spalio 15, 2018
Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ kreipimasis į valdžią

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ dar kartą kreipėsi į aukščausias Lietuvos valdžios institucijas dėl  miškų kirtimų stabdymo saugomose teritorijose, valstybiniuose miškuose  dingusio, ar galimai dingusio  vieno milijono kubinių metrų medienos ir nevaldomo Lietuvos miškų išpardavimo  užsienio korporacijoms, investiciniams fondams bei kitiems  užsienio subjektam. Spalio 15 dienos laiškas adresuotas Sauliui Skverneliui, kopija išsiųsta šalies Prezidentei ir Seimo pirmininkui.

Gerbiamas Ministre Pirmininke,

2018 m. gruodžio 9 d. į sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigiamąjį suvažiavimą susirinko beveik 400 žmonių,  į žygį Labanoro girioje išsiruošė pusantro tūkstančio žmonių. Labanoro žygio organizatoriai kvietė valdžios atstovus  savo akimis įsitikinti  kokius šiandien miškų turime. Deja, susitikti su žmonėmis, kurie atvažiavo į Labanorą girią  iš visos Lietuvos, neatvyko nė vienas valdžios atstovas. Neatvyko ir aplinkos ministras K. Navickas, nors jis buvo kviestas  asmeniškai.

Jau 28 metus gyvename laisvoje Lietuvoje, tačiau miško bičiulių nuomone,  nepriklausomybė į miškus taip ir neatėjo, visi miškų kirtimai, taikomi šiandien, buvo naudojami ir  sovietmečiu, kai dar nebuvo svarbūs nei visuomeniniai, nei gamtosauginiai poreikiai. Žygio dalyviai išreiškė vieningą nuomonę, kad būtina nedelsiant stabdyti miškų kirtimus visose saugomose teritorijose, atsižvelgiant į tai, kad  miškai atlieka daug įvairių ekologinių, socialinių ir kitų visuomenei svarbių  funkcijų,  sprendimai susiję su  miškų naudojimu turi būti derinami su suinteresuotomis šalimis.

Lietuvos piliečių  nuomone, miškų kirtimas  turi būti mažinamas, palaipsniui mažinant iškertamų miškų plotus ir atsisakant plynųjų kirtimų, todėl   prašome visose  Lietuvos saugomose teritorijose įskaitant ES saugomo tinklo ,,Natūra 2000“ teritorijas nuo 2018 m. lapkričio 1 d.  sustabdyti kirtimus  tol, kol  su suinteresuotomis visuomenės grupėmis nebus suderinta miškų kirtimų apimtys ir būdai,  priimti miškų kirtimo apimtis ir tvarką reglamentuojantys teisės aktai.                                                                                                                                                                                                          

2018 gegužės 4-12 d. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“  atlikta  visuomenės apklausa parodė kad, net 9 iš 10 apklaustųjų yra už brangiausio Lietuvos turto – miško – išsaugojimą. Jie pritaria, kad Lietuvos miškų kirtimas būtų mažinamas, palaipsniui mažinant iškertamų miškų plotus.

Net 8 iš 10 apklaustųjų pritaria nuomonei, kad reikia atsisakyti plynųjų kirtimų. Deja, turiu  priminti, kad jūsų vadovaujama   LR Vyriausybė  negirdi visuomenės nuomonės, neatsižvelgė į LR Aplinkos ministerijos pateiktą projektą nedidinti miško kirtimų, pažeidė LR Vyriausybės programos  91.12 punktą  (,,tolygiai mažinsime plynųjų kirtimų apimtį…) ir  2018 m. rugpjūčio 8 d.  6 procentais padidino metinę valstybinių miškų pagrindinių  kirtimų normą penkiems metams.

Darytina išvada, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. LR Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūra pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą. Manome, kad savo veiksmais LR Vyriausybė pažeidė LR Konstituciją, LR Teisėkūros pagrindų įstatymo  reikalavimus, nesilaikė  Vyriausybės programos  91.12 punkto nuostatų, neatsižvelgė į visuomenės nuomonę dėl jai priklausančių  miškų kirtimų apimčių ir būdų,  siekė patenkinti  ne visuomenės, o stambiosios medienos pramonės savininkų asmeninius interesus.

