9 kovo, 2018
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Parama augalų draudimo įmokoms kompensuoti

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 d. savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose.
 
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 344 420 Eur paramos lėšų.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Paraiškas gali teikti augalininkyste, sodininkyste ar daržininkyste užsiimantys ūkio subjektai, norintys, kad būtų kompensuotos paramos pasėlių ir augalų nuo iššalimo ir (arba) sausros draudimo įmokos.
 
Ūkio subjektai turi atitikti aktyvaus ūkininko sąvoką. Nustatant aktyvaus ūkininko statusą tikrinama, ar subjekto vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga.
 
Nustatant, ar pareiškėjo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas, tikrinama, ar pareiškėjas (fizinis asmuo) yra įregistravęs ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, jis gali užpildyti pažymą dėl žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudų. Kitas būdas įrodyti, kad pareiškėjo pagrindinė veikla yra žemės ūkio veiklos vykdymas, užpildyti pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti. Pažymą gali pateikti pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys.
 
Jei subjekto gauta bendra Europos Sąjungos tiesioginių išmokų suma didesnė negu 5 000 Eur, tai tikrinama, ar metinė tiesioginių išmokų suma už praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo praėjusiais finansiniais metais iš ne žemės ūkio veiklos. Antras galimas kriterijus, pagal kurį nustatomas aktyvaus ūkininko statusas, – pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų.
 
Kita sąlyga gauti paramą – pagal draudimo sutartį numatomi padengti nuostoliai, kai dėl iššalimo ir (arba) sausros sunaikinama daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų produkcijos.
 
Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką, tačiau teikiamų paraiškų skaičius nėra ribojamas.
 
Kompensuojama iki 65 proc. draudimo įmokos
 
Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis, ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 65 proc. draudimo įmokos sumos. Tačiau kompensuojama suma negali viršyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis.
 
Paslaugų pirkimo būdai
 
Prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis bei administravimo taisyklėmis. Tuo tarpu perkančiosios organizacijos pirkimus turi vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.
 
Praėjusių metų pabaigoje, pakeitus veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pirkimą leidžiama vykdyti derybų būdu, jei dėl techninių ar kitų priežasčių paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos. Tiesa, derybų būdu galima pirkti paslaugas, kurių vertė yra lygi arba viršija 58 000 Eur.
 
Jei perkamų pasėlių ir (arba) augalų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti kartu su paraiška reikėtų pateikti ne mažiau kaip tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus, kuriais grindžiama visa prašoma paramos suma. Jei rinkoje yra mažiau tiekėjų, galima pateikti mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus.
 
Draudimo liudijimas pagal nustatytus reikalavimus
 
Prieš teikdamas paraišką ūkininkas turi pasirašyti su draudimo bendrove draudimo sutartis / draudimo paraišką ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui ir jame / joje turi būti nurodyta:
  • duomenys apie draudimo įmonę ir subjektą, kuriam nuosavybės teise priklauso draudžiama produkcija;
  • kiekvienos augalų rūšies draudimo įmokos suma;
  • kiekvienos augalų rūšies draudimo suma, draudimo laikotarpis, apdraustų augalų plotai pagal augalų rūšis ir rizikos, nuo kurių draudžiamasi, bei 30 proc. kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija.
Pareiškėjas visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką turi sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos. Pažymėtina, kad pareiškėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi pranešti savivaldybei apie bet kurių duomenų, pateiktų paramos paraiškoje, taip pat apie kontaktinių duomenų pasikeitimą bei aplinkybių, kurios turi įtakos tinkamam įsipareigojimų vykdymui, atsiradimą.
 
Paramos išmokėjimas
 
Taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
 
Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybei turi pateikti šiuos dokumentus:
  • draudimo sutartį bei visų draudimo sutarties pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
  • visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalus arba kopijas bei paaiškinimus dėl žalą patyrusių pasėlių atsėjimo;
  • visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei pareiškėjas arba paramos gavėjas nesilaiko teisės aktų reikalavimų ar pažeidžia paramos paraiškos sąlygas, numatomos sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas, kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.


28 kovo, 2024

Skaitmeninės Europos programą (Digital Europe Programme) Lietuvoje koordinuojanti Inovacijų agentūra informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje veiklas vykdančias ar planuojančias […]

21 kovo, 2024

Prieš daugiau nei 20 metų mažame sandėlyje veiklą pradėjusi plastikinių pakuočių gamintoja „Plastiksė“ šiandien – tarptautinis verslas, teikiantis novatoriškus pakuočių […]

19 kovo, 2024

Inovacijų agentūra skelbia du finansavimo kvietimus viešojo sektoriaus organizacijoms eksperimentuoti skaitmeninių technologijų srityje. 2024 m. „GovTech“ (inovatyvių viešojo sektoriaus technologijų) […]

Aušrinė Armonaitė. ELTA / Marius Morkevičius
12 kovo, 2024

Inovacijų agentūra skelbia du naujus finansavimo kvietimus inovacijas kuriančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms Lietuvos įmonėms. Produktų, sukurtų vykdant inovatyvias […]

6 vasario, 2024

Nedidelės vertės (vadinamąją de minimis) valstybės paramą siekiantys gauti verslai nuo šių metų pradžios gali pretenduoti į didesnę paramos sumą. Nuo […]

1 vasario, 2024

Prie Vidurio ir Vakarų Lietuvos startuolių ekosistemos vystymo prisidės daugiau nei 3 mln. eurų ES investicijų. Jos bus skirtos 4 […]

7 gruodžio, 2023

Siekiant sudaryti galimybę Lietuvos įmonėms tapti inovatyvesnėms, o jų darbuotojams – kelti savo kvalifikaciją, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai kviečiami […]

4 gruodžio, 2023

Į smulkaus ir vidutinio verslo Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione skatinimą orientuotų programų kūrimui bei įgyvendinimui bus suteiktas beveik 2,5 […]

23 kovo, 2021

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai nuo liepos 1 d. sudaryti galimybę daugumą notarinių veiksmų atlikti nuotoliniu būdu.  Nuo šiol notarai […]

30 gruodžio, 2020

Vyriausybės pasitarime buvo pritarta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktai patikslintai subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcijai ir kriterijams. Numatyta, kad […]

16 liepos, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

27 vasario, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

22 vasario, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

19 vasario, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

7 vasario, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

2 vasario, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]

31 sausio, 2018

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad iki vasario 5 d. priimamos paraiškos pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones. […]

25 sausio, 2018

Europos Komisija (EK) patvirtino įgyvendinimo reglamentą Nr. 2018/108, kuriuo nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. […]

25 sausio, 2018

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pakeitimą, kuriuo siūloma daug Lietuvos žemdirbiams […]

25 sausio, 2018

Vyriausybė patvirtino patikslintą Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, kurį parengė Aplinkos ministerija. Šis teisės […]