2 spalio, 2017

Įvyko Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 28 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba patikslino Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvus, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsteigė 0,5 etato direktoriaus pavaduotojo (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatoriaus) pareigybės Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre.

Taryba pritarė patikslintai Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai, patvirtino viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės valdymo struktūrą, nusprendė iš pareigų atleisti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Viktorą Ganusauską, kuris pateikė prašymą atsistatydinti savo noru. Priėmė sprendimą išimties tvarka kompensuoti mokinių kelionės išlaidas 2017–2018 mokslo metais, nusprendė skirti kompensacijas daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“– „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PATVIRTINTAS SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, kuris nustato mokyklos ir savivaldybės lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOJE

Taryba pritarė Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos dalyvavimui Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje 2018 metais ir įsipareigojo iš savivaldybės biudžeto skirti lėšų programai įgyvendinti – ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant šią programą planuojama atnaujinti Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyną, sudaryti sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams aktyviau dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje.

Švietimo ir mokslo ministerija vienam savivaldybės sporto aikštynui atnaujinti skiria ne daugiau kaip 232 tūkst. eurų, kai bendra atnaujinimo vertė yra ne mažesnė kaip 290 tūkst. eurų. Rekomenduojama, kad savivaldybių tarybos vienam sporto aikštynui atnaujinti skirtų ne mažiau kaip 58 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, kai ministerija skiria 232 tūkst. eurų, arba prisidėtų ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla įtraukta į Švietimo įstaigų, kurių sporto aikštynai bus atnaujinami 2017–2020 metais, sąrašą. Finansavimas numatytas 2018 metais.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-250 „Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje“.

PATVIRTINTI JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Taryba patvirtino Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatus, kurie reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybos darbo organizavimo tvarką, narių teises ir pareigas, narių paskyrimo ir atšaukimo tvarką.

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas 5 metams Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

PRIIMTI SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NAUDOJIMU

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai konkurso tvarka išnuomoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 166,31 kv. m bendro ploto patalpas pastate – kultūros namuose Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. Nustatė nuomos terminą – iki 2022 m. rugsėjo 1 d., bet ne ilgiau kaip iki šių patalpų privatizavimo ir pradinę nuomos kainą – 0,15 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-255 „Dėl patalpų Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav., nuomos“.

Taryba priėmė sprendimą leisti Jurbarko kultūros centrui neatlygintinai, pagal iš anksto suderintą grafiką naudotis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sale kolektyvų repeticijoms.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis“ pakeitimo“.

NUSTATYTOS CENTRALIZUOTAI TEIKIAMOS ŠILUMOS KAINOS

Taryba nustatė UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatomos kasmet ir galioja 12 mėn. Šilumos kainos perskaičiuojamos vadovaujantis nustatyta šilumos bazine kaina ir atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pokyčius šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veikloje (kuro, el. energijos, vandens kaina, infliacija, realizuotas šilumos kiekis ir pan.). Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su praėjusiais metais, mažėja ir yra 7,38 ct/kWh (be PVM).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-257 „Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo“.

Taryba nustatė Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai centralizuotai tiekiamos šilumos bazinę kainą ir jos galiojimo laikotarpį – 5 metus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo“.

Taryba Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai taip pat nustatė ir šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su prieš tai galiojusia kaina, mažėja ir yra 4,09 ct/kWh (be PVM). Ši kaina įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d. ir galios 12 mėn.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-259 „Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija


24 rugsėjo, 2023

Saulėtą sekmadienio, rugpjūčio 20-osios, vakarą Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje nuskambėjo dar vienas tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ koncertas. […]

22 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 22 d. įvyko ilgai lauktas atnaujintos Jurbarko autobusų stoties atidarymas. Atidarymo šventėje dalyvavo gausus svečių būrys, suvažiavęs iš visos […]

18 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 15 dieną visoje Lietuvoje vyko etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“, kurią inicijuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Šią ypatingą […]

5 liepos, 2023

1941 m. liepos 3 d. Jurbarke įvykdytos pirmosios masinės žydų žudynės. Buvo nužudyta daugiau kaip 300 žmonių, tarp kurių – […]

4 liepos, 2023

Jurbarko kultūros centras nuo 2021 metų organizuoja tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Jubilate“, kuriuo siekiama bendradarbiauti su žymiausiais Lietuvos ir pasaulio […]

Hugo Šojaus muziejaus nuotr.
30 birželio, 2023

Lietuvos muziejų kelio (LMK) programa „Europos ženklai Lietuvoje: Gotika“ liepos 3 dieną pradeda įspūdingą kelionę Mažosios Lietuvos regione. Kultūros paveldo […]

29 birželio, 2023

Birželio 17 dieną Kuršėnų kultūros centre vyko respublikinis vokalinės muzikos festivalis-konkursas „Vasaros šokis 2023“, skirtas kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio kūrybai. Konkurse […]

Skirmantas Mockevičius. ELTA / Dainius Labutis
23 birželio, 2023

Nuo rugpjūčio mėnesio savivaldybės galės pradėti steigti sveikatos centrus, kuriuose planuojama suteikti bent 80 proc. bazinių sveikatos priežiūros paslaugų. Tačiau […]

20 birželio, 2023

Penktadienį, birželio 16 d., Jurbarke buvo atidarytas riedlenčių parkas. Šventinį renginį pradėjo Šakių cirko mokyklos auklėtinių pasirodymas, po kurio vyko […]

20 birželio, 2023

Birželio 16 dieną Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriuje vyko kraštietės poetės Aldonos Elenos Puišytės poezijos vakaras. Vakaras prasidėjo poetės Aldonos […]

14 birželio, 2023

Jurbarko kultūros centras nuo 2021 metų organizuoja tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Jubilate“, kuriuo siekiama bendradarbiauti su žymiausiais Lietuvos ir pasaulio […]

8 birželio, 2023

Džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai Jurbarke“ – nuo 2018 metų vykdomas tęstinis projektas, kurio metu džiazo bei estradine muzika besidominčiam […]

7 birželio, 2023

Birželio 2 dieną Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Viešvilėje įvyko nuostabus Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vadovė […]

30 gegužės, 2023

„Girdžių krivūlė“ – tradicinė klojimo teatrų šventė, kasmet į Girdžių klebonijos klojimą sukviečianti gausų būrį teatro gerbėjų. Šiais metais gegužės […]

30 gegužės, 2023

Vakar, gegužės 28 dieną, Panemunės pilyje vyko nuostabaus senosios muzikos festivalio atidarymo koncertas. Šis festivalis – naujas Jurbarko kultūros centro […]

30 gegužės, 2023

Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“, vadovaujamas Dalės Jonušauskienės, susikūrė 1983 m. – tai darbingas, veiklus ir klausytojų mėgiamas […]

27 gegužės, 2023

Praėjusį šeštadienį, gegužės 20 dieną, Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ ir jaunuolių choras „Bildukas“, vadovaujami Danutės Lapienės, viešėjo Latvijoje, […]

25 gegužės, 2023

Gatvės muzikos diena – kiekvienais metais trečią gegužės šeštadienį vykstanti muzikos šventė, skirta visiems norintiems groti, dainuoti, šokti, muzikuoti. Pirmoji […]

24 gegužės, 2023

Gegužės 23 d., Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyva Telšiuose organizuotas susitikimas su Telšių vyskupijos teritorijoje esančiais savivaldybių merais ir kunigais. […]

24 gegužės, 2023

Vakar, gegužės 21-ąją, Klaipėdos Žvejų rūmus užtvindė tūkstantinė liaudiško šokio mylėtojų ir puoselėtojų minia. Čia vyko VI šalies tautinių šokių […]