liepos 14, 2017
Lina Kovalevskienė, Ignalinos rajono savivaldybė
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Liepos 14 dieną įvyko Ignalinos rajono savivaldybės posėdis, kuriame priimta 18 sprendimų ir išklausytos dvi informacijos: dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2016 metų ataskaitos ir dėl Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veiklos.

Patikslintas Ignalinos rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas

2017 m. biudžeto pajamų planas padidintas 149,9 tūkst. Eur, iš jų 2,7 tūkst. Eur − valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ir 147,2 tūkst. Eur − kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos. Skirta lėšų Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais. Taip pat 130 tūkst. eurų skirta privažiavimo keliui prie Didžiasalio apžvalgos bokšto įrengti.

Taryba patvirtino Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro : Finansinės būklės ataskaita,  Veiklos rezultatų ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Taip pat patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Savivaldybės strateginio plano pakeitimai

Priimtas sprendimas pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, patikslinant kai kurias programas ir įtraukiant naujas priemones. Ignalinos rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektus: „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“ ir „Buvusio technikos kiemo teritorijos Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Gilūtų k., sutvarkymas“. Jais ir siūloma papildyti sprendimo priedą „Planuojami įgyvendinti projektai 2017–2019 metais“. Taryba pritarė siūlymui į strateginį veiklos planą taip pat įtraukti užterštų teritorijų tvarkymo Didžiasalyje ir Kazitiškyje darbus.

Pritarta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui „Buvusio technikos kiemo teritorijos Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Gilūtų k., sutvarkymas“. Projekto tikslas – siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei pagerinti dirvožemio ir gruntinio vandens cheminę būklę, išvalyti ir sutvarkyti buvusio technikos kiemo užterštą teritoriją Gilūtų kaime. Technikos kiemas ir naftos bazė Gilūtų kaime veikė 1980–2001 m. 2015 metais atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas ir identifikuotas taršos židinys, kuriame gruntas ir gruntinis vanduo užteršti naftos produktais. Kaip sakė meras H. Šiaudinis, dar neaišku, ar šis projektas gaus finansavimą, tačiau tokias teritorijas būtinai reikia sutvarkyti.

Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai

Taryba patvirtino naują Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūrą. Sprendimo projektą pristatęs savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas pateikė informaciją apie pakeitimus.

2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies redakcija, kuri numato, kad savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą užtikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kurio kvalifikacinius reikalavimus nustato švietimo ir mokslo ministras kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru. 

Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijoje steigiama nauja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė, taip pat Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavadinimas keičiamas į „Švietimo ir kultūros skyrius“, o civilinės saugos specialisto pareigybė iš šio skyriaus perkeliama į Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrių. 

Bus uždarytas Ignalinos rajono ligoninės Vaikų ligų skyrius

Pritarta viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės vidaus struktūros pertvarkai. Šis sprendimas buvo tikrai sudėtingas ir sukėlė daug diskusijų, nes  pertvarka numato  nuo 2017 m. gruodžio 31 d. panaikinti Ignalinos rajono ligoninės Vaikų ligų skyrių.  Tokia, Sveikatos apsaugos ministerijos palaikoma, nuostata  jau buvo numatyta bene prieš dvejus metus Utenos apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plane. 

Tarybos nariai išsakė savo abejones, siūlymus nepaklusti reikalavimams, mintis dėl ligoninės žlugdymo. Meras Henrikas Šiaudinis kalbėjo, kad jam ne kartą teko dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, posėdžiuose, tačiau į savivaldybės argumentus ir siūlymus nebuvo atsižvelgta, o nuolat akcentuota, kad savivaldybė yra atsakinga už pirminio lygio (poliklinikų) sveikatos priežiūrą, o antriniu lygiu rūpinasi ministerija. Kaip sakė ligoninės direktorė Drąsuolė Jatulienė, Vaikų ligų skyrius Ignalinos ligoninėje yra nuostolingas dėl labai mažo ligonių skaičiaus ir tai blogina bendrą įstaigos finansinę padėtį. Skyriuje šiuo metu dirba 9 darbuotojai (3 gydytojai, 4 slaugytojos ir 2 valytojos). Minėta, kad skyriaus vedėjas Saulius Vaivada dirbtų dienos stacionare, dalis darbuotojų būtų perkelti į kitus skyrius, o jei bus atleidžiamų darbuotojų, jiems planuojama išmokėti  kompensacijas iš restruktūrizacijos fondo.

Uždarius Vaikų ligų skyrių ligoninėje  bus teikiamos  vaikų dienos stacionaro (nuo 8 iki 16 valandos) paslaugos. Taip pat esant reikalui pacientai specialiu transportu bus vežami į Visagino ar Utenos ligonines. Šiuo metu, kaip sakė direktorė, Vaikų ligų skyriuje gydomi du vaikai. Vienas iš jų atvežtas iš Švenčionių ligoninės, kadangi ten skyrius mėnesiui yra uždarytas dėl atostogų.

