5 gruodžio, 2017

Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 39 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 31-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-288).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (spr. Nr. T2-289).

Esmė. Padidintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir patikslinti Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (spr. Nr. T2-290).

Esmė. Nuspręsta atleisti gyventojus nuo žemės mokesčio už 2017 metus pagal sąrašą (1 priedas), atleisti gyventojus nuo žemės mokesčio, apmokestinto padidintu žemės mokesčio tarifu, už 2017 metus pagal sąrašą (2 priedas), neatleisti gyventojų nuo žemės mokesčio už 2017 metus pagal sąrašą (3 priedas).

4. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio (spr. Nr. T2-291).

Esmė. Nuspręsta atleisti gyventoją nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2017 metus.

5. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo (spr. Nr. T2-292).

Esmė. Patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai bei lengvatų dydžių, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, sąrašai.

6. Dėl butų pardavimo (spr. Nr. T2-293).

Esmė. Nuspręsta parduoti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius keturis butus.

7. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžio nustatymo (spr. Nr. T2-294).

Esmė. Nustatyta keleivio nuvažiuoto vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu vieno kilometro kaina bei maršrutinio taksi vienkartinio bilieto kaina maršrutuose Kretinga–Klaipėda ir Kretinga–Palanga.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-295).

Esmė. Pakeista UAB Kretingos autobusų parko teikiamos paslaugos – pagal tvarkaraštį numatytų įvažiavimų į autobusų stotį vietinio ir tarpmiestinio susisiekimo autobusais, mikroautobusais – kaina.

9. Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo (spr. Nr. T2-296).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašas.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-297).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykių tvarkos aprašas.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-298).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ priedas „Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainos“.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-299).

Esmė. Pakeisti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos nuostatai.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendimų įgyvendinimo stebėsenos 2008–2016 m. ataskaitų aprobavimo (spr. Nr. T2-300).

Esmė. Aprobuotos Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008–2016 ataskaitos.

14. Dėl pritarimo Kretingos miesto veiklos grupės parengtai Kretingos miesto 2018–2022 m. plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo (spr. Nr. T2-301).

Esmė. Nuspręsta pritarti Kretingos miesto vietos veiklos grupės parengtai Kretingos miesto 2018–2022 m. plėtros strategijai bei prisidėti prie Kretingos miesto vietos veiklos grupės parengtos Kretingos miesto plėtros 2018–2022 m. strategijos įgyvendinimo 33 171,67 Eur suma.

15. Dėl lėšų skyrimo projektui „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“ (spr. Nr. T2-302).

Esmė. Numatyta Kretingos rajono savivaldybės biudžete projektui „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“ finansuoti 15 procentų tinkamų projektų išlaidų ir užtikrinti tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamų finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimą.

16. Dėl lėšų skyrimo projektui „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“ (spr. Nr. T2-303).

Esmė. Nuspręsta, gavus finansavimą, skirti Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 7,5 procentų tinkamų finansuoti projekto „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“ išlaidų ir užtikrinti tinkamų išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, padengimą.

17. Dėl lėšų skyrimo projektui „Paslaugų teikimas besigydantiems DOTS kabinete“ (spr. Nr. T2-304).

Esmė. Nuspręsta, gavus finansavimą, skirti Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 7,5 procentų tinkamų finansuoti projekto „Paslaugų teikimas besigydantiems DOTS kabinete“ išlaidų ir užtikrinti tinkamų išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, padengimą.

18. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui (spr. Nr. T2-305).

Esmė. Pritarta Jungtinės veiklos (partnerytės) sutarties projektui.

19. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2017 m. spalio 6 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-847 (spr. Nr. T2-306).

Esmė. Pritarta papildomo susitarimo prie 2017 m. spalio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-847 projektui.

20. Kretingos socialinių paslaugų centro vaikams teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo (spr. Nr. T2-307).

Esmė. Patvirtintas Kretingos socialinių paslaugų centro vaikams teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų planas.

21. Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo (spr. Nr. T2-308).

Esmė. Nustatytos Dienos veiklos centro socialinės globos paslaugų kainos.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-309).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo bei Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai.

23. Dėl žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklių patvirtinimo (spr. Nr. T2-310).

Esmė. Patvirtintos Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklės.

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo. (spr. T2-311).

Esmė. Pakeista Paramos verslui skyrimo komisijos sudėtis.

25. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-312).

Esmė. Pakeista Komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudėtis.

26. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-313).

Esmė. Pakeista Komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudėtis.

27. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Edmundo Valantiejaus atsistatydinimo iš užimamų pareigų (spr. T2-314).

Esmė. Priimtas Antikorupcijos komisijos pirmininko atsistatydinimas.

28. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo (spr. T2-315).

Esmė. Perduotas valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas, esantis Vilniaus g. 20, Salantuose, Kretingos r. sav.

29. Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą (spr. Nr. T2-316).

Esmė. Leista Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kretingos meno mokyklos darbuotojų profesinės sąjungos grupei registruoti buveinės adresą Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Mėguvos g. 7, Kretingoje.

30. Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą (spr. Nr. T2-317).

Esmė. Leista viešajai įstaigai „Kretingos Minija“ registruoti buveinės adresą Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Savanorių g. 29A, Kretingoje.

31. Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos ir nuomos sutarties atnaujinimo (spr. T2-318).

Esmė. Nuspręsta išnuomoti akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ ne konkurso būdu iki 2019 m. sausio 31 d. 15,23 kv. m ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Atžalyno g, 4-3, Vydmantų k., Vydmantų sen, Kretingos r. sav., ir atnaujinti savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį, pasirašytą Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“, dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos, esančios adresu Akmenos g. 14, Kurmaičių k., Kretingos sen.

32. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-319).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui perduotos panaudos pagrindais valdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Kurto Skroblio g. 1-3, Senosios Įpilties k. ir Žalioji g. 3, Jokūbavo k.

33. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai (spr. T2-320).

Esmė. Perduotas Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės turtas – knygos „Kretingos krašto tautodailė ir tradiciniai amatai“.

34. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms (spr. T2-321).

Esmė. Perduotas Kretingos rajono švietimo įtaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės turtas, neatlygintinai gautas ir įsigytas iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.

35. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. T2-322).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo priedas.

36. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr. T2-323).

Esmė. Nurašytas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – nuotekų šalinimo tinklai – slėginis nuotakynas Eglių g. 3, Raguviškių k., Žalgirio sen.

37. Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-324).

Esmė. Pryšmančių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., suteiktas Rąžės aklg. pavadinimas.

38. Dėl gatvės pavadinimo Imbarės seniūnijoje suteikimo ir gatvės pavadinimo pakeitimo (spr. T2-325).

Esmė. Reketės k., Kretingos r. sav., suteiktas Kūlupio gatvės pavadinimas. Kadagyno k., Kretingos r. sav., pakeistas gatvės pavadinimas pratęsiant Ilgąją gatvę.

39. Dėl Kretingos seniūnijos Kurmaičių kaimo Akmenos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (spr. Nr. T2-326).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės Kretingos seniūnijos Kurmaičių k. Akmenos g. geografinė charakteristika, pratęsiant gatvę.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. posėdyje iš viso buvo priimti 39 sprendimai, kurie paskelbti adresu www.kretinga.lt.

Kretingos rajono savivaldybės informacija


1997-aisiais, bibliotekos 60-mečio iškilmių metu, M. Valančiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas Vytautas Vaičekauskas įteikia bibliotekos direktorei Aldonai Kerpytei dovaną bibliotekos vardo suteikimo proga – vyskupo M. Valančiaus portretą, kuris ligi šiol puošia bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyrių.
7 lapkričio, 2022

Šiemet sukanka 25-eri, kai Kretingos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas. Vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875), gimęs […]

21 rugsėjo, 2022

Klaipėdos regiono ugniagesiai gelbėtojai, įgyvendindami projektą LT-RU-2-074 HQ-RESPOND, praėjusią savaitę surengė didelio masto Neringos miškų gesinimo pratybas. Projektas įgyvendinamas pagal […]

12 rugsėjo, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose ir pirmadienį su komanda dirba Klaipėdos regione. Susitikime […]

4 liepos, 2022

Lietuvoje vyraujant smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, vis garsiau kalbama apie tai, kaip stiprinti jų konkurencingumą. Vienas tokių būdų – jungtis […]

6 balandžio, 2022

Balandžio 5 d. Kretingoje prasidėjo 4 dienas truksiančios mokomosios pratybos, kurių metu ugniagesiai gelbėtojai tobulins įgūdžius iš sugriuvusių pastatų gelbėjant […]

31 kovo, 2022

Šeštadienį Kretingoje buvo išdalinti Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos apdovanojimai „Tegyvuoja teatras“. Tai svarbiausias metinis apdovanojimas […]

K. Kymantaitės vardo prizas įteiktas Vilniaus kultūros centro teatro studijai „Elementorius“ / Rengėjų nuotr
29 kovo, 2022

Kovo 26-ąją į Kretingos r. kultūros centrą būrį teatralų sukvietė iškilmingas renginys – teatralizuota šventė „Tegyvuoja teatras“, skirta Tarptautinei teatro […]

21 lapkričio, 2021

Kretingos muziejuje trumpam vieši svečiai iš tolimos praeities – archeologijos ekspoziciją papildė keturi nepaprasti manekenai. Jie vaizduoja rytiniame Baltijos pajūryje […]

Jolanta Klietkute prie serbento
16 spalio, 2021

Vienuolynai nuo seno garsėjo auginamais vaistažolių sodeliais, vienuoliai vaistiniais augalais gydė žmones. Vienas iš labiausiai žinomas tokių iškilių vaistinių augalų […]

19 rugpjūčio, 2021

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje jau trečius metus iš eilės organizuojamas Hario Poterio knygų serijos gerbėjams skirtas renginys, […]

19 birželio, 2021

Dar 2019 metais Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykęs išskirtinio grožio renginys „Baltoji vakarienė“, pritraukęs per šimtą Kretingos […]

13 balandžio, 2021

Balandžio 13 – gegužės 1 dienomis, nuo COVID-19 viruso pasiskiepiję Kauno miesto ir rajono senjorai, dovanų gaus kvietimą apsilankyti Lietuvos […]

9 kovo, 2021

Miškas teikia didžiulę svarbą tiek ekosistemai, tiek žmogui. Kartu tai – išties puiki investicija: miško pardavimas gali teikti didelę finansinę […]

4 kovo, 2021

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šiandien ir toliau tęsė darbus Salantuose. Vakar vakare galimai aptikus taršos šaltinį, šiandien kasinėjimai vyko valdoje. […]

13 sausio, 2021

Nuo senų senovės Aistmarių ir Kuršių marių žvejai žiemą stintas į pašautus po ledu tinklus viliodavo ypatingu muzikiniu instrumentu: į […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

14 spalio, 2020

Spalio 10 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka pakvietė pėsčiųjų žygių entuziastus leistis į 17 kilometrų kelią, besidriekiantį […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

25 rugsėjo, 2020

Lietuvos statistikos departamentas išleido elektroninį leidinį „Lietuvos gyventojai“. Leidinyje pateikta statistinė informacija apie Lietuvos gyventojų gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę […]