birželio 1, 2016
Lina Lukošiūtė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė
Įvyko Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 26 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimti 23 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba pritarė savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ ir VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ 2015 metų veiklos ataskaitoms, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą, patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programą ir programos įgyvendinimo priemonių planą, nustatė 2016 metų žemės nuomos, 2017 metų žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifus, papildė viešajame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Pritarta dalyvavimui „SEMPRE“ (socialinis įgalinimas kaimo vietovėse) projekto įgyvendinime, „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ projektui, Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto įsteigimui ir laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimui. Savivaldybės taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“, suteikė pavadinimus gatvėms Girdžių, Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, sprendimų registras T2-). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PATVIRTINTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu. Šakines, institucines ir kitas kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos, kurias Nacionalinė kovos su korupcija programa ir kiti norminiai aktai įpareigoja tokias programas parengti. Programa ir priemonių planas buvo svarstyti ir Antikorupcijos komisijoje.

Taryba įpareigojo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių ir skyrių vedėjus, seniūnus, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus pagal kompetenciją įgyvendinti priemones, numatytas Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

SUTEIKTI PAVADINIMAI GATVĖMS GIRDŽIŲ, JURBARKŲ, ERŽVILKO IR SEREDŽIAUS SENIŪNIJOSE

Savivaldybės taryba suteikė šiuos gatvių pavadinimus Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių, Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijų aptarnaujamose teritorijose:

1. Girdžių seniūnijos Naujininkų kaime – Pamituvio;

2. Jurbarkų seniūnijos Žindaičių kaime – Saulės;

3. Eržvilko seniūnijos Varlaukio kaime – Jono Navakausko;

4. Seredžiaus seniūnijos Rūstekonių kaime – Nemuno.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-158 „Dėl pavadinimų gatvėms Girdžių, Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo“.

NUSTATYTI 2016 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFAI

Savivaldybės taryba nustatė šiuos 2016 metų žemės nuomos mokesčio tarifus valstybinės žemės sklypų naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):

  • už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus –1,7 procento;
  • už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento;
  • už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 2 procentus;
  • už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu – 0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-163 „Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“.

NUSTATYTI 2017 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI

Taryba nustatė 2017 metų žemės mokesčio tarifus žemės sklypų naudotojams pagal kriterijų – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:

Eil. Nr.
Paskirties kodas
Paskirties pavadinimas
Mokesčio tarifas, proc.
1.
610
Žemės ūkio paskirties žemės sklypai
1,5
2.
710
Miškų ūkio paskirties žemės sklypai
1,5
3.
810
Konservacinės paskirties žemės sklypai
1,5
4.
820
Vandens ūkio paskirties žemės sklypai
1,5
5.
920
Laisvos valstybinės žemės fondo paskirties sklypai
1,5
6.
992
Kitos (vandens telkinys) paskirties žemės sklypai
1,5
7.
995
Kitos paskirties žemės sklypai
1,5
8.
Visiems kitiems šios lentelės 1–7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams
1,5
9.
Apleistos žemės ūkio naudmenos
4

Taip pat nustatė šiuos neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata: Jurbarko mieste –0,10 ha; kitose vietovėse –2,0 ha.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-164 „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“.

NUSTATYTI 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nustatyti šie 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai:

  • nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte – 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;
  • Apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams – 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-165 „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“.

PRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ KABINETO ĮSTEIGIMUI IR LAIKINŲJŲ TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ TEIKIMUI

Savivaldybės taryba nusprendė įpareigoti Viešąją įstaigą Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą iki 2016 m. birželio 1 d. įsteigti Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetą (Jurbarko rajono savivaldybės DOTS kabinetą) ir organizuoti šio kabineto veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešąsias įstaigas – Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrą, Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijas esant būtinybei nuo 2016 m. birželio 1 d. organizuoti laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimą (laikinųjų DOTS paslaugų teikimą).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-168 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto įsteigimo ir laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo“.

PATVIRTINTI SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ FINANSAVIMO IŠLAIDŲ MAKSIMALŪS DYDŽIAI

Nuspręsta pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ 1 punktu patvirtintus maksimalius socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžius.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo“

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Tarybos posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Share Button


sausio 15, 2020

Taivanas (Kinijos Respublika) Faktas: Šalies prezidento rinkimus įtikinančiai laimėjo dabartinė prezidentė Tsai Ing-wen (57%). Parlamente daugumą gavo ją rėmusi Progresyvioji […]

sausio 8, 2020

Iranas Faktas: JAV specialiosios tarnybos Bagdade nukovė įtakingą Irano specialiųjų karinių operacijų vadovą generolą Qassim Suleimani. Iranas grasina vykdysiąs keršto […]

sausio 6, 2020

Apie buvusios SSSR ir dabartinės Rusijos ginkluotąsias pajėgas prikurta įvairių legendų, nors, tiesa sakant, suprasti, kas yra kas su ginklu […]

sausio 1, 2020

Kinija Faktas: Ekonominės ir socialinės raidos prognozės rodo didėjančias šalies raidos problemas Diagnozė: 2012 metais Kinijos Komunistų partija prižadėjo, kad […]

gruodžio 31, 2019

Gal ir simboliška, kad Seimo narės Virginijos Vingrienės iniciatyva Seime surengta konferenciją apie mobingą įvyko beveik šventų Kalėdų išvakarėse – […]

gruodžio 25, 2019

Pasaulis Faktas: Nustatytam, kad su amžiumi žmonės jaučiasi vis laimingesni. Tačiau yra išimčių. Diagnozė: Sakoma, kad tikrasis gyvenimas prasideda po […]

gruodžio 23, 2019

Mūsų – vakariečių – santykiai su Kinija keisti ir dar keistesni. Ar kada draugavome? Nepamenu. Buvo laikai, kuomet Kinija buvo […]

gruodžio 18, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Parlamento rinkimuose įspūdingą pergalė pasiekė konservatorių partija. Diagnozė: Iš esmės tai rinkimai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš […]

gruodžio 11, 2019

Rusija  Faktas Pasaulinė Antidopingo agentūra (WADA) rekomendavo keturiems metams diskvalifikuoti Rusiją iš svarbiausių sporto renginių. Diagnozė Sportas turi keistą savybę. […]

gruodžio 9, 2019

Gruodžio 7 d. Jurbarko raj. Viešvilėje vyko pėsčiųjų žygis „Mažoji Lietuva. Karšuvos giria“, kurį organizavo Ekstremalų asociacija. Viešvilė miestelis Jurbarko raj. […]