Lietuvos žmones ir sąjūdį ,,Už Lietuvos miškus“ neramina   nevaldomas   Lietuvos miškų išpardavimas  užsienio korporacijoms, investiciniams fondams  bei kitiems  užsienio subjektams. Užsienio kompanijos  masiškai supirkinėja Lietuvos miškus,  jų valdomi plotai  grėsmingai didėja ir jau viršija dešimtis tūkstančių  hektarų. Didžiuliai  miškų plotai koncentruojami  grupės  asmenų rankose, taip  sudarant sąlygas grupės subjektų dominavimui, pažeidžiant  kitų miškų ūkio rinkos dalyvių interesus.

Stebina Vyriausybės, o ypač aplinkos ministro  K. Navicko aplaidumas ir neveiklumas  laiku  neinicijuojant būtinų  teisės aktų  pataisų, kurios užkirstų kelią nevaldomam Lietuvos  miškų   išpardavimui, nes Lietuvos Respublikos miškų įstatymas   nenumato  jokių   įsigyjamų miškų ploto apribojimų, kai tuo tarpu Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas  numato,  kad asmuo, ar susiję asmenys gali įsigyti tiek žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 500 ha. 

Esant dabartiniam  teisiniam reguliavimui vienas, ar keli  subjektai  gali supirkti visus (išskyrus valstybinės reikšmės) Lietuvos  miškus. Apie 880 tūkst. ha miškų gali būti sukoncentruota  vieno ar keleto  stambių miškų valdytojų rankose, taip  sukuriant  dominuojančią padėtį miškų ūkio  sektoriuje.  Pažymėtina, kad nekontroliuojamas užsienio subjektų akcijų  perleidimas, taip pat gali  būti  grėsmingas Lietuvos nacionaliniam saugumui.                                                                                                                                                                             

Atkreipiame, gerbiamas premjere, Jūsų dėmesį į tai, kad šių metų rugsėjo 20 d.  Jūs, kalbėdamas LR Seime, Vyriausybės valandoje, pasakėte, kad  ,,vis dar nerandame, kur  dingsta ar galimai dingsta 1 milijonas kubinių metrų mūsų medienos“. Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ nuomone  tokie teiginiai, kuriuos Jūs pasakėte iš LR Seimo tribūnos,  diskredituoja, VĮ Valstybinių miškų urėdiją,  Valstybinių miškų tarnybą, Aplinkos ministeriją, LR Vyriausybę,   sąžiningus,  Lietuvos miškams atsidavusius  miškininkus, žemina jų garbę bei orumą  ir  diskredituoja pačią  Lietuvos valstybę.

Jūsų teiginys ,,dingsta 1 milijonas kubinių metrų mūsų medienos“  visuomenėje suprantamas  kaip  skandalingas, analogų neturintis  faktas,  itin didelio masto  valstybės turto grobstymas ir  ypatingai sunkus  nusikaltimas.  Jeigu  dingo apie 50 mln.  Eur  vertės  medienos,  tai  tikėtina, kad  tai negalėjo įvykti nežinant   aplinkos ministrui, VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovui, Valstybinės miškų tarnybos vadovams.

Sąjūdis ,,Už Lietuvos miškus“ kreipiasi į Jus ir prašo:

  1. Informuoti visuomenę ar apie  2018-09-20 LR Seime, Vyriausybės valandoje paminėtą faktą ,,vis dar nerandame, kur  dingsta ar galimai dingsta 1 milijonas kubinių metrų mūsų medienos“ , t. y.  apie galimą valstybinio turto grobstymą  Jūs  pranešėte teisėsaugos institucijoms,  ar dėl šio fakto yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
  2. Pateikti visuomenei 2018 m. rugpjūčio 8 d. LR Vyriausybės  posėdžio  garso įrašą, tam kad  visuomenė galėtų  susipažinti su posėdžio aplinkybėmis. Garso įrašas padėtų geriau  įvertinti, ar savo veiksmais  didinti miškų kirtimo apimtis LR Vyriausybė  nepažeidė LR Konstitucijos, LR Teisėkūros pagrindų įstatymo, laikėsi   Vyriausybės programos  12 punkto nuostatų, atsižvelgė į visuomenės nuomonę dėl jai priklausančių  miškų kirtimų apimčių ir būdų,  siekė patenkinti visuomenės, bet ne stambiosios medienos pramonės savininkų asmeninius interesus.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad miškai atlieka daug įvairių ekologinių, socialinių ir kitų  funkcijų  svarbių visuomenei,  sprendimai susiję su  miškų naudojimu turi būti derinami su suinteresuotomis šalimis. Lietuvos piliečių  nuomone, miškų kirtimas  turi būti mažinamas, palaipsniui mažinant iškertamų miškų plotus ir atsisakant plynųjų kirtimų, todėl   prašome visose  Lietuvos saugomose teritorijose įskaitant ES saugomo tinklo ,,Natūra 2000“ teritorijas nuo 2018-11-01  sustabdyti kirtimus  tol, kol  su suinteresuotomis visuomenės grupėmis nebus  suderinta miškų kirtimų  apimtys ir būdai,  priimti miškų kirtimo apimtis ir tvarką  reglamentuojantys  teisės aktai.           Pakartotinai prašome atšaukti 2018 m. rugpjūčio 8 d. priimtą LR Vyriausybės nutarimą 6 proc. didinti metinę valstybinių miškų kirtimų normą. 

