14 rugpjūčio, 2020
Rūta Averkienė | XXI amžius

Pristatyta trečioji 90-mečio politinio kalinio knyga

Senojoje Varėnoje gyvenančiam buvusiam politiniam kaliniui Vytautui Kaziulioniui šie metai ypatingi. Jis neseniai šventė gražų 90 metų jubiliejų, o dabar Varėnoje gausiam draugų ir bendraminčių būriui pristatė jau trečią savo knygą „Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą“. Knygos sutiktuvėse prisiminti didvyriškai už Lietuvą kovoję laisvės kovų dalyviai, knygos autoriaus gyvenimo išbandymai Sibire bei prasminga jo veikla atgavus Lietuvos Nepriklausomybę. Gražias dainas, kurios Vytautą mintimis sugrąžino į jaunystę, dovanojo Senosios Varėnos choras „Sonata“, vadovaujamas Ilonos Zalanskienės ir Elvyros Sinkevičienės.

Pirmąją dainą „Jei ne auksinės vasaros“ autoriui padainavę choristai, kaip sakė V. Kaziulionis, jį tarsi grąžino į 1947-uosius, kai jis buvo septyniolikmetis jaunuolis. „Knygą skiriu kovotojams už laisvę. Ir visiems jums, kurie mylėjo ir dabar tebemyli Lietuvą, visiems tiems, kurie kovojo ir mirė būdami laisvi, – sakė Vytautas. – 1949 metais Radviliškio rajone, Minaičių kaime, susirinko visos Lietuvos partizanų vadai ir paskirstė Lietuvą į devynias apygardas. Varėnos kraštas pateko į Dainavos apygardą. Joje pokariu žuvo maždaug 1800 partizanų nuo šešiolikos iki trisdešimties metų. Daug jų žuvo pačioje jaunystėje, kai Lietuvai galėjo daug gerų dalykų padaryti. Knygą skiriu politiniams kaliniams ir tremtiniams. Traukiniai ištisą dešimtmetį riedėjo į Rytus. Daugiausia vežė moteris su mažais vaikais ir seneliais, nes vyrai buvo arba partizanų gretose, arba kalėjimuose. Kai kuriuos tie traukiniai nuvežė labai toli, į amžino įšalo žemę. Tiems, kam lemta buvo sugrįžti, laukė sunkumai savo Tėvynėje, nes jų čia niekas neregistravo“. V. Kaziulionis prisiminė daugybę gyvenimo akimirkų, kurios jį užgrūdino ir sustiprino. Jis dėkojo bendraminčiams ir visiems, atėjusiems į knygos pristatymą. Prisimindamas savo nelengvą gyvenimą, sakė, jog laisvės siekis jo širdyje buvo visą laiką. Žodžiai, sklindantys iš gyvo liudininko lūpų ir širdies, – patys reikšmingiausi ir prasmingiausi prisiminimai.

V. Kaziulionį pasveikinęs Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta ilgamečiam bičiuliui ir bendražygiui Vytautui dėkojo ne tik už išleistą knygą, kuri yra tarsi dar vienas pokario Lietuvos istorijos vadovėlis, bet ir už prasmingą veiklą įamžinant žuvusių laisvės kovotojų atminimą bei meilės gimtinei paminklus, kuriuos jis pastatė jaunų žmonių širdyse. „Jausdamas šventą pareigą prieš savo du žuvusius brolius ir prieš visus laisvės kovotojus, Vytautas su talkininkais perlaidojo apie 50 partizanų palaikų, paminkluose įamžino maždaug 670 laisvės kovotojų vardų. Su Vytautu susipažinome prieš tris dešimtmečius, kai aš, jaunas istorikas, rinkau medžiagą apie partizaninį karą. Drauge padarėme gražių ir prasmingų darbų. Vienas svarbiausių – Varėnos rajono mokyklose organizuotas rašinių konkursas ir istorinių žinių viktorina „Lietuvos laisvės ir kančių istorija“. Bendros pastangos lėmė, jog šis konkursas tapo respublikiniu ir gyvuoja iki šiol, – kalbėjo meras. – Smagu sutikti tuos, kurie ir dabar šį konkursą prisimena, kad vertina ir sako, jog jis paliko įspūdį visam gyvenimui. Tai – didžiausias komplimentas Vytautui ir mums, kurie prisidėjome.

Vytauto dėka stovi daug pastatytų paminklų laisvės kovotojams, pradedant Merkinės kryžių kalneliu ir baigiant Senosios Varėnos kapinaitėmis. Statydamas šiuos paminklus, Vytautas tvirtino valstybingumą“.

Seimo narys Juozas Baublys pabrėžė, jog V. Kaziulionio knyga labai prasminga ir reikalinga, ji – tarsi padėka visiems tiems, kurie mylėjo ir myli Lietuvą. Jis linkėjo stiprybės, sveikatos ir ryžto parašyti ir išleisti dar ne vieną knygą.

