29 gegužės, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta 32 sprendimų projektams

Gegužės 26 d. tarybos nariai rinkosi į rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo gegužės 19 d. priesaiką priėmęs tarybos narys – meras Edgaras Pilypaitis.

Tarybos nariai pritarė 32 sprendimų projektams (iš 33). Atidėtas sprendimo projektas Nr. 5. „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, nes pateikus svarstyti sprendimo projektą buvo pateikta daugiau pasiūlymų dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų.

Taryba nusprendė pavesti nuo 2017 m. gegužės 29 d. rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Jūratei Šneideraitienei eiti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos I.Cibulskienės ligos, atostogų metu, taip pat kai ji laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.

Taryba suderino savivaldybės mero regalijų eskizą ir patvirtino regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos parašą, kuriame numatyta, jog meras regalijas gali nešioti: Savivaldybės mero vizitų, reprezentuojančių rajono savivaldybę, metu; įvairių švenčių ir renginių metu; priimant oficialius garbės svečius, užsienio šalių delegacijas; iškilmingų ceremonijų metu.

Taryba pakeitė Sveikatos ir socialinės politiko komiteto sudėtį į kurią įtraukė savivaldybės tarybos nariu, po pasikeitusio porinkiminio sąrašo, tapusį Antaną Burkšaitį.

Patvirtinta Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2016 metų ataskaita, suteikta Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo parama MB „Hidromelsta“ steigėjui, MB„Mankasta“ steigėjui, MB „Mokesčių konsultacijos“ steigėjai, MB „Aido paslaugos ir transportas“ steigėjui, „Jo jo pramogos vaikams“ steigėjai, MB „Kokybiška mediena“ steigėjui, MB „Audventa“ steigėjui, MB „Mokesčių konsultacijos“, Jūrantui Kazakauskui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą, MB „Karis“, VšĮ „Mena meną“.

Nustatytas 2018 metams nekilnojamo turto mokesčio tarifas – 0,7 proc. nekilnojamo turto mokestinės vertės. Nuspręsta skirti 0,1 procentą surenkamo nekilnojamojo turto mokesčio verslo plėtrai per smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondą, atleisti verslo subjektus, investuojančius į nekilnojamojo turto statybą ir (ar) rekonstrukcijąn ne mažiau kaip 0,5 mln. Eur per dvejus metus, nuo nekilnojamojo turto mokesčio naujai sukurtai nekilnojamojo turto vertei trejus metus nuo investicijų projekto užbaigimo datos, t. y., turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre datos bei naujai įsiregistravusias įmones vienerius metus nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Pakeistas Rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas, perduotas Šakių „Žiburio“ gimnazijai patikėjimo teise valdyti ir naudoti rašomasis stalas, Šakių rajono savivaldybės administracijai, įtraukiant į Barzdų seniūnijos buhalterinę apskaitą, pastatas – mokykla, perimtas Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai vykdyti turtas – publicistikos straipsnių rinktinė, pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Patvirtintas Rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimą, įskaitymą į rajono savivaldybės biudžeto pajamas, lėšų naudojimą programų vykdymui, asignavimų valdytojų teises pareigas ir atsakomybę.

Patvirtinta asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinė eilė, kurioje numatyta, kad I prioritetas – Išdagai – Naudžiai – Valakbūdis; II prioritetas – Panoviai – Naudžiai, III-V prioritetai – Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai. Patvirtinta Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinė eilė, kurioje numatyta, kad I-II prioritetas – Miknaičiai – Slavikai – Kiduliai, III prioritetas – Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai.

Pritarta projektui „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“, kuriuo planuojama sutvarkyti jau esamą prekyvietę  kartu su aplinkine teritorija, kuri yra greta pastato, esančio Taikos g. 66. Teritorijoje planuojama įrengti reprezentacinę miesto aikštę ir pertvarkytą prekyvietę. Teritorijoje numatoma įrengti kietų dangų aikštelę ir prieigos takus, inžinerinius statinius, skirtus prekybininkams bei sutvarkyti miesto viešąjį tualetą. Miesto aikštėje numatyta įrengti miesto akcentą, pažymintį Gelgaudiškio miesto įkūrimo datą. Pritarta projektui „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“, kuriuo planuojama sutvarkyti Kudirkos Naumiesčio miesto centrinės Tilto gatvės (1600 m2),dalies Vytauto (1590m2) ir dalies Bažnyčios (390 m2) gatvės šaligatvius. Jaunimo užimtumo skatinimui Bažnyčios g. 22 numatyta įrengti krepšinio aikštelę (420 m2), prieigos takus ir mažosios architektūros elementus. Bendras tvarkomos krepšinio aikštelės teritorijos plotas yra ~800m2. Patvirtinta Rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 2016 metų vykdymo ataskaita.

Taryba nusprendė perimti iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro perimti mokyklinį M2 klasės autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 514CDI“, kuris bus skirtas Sintautų pagrindinei mokyklai. Patvirtinta Pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas, kuris nustato rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės paskirtį, mokinių priėmimo į grupę, veiklos organizavimo, finansavimo tvarką, reikalavimus pailgintos dienos grupės auklėtojui. Nuspręsta įsteigti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pailgintos dienos grupę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje. Leista laikinai nuo 2017 m. birželio 26 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“; nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę, nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Žvirgždaičių progimnazijos mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę, nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo ir Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Lekėčių mokyklos mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę, nuo 2017 m. birželio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Kidulių pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę, nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę, nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Slavikų pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio -priešmokyklinio ugdymo grupę, nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupę.

