rugpjūčio 29, 2016
Vi­ta­li­jus Taut­vy­das
Kai ben­druo­me­nė stip­ri lyg kumš­tis – vis­kas įma­no­ma

Sta­ne­liai – ne­di­de­lis kai­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau jo gy­ven­to­jai tik­rai tu­ri kuo di­džiuo­tis – stip­ria ir vie­nin­ga ben­druo­me­ne. Sta­ne­liuo­se ben­druo­me­nės vie­nin­gu­mą ska­ti­na ten esan­tis kul­tū­ros cen­tras bei, ži­no­ma, pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Gai­la, bet pas­ta­ro­ji rug­sė­jo 1-ąją pa­si­tiks jau kaip Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­rius…

Sta­ne­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė tei­gia, kad ne­pai­sant to, jog mo­kyk­la, be­ne svar­biau­sias kai­mo kul­tū­ros ži­di­nys, va­din­sis ki­tu var­du, jo­je bus vyk­do­ma ta pa­ti veik­la, to­dėl nei vai­kai, nei ben­druo­me­nė dėl to di­de­lių ne­pa­to­gu­mų pa­tir­ti ne­tu­rė­tų. Šiais moks­lo me­tais į kla­ses ruo­šia­si su­grįž­ti 52 mo­ki­niai. Mo­kyk­los ben­druo­me­nė ne­di­de­lė, ta­čiau vie­nin­ga, to­dėl čia ir to­liau tu­rė­tų vyk­ti įvai­rūs, jau tra­di­ci­ja ta­pę ir ne tik mo­kyk­los ben­druo­me­nę, bet ir kai­mo gy­ven­to­jus įtrau­kian­tys ren­gi­niai. Čia net ka­lė­di­nės šven­tės tiek pra­di­nu­kams, tiek vy­res­nie­siems ren­gia­mos sy­kiu – kad vi­si bū­tų kar­tu. Kai­mo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ina Stuo­pe­lie­nė mo­kyk­los pri­jun­gi­mą prie „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pri­ly­gi­na šei­mos iš­ar­dy­mui. Bus ne­leng­va, nes vai­kams mo­ky­tis, o mo­ky­to­jams dirb­ti teks jung­ti­nė­se kla­sė­se, be to, va­do­vy­bė bus Plun­gė­je. Bai­mi­na­ma­si, kad Sta­ne­lių sky­riui bus ski­ria­mas ma­žes­nis dė­me­sys nei iki šiol, ta­čiau vi­lia­ma­si, kad mo­kyk­la gy­vuos.

Ne­lai­mė­jo pro­jek­to – įgy­ven­di­no pa­tys

Sta­ne­lių mo­kyk­la ne­tu­ri spor­to sa­lės, to­dėl, kai tik lei­džia oras, vai­kai spor­tuo­ja mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me sta­dio­ne ir krep­ši­nio aikš­te­lė­je. Pas­ta­ruo­ju me­tu jo­je bu­vo tik­rai pa­vo­jin­ga – krep­ši­nio sto­vai ir len­tos vos lai­kė­si ir kris­da­mi ga­lė­jo su­žeis­ti. Galiausiai vieną gegužės pavakarę lenta nukrito vos ne žaidžiantiems vaikams ant galvų. Pas­ku­ti­nį kar­tą krep­ši­nio len­tos tuo­me­ti­nio mo­kyk­los meist­ro bu­vo pa­keis­tos prieš ke­lio­li­ka me­tų, o me­ta­li­niai sto­vai pri­mi­nė mo­kyk­los sta­ty­mo lai­kus. Sta­ne­lių ben­druo­me­nė „Pie­tu­vė“, va­do­vau­ja­ma pir­mi­nin­kės Vir­gi­ni­jos Dap­šie­nės, ir mo­kyk­los va­do­vy­bė gruo­džio mė­ne­sį ra­šė pro­jek­tą 2016 m. ben­druo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo at­ran­kos kon­kur­sui dėl krep­ši­nio aikš­te­lės at­nau­ji­ni­mo. De­ja, pra­šy­mas ne­bu­vo pa­ten­kin­tas. Ta­da ir pa­si­reiš­kė kai­mo mo­kyk­los bei ben­druo­me­nės stip­ru­mas ir vie­ny­bė – sta­ne­liš­kiai pa­si­šo­vė mo­kyk­los krep­ši­nio aikš­te­lę su­tvar­ky­ti sa­vo jė­go­mis. Ka­dan­gi lė­šų pa­sta­ty­ti nau­jus krep­ši­nio sto­vus, o juo la­biau juos nu­si­pirk­ti, ne­bu­vo, ieš­ko­ta rė­mė­jų. Džiu­gu, kad jų at­si­ra­do. Pi­ni­gais pa­rė­mė Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir, tar­pi­nin­kau­jant LR Sei­mo na­riui Jur­giui Raz­mai, – UAB „Liet­pak“. Rei­kia­mo­mis sta­ty­bi­nė­mis me­džia­go­mis pri­si­dė­jo UAB „Lit­nag­lis“, UAB „Plun­gės Jo­nis“, UAB „Kert­me­dis“, Paukš­ta­kių se­niū­ni­ja. Ga­vus pa­ra­mą ir tu­rint vi­sas rei­kia­mas me­džia­gas, be­li­ko kib­ti į dar­bus. La­bai džiu­gu, kad vi­rin­ti, be­to­nuo­ti sto­vus, pa­ka­bin­ti len­tas ge­ra­no­riš­kai ėmė­si pa­tys Sta­ne­lių ben­druo­me­nės na­riai – Vir­gi­ni­ja ir An­ta­nas Dap­šiai su sū­nu­mi Nor­ber­tu, Arū­nas Luk­šas su sū­nu­mi Gied­riu­mi, Do­na­tas Lau­čys, To­mas Mi­ka­laus­kas, Man­tas Len­kas, Ar­vy­das Ka­le­sas, Vi­ta­li­jus Si­mu­tis, Ar­vy­das Re­mi­nas su sū­nu­mi Ar­vy­du ir ki­ti.

