29 liepos, 2016
Renata Daukintytė / laikraštis „Plungės žinios“

Vi­zi­ja: nuo 2020 me­tų Plun­gė – be vai­kų glo­bos na­mų

Lie­pos 19 d. po­sė­džiau­jant Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui, dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta Plun­gės vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­kai. Kal­bė­ta apie glo­bos na­mų ak­tu­a­li­jas ir pla­nuo­ja­mus po­ky­čius – per­ėji­mą nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų.

Iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės vai­kų glo­bos na­mus ir vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­ką pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė. Šiuo me­tu glo­bo­ja­mi (rū­pi­na­mi) 108 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai nuo kū­di­kys­tės iki 18 me­tų am­žiaus. 61 iš jų au­ga šei­mo­se, 47 – so­cia­li­nės glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se (Klai­pė­dos, Šiau­lių bei Plun­gės). Šiuo me­tu mū­sų mies­to vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na 46 auk­lė­ti­niai: 42 – mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, po du – iš Rie­ta­vo bei Ši­la­lės sa­vi­val­dy­bių. Nė vie­nas iš jų nė­ra naš­lai­tis – vi­si vai­kai yra iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Įstai­go­je gy­ve­na ir du jau pil­na­me­tys­tės su­lau­kę jau­nuo­liai – jiems su­teik­ta ga­li­my­bė mo­ky­tis ir gy­ven­ti glo­bos na­muo­se iki 21 me­tų.

Pa­sak A. Striau­kie­nės, vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tų pa­grin­di­nis tiks­las – iš šei­mų pa­im­tus vai­kus vėl grą­žin­ti į šei­mą. Jei tai ne­pa­vyks­ta, ieš­ko­ma vai­ko gi­mi­nai­čių, ar­ti­mų­jų, ir tik pas­ku­ti­nė sto­te­lė bū­na ins­ti­tu­ci­nė glo­ba. „Kol kas nė­ra ga­li­my­bės su­teik­ti pa­gal­bą šei­moms, ne­įtrauk­toms į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų gru­pę. Bū­ti­na su­kur­ti to­kią sis­te­mą, kad so­cia­li­nės pa­gal­bos su­lauk­tų vi­si, ku­riems ji bū­ti­na“, – tei­gė spe­cia­lis­tė. Ins­ti­tu­ci­nė per­tvar­ka, pa­sak jos, tik­rai rei­ka­lin­ga. Bu­vi­mas vai­kų glo­bos na­muo­se, ypač nuo kū­di­kys­tės, truk­do sėk­min­gai in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, tar­si už­de­da žy­mę vi­sam gy­ve­ni­mui (ypač pa­tek­ti ins­ti­tu­ci­nėn glo­bon ven­gia pa­aug­liai), at­si­lie­pia vai­ko psi­chi­nei svei­ka­tai, as­me­ny­bės rai­dai.

Jau nuo 2014 me­tų po tru­pu­tį įsi­bė­gė­jan­ti per­tvar­ka – per­ėji­mas nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų – nu­ma­to, jog 2020 me­tais ša­ly­je to­kių įstai­gų, kaip vai­kų glo­bos na­mai, iš vi­so ne­be­liks. Tė­vų glo­bos ne­te­ku­sius vai­kus bei naš­lai­čius glo­bos įkur­tos šei­my­nos, po sa­vo sto­gu pri­ims tap­ti įtė­viais ar glo­bo­ti no­rin­tys as­me­nys (no­rin­tie­siems įsi­vai­kin­ti ar glo­bo­ti (rū­pin­ti), or­ga­ni­zuo­ja­mi kur­sai). Per­tvar­kos pla­nuo­se – pro­fe­sio­na­lių glo­bė­jų (as­me­nų, tu­rin­čių so­cia­li­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir so­cia­li­nio dar­bo pa­tir­ties) ren­gi­mas. To­kie glo­bė­jai (jiems bū­tų mo­ka­mas at­ly­gis) bet ka­da pri­im­tų vai­ką, dirb­tų su jo šei­ma, ne­sėk­mės at­ve­ju – su bū­si­mais glo­bė­jais. Plun­gė tu­ri iš ko pa­si­sem­ti pa­tir­ties – kai­my­ni­niai Tel­šiai jau tu­ri to­kį glo­bė­ją.