Taryba sutiko 2017 m. birželio 26 d. nutraukti darbo sutartį su biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktoriumi Romu Dumbliausku šalių susitarimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnį, išmokant jam 6 mėnesių tarnybinio atlyginimo dydžio kompensaciją ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Apsvarsčius visus rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus tarybos narys Tomas Skaizgirys perskaitė pareiškimą, kuriuo informavo, jog keitėsi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Darbo partijos frakcijos pavadinimą. Naujas frakcijos pavadinimas – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija. Seniūnas – Tomas Skaizgirys.

Savivaldybės meras perskaitė Lauryno Suodaičio ir Mindaugo Tarnausko pateiktą pareiškimą, kuriuo jie informavo, kad nutraukė savo veiklą Jungtinėje opozicinėje frakcijoje ir prisijungė prie Zanavykų frakcijos.

Savivaldybės meras savo vardu perskaitė pareiškimą, kuriuo informavo kad praplečia koalicijos rajono savivaldybės taryboje sudėtį, kviesdama į ją Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių skyriaus atstovus savivaldybės taryboje. Nuo šios dienos koalicijos sudėtis: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (6), Lietuvos valstiečiai ir žalieji (4), Lietuvos socialdemokratai (6).    


Seimo kanceliarijos nuotr.
1 spalio, 2022

Rugsėjo 27–29 d. po ilgų pandeminių metų į Seimą susirinkusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija šiandien baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė 5 […]

Šakių rajono savivaldybės atstovai domėjosi mobiliųjų ambulatorijų veikla ir jų vidaus įranga
30 rugsėjo, 2022

Alytaus rajono savivaldybė yra sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ir priartinimo prie paciento pavyzdys kitoms šalies savivaldybėms. Čia jau pusę metų […]

30 rugsėjo, 2022

Turto bankas, siekdamas kuo efektyviau panaudoti Šakiuose valdomą administracinį valstybės turtą, įgyvendino visą eilę pokyčių, kurie šiandien leidžia pasidžiaugti rezultatais. […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

27 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 27-ąją, Melno taikai, kai buvo nustatyta tarpvalstybinė siena tarp LDK, Lenkijos ir Kryžiuočių ordino, galutinai atsisakiusio Užnemunės (Sūduvos) ir […]

20 rugsėjo, 2022

Utenoje prasideda Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginių ciklas, skirtas pasidalinti gerosiomis patirtimis įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos plėtros (BIVP) strategijas ir […]

20 rugsėjo, 2022

Nuo iš Baltarusijos besibraunančių neteisėtų migrantų apgręžimo politikos taikymo pradžios Lietuvos pasieniečiai jų į šalį neįleido jau 15 tūkst. Šeštadienį […]

19 rugsėjo, 2022

Nuo pirmadienio, rugsėjo 19 d., į Lietuvą per Europos Sąjungos išorės sieną atvykstantiems Rusijos piliečiams bus taikoma sugriežtinta kontrolė. Atsižvelgus […]

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys Bronis Ropė
17 rugsėjo, 2022

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamentui skaitė metinį pranešimą apie situaciją Europos Sąjungoje. Ir nors didžioji dalis […]

Karolina Mickutė
13 rugsėjo, 2022

Antradienį Trišalės tarybos posėdyje tęsiamos diskusijos dėl minimalios mėnesio algos (MMA), kuri būtų taikoma nuo 2023 m., dydžio ir skaičiavimo […]

12 rugsėjo, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose ir pirmadienį su komanda dirba Klaipėdos regione. Susitikime […]

11 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 10 dieną prie Kidulių dvaro įvyko paskutinis ketvirtasis šeimų futbolo šventės „Vieninga šeima“ etapas. Į renginį atvyko 9 šeimos: […]

Prezidentūros nuotr.
8 rugsėjo, 2022

Šiandien Prezidentūroje atidarytas ketvirtasis Regionų forumas. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino forumo dalyvius. Šalies vadovo inicijuotas kasmetinis Regionų forumas, […]

6 rugsėjo, 2022

Vidaus reikalų ministerija siūlo pratęsti nepaprastąją padėtį Lietuvoje iki šių metų gruodžio 16 d. 24 valandos 00 minučių. Ministerijos siūlymu […]

30 rugpjūčio, 2022

Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko iniciatyva šiandien surengta konferencija apie laivybos Nemuno aukštupyje  atgaivinimą, infrastruktūros kūrimą. Konferencijoje dalyvavo abiejų […]

Karolina Mickutė
30 rugpjūčio, 2022

Antradienį trišalėje taryboje svarstoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMin) siūloma atnaujinta minimaliosios mokestinės algos (MMA) apskaičiavimo tvarka. Pagal ją svarbiu […]

Žvyro karjeras šalia Karklės
29 rugpjūčio, 2022

Siekdama išsaugoti vertingą Pakarklės mišką, Kauno rajono savivaldybė tęsia konsultacijas su Aplinkos ministerija ir ieško papildomų teisinių saugiklių. Meras Valerijus […]

25 rugpjūčio, 2022

Norint, kad įtraukusis ugdymas neliktų tik deklaratyviu siekiu, būtina kuo greičiau spręsti švietimo pagalbos specialistų trūkumo problemą bei peržiūrėti, kiek […]

Kaimelio klebonas kun. Zenonas Stepanauskas prie originalaus M. K. Čiurlionio „Šv. Roko“ paveikslo / Linos Poškevičiūtės nuotr.
24 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 21-ąją Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami tradiciniai didieji Šv. Roko atlaidai. Šįkart jie buvo ypatingi tuo, kad […]

23 rugpjūčio, 2022

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas (VTD) prie Vidaus reikalų ministerijos taps Viešojo valdymo agentūra – jau […]