5 spalio, 2015
Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

Gargžduose paminėta Tarptautinė mokytojų diena

Praėjusį penktadienį iškilmingai ir džiugiai Gargždų kultūros centre paminėta Tarptautinė mokytojų diena.

Mokytojus sveikino Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, jo pavaduotoja Violeta Riaukienė, Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, jo pavaduotoja Ligita Liutikienė, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, Seimo narys Petras Gražulis ir kiti.

Mokytojai nusipelnė išties daug padėkų, todėl apdovanotųjų buvo didelis būrys.

Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais apdovanoti:

Priekulės muzikos mokykla:

Galina Samylova, akordeono mokytoja metodininkė, Irena Koncevičienė, akordeono mokytoja metodininkė

Gargždų muzikos mokykla:

Nijolė Usevičienė, choro mokytoja ekspertė

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ :

Virginija Galinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, Adėlė Jankauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis:

Eugenija Stulgienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodinikė, Irena Bagdžiūnienė, meninio ugdymo vyresnioji pedagogė

Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla:

Vilma Žvinklienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Irena Sakalauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, Inga Rankelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gargždų „Minijos“ progimnazija:

Raminta Birgėlienė, informatikos mokytoja metodininkė, Vanda Majauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Stefanija Pjaulokienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija:

Rita Batečko, dailės mokytoja metodininkė, Joana Lukienė, technologijų mokytoja ekspertė

Endriejavo pagrindinė mokykla:

Laima Kazragienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Dovilų pagrindinė mokykla:

Arūnas Šimkevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Klaipėdos rajono švietimo centras:

Ramutė Sirutienė, direktorė.

Mero padėkos raštais apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai:

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Dalia Bendikienė – matematikos mokytoja metodininkė už kūrybinių mokinių gebėjimų ugdymą, projektinių-kūrybinių konferencijų organizavimą.

Gintautas Našlėnas – dailės ir technologijų vyresnįjį mokytojas už kūrybingą ir nuoširdų darbą formuojant ugdytinių vertybines nuostatas.

Daivą Toliušienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė už etninių tradicijų puoselėjimą ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą.

Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla

Ireną Žukauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė už puikius ugdytinių pasiekimus rajono lietuvių kalbos olimpiadose ir konkursuose, netradicinių formų renginius su auklėtinių tėvais.

Ringaudas Stoškus – muzikos mokytojas už meninį – estetinį mokinių ugdymą, vokalinių – instrumentinių ansamblių subūrimą, aukšto meninio lygio popamokinius renginius.

Gargždų „Minijos“ progimnazija

Jūratė Grimalienė – istorijos mokytoja metodininkė už progimnazijos garsinimą rajone, apskrityje ir šalyje, efektyvių metodų ir inovacijų taikymą ugdymo procese bei patirties sklaidą.

Angelę Pakamorienė – geografijos mokytoja metodininkė už skaitmeninių technologijų ir geografijos integracinę veiklą, tobulinant mokinių dalykines žinias bei patirties sklaidą.

Klaipėdos rajono švietimo centras

Julius Adomkus – metodininkas už informacinių komunikacinių technologijų diegimą, nuotolinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą rajono ir šalies pedagogams.

Agluonėnų pagrindinės mokykla

Birutė Adelė Studencova – istorijos mokytoja už nuoseklų krašto istorijos ir kultūros puoselėjimą mokykloje ir rajono pedagoginėje bendruomenėje ir sėkmingą mokinių parengimą šalies ir rajono konkursams.

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Irena Bastakienė – vyresnioji auklėtoja už ilgametę profesionalią ir kūrybingą pedagoginę veiklą bei aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Vida Ščelienė – auklėtoja metodininkė už aktyvų dalyvavimą metodinėje veikloje, efektyvių metodų taikymą ir sklaidą.

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“

Ona Meškienė – logopedė metodininkė už tikslingą šiuolaikinių ugdymosi technologijų ir metodų taikymą dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei gerosios patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

Gargždų muzikos mokykla

Stanislovas Adomavičius – mokytojas metodininkas už mokyklos garsinimą rajone, apskrityje ir šalyje, sėkmingą mokinių parengimą konkursams, aktyvią koncertinę veiklą.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Gitana Mizgerienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė už gimnazijos ir šalies garsinimą vykdant daugiašalius mokyklų projektus.

