2 spalio, 2017

Įvyko Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 28 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba patikslino Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvus, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsteigė 0,5 etato direktoriaus pavaduotojo (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatoriaus) pareigybės Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre.

Taryba pritarė patikslintai Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai, patvirtino viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės valdymo struktūrą, nusprendė iš pareigų atleisti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Viktorą Ganusauską, kuris pateikė prašymą atsistatydinti savo noru. Priėmė sprendimą išimties tvarka kompensuoti mokinių kelionės išlaidas 2017–2018 mokslo metais, nusprendė skirti kompensacijas daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“– „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PATVIRTINTAS SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, kuris nustato mokyklos ir savivaldybės lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOJE

Taryba pritarė Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos dalyvavimui Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje 2018 metais ir įsipareigojo iš savivaldybės biudžeto skirti lėšų programai įgyvendinti – ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant šią programą planuojama atnaujinti Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyną, sudaryti sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams aktyviau dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje.

Švietimo ir mokslo ministerija vienam savivaldybės sporto aikštynui atnaujinti skiria ne daugiau kaip 232 tūkst. eurų, kai bendra atnaujinimo vertė yra ne mažesnė kaip 290 tūkst. eurų. Rekomenduojama, kad savivaldybių tarybos vienam sporto aikštynui atnaujinti skirtų ne mažiau kaip 58 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, kai ministerija skiria 232 tūkst. eurų, arba prisidėtų ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla įtraukta į Švietimo įstaigų, kurių sporto aikštynai bus atnaujinami 2017–2020 metais, sąrašą. Finansavimas numatytas 2018 metais.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-250 „Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje“.

PATVIRTINTI JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Taryba patvirtino Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatus, kurie reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybos darbo organizavimo tvarką, narių teises ir pareigas, narių paskyrimo ir atšaukimo tvarką.

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas 5 metams Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

PRIIMTI SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NAUDOJIMU

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai konkurso tvarka išnuomoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 166,31 kv. m bendro ploto patalpas pastate – kultūros namuose Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. Nustatė nuomos terminą – iki 2022 m. rugsėjo 1 d., bet ne ilgiau kaip iki šių patalpų privatizavimo ir pradinę nuomos kainą – 0,15 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-255 „Dėl patalpų Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav., nuomos“.

Taryba priėmė sprendimą leisti Jurbarko kultūros centrui neatlygintinai, pagal iš anksto suderintą grafiką naudotis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sale kolektyvų repeticijoms.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis“ pakeitimo“.

NUSTATYTOS CENTRALIZUOTAI TEIKIAMOS ŠILUMOS KAINOS

Taryba nustatė UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatomos kasmet ir galioja 12 mėn. Šilumos kainos perskaičiuojamos vadovaujantis nustatyta šilumos bazine kaina ir atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pokyčius šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veikloje (kuro, el. energijos, vandens kaina, infliacija, realizuotas šilumos kiekis ir pan.). Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su praėjusiais metais, mažėja ir yra 7,38 ct/kWh (be PVM).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-257 „Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo“.

Taryba nustatė Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai centralizuotai tiekiamos šilumos bazinę kainą ir jos galiojimo laikotarpį – 5 metus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo“.

Taryba Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai taip pat nustatė ir šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su prieš tai galiojusia kaina, mažėja ir yra 4,09 ct/kWh (be PVM). Ši kaina įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d. ir galios 12 mėn.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-259 „Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija


24 gegužės, 2023

Gegužės 23 d., Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyva Telšiuose organizuotas susitikimas su Telšių vyskupijos teritorijoje esančiais savivaldybių merais ir kunigais. […]

3 gegužės, 2023

Panemunės pilyje vyko Gegužės 3-osios Konstitucijos minėjimo renginys, į kurį susirinkusius moksleivius ir rajono seniūnus sveikino rajono meras Skirmantas Mockevičius. […]

25 balandžio, 2023

Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį ir jį sertifikuoti vertinimo ekspertų komisija 2023 m. balandžio 12 d. posėdyje vienbalsiai nutarė sertifikuoti […]

17 balandžio, 2023

Jurbarko miesto teritorija tarp Gedimino ir S. Daukanto gatvių pasiruošusi reikšmingiems pokyčiams. Rajono savivaldybė neabejoja, kad čia gali atsirasti šiuolaikiškas […]

31 kovo, 2023

Šiandien, kovo 31 d., Petkaičių kaime ( Eržvilko sen.) gyvenanti Bronė Bardauskienė pasitiko savo 100 – ąjį pavasarį. Su šia […]

27 kovo, 2023

Kovo 25 d. Šakių kultūros centre vyko iškilminga XVIII Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“. „Tegyvuoja teatras“ apdovanojimai kasmet iš […]

Suvalkijos „Tramtatulio“ turo dalyviai
27 kovo, 2023

Kovo 26 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko X Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – […]

26 kovo, 2023

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, vadovaujamas Danutės Samienės, puoselėja gražią tradiciją kasmet artėjant Tarptautinei teatro dienai pakviesti visus šio […]

25 kovo, 2023

Kovo 23 d., Mockaičių kultūros namuose (Kelmės raj.) vyko jaukus renginys „Teatro pavakariai Mockaičiuose“. Renginyje vyko Arūno Revoto darbų parodos […]

20 kovo, 2023

Kovo 20-oji – ypatinga diena, kai susiduria tamsusis ir šviesusis metų laikotarpiai, o nakties ir dienos trukmė tampa lygi. Ši […]

16 kovo, 2023

Tau 29 metai, tu negali išvykti iš savo šalies. Kaip pasauliui papasakosi savo istoriją? Rašytojui Nasimui Soleimanpūrui (Nassim Soleimanpour) buvo […]

14 kovo, 2023

Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vad. D. Lapienė) praėjusį sekmadienį, kovo 12 d.,  dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame […]

„Išmanusis miestas 9“ projekto partnerių ir dalyvių (architektų) susitikimas su Anykščių savivaldybės atstovais
6 kovo, 2023

Šių metų „Išmanusis miestas 9“ konkurse dalyvaujant rekordiniam Lietuvos savivaldybių skaičiui, prasidėjo projekto organizatorių, architektų ir partnerių vizitai, kurių metu […]

22 vasario, 2023

Jurbarko mieste nuo 1995 metų stovi Vytauto Didžiojo progimnazija, kurios atnaujinimo potencialą įžvelgia miesto savivaldybė. Ji ėmėsi dalinės pastato renovacijos, […]

7 vasario, 2023

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių […]

„Archaza“ komanda
2 vasario, 2023

Jurbarko centrinėje dalyje, tarp Gedimino ir S. Daukanto gatvių, yra net du sklypai, kurie šiandien neįveiklinti, tačiau ateityje gali prisidėti […]

23 sausio, 2023

Tradicinio Verslo vakaro, vykstančio kiekvienų naujų metų pradžioje, tikslas yra į vieną būrį sukviesti rajono verslininkus. Pasidžiaugti jų pasiekimais ir […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 30 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vyko tapytojos Lidijos Meškaitytės vardu paskelbtų 2022 metų baigiamasis renginys. Praėjusiųjų […]

28 gruodžio, 2022

Gruodžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šventinis padėkos-labdaros vakaras, į kurį jo iniciatorius – Savivaldybės meras Skirmantas […]

27 gruodžio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 84 gaisrų ir atliko 87 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu žuvo 4 žmonės, vienas […]