Seimo narys Laurynas Kasčiūnas sakė, jog tokių žmonių kaip Vytautas dėka sunkiau ištrinti tą moralinę vertybinę ribą tarp tų, kurie tada neva dirbo Lietuvai, ir kovotojų už Lietuvos laisvę. „Kad ta riba niekada neišsitrintų. Ačiū už tai, kad leidžiate suvokti, kas šiandien yra laisvė. Kad tokių asmenybių, kaip jūs, dėka jaunajai kartai būtų lengviau nusibrėžti moralinius orientyrus“.

Senelį pasveikino ir knygos viršelį nupiešęs anūkas Linas Kaziulionis.

Viena iš trijų V. Kaziulionio knygų, kurią sudaro jaunimo rašiniai apie pokario išbandymus, skirta jaunimui, siekiant, kad kuo daugiau jaunų žmonių sužinotų tikrąją Lietuvos istoriją ir būtų tikri savo krašto patriotai. Žinoma, toks yra visų jo parašytų knygų tikslas. Jaunimo atstovė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinė Agita Beržanskaitė sakė, jog jai didelė garbė buvo susipažinti su tokia asmenybe kaip Vytautas ir skaitant jo knygas prisiliesti prie istorijos. Ji perskaitė vieną iš knygoje publikuotų laiškų.

Knygos sutiktuvių renginyje Vytautą sveikino, už jo prasmingą veiklą dėkojo daug jo bendražygių, bičiulių ir draugų.

Vytauto knyga pasidžiaugė daug prie jos sudarymo ir redagavimo prisidėjusi dukterėčia, lietuvių kalbos mokytoja Danutė Nekrašienė, dėdės atėjusi pasveikinti su seserimis.

Buvusį ilgametį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininką ir bendražygį Bernardo Brazdžionio daina „Lietuva, Lietuva“ pasveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus ansamblio „Viltis“ moterys. Vytautas, daug metų buvęs šio kolektyvo narys, dainavo kartu. Jos prisiminė, kad kartu su Vytautu daugybę kartų dainavo perlaidojant partizanų palaikus, atidengiant paminklus. Moterys dėkojo už begalinę meilę Lietuvai ir Varėnos kraštui, už milžinišką darbą išsaugant istorinę mūsų tautos atmintį, linkėjo jam sveikatos ir Dievo palaimos.

Gerbiamą bendruomenės narį sveikino ir stiprios sveikatos ir optimizmo linkėjo Senosios Varėnos choro „Sonata“ vadovė Ilona Zalanskienė, o jos vadovaujamas choras Vytautui skyrė savo gražias dainas.

V. Kaziulionis visada gyvena laisvės idėjomis. Jis gimė Senojoje Varėnoje, ūkininko šeimoje. Du jo broliai žuvo partizanų gretose. Vytautas su tėveliais buvo ištremtas už antisovietinę veiklą, įkalintas. Po lagerių ir tremčių gyveno Kaune. Prasidėjus Atgimimui, grįžo į Senąją Varėną ir dėjo visas jėgas į partizanų palaikų paieškas, statė paminklus žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Trečioji jo knyga yra rinkinys straipsnių ir laiškų, kuriose išsakytos mintys įvairiais klausimais, papasakota apie tuos laikus, kai pačiam teko patirti tremtinio ir kalinio dalią, kai ne kartą žiūrėta mirčiai į akis. V. Kaziulionis susirašinėjo su JAV, Kanados šviesuoliais, kurie rinko lėšas ir asmeniškai aukojo, kad paremtų jo ir bendraminčių sumanymus bei darbus ieškant žuvusių kovotojų palaikų, statant paminklus perlaidotiems partizanams, jog nenugrimztų į praeitį šlovinga ir didvyriška Lietuvos gynėjų istorija. Nuo 1995 metų jis Varėnos rajone kasmet organizavo vyresniųjų klasių moksleivių istorinių žinių viktoriną bei rašinių „Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija“ konkursą, kuris nuo 1999 metų tapo respublikiniu.

V. Kaziulionio darbai neliko nepastebėti. 1998 metais už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas LPKTS žymeniu. 1999 metais Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, jam suteiktas kario savanorio statusas. 2005 metais apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu. 2016 metais gavo Varėnos rajono savivaldybės kultūros premiją bei Kultūros ir meno tarybos ženklą „Sidabrinė bitė“. 2019 metais V. Kaziulioniui įteikta Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago premija. Šiemet gegužės 12 dieną minėjusį 90-metį Vytautą Senosios Varėnos bendruomenė ir parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis apdovanojo Arkangelo Mykolo žvaigžde ir diplomu.

Knygos pristatymo renginyje V. Kaziulioniui išsakytos padėkos ir sveikinimai paliudijo, jog šis žmogus yra tikras savo krašto, savo Tėvynės patriotas, didvyriško, pasiaukojančio, doro, begalinę ištvermę ir kitas dvasines vertybes turinčio žmogaus pavyzdys.

