sausio 18, 2017
Kazlų Rūdos savivadybės informacija
Pokyčiai komunalinių atliekų tvarkyme Kazlų Rūdos savivaldybėje

Nuo 2017 metų sausio 1 d. keičiasi mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skaičiavimo tvarka, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, savivaldybės privalo pasitvirtinti naujas rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. visose Marijampolės apskrities savivaldybėse panaikinama vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, o mokestis atliekų turėtojams bus skaičiuojamas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą dydžius, sudarius paslaugų teikimo sutartis su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru (MAATC).

Viena svarbiausių naujovių yra ta, kad nuo Naujųjų metų turi būti taikoma dvinarė įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dalių.

Pastovioji dalis privalo padengti pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, tokias kaip sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, atliekų surinkimo aikštelių nusidėvėjimo, bendrosios veiklos ir administravimo sąnaudas ir kt. Kintamoji dalis turi padengti kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, ir jos dydis priklausys nuo surenkamo ir sutvarkomo komunalinių atliekų kiekio.

Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis, pastoviąją mokesčio dalį privalės mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, o kintamąją dalį – nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir atliekų tvarkymo paslauga.

Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS V(19)-2734 patvirtintą įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžio nustatymo metodiką, pastovioji įmokos dalis skaičiuojama:

  • Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai – pagal gyventojų skaičių, jei nėra deklaruotų asmenų, skaičiuojama vienam savininkui;
  • Sodų, individualaus naudojimo garažų, viešojo naudojimo paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijoms – objekto vienetui;
  • Visų kitų paskirčių nekilnojamojo turto objektų kategorijoms – pagal turto rūšį ir plotą.
Kintamoji įmokos dalis bus skaičiuojama visiems nekilnojamojo turto savininkams, pagal naudojamų mišrų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo dažnumą.

Visiems gyvenamosios paskirties, taip pat nekilnojamojo turto savininkams, kurie neturi individualių tik jiems priskirtų konteinerių, o naudojasi bendro naudojimo jiems priskirtais konteineriais, taip pat sodų paskirties ir individualaus naudojimo garažų paskirties objektų savininkams kintamoji įmokos dalis bus apskaičiuojama pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų kiekio susikaupimo normą gyventojui/darbuotojui/objektui ir jų skaičių.

Nuo Kintamosios įmokos dedamosios bus atleidžiami tie nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kurie bus pranešę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nesinaudojo nekilnojamojo turto objektu, ir pristatę tai pagrindžiančius dokumentus (pažymos apie nenaudotą elektrą, kitas paslaugas, pažymą apie dienines studijas, darbdavio patvirtinimą apie darbo vietą ir darbo laikotarpį išvykus ar kitą oficialų dokumentą). Įmoka neskaičiuojama tik tada, kai laikino išvykimo metu neperleidžiamos naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės tretiesiems asmenims.

Pastovioji kainos dalis yra nustatyta vienoda visiems Marijampolės apskrities gyventojams ir sudarys 1,03 euro (su PVM), o minimali kintamoji įmoka – 1,08 euro (su PVM). Taigi vienam asmeniui už atliekas teks mokėti 2,11 eurų per mėnesį.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad individualių valdų savininkams, nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo įkainis didinamas 2 kartus nuo Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įkainio.

Numatyta, jog gyvenamosios paskirties objektuose maksimalus apmokestinamasis kiekis pastoviąja įmokos dalimi yra 4 gyventojai, o minimali kintamoji įmokos dalis bus skaičiuojama ne daugiau kaip už 3 asmenis.

Visi gyventojai gaus pranešimus iš MAATC dėl sutarčių sudarymo, kuriuose bus nurodyti oficialiai prieinami duomenys apie nekilnojamojo turto objekte deklaruotų asmenų skaičių ir pagal tai apskaičiuotą mokestį. Atliekų turėtojas turi teisę kreiptis į MAATC per 45 dienas po pranešimo gavimo dėl informacijos patikslinimo. Jei pateikti oficialūs duomenys yra teisingi, žmonėms nereikia niekur kreiptis , jiems sutartis bus sudaryta pagal standartines sąlygas be parašų. Jei jų netenkins standartinė sutartis, ją tam tikrais atvejais (kai turi du būstus, garažus, sodą ir pan.) bus galima sudaryti pagal individualias sąlygas. Su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis galima susipažinti interneto svetainėje www.maatc.lt arba atvykus į MAATC Klientų aptarnavimo skyriaus padalinį Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje.

Įmonėms, įstaigoms ir visų kitų paskirčių nekilnojamojo turto objektų kategorijoms mokesčio už atliekas pastovioji dalis bus skaičiuojama nuo turimo ploto ir priklausys nuo objekto paskirties (administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, gydymo, mokslo, viešbučių paskirties ir t.t.) (žiūrėti lentelę). Kintamoji dalis priklausys nuo turimų konteinerių tūrio ir jų išvežimo dažnio.

