birželio 20, 2016
Aud­ra Zdra­mie­nė / „Plungės žinios“
Sa­va­no­rys­tei tuš­čia sau­ja pri­vi­lio­ti su­dė­tin­ga

Plun­gės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vla­das Šim­kus bir­že­lio 8 die­ną Vil­niu­je da­ly­va­vo mo­ky­muo­se, kaip sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ti ug­nia­ge­sių sa­va­no­rių mo­ky­mus. Kol kas V. Šim­kus tė­ra ga­vęs tik 8 žmo­nių pra­šy­mus sa­va­no­riau­ti ge­si­nant gais­rus ar tei­kiant vi­suo­me­nei ki­tą su prieš­gais­ri­ne sau­ga su­si­ju­sią pa­gal­bą. V. Šim­kus sa­kė, kad sa­va­no­riau­ti lais­vu nuo tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu kol kas ge­ra va­lia su­ti­ko tik ke­le­tas kai­mo punk­tų ug­nia­ge­sių, o pri­sik­vies­ti žmo­nių iš šo­no – ne­įma­no­ma mi­si­ja.

Sa­va­no­rys­tės idė­ja prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bo­je kol kas sun­kiai ski­na­si ke­lią ne tik Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Žmo­nės įver­ti­no, kad sa­va­no­riams bus mo­ka­mas tik va­lan­di­nis at­ly­gis už su­gaiš­tą lai­ką. Ki­lus gais­rui, prie ku­rio nors kai­mo ug­nia­ge­sių punk­to pri­skir­tas sa­va­no­ris į įvy­kio vie­tą tu­rės at­vyk­ti sa­vo trans­por­tu. Šių me­tų ba­lan­džio 6 die­ną pa­si­ro­dė nu­ta­ri­mas, kad už su­nau­do­tą ku­rą sa­va­no­riui bus su­mo­kė­ta po 8 eu­ro cen­tus už nu­va­žiuo­tą ki­lo­met­rą. At­vy­kęs ge­sin­ti gais­ro, sa­va­no­ris tu­rės per­si­reng­ti ug­niai at­spa­riais dra­bu­žiais ir ba­tais. At­sar­gi­nė ap­ran­ga, skir­ta sa­va­no­riui, tu­rės bū­ti kiek­vie­no kai­mo ug­nia­ge­sių punk­to au­to­mo­bi­ly­je.

V. Šim­kus sa­kė gir­dė­jęs kal­bant, kad kai­mų gy­ven­to­jai bu­dė­ti sa­vo na­muo­se ir lauk­ti iš­kvie­ti­mo į ga­li­mą gais­rą ne­no­ri, nes už tą dar­bą gau­ti ke­lio­li­ka eu­rų esą ga­li iš­kreip­ti šei­mos biu­dže­tą: pri­dė­jus ke­lis už sa­va­no­rys­tę gau­tus eu­rus, vai­kus au­gi­nan­čiai šei­mai ky­la grės­mė ne­be­gau­ti daug gau­ses­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos. At­ly­gio už sa­va­no­rys­tę dy­dis dar ne­pa­tvir­tin­tas, kal­ba­ma, kad jis ga­li siek­ti 6 eu­rus už va­lan­dą.

Prieš pa­si­ra­šant sa­va­no­riš­ko­sios veik­los su­tar­tis, su sa­va­no­riais ug­nia­ge­siais rei­kės ap­tar­ti jų bū­si­mos veik­los sri­tis, nuo­sta­tus, tai­syk­les, sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių pa­si­tel­ki­mo į pa­gal­bą ge­si­nant gais­rus ar lik­vi­duo­jant ki­tas ava­ri­jas tvar­ką. Sa­va­no­riai, kaip ir kai­mo punk­tų ug­nia­ge­siai, bus ap­draus­ti nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ir mir­ti­nų trau­mų, ta­čiau drau­di­mas ga­lios tik jų dar­bo va­lan­do­mis.

No­rin­tie­ji bū­ti sa­va­no­riais tu­rės iš­lai­ky­ti eg­za­mi­ną, su­da­ry­tą iš 40 klau­si­mų. Ki­ta eg­za­mi­no da­lis – fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo už­duo­tis: pri­sit­rau­ki­mai, at­si­spau­di­mai, 100 met­rų bė­gi­mo su žar­na rung­tis, vie­no ki­lo­met­ro kro­sas.

