, mokyklai, trečioji – Pašušvio  pagrindinei mokyklai. Vidurinių mokyklų/gimnazijų grupėje antroji vieta atiteko Baisogalos gimnazijai, trečioji – Šeduvos gimnazijai.

Pasitarime rajono vadovų ir kolegų sveikinimų sulaukė naujoji Baisogalos gimnazijos direktorė radviliškietė Rita Juškevičienė. R. Juškevičienė nuo 2002 m. iki šiol dirbo Vaižganto pagrindinės mokyklos (vėliau – progimnazijos) direktoriaus pavaduotoja ugdymui, turi dviejų metų vadybinės patirties stažą. Pedagogo darbą R. Juškevičienė dirba nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2009 m. pedagogė turi anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 2011 m. baigė Viešojo administravimo studijų programą ir įgijo viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasitarime švietimo įstaigų vadovams kalbėta apie artėjančių egzaminų tvarką, apie mokinio krepšelio lėšas, pristatytos kitos švietimo srities aktualijos.


Rugilė Matusevičiūtė / bibliotekos nuotr.
4 gruodžio, 2020

Gruodžio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva bibliotekos „Facebook“ tinklalapyje įvyko virtuali paskaita „Nuo knygos iki praktikos: ekologija […]

4 gruodžio, 2020

Šiaulių kultūros centras kviečia mėgautis menu neišėjus iš namų – visą gruodžio mėnesį Šiaulių kultūros centro interneto svetainėje veiks prof. […]

3 gruodžio, 2020

Šiaulių mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“ šiais metais vykdė labai prasmingą ir šiandienai ypač svarbų aplinkosaugos projektą „Pirkinių maišelis iš antrinių žaliavų, […]

ŠAVB archyvo nuotr.
3 gruodžio, 2020

2020-ųjų Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektas „Knygą kuriame neįprastai“ baigėsi. Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuotas […]

Rolando Parafinavičiaus nuotr.
2 gruodžio, 2020

Atnaujintame Šiaulių kultūros centre pradėjo veikti naujai įrengta ir moderni garso įrašymo studija, kurioje teikiamos garso įrašymo, redagavimo ir suvedimo […]

Nuotolinės konferencijos apie kryždirbystę vaizdai
2 gruodžio, 2020

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šaukoto, Šiaulėnų ir Žeimių filialai šiemet parengė projektą „Mažoji architektūra Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose“ ir […]

2 gruodžio, 2020

Radviliškio viešosios bibliotekos žaislotekoje parengta Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ „Ežiukų“ grupės vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Laukiame Kalėdų“ . […]

1 gruodžio, 2020

Siekdama sumažinti rizikos grupės asmenų, sergančių koronavirusu (COVID-19) srautus į šalies gydymo įstaigų priėmimo skyrius ir Greitosios medicinos pagalbos stotis […]

30 lapkričio, 2020

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus – šiuolaikinės fotografijos fondus 2020 m. papildė fotomenininko Arūno Kulikausko 175 fotografijų kolekcija. […]

30 lapkričio, 2020

Šiandien vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė apdovanojo keturiolika Lietuvos savivaldybių Europos Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą. „Šiemet su jumis bendravome […]

30 lapkričio, 2020

Visi suprantame, kad knygos padeda lavinti kalbą ir žodyną. Jos moko išreikšti mintis, save, suvokti kitus ir pasaulį. Jos suteikia […]

30 lapkričio, 2020

Paskutinįjį spalio penktadienį prie Viešosios bibliotekas atidengtas pirmasis mūsų krašte taktilinis žemėlapis.  LKT išleistoje knygoje „Inovatyvių leidybinių produktų <…> taikomasis […]

27 lapkričio, 2020

Šiaulių universiteto Botanikos sodas nesiruošia pasinerti į žiemos miegą – visą gruodį (iki švenčių) jie dirbs ir savaitgaliais. Jei kyla […]

27 lapkričio, 2020

Kasmet Šiaulių UNESCO klubas perspektyviems ir talentingiems jauniems šiauliečiams, pasižymėjusiems kultūros, mokslo, meno, švietimo ir kt. srityse UNESCO kuruojamose srityse […]

26 lapkričio, 2020

Kiek kiekvienam iš mūsų yra svarbu turėti tikslą? UAB „Busturas“ tikslų turi daug ir visi jie susiję su viešojo transporto […]

25 lapkričio, 2020

Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre spalio mėnesį pradėjo dirbti nauja gydytoja Inga Giedrienė. Gydytoja yra baigusi Lietuvos sveikatos mokslų […]

25 lapkričio, 2020

Garbingo jubiliejaus proga už nuopelnus krašto ir visos Lietuvos sportui sidabro garbės ženklas paskirtas  sporto veteranui, įvairių sporto, kultūros iniciatyvų […]

25 lapkričio, 2020

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius ir „Aido“ filialas (Aido g. 27) 2020 m. įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos […]

24 lapkričio, 2020

VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre nuo šių metų spalio mėnesio dirba jaunas ir perspektyvus šeimos gydytojas Vytautas Brazauskas. […]

23 lapkričio, 2020

Pakeitęs formatą, Galimybių festivalis „Tavo PIN kodas“ sulaukė didžiulio šiauliečių (ir ne tik) susidomėjimo. Šiaulių valstybinė kolegija miesto gimnazistams lapkričio […]