Yra ma­no­ma, kad iki 2020 me­tų Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se liks apie 30 glo­bo­ti­nių. Per­tvar­kos tiks­las tais me­tais – vi­sai pa­nai­kin­ti ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, tad li­ku­siems vai­kams teks ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių glo­bos bū­dų. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis, re­ziu­muo­da­mas A. Striau­kie­nės pra­ne­ši­mą, sa­kė: „Bus sun­ku­mų įgy­ven­di­nant Pre­zi­den­tės no­rus, rei­kės daug lai­ko ir lė­šų (o jų Plun­gei veiks­mų pla­nui 2016–2020 me­tais įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­ta ne­daug – 278 386 eu­rai – aut. past.).“

Nuo pla­nų ir vi­zi­jų per­ei­ta prie kas­die­ny­bės. Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė sa­kė, jog ne vis­kas jos va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je yra gra­žu (dėl kai ku­rių auk­lė­ti­nių ten­ka kreip­tis ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus), ta­čiau glo­bos na­mų dar­buo­to­jai sten­gia­si vai­kus iš­auk­lė­ti, už­au­gin­ti ge­rus, ga­lin­čius sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti, at­sa­kin­gus žmo­nes. Ir tik­rai yra ne­ma­žai auk­lė­ti­nių, ku­riais Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai di­džiuo­ja­si. Vai­kai gy­ve­na gra­žiai ir pa­to­giai įreng­to­se pa­tal­po­se, rū­pi­na­ma­si jų už­im­tu­mu, glo­bo­ti­niai pui­kiai in­teg­ra­vo­si į ben­druo­me­nę (ben­drau­ja su įvai­rio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, įstai­go­mis, da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se ir pan.). Di­rek­to­rė mi­nė­jo, kad vai­kų na­mai ren­gia at­vi­rų du­rų die­nas, vai­kai pa­tys pie­šia kvie­ti­mus, lau­kia juos ap­lan­kan­čių sve­čių, ta­čiau plun­giš­kiai yra abe­jin­gi. „Prieš Ka­lė­das mus ap­lan­ko apie dvi­de­šim­ties užsieniečių de­le­ga­ci­ja, o iš sa­vų… Prieš Ka­lė­das mus ap­lan­kė tik me­ras su žmo­na“, – ap­gai­les­ta­vo G. Ūsie­nė.

Di­rek­to­rė už­si­mi­nė ir apie ki­tą skau­du­lį – ne­baig­tas re­mon­tuo­ti pa­tal­pas. Pa­sak jos, lė­šų, skir­tų vai­kų glo­bos namų re­no­va­ci­jai, pa­ka­ko tik vai­kų gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms at­nau­jin­ti. Li­ko ne­su­tvar­ky­tas kor­pu­sus jun­gian­tis ko­ri­do­rius, ku­rio su­tvar­ky­mui reik­tų ne­men­kos su­mos – 400 tūkst. eu­rų. Vy­riau­sy­bė pi­ni­gų tik­rai ne­be­skirs, nes per­tvar­ka ne­be­nu­ma­to ins­ti­tu­ci­nės glo­bos, ta­čiau ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė min­čiai, jog re­mon­tą pa­baig­ti bū­ti­na. „Rei­kia kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­rių, gal at­si­ras pi­ni­gų (re­mon­tui – aut. past.). Juk pas­kui tą pa­sta­tą bus ga­li­ma pa­nau­do­ti ki­toms reik­mėms“, – tei­gė J. Šle­pe­tis.