Lietuvos Respublikos valstybiniai miškai priklauso visiems valstybės piliečiams,  todėl  Vyriausybė neturi teisės  sudaryti išskirtines sąlygas grupei  suinteresuotų asmenų visos visuomenės  bei valstybės sąskaita naudoti miško išteklius savo reikmėms. Sąjūdis ,,Už Lietuvos miškus “ sieks, kad jokie partiniai dariniai ar suinteresuotos grupės negalėtų priimti sprendimų, kurie būtų šališki ir nenaudingi visuomenei.

Pakartotinai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Vyriausybė ir  toliau ignoruos visuomenės nuomonę,  neatsižvelgs į Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus” aukščiau nurodytą prašymą, mes kviesime šalies gyventojus ginti  Lietuvos miškus ir visuomenės  interesus visais įmanomais  teisėtais būdais.

                                                                                                                                                                                 

Pagarbiai,

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas Kniukšta

Share Button

liepos 15, 2019

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika pasirašė pavedimą, įpareigojantį stabdyti Punios šilo gamtinio rezervato plėtrą, kuris turėjo tapti pirmuoju gamtiniu rezervatu, kur […]

liepos 15, 2019

Kai kalbame apie pusgaminius, greičiausiai iškart įsivaizduojate šaldytus koldūnus, šaldytas picas ir kitus greitai paruošiamus gaminius. Ne tik šiuos produktus […]

liepos 15, 2019

Šiandien, kai planeta yra stipriai paveikta žmogiškosios veiklos, kiekvienas sprendimas ar planuojamas pokytis privalo būti gerai pamatuotas. Tai neabejotinai susiję […]

liepos 15, 2019

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 1. DANUTĖ JASILIONIENĖ, ZIGMAS VAIŠVILA. EUROPOS POLITINĖS PARTIJOS – DEMOKRATIJOS IR POLITINĖS VEIKLOS IMITACIJA. 2. LVT KREIPIMASIS […]

liepos 12, 2019

Ar kada nors susimąstėte, kad jūsų drabužiams pagaminti buvo iššvaistyti milijardai litrų vandens, sunaudotas didelis energijos ir įvairių cheminių medžiagų […]

liepos 12, 2019

Pačiame sostinės centre, Vokiečių gatvės kieme tęsiami Didžiosios sinagogos archeologiniai tyrinėjimai toliau džiugina reikšmingais atradimais – archeologai aptiko itin svarbias sakyklos […]

liepos 11, 2019

Interneto knygynas „Knygų klubas“ www.knyguklubas.lt kviečia susipažinti su Mariumi Marcinkevičiumi. Marius Marcinkevičius – gydytojas, keliautojas ir rašytojas. Baigęs medicinos studijas […]

liepos 10, 2019

Birželio 29 dieną Signatarų namuose įvyko diplomato, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, dr. Jurgio Šaulio draugijos Steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ir […]

liepos 5, 2019

Šiandien apibendrinti galutiniai meldinių nendrinukių apskaitos rezultatai rodo, kad šių rečiausių Europos giesmininkų populiacija Lietuvoje, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo […]

liepos 5, 2019

Ryte įprasta nusiprausti, išsivalyti dantis, papusryčiauti ir kvapnia kava pradėti dieną. Per atostogas stengiamės patirti naujų įspūdžių, pramogauti, gerai leisti […]