19 gegužės, 2021
Raimundas Kaminskas

Sutvarkytas gen. Jono Galvydžio-Bykausko kapas Raudondvaryje

Kauno raj. Raudondvario senosiose kapinėse Lietuvos Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signataras dr. Leonas Milčius kartu su šauliais Giedriumi Bikuličiumi ir Raimundu Kaminsku sutvarkė Lietuvos savanorio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, divizijos gen. Jono Galvydžio-Bykausko (1864-1943) kapą ir jo aplinką.

Jonas Galvydis-Bykauskas, Kosto gimė 1864 m. gruodžio 3 d. Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Degėsių kaime. 1884 m. baigė girininkų mokyklą Peterburge.

1885 m. savanoriu įstojo į carinės Rusijos armiją. Buvo priimtas į 86-ąjį pėstininkų pulką ir po kelių savaičių pasiųstas Peterburgo junkerių mokyklą. Labai gerai mokėsi (gavo vardinę Miliutino premiją) ir 1886 m. mokyklą baigė.

1886-1909 m. tarnavo 87-ajame pėstininkų pulke jaunesniuoju karininku, kuopos vadu, dalyvavo rusų-japonų kare. 1909 m. baigęs karininkų kur­sus Oranienbaumo karo mokykloje, pakeltas į kapitonus, tarnavo 18-ajame Sibiro šaulių pulke bataliono vadu. Nuo 1914 m. kovo iki 1916 m. vasario kovojo Lenkijoje ir Kurliandijoje. 1916 m. mūšiuose prie Lodzės tris kartus su­žeistas. Nuo 1915 m. lapkričio – pulkininkas (pakeltas už narsą mūšiuose prie Varšuvos), pulko vadas. 1916 m. pradžioje prie Lodzės buvo patekęs į vokiečių nelaisvę.

Carinės Rusijos karinės vyresnybės apdovanotas Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio, Šv. Anos 3-ojo ir 2-ojo laipsnio, Šv. Stanislovo 3-ojo ir 2-ojo laipsnio ordi­nais, Bulgarijos ir Persijos ordinais.
1918 m. pradžioje kaip ir kitus belaisvius iš Rytų Europos šalių vokiečiai paleido.

1918 m. lapkričio 23 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, ruošė karo tarnybos pagrindus, paskirtas 1-ojo pulko vadu. Pats ieškojo savanorių, spausdino skelbimus „Lietuvos aido“ laikraštyje. Gruodžio 17 d. vadovavo pulko pervažiavimui į Alytų, įsikūrimui Saratovo kareivinėse.

1918 m. gruodžio 30 d. paskirtas visų Vilniaus gubernijoje veikiančių Lietuvos dalinių vadu, tačiau tuo metu Vilnius jau buvo mūsų karių paliktas. Kariuomenės ginkluotės reikalais nuo 1919 sausio 21 d. mėnesį lankėsi Berlyne.

1919 m. sausio 25-ąją paskirtas Karo mokyklos viršininku, išleido dvi pir­mąsias laidas. Būdamas vienintelis profesionalus kariškis, pats skaitė kariūnams paskaitas. 1919 m. spalio 18 d. suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1920 m. sausio 1 d. paskirtas eiti III divizijos vado parei­gas (divizijos štabas buvo netoli Eglaitės, Latvijos teritorijoje), 1920 m. balandžio 9 – liepos 7 dienomis laikinai ėjo ir Vyriausiojo kariuomenės vado pareigas.

1920 m. liepos 7 – 1921 m. gruodžio 18 dienomis buvo Steigiamojo Seimo narys (išrinktas nuo Krikščionių demokratų partijos Utenos apygardoje), 1920 m. spalio 23 – 1921 m. vasario 1 d. laikinai ėjo II pėstininkų divizijos vado pareigas ir buvo išvykęs į frontą. Darbą Steigiamajame Seime dėl atsinaujinusio karo su Lenkija teko nutraukti (nors jame buvo Ūkininkų sąjungos frakcijos vadovu, Krašto apsaugos komisijos pirmininku).

