vasario 24, 2015
Pakruojo rajono savivaldybės informacija
Pakruojyje aptarti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo klausimai

Vasario 20 d. Seimo nario Vitalijaus Gailiaus iniciatyva, Pakruojo rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Latvijos Respublikos Saeimos parlamentinių ryšių grupių susitikimas. Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupei atstovavo grupės pirmininkas Saulius Bucevičius, grupės pirmininko pavaduotojai: Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Kęstutis Masiulis, grupės nariai: Kęstutis Bartkevičius, Vitalijus Gailius, Darius Ulickas. Iš Latvijos Respublikos Saeimos atvyko Parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininko Romualdo Ražuko vadovaujama delegacija – grupės pirmininko pavaduotojas Janis Dombrava, grupės nariai: Aldis Adamovičius, Rihardas Kolas, Ivanas Klementjevas, Inese Laizane, Vitalijus Orlovas, Zenta Tretjaka, Janis Vucanas. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis bei Latvijos ambasadorius Lietuvoje Martins Virsis.

Prieš prasidedant grupių susitikimui, Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiūnienė pasveikino susitikimo dalyvius ir įteikė po albumą „Žiemgala. Tradicijos ir dabartis“. Už priėmimą merei A. Jasiūnienei padėkojo Latvijos Respublikos Saeimos Parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininkas Romualdas Ražukas. Susitikime abiejų šalių parlamentarai aptarė aktualius bendradarbiavimo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, ener­ge­ti­kos klausimus. Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės pirmininkas Saulius Bucevičius siūlė kelti idėjas dėl bendradarbiavimo, o rugsėjo 19–22 dienomis Rokiškyje Lietuvos ir Latvijos valstybiniu lygmeniu minint Baltų vienybės dienas aptarti jau išgrynintų idėjų įgyvendinimo galimybes. Susitikimo metu nuskambėjo mintis aktyvinti Latvijos-Lietuvos forumą veiklą, siūlyta pagalvoti apie abiejų valstybių atkūrimo 100-mečio renginius, bendradarbiauti ugdant pilietiškumą, rūpintis istorinių leidinių leidyba latvių ir lietuvių kalbomis. Abiejų šalių parlamentarai išreiškė viltį apie glaudesnius ryšius verslo, kultūros srityse.

Siekiant stiprinti dvišalį Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimą bei skatinti abiems šalims aktualių klausimų sprendimą, viena iš susitikimo Pakruojyje darbotvarkės dalių – Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. strategijos pristatymas. Į šį pristatymą buvo pakviesti Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono savivaldybių merai. Tai puiki priemonė, padedanti stiprinti kaimyninį dialogą ir bendrų projektų įgyvendinimą. Ši programa lei­džia sa­vi­val­dy­bėms nau­do­tis eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis ge­ri­nant gy­ve­ni­mą re­gio­nuo­se ir ma­ži­nant at­skir­tį nuo did­mies­čių.

Lat­Lit pro­gra­mos jung­ti­nio tech­ni­nio sek­re­to­ria­to va­do­vė Ant­ra Jan­so­nė pa­kvie­tė sa­vi­val­dy­bes ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti ren­giant pro­jek­tus nau­juo­ju 2014–2020 me­tų fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu: iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do šiam eta­pui nu­ma­ty­ta 52 mln. eu­rų. 2007-2013 m. šiai pro­gra­mai te­ko apie 60 mi­li­jo­nų eu­rų. Šio­mis lė­šo­mis įgy­ven­din­ti ar­ba tę­sia­mi 129 pro­jek­tai, o įgyvendinamų projektų naudą pajuto 3 mi­li­jo­nai Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos žmo­nių.

2014 m. rugsėjo mėn. 2014–2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas pateiktas patvirtinti Europos Komisijai. Prieš pateikiant programos projektas buvo išnagrinėtas ir patvirtintas abiejų šalių Vyriausybių. Rengiant programą buvo analizuojama programos teritorija, jos poreikiai ir problemos, kurias geriausiai būtų galima išspręsti pasitelkus ES paramą bendradarbiaujant abiem šalims, ir taip priimtas sprendimas dėl programos turinio, pagrindinių įgyvendinimo aspektų. 2014-2020 programavimo periode, atsižvelgiant į programos įgyvendinimo srities charakteristikas bei nustatytus poreikius, kuriuos galima būtų išspręsti tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, buvo pasirinkti keturi teminiai tikslai:

– Aplinkos apsauga ir tausaus išteklių naudojimo skatinimas;
– Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
– Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
– Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Vie­na iš svarbiausių Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sieną programos ini­cia­ty­vų yra laikoma pasienio kelių re­mon­tas. 2014–2020 me­tų strategijoje taip pat numatyti pasienio ruožo kelių atkarpų remonto darbai, kurių vertė ~ 9 mln eurų. Kai kurie iš jų palies ir mūsų rajoną: Bauska – Berzi – Lietuvos pasienio riba; Žeimelis – Vileišiai – Latvijos pasienio riba.

Po dalykinių pasitarimų susitikimo dalyviai išvyko į Žeimelio darželį-daugiafunkcį centrą „Ąžuoliukas“, kuriame 2010-2011 m. buvo sėkmingai įgyvendintas vienas iš LatLit bendradarbiavimo per sieną programos projektų. Pristatydama projektą ir jo įgyvendinimo rezultatus, Švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė akcentavo projekto svarbą šiai ugdymo įstaigai – tai buvo darželio ir visos bendruomenės kaitos pradžia. Apie projektą papasakojo laikinai Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro direktorės pareigas einanti L. Karpavičiūtė ir Rundalės savivaldybės atstovė L. Arente. „Ąžuoliuko“ ir „Marpukite“ darželiuose prieš 3 metus įgyvendintą projektą jos pristatė kaip gražią draugystės istoriją, kuri sėkmingai tęsiasi iki šiol. Gimusios tradicijos – baltų kalbų pamokėlių – rezultatą pristatė mažieji žeimeliečiai. Drauge su savo auklėtojomis jie taip nuotaikingai žaidė latvių ir lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas, kad abejingų nepaliko. Svečiai net atsistoję plojo „Ąžuoliuko“ šaunuoliams. Apžiūrėdami darželį visi džiaugėsi kolektyvo kūrybiškumu ir darbštumu. Įvertindami kito projekto – „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje ir Stačiūnų kaime“ – rezultatus, svečiai lankėsi bibliotekoje, dalyvavo orkestro repeticijoje, apžiūrėjo renginių salę, kalbėjosi apie daugiafunkcio centro vykdomas bendras veiklas.

Pakruojyje vykęs Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės susitikimas regione surengtas ant­rą kar­tą. Pir­ma­sis vy­ko 2013-ai­siais Jo­niš­ky­je.

Share Button


sausio 28, 2020

Sausio 27 d. Radviliškio viešosios bibliotekos Konferencijų salė buvo pilnutėlė įvairiausio amžiaus radviliškiečių. Tokio jų susidomėjimo sulaukė bibliotekos kvietimas susitikti […]

sausio 27, 2020

Sausio 24 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiame pasitarime su savivaldybių merais, profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų […]

sausio 24, 2020

Prieš pusę metų aplinkos ministras paskelbė, jog sustabdė kirtimus Punios šile, tačiau visuomenininkų turima informacija rodo, jog kirtimai toliau vyksta. […]

sausio 23, 2020

Sausio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko susitikimas su rašytoju, poetu, menininku, scenarijų autoriumi ir […]

sausio 22, 2020

Rusija: Faktas: Po prezidento Putino metinio pranešimo atsistatydino Rusijos vyriausybė Diagnozė Viena teorija teigia, kad tai eilinis politinis pokštas – […]

sausio 21, 2020

Klaipėdos miesto savivaldybė parengė Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti. […]

sausio 21, 2020

Išgirsti apie tai, kad, jauna šeima, kurioje žmona ir vyras, baigę prestižinį Vilniaus universitetą ir turėję neblogai apmokamus darbus sostinėje, […]

sausio 21, 2020

Manoji karta gerai pamena socialinių-politinių mokslų discipliną, vadintą sovietologija. Ji išugdė ne vieną politikos komentatorių (gal ir ne vieną socialinių […]

sausio 17, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda darbo dienai persikėlė į Telšių regioną, susitiko su Telšių apskrities merais, aplankė litvakų sodą, susitiko […]

sausio 15, 2020

Sidabravo biblioteka prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-ąją, lygiai 8 val. ryto, bibliotekos languose buvo […]