vasario 24, 2015
Pakruojo rajono savivaldybės informacija
Pakruojyje aptarti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo klausimai

Vasario 20 d. Seimo nario Vitalijaus Gailiaus iniciatyva, Pakruojo rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Latvijos Respublikos Saeimos parlamentinių ryšių grupių susitikimas. Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupei atstovavo grupės pirmininkas Saulius Bucevičius, grupės pirmininko pavaduotojai: Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Kęstutis Masiulis, grupės nariai: Kęstutis Bartkevičius, Vitalijus Gailius, Darius Ulickas. Iš Latvijos Respublikos Saeimos atvyko Parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininko Romualdo Ražuko vadovaujama delegacija – grupės pirmininko pavaduotojas Janis Dombrava, grupės nariai: Aldis Adamovičius, Rihardas Kolas, Ivanas Klementjevas, Inese Laizane, Vitalijus Orlovas, Zenta Tretjaka, Janis Vucanas. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis bei Latvijos ambasadorius Lietuvoje Martins Virsis.

Prieš prasidedant grupių susitikimui, Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiūnienė pasveikino susitikimo dalyvius ir įteikė po albumą „Žiemgala. Tradicijos ir dabartis“. Už priėmimą merei A. Jasiūnienei padėkojo Latvijos Respublikos Saeimos Parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininkas Romualdas Ražukas. Susitikime abiejų šalių parlamentarai aptarė aktualius bendradarbiavimo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, ener­ge­ti­kos klausimus. Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės pirmininkas Saulius Bucevičius siūlė kelti idėjas dėl bendradarbiavimo, o rugsėjo 19–22 dienomis Rokiškyje Lietuvos ir Latvijos valstybiniu lygmeniu minint Baltų vienybės dienas aptarti jau išgrynintų idėjų įgyvendinimo galimybes. Susitikimo metu nuskambėjo mintis aktyvinti Latvijos-Lietuvos forumą veiklą, siūlyta pagalvoti apie abiejų valstybių atkūrimo 100-mečio renginius, bendradarbiauti ugdant pilietiškumą, rūpintis istorinių leidinių leidyba latvių ir lietuvių kalbomis. Abiejų šalių parlamentarai išreiškė viltį apie glaudesnius ryšius verslo, kultūros srityse.

Siekiant stiprinti dvišalį Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimą bei skatinti abiems šalims aktualių klausimų sprendimą, viena iš susitikimo Pakruojyje darbotvarkės dalių – Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. strategijos pristatymas. Į šį pristatymą buvo pakviesti Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono savivaldybių merai. Tai puiki priemonė, padedanti stiprinti kaimyninį dialogą ir bendrų projektų įgyvendinimą. Ši programa lei­džia sa­vi­val­dy­bėms nau­do­tis eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis ge­ri­nant gy­ve­ni­mą re­gio­nuo­se ir ma­ži­nant at­skir­tį nuo did­mies­čių.

Lat­Lit pro­gra­mos jung­ti­nio tech­ni­nio sek­re­to­ria­to va­do­vė Ant­ra Jan­so­nė pa­kvie­tė sa­vi­val­dy­bes ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti ren­giant pro­jek­tus nau­juo­ju 2014–2020 me­tų fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu: iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do šiam eta­pui nu­ma­ty­ta 52 mln. eu­rų. 2007-2013 m. šiai pro­gra­mai te­ko apie 60 mi­li­jo­nų eu­rų. Šio­mis lė­šo­mis įgy­ven­din­ti ar­ba tę­sia­mi 129 pro­jek­tai, o įgyvendinamų projektų naudą pajuto 3 mi­li­jo­nai Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos žmo­nių.

2014 m. rugsėjo mėn. 2014–2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas pateiktas patvirtinti Europos Komisijai. Prieš pateikiant programos projektas buvo išnagrinėtas ir patvirtintas abiejų šalių Vyriausybių. Rengiant programą buvo analizuojama programos teritorija, jos poreikiai ir problemos, kurias geriausiai būtų galima išspręsti pasitelkus ES paramą bendradarbiaujant abiem šalims, ir taip priimtas sprendimas dėl programos turinio, pagrindinių įgyvendinimo aspektų. 2014-2020 programavimo periode, atsižvelgiant į programos įgyvendinimo srities charakteristikas bei nustatytus poreikius, kuriuos galima būtų išspręsti tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, buvo pasirinkti keturi teminiai tikslai:

– Aplinkos apsauga ir tausaus išteklių naudojimo skatinimas;
– Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
– Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
– Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Vie­na iš svarbiausių Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sieną programos ini­cia­ty­vų yra laikoma pasienio kelių re­mon­tas. 2014–2020 me­tų strategijoje taip pat numatyti pasienio ruožo kelių atkarpų remonto darbai, kurių vertė ~ 9 mln eurų. Kai kurie iš jų palies ir mūsų rajoną: Bauska – Berzi – Lietuvos pasienio riba; Žeimelis – Vileišiai – Latvijos pasienio riba.

Po dalykinių pasitarimų susitikimo dalyviai išvyko į Žeimelio darželį-daugiafunkcį centrą „Ąžuoliukas“, kuriame 2010-2011 m. buvo sėkmingai įgyvendintas vienas iš LatLit bendradarbiavimo per sieną programos projektų. Pristatydama projektą ir jo įgyvendinimo rezultatus, Švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė akcentavo projekto svarbą šiai ugdymo įstaigai – tai buvo darželio ir visos bendruomenės kaitos pradžia. Apie projektą papasakojo laikinai Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro direktorės pareigas einanti L. Karpavičiūtė ir Rundalės savivaldybės atstovė L. Arente. „Ąžuoliuko“ ir „Marpukite“ darželiuose prieš 3 metus įgyvendintą projektą jos pristatė kaip gražią draugystės istoriją, kuri sėkmingai tęsiasi iki šiol. Gimusios tradicijos – baltų kalbų pamokėlių – rezultatą pristatė mažieji žeimeliečiai. Drauge su savo auklėtojomis jie taip nuotaikingai žaidė latvių ir lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, kad abejingų nepaliko. Svečiai net atsistoję plojo „Ąžuoliuko“ šaunuoliams. Apžiūrėdami darželį visi džiaugėsi kolektyvo kūrybiškumu ir darbštumu. Įvertindami kito projekto – „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje ir Stačiūnų kaime“ – rezultatus, svečiai lankėsi bibliotekoje, dalyvavo orkestro repeticijoje, apžiūrėjo renginių salę, kalbėjosi apie daugiafunkcio centro vykdomas bendras veiklas.

Pakruojyje vykęs Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės susitikimas regione surengtas ant­rą kar­tą. Pir­ma­sis vy­ko 2013-ai­siais Jo­niš­ky­je.

Share Button


liepos 9, 2020

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaime toliau tęsiasi klojimo teatrų dvidešimt pirmasis sezonas. Liepos 4 d. trečiąjį šio sezono spektaklį […]

liepos 8, 2020

Iniciatyva „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ jau seniai įaugusi kiekvienam lietuviui į širdį. Kur bebūtų liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo […]

liepos 8, 2020

Liepos 6 d. Chaimo Frenkelio vilos parke atidarytas XVII tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Šventiniame koncerte, skirtame Valstybės (Lietuvos […]

liepos 8, 2020

Iranas Faktas: Irano Atominės Energijos agentūra pranešė apie sprogimą ir gaisrą įvykusį Natanz branduolinio kuro sodrinimo įmonėje. Diagnozė: Satelitinė žvalgyba […]

liepos 7, 2020

Nors COVID-19 pandemija sutrikdė daug ekonominių procesų, tačiau gamtos ritmo ji nesustabdė, kaip ir žemės ūkio darbų. O įsibėgėjusi vasara […]

liepos 7, 2020

Tapo gražia tradicija organizuoti dviračių žygį minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Žygio iniciatorius ir organizatorius Vytautas Simelis, pats […]

liepos 7, 2020

Oficialiai prieš daugiau kaip savaitę Pakruojo dvare prasidėjęs gėlių festivalis jau sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo. Dvaro hofmaršalas Vadim Ovčinko patvirtino, […]

liepos 7, 2020

Liepos 4 d. prie sporto arenos esančiose paplūdimio tinklinio aikštelėse vyko dešimtasis mėgėjų tinklinio turnyras. Turnyre dalyvavo 16 komandų iš […]

liepos 6, 2020

Minėdamas JAV nepriklausomybės šventę prisikroviau į galvą keistų minčių. Pirma ir paradoksalu pasirodė tai, kad Ameriką atrado tas, kuris visiškai […]

liepos 5, 2020

Šios vasaros Radviliškio rajono turistinė naujovė – bendradarbiaujant Radviliškio rajono savivaldybei, turizmo informacijos centrui, Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui, Sidabravo bei […]

liepos 3, 2020

Šiaulėnuose šiandien atidarytas naujasis sporto aikštynas pagaliau gali priimti visus norinčius sportuoti. „Iki šiol naujajame Šiaulėnų sporto aikštyne nesportavome, vis […]

liepos 3, 2020

Baigėsi karantinas. Vėl galime susitikti su likimo draugais, pažįstamais, pagalbininkais. Praėjusiųjų metų „Baltosios lazdelės“ dienos proga VšĮ Lietuvos aklųjų ir […]

liepos 2, 2020

Birželio 30 dieną, antradienį, vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavime pristatyti svarbiausi asociacijos darbai skatinant savivaldybių savarankiškumą ir aktyvesnį dialogą […]

liepos 2, 2020

Birželio 20 d. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras surengė staigmenų kupiną tradicinį, jau penktus metus iš eilės vykstantį šeimų žygį […]

liepos 2, 2020

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaime tęsiama graži klojimo teatrų tradicija – senajame muziejaus klojime jau dvidešimt pirmus metus žiūrovus […]

liepos 1, 2020

Rusija Faktas: Liepos 1- ją Rusijos rinkėjai dalyvauja referendume dėl Rusijos konstitucijos pataisų. Diagnozė: Svarbiausiomis ir pavojingiausiomis „pataisomis“ apžvalgininkai laiko […]

liepos 1, 2020

Artėjant rinkimams į Seimą, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) siūlo politinėms partijoms stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine […]

liepos 1, 2020

Asociacijos Vėriškių bendruomenė sulaukė svečių iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Direkcijos atstovas Linartas Kiškis bendruomenei įteikė krepšius su dovanomis tradicinio […]

birželio 29, 2020

Gatvės menas gali būti priežastis aplankyti vieną ar kitą miestą. Neretas turistas į kelionę susiruošia tik dėl gatvės galerijų arba […]

birželio 29, 2020

Ketvirtadienį Seimas pritarė įstatymo pataisai dėl ekonominių sankcijų už perteklinę taršą ir netvarkomas atliekas; už pataisą balsavo 77 Seimo nariai, […]