24 vasario, 2015
Pakruojo rajono savivaldybės informacija

Pakruojyje aptarti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo klausimai

Vasario 20 d. Seimo nario Vitalijaus Gailiaus iniciatyva, Pakruojo rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Latvijos Respublikos Saeimos parlamentinių ryšių grupių susitikimas. Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupei atstovavo grupės pirmininkas Saulius Bucevičius, grupės pirmininko pavaduotojai: Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Kęstutis Masiulis, grupės nariai: Kęstutis Bartkevičius, Vitalijus Gailius, Darius Ulickas. Iš Latvijos Respublikos Saeimos atvyko Parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininko Romualdo Ražuko vadovaujama delegacija – grupės pirmininko pavaduotojas Janis Dombrava, grupės nariai: Aldis Adamovičius, Rihardas Kolas, Ivanas Klementjevas, Inese Laizane, Vitalijus Orlovas, Zenta Tretjaka, Janis Vucanas. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis bei Latvijos ambasadorius Lietuvoje Martins Virsis.

Prieš prasidedant grupių susitikimui, Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiūnienė pasveikino susitikimo dalyvius ir įteikė po albumą „Žiemgala. Tradicijos ir dabartis“. Už priėmimą merei A. Jasiūnienei padėkojo Latvijos Respublikos Saeimos Parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininkas Romualdas Ražukas. Susitikime abiejų šalių parlamentarai aptarė aktualius bendradarbiavimo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, ener­ge­ti­kos klausimus. Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės pirmininkas Saulius Bucevičius siūlė kelti idėjas dėl bendradarbiavimo, o rugsėjo 19–22 dienomis Rokiškyje Lietuvos ir Latvijos valstybiniu lygmeniu minint Baltų vienybės dienas aptarti jau išgrynintų idėjų įgyvendinimo galimybes. Susitikimo metu nuskambėjo mintis aktyvinti Latvijos-Lietuvos forumą veiklą, siūlyta pagalvoti apie abiejų valstybių atkūrimo 100-mečio renginius, bendradarbiauti ugdant pilietiškumą, rūpintis istorinių leidinių leidyba latvių ir lietuvių kalbomis. Abiejų šalių parlamentarai išreiškė viltį apie glaudesnius ryšius verslo, kultūros srityse.

Siekiant stiprinti dvišalį Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimą bei skatinti abiems šalims aktualių klausimų sprendimą, viena iš susitikimo Pakruojyje darbotvarkės dalių – Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. strategijos pristatymas. Į šį pristatymą buvo pakviesti Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono savivaldybių merai. Tai puiki priemonė, padedanti stiprinti kaimyninį dialogą ir bendrų projektų įgyvendinimą. Ši programa lei­džia sa­vi­val­dy­bėms nau­do­tis eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis ge­ri­nant gy­ve­ni­mą re­gio­nuo­se ir ma­ži­nant at­skir­tį nuo did­mies­čių.

Lat­Lit pro­gra­mos jung­ti­nio tech­ni­nio sek­re­to­ria­to va­do­vė Ant­ra Jan­so­nė pa­kvie­tė sa­vi­val­dy­bes ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti ren­giant pro­jek­tus nau­juo­ju 2014–2020 me­tų fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu: iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do šiam eta­pui nu­ma­ty­ta 52 mln. eu­rų. 2007-2013 m. šiai pro­gra­mai te­ko apie 60 mi­li­jo­nų eu­rų. Šio­mis lė­šo­mis įgy­ven­din­ti ar­ba tę­sia­mi 129 pro­jek­tai, o įgyvendinamų projektų naudą pajuto 3 mi­li­jo­nai Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos žmo­nių.

2014 m. rugsėjo mėn. 2014–2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas pateiktas patvirtinti Europos Komisijai. Prieš pateikiant programos projektas buvo išnagrinėtas ir patvirtintas abiejų šalių Vyriausybių. Rengiant programą buvo analizuojama programos teritorija, jos poreikiai ir problemos, kurias geriausiai būtų galima išspręsti pasitelkus ES paramą bendradarbiaujant abiem šalims, ir taip priimtas sprendimas dėl programos turinio, pagrindinių įgyvendinimo aspektų. 2014-2020 programavimo periode, atsižvelgiant į programos įgyvendinimo srities charakteristikas bei nustatytus poreikius, kuriuos galima būtų išspręsti tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, buvo pasirinkti keturi teminiai tikslai:

– Aplinkos apsauga ir tausaus išteklių naudojimo skatinimas;
– Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
– Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
– Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Vie­na iš svarbiausių Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sieną programos ini­cia­ty­vų yra laikoma pasienio kelių re­mon­tas. 2014–2020 me­tų strategijoje taip pat numatyti pasienio ruožo kelių atkarpų remonto darbai, kurių vertė ~ 9 mln eurų. Kai kurie iš jų palies ir mūsų rajoną: Bauska – Berzi – Lietuvos pasienio riba; Žeimelis – Vileišiai – Latvijos pasienio riba.