Po mo­kyk­los sto­gu glau­džia­si bib­lio­te­ka, vyks­ta ren­gi­niai

Jau be­veik de­šimt­me­tį Sta­ne­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se vei­kia ir kai­mo bib­lio­te­ka. Bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta An­dri­jaus­kai­tė džiau­gia­si, kad įstai­ga per­si­kė­lė į mo­kyk­lą, nes, anot jos, pa­tal­pos čia pui­kios, be to, kai ap­link šur­mu­lys, daž­nai už­ei­na vai­kai, mo­ky­to­jai, ki­ti kai­mo gy­ven­to­jai, dirb­ti sma­giau. Bib­lio­te­ka taip pat pri­si­de­da prie mo­kyk­los gy­ve­ni­mo – jo­je ren­gia­mos vai­kų dar­bų pa­ro­dė­lės, jau ke­lin­ti me­tai ra­šo­mas na­cio­na­li­nis dik­tan­tas, ren­gia­mi įvai­rūs su­si­bū­ri­mai, skai­to­vų kon­kur­sai ir ki­tos kul­tū­ri­nės veik­los, taip pat ra­šo­mas ir sau­go­mas kai­mo met­raš­tis.

Sta­ne­lių kai­mo ben­druo­me­nė sa­vo dar­bais įro­do, jog no­rint įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus, te­rei­kia di­de­lio no­ro ir vie­ny­bės. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad tiek mo­kyk­la, tiek ben­druo­me­nė su­si­gy­vens su pa­si­kei­tu­siu mo­kyk­los sta­tu­su ir to­liau sėk­min­gai dirbs džiu­gin­da­ma pa­sie­ki­mais.

Share Button


liepos 1, 2020

Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovai atsižvelgė į UAB „Plungės autobusų parkas“ valdybos siūlymą ir įpareigojo šios bendrovės direktorių organizuoti nemokamą […]

birželio 22, 2020

Birželio 12 dieną medžiotojų klubo „Šateikiai“ nariai Mišėnų kaime (Šateikių sen., Plungės r. sav.) sumedžiojo šerną, kuriam nustatytas afrikinis kiaulių […]

birželio 15, 2020

Plungės kultūros centras birželio 8-14 dienomis organizavo renginius, skirtus Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Kiekvieną dieną plungiškiai ir miesto svečiai […]

birželio 11, 2020

Šiemet Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų skirta kunigaikščio M. Oginskio rūmų parko vertingųjų teritorijų sutvarkymo darbams. Per […]

birželio 8, 2020

Plungės rajone esanti Žlibinų bendruomenė baigė vykdyti 2018 metų rudenį pradėtą vykdyti projektą „Žlibinų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ pagal VPS priemonę […]

gegužės 7, 2020

Pasiruošimas ilgai planuotiems projektams mūsų savivaldybėje nesustojo ir pasaulinės pandemijos, kurią sukėlė koronavirusas, metu. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

vasario 28, 2020

Vasario 29 d. Plungės kultūros centre įvyks koncertas, skirtas kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos ,,Suvartukas”  kūrybinės veiklos […]

vasario 11, 2020

Plungės kultūros centras II kartą kvietė plungiškius ir Plungės rajono gyventojus prisidėti prie iniciatyvos ir iškepti pyragą ,,Lietuvos gimtadieniui“. Taip […]

gruodžio 23, 2019

Gruodžio 21 d. Plungės kultūros centras kvietė į paskutinį koncertą iš kultūros centro vykdomo projekto ,,Filharmonija Plungėje“. Gausiai susirinkusią publiką […]

lapkričio 28, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 27, 2019

Lapkričio 24 d. Plungės kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Hello” (vad. Aida Mackevičiūtė) ir Plungės kultūros centro ,,Eglės baleto studija” (vad. […]

lapkričio 26, 2019

Lapkričio 23–24 d. Vilniuje, M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre, vyko nacionalinis konkurso ,,Aguonėlė“ turas, kuriame dėl geriausiųjų vardo […]

lapkričio 25, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 20, 2019

Lapkričio 19 d. Plungės atvirame jaunimo centre vyko Mobile Legends: Bang bang turnyras. Mobile Legends turnyrai vyksta visame pasaulyje, šiuo […]

lapkričio 9, 2019

Purvaičiuose 2019 m. spalio 5 d. vyko sporto diena, pagal projektą “ Sportuokim ir gaminkim kartu“. Projektu „Sportuokim ir gaminkim […]

spalio 23, 2019

Kasmet, tamsėjant rudeniui, vienas vakaras Kuliuose būna ypač ryškus ir šiltas. Kuliškiai jau žino, kad spalis nepraeis be „Sambrėškio“ šventės, […]

spalio 9, 2019

Spalio 3 d. Plungės atvirame jaunimo centre įvyko virtualios realybės pristatymas. Nuo šiol jaunimo centro lankytojai panaudojant virtualios realybės akinius […]

spalio 7, 2019

Spalio 4-5  dienomis Plungės rajono savivaldybės kultūros centras bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedra organizavo […]

rugsėjo 26, 2019

Jaunųjų muzikų platforma ,,A CADENZA.LT“ tai galimybė regiono jauniesiems muzikams ir vokalistams atskleisti savo gebėjimus ir kartu muzikuoti bei pristatyti […]