24 gegužės, 2023

Gegužės 23 d., Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyva Telšiuose organizuotas susitikimas su Telšių vyskupijos teritorijoje esančiais savivaldybių merais ir kunigais. […]

VRK narys Andrius Puksas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
21 balandžio, 2023

Penkių savivaldybių tarybų nariai dėl klaidingo priesaikos teksto turės pakartoti ceremoniją. Karoti šią procedūrą prireiks, nes klaidingą priesaikos tekstą perskaitę […]

Sauliaus Narkaus nuotr.
17 balandžio, 2023

Balandžio 14-oji – Plungei ir plungiškiams ypatingai džiugi diena: Plungės rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto […]

5 balandžio, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją, atliko atsitiktine tvarka atrinktų 23 savivaldybių teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių […]

Arūnas Dulkys lankėsi Plungėje
23 kovo, 2023

Pirmadienį, kovo 20 d., sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys lankėsi Plungės gydymo įstaigose: greitosios medicinos pagalbos stotyje, dviejose pirminės sveikatos […]

Kauno Šv. Roko mokyklos nuotr.
7 kovo, 2023

Naujais mokslo metais darbą pradės aštuoni regioniniai specialiojo ugdymo centrai. Jie teiks kvalifikuotą pagalbą šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties […]

19 sausio, 2023

2023 m. sausio 18 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje aštuntą kartą išdalyti prestižiniai kultūros apdovanojimai „Auksiniai feniksai“. Lietuvos kultūros centrų […]

Teatro IKI nuotr.
19 sausio, 2023

VilSausio 17 dieną Ignalinos gimnazijos teatras IKI buvo išvykęs į Respublikinį Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį ,,Aitvarai 2023”. Festivalis […]

11 sausio, 2023

Trečiadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas susitiko su Telšių rajono savivaldybės meru Kęstučiu Gusarovu ir tarėsi dėl Germanto regioninio parko steigimo.  Įsteigtas naujas regioninis […]

6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

6 sausio, 2023

Gruodžio 31 d. įvyko orientavimosi sporto varžybos „Žemaitijos taurė 2022“, kurias organizavo Plungės sporto ir rekreacijos centras. Varžybų vyriausioji teisėja […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 31 d. baigėsi kvietimas teikti paraiškas savivaldybėms, norinčioms gauti kompensacinę išmoką už atnaujinamą savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą. Aplinkos projektų […]

23 gruodžio, 2022

Turto banko valdomame pastate Paprūdžio g. 20, Plungėje – įkurtuvių nuotaikos. Po kapitalinio remonto, čia įsikūrė net šešių valstybės įstaigų […]

9 gruodžio, 2022

Praėjusią parą dėl gausaus sniego sukeltų padarinių šalies ugniagesiai gelbėtojai net 103 kartus vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų […]

14 lapkričio, 2022

Lapkričio 11-ąją Verslo dienai paminėti Telšiuose vyko IQ forumas „Telšē StarTown“, kuriame dalyvavo ne tik Telšių, bet ir viso regiono […]

10 lapkričio, 2022

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siūlo naują paslaugą Telšių regiono (Plungės, Telšių, Mažeikių raj. ir Rietavo sav.) gyventojams – daiktų […]

Jonkus Photography
17 spalio, 2022

Savaitgalį Žemaitijos nacionaliniame parke vyko nemokamas teatralizuotas festivalis visai šeimai „Miško burtai“. Šalia Platelių ežero plytinčiame Plokštinės miške su atvykusiais […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

13 rugsėjo, 2022

„Renginiai kiemuose galėtų vykti savaime. Geriausia ateitis tokiems renginiams būtų tai, kad žmonės patys juos organizuotų – pasidarytų Sau“, – […]

8 rugsėjo, 2022

Rugpjūčio 30 dieną daug gilaus susimąstymo, nuoširdžios empatijos, skambaus juoko, stiprių įspūdžių ir nuostabos pajuto susirinkusieji minėti 110 – to […]