Jūratė Benediktavičienė – anglų kalbos mokytoją metodininkę už gimnazijos ir šalies garsinimą vykdant daugiašalius mokyklų projektus.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Jovitą Jokšienė – muzikos mokytoja metodininkė už gimnazijos garsinimą rajone ir šalyje, sėkmingą mokinių parengimą konkursams ir koncertams, dalyvavimą dainų šventėse ir kituose renginiuose.

Vėžaičių pagrindinė mokykla

Ramutę Pozingienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė už etninės kultūros puoselėjimą ir profesionalumą bei aukšto meninio lygio kanklininkų ugdymą.

Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras

Alma Vanagienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė už kryptingą ir rezultatyvų mokinių ugdymą, aktyvią švietėjišką veiklą, kūrybingą darbą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dituvos pagrindinė mokykla

Lina Nedveckienęė– direktoriaus pavaduotoja ugdymui už sėkmingą vadybinę ir administracinę veiklą, įgyvendinant švietimo politiką, kuriant saugią ir patrauklią ugdymo aplinką.

Dovilų pagrindinė mokykla

Svaja Venckienė – specialioji pedagogė už efektyvų metodų ir inovacijų taikymą bei sklaidą ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

Administracijos direktoriaus padėkos raštais apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojai:

Gargždų „Kranto pagrindinė mokykla

Alma Kmitienė – vyriausioji buhalterė už nepriekaištingą finansinę veiklą.

Gargždų „Minijos“ progimnazija

Daiva Lažinskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams už sėkmingą administracinę veiklą, kuriant saugią ir patrauklią ugdymo aplinką.

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Danutė Jonikienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams už estetišką lauko edukacinių erdvių kūrimą, formuojant įstaigos aplinkos savitumą.

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Janina Vaičienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams už ilgametę vadybinę ir administracinę veiklą.

Kretingalės vaikų lopšelis-darželis

Danutė Bagdonavičienė – virėja už ilgametį sąžiningą, nuoširdų darbą ir glaudų bendradarbiavimą telkiant įstaigos bendruomenę sveikos mitybos idėjų plėtrai.

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“

Rima Kiseliova – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams už atsakingumą kuriant saugią ir patrauklią ugdymo aplinką.

Gargždų ugdymo centras „Naminukas“

Danutė Tarasevičienė – vyriausioji virėja už atsakingą požiūrį į darbą ir nuoširdų atsidavimą profesijai.

Drevernos vaikų darželis

Laimutė Kvasienė – ūkvedė už prasmingą, nuoširdų ir ilgametį darbą, rūpinantis bei puoselėjant darželio ugdymo ir darbo aplinką.

Vėžaičių lopšelis-darželis

Milda Ramanauskienė – virėją už ilgametį sąžiningą ir nepriekaištingą darbą.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis

Andželika Pocienė – ūkvedė už kūrybingą veiklą kuriant saugią ir patrauklią ugdymo aplinką.

Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Irena Jokšienė – vyriausioji buhalterė už kruopštų, nepriekaištingą ir atsakingą požiūrį į darbą.

Gargždų muzikos mokykla

Biruta Misiūnienė – valytoja už aktyvią veiklą kuriant saugią ir patrauklią mokyklos aplinką.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Jonas Lipskas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams už aktyvią veiklą gimnazijos ir vietos bendruomenėje, iniciatyvas kuriant saugią ir patrauklią ugdymo aplinką.

Vėžaičių pagrindinės mokykla

Ieva Petrošienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams už nuoširdų darbą ir pastangas, užtikrinant mokiniams ir mokytojams saugias ir jaukias darbo sąlygas.

Endriejavo pagrindinė mokykla

Vida Žemgulienė – vyriausioji buhalterė už rūpestingai, sąžiningai ir profesionaliai atliekamą darbą, aktyvią veiklą mokyklos ir vietos bendruomenėje.

Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla

Genovaitė Gansiniauskienė – vyriausioji buhalterė už rūpestingai, sąžiningai ir profesionaliai atliekamą darbą.

Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras

Zinoida Gricienė – vyriausioji buhalterė už sąžiningą ilgametį darbą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dovilų pagrindinė mokykla

Danutė Montvydaitė – vyriausioji buhalterė už sėkmingą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo klimato kaitos specialiosios programos mokyklos renovacijos projekto įgyvendinimą.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais apdovanoti:

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Sandra Ruigytė – choreografijos mokytoja už tautiškumo ugdymą reprezentuojant gimnaziją rajone ir šalyje.