Po dalykinių pasitarimų susitikimo dalyviai išvyko į Žeimelio darželį-daugiafunkcį centrą „Ąžuoliukas“, kuriame 2010-2011 m. buvo sėkmingai įgyvendintas vienas iš LatLit bendradarbiavimo per sieną programos projektų. Pristatydama projektą ir jo įgyvendinimo rezultatus, Švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė akcentavo projekto svarbą šiai ugdymo įstaigai – tai buvo darželio ir visos bendruomenės kaitos pradžia. Apie projektą papasakojo laikinai Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro direktorės pareigas einanti L. Karpavičiūtė ir Rundalės savivaldybės atstovė L. Arente. „Ąžuoliuko“ ir „Marpukite“ darželiuose prieš 3 metus įgyvendintą projektą jos pristatė kaip gražią draugystės istoriją, kuri sėkmingai tęsiasi iki šiol. Gimusios tradicijos – baltų kalbų pamokėlių – rezultatą pristatė mažieji žeimeliečiai. Drauge su savo auklėtojomis jie taip nuotaikingai žaidė latvių ir lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, kad abejingų nepaliko. Svečiai net atsistoję plojo „Ąžuoliuko“ šaunuoliams. Apžiūrėdami darželį visi džiaugėsi kolektyvo kūrybiškumu ir darbštumu. Įvertindami kito projekto – „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje ir Stačiūnų kaime“ – rezultatus, svečiai lankėsi bibliotekoje, dalyvavo orkestro repeticijoje, apžiūrėjo renginių salę, kalbėjosi apie daugiafunkcio centro vykdomas bendras veiklas.

Pakruojyje vykęs Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės susitikimas regione surengtas ant­rą kar­tą. Pir­ma­sis vy­ko 2013-ai­siais Jo­niš­ky­je.


Andrius Navickas
17 sausio, 2021

Pabandykime trumpai apibendrinti Seimo Rudens sesiją. Ji tikrai buvo specifinė. Net dėl dviejų priežasčių. Pirma, opozicija su valdančiąja dauguma po […]

Seimo kanceliarijos nuotr.
14 sausio, 2021

Šiandien XIII Seimas baigė pirmąją eilinę (rudens) sesiją. Parlamentas, į pirmąjį posėdį susirinkęs lapkričio 13 d., surengė 30 posėdžių, kuriuose […]

Prezidentūros nuotr.
11 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite aptarė netrukus pradedamą įgyvendinti pagalbos priemonių paketą nuo […]

11 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį ryte susitikęs su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarė […]

A. Svarauskas / O. Posaškovos nuotr.
11 sausio, 2021

Šiomis dienomis prieš trisdešimt metų padėtis Lietuvoje buvo pasiekusi aukščiausią įtampos tašką. 1991 m. sausio mėn. sovietų kariai puolė beginklius […]

LR Seimo narys Andrius Navickas
11 sausio, 2021

Sunku patikėti, kad visa tai buvo net prieš trisdešimt metų, jog per tą laiką gimė ir užaugo mano dukra, aš […]

Linas Jonauskas
11 sausio, 2021

Lietuvos socialdemokratų frakcijos nario Lino Jonausko iniciatyva įregistruotos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma kurti naują instituciją – Gyvūnų gerovės kontrolieriaus tarnybą, […]

11 sausio, 2021

Prieglobsčio (lot. Azyl – šventovė, saugi vieta nuo smurto) suteikimo teisė yra valstybės teisė suteikti galimybę atvykti ir apsigyventi jos […]

Seimo narys Andrius Bagdonas
8 sausio, 2021

Nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymas, leidžiantis lietuvių vaikams išsaugoti Lietuvos pilietybę, jei nesulaikę 18-os metų jie įgytų ir kitos šalies […]

Šiaulių oro uostas
8 sausio, 2021

Su NATO kariškiais erdve besidalinantis tarptautinis Šiaulių oro uostas 2021-iesiems metams tapo didžiausia Šiaurės Lietuvoje keleivinių orlaivių parkavimo aikštele. Oro […]

Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos laikinai vadovės pareigas einanti akušerė-ginekologė Emilija Bogužienė džiaugiasi praėjusiais metais daugiau nei dvigubai išaugusiu dvynių skaičiumi / Zitos Katkienės nuotr.
7 sausio, 2021

Praėjusieji metai Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje buvo ypatingi – dar niekad iki šiol Akušerijos skyriaus gimdyklose per […]

7 sausio, 2021

Šią savaitę vykusiame Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas dėl vakcinacijos nuo COVID-19 eigos ir jos priemonių taikymo […]

6 sausio, 2021

Knyga siekiama supažindinti skaitytojus su padavimais, pasakojimais, atsiminimais apie Radviliškio krašto gamtos ir kultūros paveldo objektus, išskirtinius kraštovaizdžio objektus, išnykusius […]

6 sausio, 2021

Seimas priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Vyriausybę, prašydamas įvertinti galimybę smulkiajam verslui vykdyti veiklą užtikrinant nustatytų karantino reikalavimų laikymąsi. Rezoliucijoje […]

Prezidentūros nuotr.
5 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarti nacionalinį planą kovai su koronavirusu ir vakcinacijos […]

Eglučių surinkimas
4 sausio, 2021

AB „Šiaulių energija“ kviečia jaukia žaliaskarių eglučių šiluma džiaugtis ne tik per žiemos šventes, bet ir po jų. Prasmingai atsisveikinkite […]

4 sausio, 2021

Nuo 2021 metų pradžios didėja baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos […]

4 sausio, 2021

Siekiant užtikrinti tinkamą skaitmeninių technologijų pritaikymą viešajame sektoriuje, Seime įsteigta laikinoji „Skaitmeninės Lietuvos“ grupė. Jos kūrimą inicijavo ir jai vadovaus […]

Andrius Navickas
2 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Seime buvo įkurtas Ateities komitetas. Nereikėtų stebėtis, kad netrukus pasigirdo pašaipos, kad čia turėtų dirbti ekstrasensai ir visokie […]

1 sausio, 2021

Gruodžio 30 d. Vyriausybėje patvirtinta 150 mln. eurų subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcija. Į negrąžinamas subsidijas kviečiamos pretenduoti ir […]