1920 m. dalyvavo kovose su lenkais. 1921 m. gruodžio 18-ąją paskirtas eiti Karo mokyklos viršininko pareigas, o 1922 m. kovo 8 d. paskir­tas Karo mokyklos ir Kauno įgulos viršininku. 1926 m. rugpjūčio 21-ąją pakeltas į generolus. 1926 m. rugpjūčio 21 d. pačiam prašant paleistas į atsargą. Sulaukus nustatyto amžiaus 1936 m. gruodžio 31-ąją paleis­tas į dimisiją.

1926 m. birželio mėnesį, išleidžiant generolą į atsargą, už gerą ir nepriekaištingą kelerių metų tarnybą apdovanotas antrosios rūšies 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi.

Be to, dar apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928), Sava­norių ir Nepriklausomybės meda­liais (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Iki 1928 m. priklausė Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungos valdybai. Vėliau nukreipė visas jėgas į Katalikų veikimo centrą. Atsargos generolą traukė politinė kova. Dažnai dalyvaudavo krikščionių demokratų renginiuose. Buvo giliai religingas. Nemažai rašė ir į „Mūsų žinyną“ karo istorijos klausimais.

1940 m. birželio įvykių metu gyveno Kaune, jau liepos 4 d. jam kaip buvusiam Krikščionių demokratų partijos veikėjui bei buvusiam generolui NKVD iškėlė bylą. Generolui priminė net 1939 m. jo išleistą knygelę „Komunizmas Ispanijoje“. 1940 m. rugsėjo 21-ąją sovietų valdžios suim­tas, kalintas Kaune. Tačiau rimtų kaltinimų neradus, generolas įtrauktas į nelojalių tarybinei valdžiai asmenų sąrašą.

Tačiau 1941 m. birželio 12 d. vėl suimtas. Dabar jam kėlė rimtesnius kaltinimus – generolo pavardė figūravo sukilėlių organizacijos „Laisvės gynimo gvardijos“ sąrašuose. Kilus SSRS-Vokietijos karui, 1941 birželio sukilėlių išlaisvintas.

Mirė 1943 m. liepos 16 d. Kauno Savitarpinės pagalbos ligoninėje, palaidotas Raudondvaryje. Laidotuvėse dalyvavo karo invalidai, kolegos karininkai. Nekrologą „Karyje“ parašė gen. Stasys Raštikis. Žmona – Paulina Kybartaitė (1873-1955).

Ačiū Viliui Kavaliauskui už informaciją ir leidimą naudotis enciklopedinio žinyno „Lietuvos karžygiai“ 2-oju tomu.

 

Komentarai (1)

Komentavimas išjungtas.

  1. …labai graži ir sveikintina iniciatyva. Malonu matyti patriotus-aktyvistus Lietuvos Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signatarą dr. Leoną Milčių kartu su šauliais Giedriumi Bikuličiumi ir dr.Raimundu Kaminsku.


23 liepos, 2021

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas Kulautuvos Mergelės Marijos Vardo bažnyčios atstatymo darbams vadovavusiam klebonui Antanui Gražuliui įteikė Kauno rajono Garbės […]

Loretos Norvaišienės nuotr.
18 liepos, 2021

Prieš aštuonis dešimtmečius šiomis juodomis dienomis Rainiuose įvyko baisios, žiaurių kančių lydimos Telšių žydų vyrų žudynės. Penktadienio rytą Telšių bendruomenės […]

Kėdainietis Algimantas Stankūnas neturėdamas kairės kojos daugiau kaip 10 metų kentėjo lageryje, tris dešimtmečius išdirbo Kėdainių elektros aparatūros gamykloje / Broniaus Vertelkos nuotr.
18 liepos, 2021

91-uosius įpusėjęs Algimantas STANKŪNAS – tremtinys, partizanas ir Sibiro lagerių kankinys. Tai, ką yra patyręs šis kėdainietis, būtų puiki medžiaga […]