Gargždų „Kranto pagrindinė mokykla

Violeta Petrošienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui už socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijų diegimą mokyklos bendruomenėje, aktyvią metodinę veiklą.

Gargždų „Minijos“ progimnazija

Joana Lesmanavičienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė už sėkmingą mokinių parengimą dalykinėms olimpiadoms, tinkamą ir efektyvią ugdymo(si) pagalbą mokiniams.

Gargždų muzikos mokykla

Petras Katauskis, fortepijono mokytojas metodininkas, už sėkmingą mokinių parengimą konkursams meninių projektų vykdymą.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Raimonda Mickienė, technologijų mokytoja, už sėkmingą mokinių parengimą rajono technologijos olimpiadai, už tinkamą ir efektyvią ugdymo (si) pagalbą mokiniams, metodinės veiklos organizavimą gimnazijoje ir rajone.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Alva Giržadienė, dailės mokytoja metodininkė, už parodytas iniciatyvas rengiant ir organizuojant konkursus, plėtojant gimnazijos kultūrą, efektyvų metodų ir inovacijų taikymą ugdant meninius mokinių gebėjimus.

Drevernos pagrindinės mokykla

Antanas Rimkus, kūno kultūros mokytojas metodininkas, už moksleivių sportinius pasiekimus garsinant mokyklą rajone ir už jos ribų.

Endriejavo pagrindinė mokykla

Ernesta Bykšaitė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, už mokyklos ir rajono garsinimą šalyje ir užsienyje bei mokyklos bendruomenės telkimą, įgyvendinat Europos mokyklų bendradarbiavimo programas.

Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla

Aida Košaitienė, vyresnioji muzikos mokytoja, už mokinių tautinės savimonės, muzikinės kultūros puoselėjimą.

Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras

Ona Rameikienė, bibliotekininkę, už sąžiningą ilgametį darbą, kūrybingą švietėjišką veiklą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dituvos pagrindinė mokykla

Dalia Genčiuvienė, vyresnioji šokio mokytoja, už mokyklos garsinimą rajone, apskrityje ir šalyje.

Dovilų pagrindinė mokykla

Virginiją Jurgulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už sėkmingą vadybinę ir administracinę veiklą, įgyvendinant švietimo politiką.

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“:

Jurga Lukauskienė, logopedė metodininkė – už veiksmingą pedagoginę veiklą, ugdant vaikų kalbinius gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą Respublikiniuose projektuose bei edukacinę sklaidą rajone;

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“:

Birutė Butvydienė, auklėtoja metodininkė – už aktyvų dalyvavimą metodinėje veikloje, efektyvių metodų taikymą ir sklaidą;

Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“:

Loretą Karmonę, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė – už kūrybingą, iniciatyvų darbą, savitos įstaigos edukacinės erdvės kūrimą, aktyvų dalyvavimą įstaigos ir rajono metodinėje veikloje.

Gargždų ugdymo centro „Naminukas“:

Aida Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoją metodininkė ir specialioji pedagogė – už gerumo iniciatyvas, meilę, atjautą ir efektyvią ugdymo(si) pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“:

Sandra Petrusevičienė, auklėtoja metodininkė – už efektyvių metodų ir inovacijų taikymą bei sklaidą, tikslingos metodinės veiklos organizavimą įstaigoje.

Vėžaičių vaikų lopšelis-darželis:

Irena Šeškienė, vyresnioji auklėtoja – už ilgametį nuoširdų, kūrybingą pedagoginį darbą bei gražias ir veiksmingas iniciatyvas bendraujant su ugdytinių tėveliais.

Priekulės lopšelis-darželis:

Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – už sėkmingą vadybinę ir administracinę veiklą įgyvendinant švietimo politiką.