 


15 balandžio, 2021

Šiandien visame pasaulyje minima Kultūros diena. Ta proga Druskininkuose atidengta atminimo lenta rašytojui R. Gaveliui, o prie miesto muziejaus iškelta […]

13 balandžio, 2021

Šį pavasarį Lietuvos keliuose vėl pasirodys „Google Street View“ automobiliai, kurie keliaus per daugelį šalies miestų. Pagrindinis pakartotinio važiavimo tikslas […]

Vyskupas Jurgis Matulaitis
13 balandžio, 2021

Šiandien, 2021 metų balandžio 13 d. sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta […]

Jukūbaičių šeima 1952 metų liepą: tėvai Pranciška Murauskaitė-Jokūbaitienė ir Jonas Jokūbaitis, vaikai Genovaitė ir Algirdas / Raimundo Kliučinsko nuotr.
7 balandžio, 2021

Šiemet sukanka 70 metų nuo plačios prievartinės Lietuvos kaimo kolektyvizacijos, kurią Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nurodymu ir jam vadovaujant […]

Drabužių konteineriai
7 balandžio, 2021

Nuo  balandžio mėnesio Druskininkuose tekstilė bus surenkama patogiau ir tvarkingiau: mieste šiuo metu įrengiama pirmoji dešimtis tam skirtų konteinerių Gardino, […]

Birštonas
2 balandžio, 2021

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), drauge su ko-partneriu Druskininkų VVG, 2019 metų pradžioje įsitraukė į inovatyvų (pirmąjį Lietuvoje)  tarptautinį […]

Nuotraukoje: projektas AUŠRA, autoriai ĮI "Arch Box"
22 kovo, 2021

Kovo 19 d. paskelbti galutiniai Šiaulių miesto savivaldybės surengto paminklo „Tautos Laisvė“ idėjos ir projekto konkurso rezultatai – konkursą laimėjo […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
18 kovo, 2021

Kovo 18 d. Kaune Laisvės al. prie buvusio „Metropolio“ viešbučio (ant sienos kabo atminimo lenta)  gėlėmis ir žvakėmis buvo pagerbtas […]

Signataras Puplauskas
18 kovo, 2021

Telšių kultūros centras Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 31-ąjai sukakčiai paminėti parengė išskirtinį interviu su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru, Telšių miesto Garbės […]

Atstatytas „Birutės“ saldainių fabriko pastatas Šiauliuose, Stoties g. 14, 1947 m.
18 kovo, 2021

Vienas seniausių Šiauliuose renovuotų daugiabučių – Stoties gatvėje keturioliktu numeriu pažymėtas namas, pastatytas 1921 metais. Iš pradžių čia veikė saldainių […]

Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius
17 kovo, 2021

Simboliška ir liūdna, jog 2021 m. kovo 22 dieną, minint Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 153-iąsias gimimo metines, bus minimos ir […]

Festivalio akimirka
17 kovo, 2021

Beveik du dešimtmečius Lietuvos muzikų rėmimo fondo organizuotas tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ šiais metais žiūrovus […]

17 kovo, 2021

1846 m. kovo 16 d. Purviškių vienkiemyje, Biržų rajone, baudžiauninkų šeimoje gimė Jurgis Bielinis. Kas tada galėjo pagalvoti, kad būtent […]

16 kovo, 2021

Kunigas, valstybės veikėjas, lietuvybės žadintojas – Stanislovas Šlamas buvo vienas iš tų, kurie platino draudžiamus spaudinius ir tuo prisidėjo prie […]

15 kovo, 2021

Trakų viešojoje bibliotekoje kovo mėnesį parengta kraštotyros paroda „Nepaisę lietuvių spaudos draudimo. Jurgis Bielinis ir Trakų krašto knygnešiai“, skirta Knygnešio […]

Seimo kanceliarijos nuotr.
15 kovo, 2021

Sukanka 112 metų, kai gimė generolas Jonas Žemaitis-Vytautas – vyriausiasis Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas. Pernai Seimo Nacionalinio saugumo ir […]

12 kovo, 2021

Kaip pasikeitė Lietuva nuo istorinių 1990-ųjų, kai Kovo 11-ąją naujai išrinkta Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos? Nemažai […]

Olesia Demenkova / Ilonos Krupavičienės nuotr.
12 kovo, 2021

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos padalinys – Dainavos biblioteka – ypatingais saitais susietas su žmonėmis, patiriančiais sveikatos sunkumų. Ši biblioteka […]

Gydytojas pulkininkas Kazimieras Nasvytis Sibire
12 kovo, 2021

Noriu šiek tiek papasakoti apie didžią asmenybę, nusipelniusią Marcinkonių krašto žmonėms. Kovo 1-ąją sukako 125 metai, kai gimė Kazimieras Nasvytis […]

Kazys Misius Šilalės kraštiečių draugijos valdybos susibūrime 2014 metų gruodį / asmeninio archyvo nuotr.
12 kovo, 2021

2021-ieji paskelbti Archyvų metais – lygiai prieš 100 metų buvo įkurtas pirmasis LR valstybės archyvas. Nors dažniausiai archyvai yra istorikų […]