sausio 5, 2018
Žemės ūkio ministerijos informacija
Kaimo plėtros paramai gauti – palankesnės sąlygos

Žemės ūkio ministerija  išsikėlė tikslą, kad parama būtų prieinama kuo didesniam pareiškėjų ratui, todėl supaprastinamos Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) 2014-2020 m. administravimo, priemonių įgyvendinimo taisyklės, pirkimo procedūros ne tik kaimo plėtros, bet ir žuvininkystės srityje.

Dėmesys kooperacijai

Ministerija, palaikydama kooperaciją, pakeitė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą, kad žemės ūkio kooperatyvai lengviau galėtų gauti paramą, taip pat jiems padidintas paramos intensyvumas iki maksimaliai galimos ribos.

Pakeista KPP praplečiant žemės ūkio veiklos apibrėžtį. Tai reiškia, kad paramos pagal schemą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gali kreiptis pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys, realizuojantys ar perdirbantys savo narių ūkiuose išaugintus žemės ūkio produktus.

Pagal KPP priemones, tokias kaip „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams numatytas galimas didesnis paramos intensyvumas.

Jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas ar jo narys, jam teikiamas prioritetas pagal KPP priemones „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“, „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Tvarka paprastėja

KPP administravimo taisyklėse atlikta daug supaprastinimų. Nustatytas lankstesnis projektų, finansuojamų pagal KPP priemones, investicijų keitimas – leidžiama vieną kartą projekto įgyvendinimo metu keisti tinkamas finansuoti išlaidas. Pakeista projektų vertinimo sistema, kuri užtikrins trumpesnį paraiškų vertinimą, jis užtruks  ne ilgiau kaip 3 mėn.

Palengvintos ir  pirkimo procedūros: atsisakyta apklausos būdo, numatytos derybos. Projektų vykdytojams nereikia atlikti pirkimo procedūrų, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė lygi arba viršija 58 000 Eur be PVM.

Paspartintas paramos administravimo procesas

KPP priemonėje „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“  atsisakyta projektų svarstymo ministerijoje, nustatant, kad sprendimus dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Nacionalinė mokėjimo agentūra.

KPP priemonėse „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ atsisakyta paramos sutarčių pasirašymo.

KPP priemonėje „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ atsisakyta reikalavimo pateikti projekto aprašą kaip atskirą dokumentą (reikalinga informacija pateikiama paraiškoje).

Kai kuriose KPP priemonėse („Miško veisimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, „Natura 2000“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra veiklos sritys „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, vietos projektai įgyvendinami pagal Leader metodą) sumažintas privalomų pateikti dokumentų skaičius. 

Geresnės sąlygos įgyvendinti ne žemės ūkio verslo projektus

Skolintis leidžiama ne tik iš kredito įstaigų, bet ir iš kitų juridinių bei fizinių asmenų (taikoma ne žemės ūkio verslų pradžiai ir plėtrai). Atsisakyta reikalavimo 10 proc. projekto vertės finansuoti nuosavomis lėšomis. Juridiniams asmenims kartu su paraiška nebereikia teikti ataskaitinių metų finansinių ataskaitų, jei jos teikiamos Juridinių asmenų registrui. Taip pat ūkininkai pripažinti tinkamais paramos gavėjais ne žemės ūkio verslui pradėti.

Palanku investuoti

Nuo 2017 m. pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ pareiškėjams sudaryta galimybė įsigyti naudotus traktorius. Nuo 2018 m. tokią galimybę planuojama suteikti ir pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Nuo 2018 m. numatoma pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ naujų gamybinių pastatų statybai nustatyti ir taikyti fiksuotąjį įkainį statybos 1 kvadratiniam metrui.

Tokiu atveju pareiškėjams nereikėtų teikti komercinių pasiūlymų, vykdyti pirkimų, pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Numatomas papildomas paramos lėšų išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas, tačiau šiems pakeitimams dar reikalingas EK pritarimas.

Geros žinios miškininkams

Sudarytos palankesnės sąlygos gauti paramą  pagal šias miškų sektoriaus priemones: „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Veiklos sritis „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ papildyta nuostata, kad įrengiant ar rekonstruojant miško kelią, ne daugiau kaip 25 proc. projekto išlaidų vertės gali sudaryti kelio įrengimas ar rekonstrukcija ne miško žemėje. Veiklos srityje „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priimta nuostata, kad jaunuolynų ugdymas tame pačiame plote gali būti remiamas ne vieną, bet du kartus per programinį laikotarpį. Teikiantys paraišką sričiai „Investicijos į miškininkystės technologijas“ galės gauti didesnę nei  50 tūkst. Eur paramą.

Palengvinimai žuvininkystės srityje

Nuo 2017 m. žvejybos, akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo sektoriuose priimamos paraiškos investicines verslo priemones įgyvendinti supaprastinta tvarka (parama iki 50 tūkst. Eur): nerengiamas verslo planas su finansinių prognozių ataskaitomis, o veiklos aprašas integruotas į paraišką; paprastesnis projekto finansavimo pagrindimas; mažesni reikalavimai atitikčiai ekonominio gyvybingumo kriterijams pagrįsti ir kt.

2017 metais buvo keičiamos beveik visų investicinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, numatant jose daug palengvinimų: galimybė vėliau pateikti  paskolos sutartis, poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl jo dokumentus, statybos leidimo dokumentus ir pan. Atsisakyta reikalavimų pareiškėjui pateikti pažymas ir dokumentus, kuriuos NMA gali gauti tiesiai iš trečiųjų šalių ar viešųjų registrų. Peržiūrėta ir atsisakyta visų perteklinių reikalavimų pareiškėjui.

Share Button


liepos 16, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

kovo 9, 2018

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 […]

vasario 27, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

vasario 26, 2018

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, […]

vasario 22, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

vasario 19, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

vasario 14, 2018

Nuo vasario 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER […]

vasario 7, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

vasario 6, 2018

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia inicijuoti inovatyvių startuolių kūrimąsi visoje Lietuvoje ir jau antrą kartą skelbia konkursą „Ieškomas […]

vasario 2, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]

sausio 31, 2018

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad iki vasario 5 d. priimamos paraiškos pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones. […]

sausio 25, 2018

Europos Komisija (EK) patvirtino įgyvendinimo reglamentą Nr. 2018/108, kuriuo nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. […]

sausio 25, 2018

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pakeitimą, kuriuo siūloma daug Lietuvos žemdirbiams […]

sausio 25, 2018

Vyriausybė patvirtino patikslintą Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, kurį parengė Aplinkos ministerija. Šis teisės […]

sausio 22, 2018

Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad administracinės naštos mažinimas žemės ūkio subjektams yra prioritetinis uždavinys, kurio įgyvendinimo darbai yra gerokai įsibėgėję […]

sausio 19, 2018

Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie Europos strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF) finansavimą, […]

sausio 11, 2018

Gyvūnų augintojai gali gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, […]

sausio 11, 2018

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pakvietė finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų portfelio garantijų priemonei „Paskolų portfelio garantijos paskoloms […]

sausio 8, 2018

Bičių laikytojams 2017 m. pabaigoje išmokėta 638 tūkst. eurų parama už papildomą bičių maitinimą. Paramos sulaukė 6704 bitininkai. Jiems parama […]

sausio 3, 2018

Kaimo plėtros programos (KPP) prioritetuose šiemet išlieka parama mažiesiems ūkiams, verslams, gyvulininkystei. Viena iš naujovių ta, kad investicijos į žemės […]