Alfonso Mažūno nuotr.
14 kovo, 2023

Pirmasis ruoniukas rastinukas šiemet muziejų pasiekė per šventę ir per audrą – kovo 11 dieną. VšĮ „Būk mano draugas“ atgabeno iš […]

13 kovo, 2023

Klaipėdos rajone, Trušelių kaime, pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą už 13,97 mln. eurų bus statoma pagrindinė-vidurinė mokykla kartu […]

Adolfas Ramanauskas - Vanagas
13 kovo, 2023

„Lietuva stipri savo žmonėmis, kurie sunkiais laikais išlaikė savo vertybes ir pademonstravo nepalaužiamą valią. Lietuvos inteligentas, žodžio meistras ir karys, […]

9 kovo, 2023

Kovo 8 d. Vilniuje, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Naujajame arsenale atidaryta paroda „1923-iųjų metų Klaipėda ir Lietuva: istorija, politika, diplomatija“, […]

4 kovo, 2023

Šią vasarą Giruliuose vietos gyventojų ir poilsiautojų patogumui bus įrengta nauja laisvalaikio erdvė, kurioje – vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, […]

4 kovo, 2023

Kovo 10 d., penktadienį, 17 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Baltojoje galerijoje, atidaroma klaipėdiečio fotomenininko Broniaus Vyto Karaciejaus […]

2 kovo, 2023

Atnaujintose patalpose Melnragėje skaitytojų jau laukia bibliotekininkai. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos padalinys pastate Molo g. 60 oficialiai […]

Evaldas Vagnoris
1 kovo, 2023

Technologijų bendrovė „Wolt“ stiprina savo pozicijas šalyje – šiandien atidaro pirmąją maisto prekių parduotuvę „Wolt Market“ Klaipėdoje. Tai jau trečioji […]

28 vasario, 2023

Šie metai Gargždams ir visiems jų gyventojams ypatingi – miestas švenčia 770-ąjį jubiliejų ir yra vienas iš seniausių Lietuvos miestų. […]

Klaipėdos rajono ūkininkai proteste
25 vasario, 2023

Jau beveik mėnesį šalies pieno ūkiai protestuoja prieš mažas supirkimo kainas. Tonos pieno yra išdalinamos žmonėms arba tiesiog išpilamos laukuose, […]

23 vasario, 2023

Vasario 15-ąją Gargždai oficialiai paskelbti šių metų Lietuvių kalbos dienų sostine. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vykusiame atidaromajame […]

Alfonso Mažūno nuotr.
9 vasario, 2023

Lietuvos jūrų muziejus Vasario 16-ąją pasitinka išskirtiniu meniniu-edukaciniu leidiniu – knyga „Su jūra mes didesni“, kuris yra skirtas pažymėti Lietuvos – […]

3 vasario, 2023

Šią savaitę garsiai nuskambėjusi istorija apie Klaipėdoje gyvoje eilėje laukiančius žmones dėl galimybės patekti į eilę pas kardiologus – ne […]

2 vasario, 2023

Jei trumpam atsigręžtume į praeitį, prisimintume tvorų funkciją: jos juosė gyvenvietes, pilis ir net miestus, kad apsaugotų nuo nekviestų svečių. […]

29 sausio, 2023

Šeštadienį Gargžduose paaiškėjo pirmojo šio sezono Lietuvos vyrų tinklinio trofėjaus laimėtojai. Kovoje dėl Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) taurės triumfavo Šiaulių […]

25 sausio, 2023

Nors kiekvienais metais eismo saugumo užtikrinimui pritaikoma įvairių naujovių, vairuotojai vis labiau drausminami, tačiau kai kurios tendencijos išlieka neraminančios. Statistiniai […]

19 sausio, 2023

Nauji metai Klaipėdos rajono antrokėliams prasidėjo ir naujų įgūdžių mokymusi – jiems startavo plaukimo pamokos. Jų metu netoli 600 moksleivių […]

Teatro IKI nuotr.
19 sausio, 2023

VilSausio 17 dieną Ignalinos gimnazijos teatras IKI buvo išvykęs į Respublikinį Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį ,,Aitvarai 2023”. Festivalis […]

Agnės Zabrynės nuotr.
17 sausio, 2023

Sausio 23 dieną, per rašytojos Ievos Simonaitytės gimtadienį, bus įteikta 37-oji literatūrinė šios autorės vardo premija. Apdovanojimas skiriamas už meniškai […]

Bibliotekos nuotr.
17 sausio, 2023

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialas 2023 m. sausio 14 d. kvietė kraštiečius į literatūrinę-kraštotyrinę-meninę popietę „Lietuvos unikalus lopinėlis […]