Eil. Nr.
Nekilnojamojo turto objekto kategorija
Apmokestinamasis vienetas
Kaina
eurai mato vnt./mėn.
be PVM
Kaina
eurai mato vnt./mėn.
su PVM
1.           
Gyvenamosios paskirties objektai *
gyventojas
0,86
1,03
2.           
Viešbučių paskirties objektai
100 m2
4,60
5,57
3.           
Administracinės paskirties objektai
100 m2
2,02
2,44
4.           
Prekybos paskirties objektai
100 m2
6,07
7,34
5.           
Paslaugų paskirties objektai
100 m2
3,37
4,08
6.           
Maitinimo paskirties objektai
100 m2
15,17
18,36
7.           
Transporto paskirties objektai
100 m2
1,69
2,04
8.           
Garažų paskirties objektai
100 m2
1,69
2,04
9.           
Gamybos, pramonės paskirties objektai
100 m2
4,05
4,90
10.       
Sandėliavimo paskirties objektai
100 m2
0,51
0,62
11.       
Kultūros paskirties objektai
100 m2
0,51
0,62
12.       
Mokslo paskirties objektai
100 m2
0,67
0,81
13.       
Gydymo paskirties objektai
100 m2
3,71
4,49
14.       
Poilsio paskirties objektai
100 m2
3,37
4,08
15.       
Sporto paskirties objektai
100 m2
0,51
0,62
16.       
Religinės paskirties objektai
100 m2
1,69
2,04
17.       
Specialiosios paskirties objektai
100 m2
3,37
4,08
18.       
Sodų paskirties objektai
valda (sklypas su pastatu)
0,38
0,46
19.       
Individualaus naudojimo garažų paskirties
valda (individualus garažas bokse)
0,26
0,31
20.       
Viešojo naudojimo objektai
Valda (viešojo naudojimo NT objektas)
83,08
100,53

Lentelė. Pastoviosios įmokos dalies dydžiai. *Gyvenamosios paskirties objektų maksimalus apmokestinamasis kiekis 4 gyventojai.

Kazlų Rūdos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą, atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus, atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja 2016 m. gruodžio 28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS V (19)-2732 patvirtintos Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Atliekų tvarkymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai:

  • Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;
  • Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžio nustatymo metodika.
Share Button


rugsėjo 25, 2020

Lietuvos statistikos departamentas išleido elektroninį leidinį „Lietuvos gyventojai“. Leidinyje pateikta statistinė informacija apie Lietuvos gyventojų gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę […]

rugsėjo 21, 2020

Paskutinį vasaros sekmadienį Kazlų Rūdos gyventojai ir svečiai stebėjo miesto atsiradimo legendos bei ąžuolinių miesto įkūrėjų personažų – brolių Kazlų […]

rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugpjūčio 31, 2020

Sekmadienio pavakarę Vilniuje, S. Daukanto aikštėje priešais Prezidentūrą, finišavo ralis „Aplink Lietuvą 2020“, kurį nuo pat pirmojo, įvykusio 1931 m., […]

rugpjūčio 19, 2020

Žemės ūkio surašymas – didžiulis statistinis tyrimas, apimantis apie 160 tūkst. ūkininkų, šeimos ūkių, žemės ūkio bendrovių ir įmonių. Surinkę […]

birželio 17, 2020

Užnemunės girių platumose skendinti Kazlų Rūda, kuri kartais įvardijama šių, vienų didžiausių Lietuvoje girių sostapile, dabar dar bylojanti apie mūsų […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

gruodžio 22, 2019

Suvalkijos regione iki šiol buvo vos vienas kitas elektrą gaminantis vėjo malūnas, tačiau pastaruoju metu vis daugiau atsiranda vietovių, kuriose […]

rugsėjo 5, 2019

„Kiekvienoje savivaldybė galima pasiekti labai daug, bet ne konkuruojant dėl valstybės investicijų programos, keliams skiriamų lėšų, o kuriant originalius sprendimus.  […]

liepos 12, 2019

2019 metų birželio 26 d. vakare Kazlų Rūdos 407-osios kuopos šauliai ir jaunieji šauliai (kuopos vadas Dainius Ragauskas) jau antri […]

balandžio 30, 2019

Lietuvos valstybinius miškus valdančios VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU)  administracija įsikurs Kazlų Rūdoje,  buvusios Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos patalpose. […]

balandžio 25, 2019

Balandžio 24 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje administracijos direktore išrinkta Reda Kneizevičienė. R. Kneizevičienė 20 metų dirbo Antanavo kultūros […]

balandžio 11, 2019

Šiandien įvyko pirmasis naujai išrinktos šeštojo šaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisiekė 19 Tarybos narių ir Savivaldybės […]

balandžio 8, 2019

Kazlų Rūdos savivaldybės meru išrinktas teisininkas, socialinių mokslų daktaras Mantas Varaška, gimęs 1979 m. gegužės 26 d. Kazlų Rūdoje. Už […]

kovo 8, 2019

Nepilnamečių polinkį nusižengti ar net ir nusikalsti, gali įtakoti gausybė veiksnių bei faktorių, tokių kaip: problemos šeimoje, smurtas, netinkama priežiūra, […]

gruodžio 30, 2018

Š. m. gruodžio 19 d. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos salėje vyko Kazlų Rūdos futbolo klubo „Šilas“ iškovojusios II […]