Pritarta UAB Ignalinos autobusų parko direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitai

Bendrovės direktorius P. Zabolevičius sakė, kad šiose pareigose dirba nuo 2015 metų pabaigos. Vadovas apžvelgė bendrovės valdymo, personalo, finansinės padėties, techninės bazės klausimus. Iš viso bendrovėje dirba 31 darbuotojas (amžiaus vidurkis 54,3). Darbo užmokesčio vidurkis – 587 Eur, administracijos – 625,4 Eur. Finansinė padėtis yra sudėtinga, kadangi iš 141 maršruto yra pelningi tik 5 (šiais maršrutais yra vežami mokiniai).

Vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais eksploatuojama 17 autobusų, daugumos jų techninė būklė nėra gera, autobusai susidėvėję, dažnai genda. Per 2016 metus bendrovė neturėjo finansinių galimybių atnaujinti autobusų parko, todėl buvo remontuojami turimi, jų detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms išleista 26 tūkst. Eur. Vadovas pastebėjo, kad autobusų parkas paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Dabar jau baigiama išmokėti paskola ir planuojama pirkti naujų autobusų.

Vadovas minėjo, kad visada stengiasi atsižvelgti į keleivių pastabas ir siūlymus. Nuolat analizuojami keleivių srautai. Per metus buvo koreguota 13 maršrutų. Dėl maršruto Ignalina-Utena buvo paaiškinta, kad Į Uteną yra vienas reisas penktadienį ir jis per metus atneša 1200 Eur nuostolį. Direktoriaus teigimu, didelė dalis galimų pajamų prarandama dėl Visagino vežėjų  reisų į Vilnių. Su jais konkuruoti šiuo metu, kaip minėta, tikrai  nėra galimybių, tačiau apie tai bus galima galvoti ateityje, atnaujinus parką.  

Bendruomenių veiklos skatinimas

Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ignalinos rajono savivaldybėje aprašas. Jo įgyvendinimui Ignalinos rajonui skirta 12 591 Eur. (visai Lietuvai –  2 mln. 630 tūkst. eurų).  Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių, nevyriausybinių organizacijų  savarankiškumą, aktyvumą ir sutelktumą, vykdant  tam tikras, pačių numatytas priemones, įgyvendinant savo idėjas. Bendruomenių projektus vertins išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurias sudarys seniūnaičiai ir visų vietos bendruomenių atstovai. Už priemonės įgyvendinimą atsakingoms savivaldybėms lėšos yra skiriamos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse.

Share Button


lapkričio 22, 2019

„Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia“ – taip pavadinta lapkričio 20 dieną Ignalinos rajono vietos veiklos grupės Paliesiaus dvare organizuota […]

rugpjūčio 30, 2019

Rugpjūčio 29 dieną Ignalinos viešosios bibliotekos skaityklos salėje šurmuliavo vaikai, suvažiavę iš įvairių rajono vietų pasidžiaugti vasaros stovyklomis, kuriose jie […]

liepos 31, 2019

Ignalinos šventėse dažnai džiaugiamės savo talentingais žmonėmis, kuriančiais mums šventę, tačiau visada smagu, įdomu pamatyti ir  į svečius atvykusius kitų […]

birželio 3, 2019

Ignalina linksmai pasitiko vasarą ir pasveikino mažiausius savo gyventojus. Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną  Laisvės aikštėje surengta spalvinga šventė. Vaikus […]

gegužės 15, 2019

Gegužės 14 dieną Ignalinos viešojoje bibliotekoje surengtoje konferencijoje pasidžiaugta dvejus metus vykusio vyresnio amžiaus žmonėms skirto projekto „Mokymasis, technologijos ir […]

kovo 6, 2019

Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamas lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ vaikus ir jaunuolius sukviečia pasirodyti, kas geriausias pasakorius, dainininkas, […]

vasario 11, 2019

Vasario 9-ąją Palūšė vėl pakvipo stintelėmis: ir ką tik pagautomis, šviežiais agurkais kvepiančiomis, ir keptomis, kurių visi skubėjo paragauti. Būta […]

gruodžio 27, 2018

Šiais laikais biblioteka  yra modernus vietos bendruomenės  kultūros ir mokslo židinys, siūlantis vis naujas paslaugas, džiuginantis skaitytojus vis įdomesniais renginiais, kurių erdvės […]

gruodžio 20, 2018

Gruodžio mėnesį Ignalinos r. Didžiasalio  „Ryto“ gimnazijoje baigtas įgyvendinti projektas „Keramika grįžta į Didžiasalį“ pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės […]

gruodžio 19, 2018

Vienas didžiausių ir svarbiausių muzikos ir pramogų festivalių – „Galapagai“ –  kitąmet (liepos 26-27 d.) vyks naujoje vietoje. Kaip pranešama […]