Sa­va­no­riais ge­si­nant gais­rą ga­lės bū­ti 18–65 me­tų ge­ros fi­zi­nės svei­ka­tos as­me­nys. Nuo 14 me­tų as­me­nys ga­lės sa­va­no­riau­ti teik­da­mi vi­suo­me­nei švie­tė­jiš­ką pa­gal­bą. Ar bus ma­te­ria­liai at­ly­gin­ta ir už to­kią veik­lą, V. Šim­kus at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

„Da­bar kai­muo­se – pats dar­by­me­tis. Lais­vų dar­bin­go am­žiaus vy­rų kai­muo­se nė su ži­bu­riu ne­ra­si. Ke­le­tą pra­šy­mų dėl sa­va­no­ria­vi­mo pa­ra­šė mū­sų tar­ny­bos ug­nia­ge­siai, ku­rie su­tik­tų pa­dė­ti ge­sin­ti gais­rą lais­vu nuo tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu. Jiems prie­vo­lės sa­va­no­riau­ti nė­ra. Tai žmo­gus tu­ri da­ry­ti sa­vo no­ru, lais­va va­lia, nie­kie­no ne­spau­džia­mas ir ne­ver­čia­mas“, – įsi­ti­ki­nęs V. Šim­kus.

Pri­min­si­me, jo Sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos punk­tai vei­kia Al­sė­džiuo­se, Ku­liuo­se, Pla­te­liuo­se, Ša­tei­kiuo­se, Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ir Žli­bi­nuo­se. Čia dir­ba po 9 vy­rus. Bu­di­ma po du kas ket­vir­tą pa­rą. Ta­čiau kai ku­rių kai­mo punk­tų tar­ny­bos jau pra­re­tė­jo – du vy­rai iš­ėjo į pen­si­ją, vie­nas su­si­ra­do ki­tą dar­bą… V. Šim­kus sa­kė, kad gau­tas nu­ro­dy­mas į lais­vas dar­bo vie­tas nau­jų žmo­nių ne­be­pri­im­ti, lei­džia­ma su­pras­ti, kad ug­nia­ge­siams ga­li tal­kin­ti sa­va­no­riai.

Jei sa­va­no­rys­tė įgau­tų pa­grei­tį, pla­nuo­ja­mas toks mo­de­lis: kai­mų punk­tuo­se bu­dė­tų po vie­ną vai­ruo­to­ją-ug­nia­ge­sį, ku­riam tal­kin­tų į gais­ra­vie­tę sa­vo trans­por­tu at­vy­kęs tam punk­tui pri­skir­tas sa­va­no­ris (ar sa­va­no­riai).

Share Button


gegužės 7, 2020

Pasiruošimas ilgai planuotiems projektams mūsų savivaldybėje nesustojo ir pasaulinės pandemijos, kurią sukėlė koronavirusas, metu. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

vasario 28, 2020

Vasario 29 d. Plungės kultūros centre įvyks koncertas, skirtas kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos ,,Suvartukas”  kūrybinės veiklos […]

vasario 11, 2020

Plungės kultūros centras II kartą kvietė plungiškius ir Plungės rajono gyventojus prisidėti prie iniciatyvos ir iškepti pyragą ,,Lietuvos gimtadieniui“. Taip […]

gruodžio 23, 2019

Gruodžio 21 d. Plungės kultūros centras kvietė į paskutinį koncertą iš kultūros centro vykdomo projekto ,,Filharmonija Plungėje“. Gausiai susirinkusią publiką […]

lapkričio 28, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 27, 2019

Lapkričio 24 d. Plungės kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Hello” (vad. Aida Mackevičiūtė) ir Plungės kultūros centro ,,Eglės baleto studija” (vad. […]

lapkričio 26, 2019

Lapkričio 23–24 d. Vilniuje, M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre, vyko nacionalinis konkurso ,,Aguonėlė“ turas, kuriame dėl geriausiųjų vardo […]

lapkričio 25, 2019

Lapkričio 23 d. Plungės kultūros centre įvyko III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis. Jo metu surengti net keturi įspūdingi koncertai, […]

lapkričio 20, 2019

Lapkričio 19 d. Plungės atvirame jaunimo centre vyko Mobile Legends: Bang bang turnyras. Mobile Legends turnyrai vyksta visame pasaulyje, šiuo […]