Kun. Arvydas Liepa pašventino Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretą / Vido Venslovaičio nuotr.
16 liepos, 2021

Liepos 11-ąją, praėjusį sekmadienį, Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje šv. Mišių metu klebonas kun. Arvydas Liepa pašventino Palaimintojo arkivyskupo Jurgio […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
13 liepos, 2021

Liepos 11 d. Kaune prie Vytauto bažnyčios (Švč. Mergelės Marijos ėjimo į dangų bažnyčios) vyko jūros skautų išlydėtuvės į ekspediciją- […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
7 liepos, 2021

Kauno rajono Vilkijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje vyko Lietuvai pagražinti draugijos atstovų susitikimas su šio muziejaus kūrėjais […]

5 liepos, 2021

Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovė ir čia veikiančios įmonės ketina prisidėti prie Karmėlavos seniūnijos viešosios infrastruktūros kūrimo bei […]

Prezidentūros nuotr.
5 liepos, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė šeštadienį dalyvavo Palangos atgavimo 100-mečio šventėje, kurioje šalies vadovas atidengė paminklą […]

Rainių koplyčia / Loretos Norvaišienės nuotr.
5 liepos, 2021

Mes renkamės, nes tikime: čionai tauta subręstaVisiems likimo smūgiams tampa atspariRyžtasi panešt kiekvieną jai uždėtą naštąČia tikisi per savo žemę […]

3 liepos, 2021

Regionų apygardos teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės liepos 2 d. […]

Šv. Mišių koncelebracijai vadovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (centre) / Vido Venslovaičio nuotr.
2 liepos, 2021

Budavonės miško (Vilkaviškio r.) pakraštyje, šv. Mišių auka vėl paminėti 1941-aisiais, pirmąją karo dieną, raudonarmiečių nukankinti trys Vilkaviškio vyskupijos kunigai […]

29 birželio, 2021

Net trylikos bendradarbystės centrų „Spiečius“ tinklas visoje Lietuvoje vasarą atveria duris kiekvienam, norinčiam keliauti po Lietuvą ir tuo pačiu darbuotis […]

Raimundas Kaminskas nuotr.
27 birželio, 2021

birželio 25 d. Kaune vyko Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimas. Minėjimas prasidėjo Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje šv. Mišiomis, […]

Červenės kalėjimas
25 birželio, 2021

Pirmąją karo tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos dieną, 1941 m. birželio 22-ą, SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku Lietuvos teritorijoje buvo […]

25 birželio, 2021

Šiemet Joninės Zapyškio bendruomenei ypatingos. Čia ne tik įvyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, bet ir naująjį bendruomeninių paslaugų centrą pašventino […]

23 birželio, 2021

Šiandien Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas dalyvavo iškilmingame tremčių atminimui skirto paminklo šventinimo renginyje. „Šiemet minime 80 metų po pirmųjų […]

22 birželio, 2021

Šimtametė tradicija palikti kryželį su intencija Kryžių kalne iki šiol yra gyva, tačiau Kryžių kalnas – ne vienintelė vieta, kur […]

Sibiro tremtinei Elenai Gineitienei gegužės 29-ąją sukako 94 metai / Broniaus Vertelkos nuotr.
20 birželio, 2021

„Nuo mirties mane išgelbėjo Sibiro česnakas. Būdavo, prisikasi jo kalnuose ir valgai pasidažydama į druską. Paskui geri vandenį ir jautiesi […]

S. Žiūros nuotr.
19 birželio, 2021

Šeštadienį Vilniuje iškilmingai paminėtos 1831-ųjų metų sukilimo 190-osios metinės ir Panerių kautynių metinės. Panerių kautynės – didžiausias kada nors vykęs […]

17 birželio, 2021

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia vaikus į nemokamus vasaros užsiėmimus bibliotekos skyriuose ir padaliniuose. Čia mažųjų kauniečių lauks edukacijos, […]